II SCHIEDAMSCHE COURANT in Jongerenwerk in Holy stopt ermee 'Bouw in binnenstad moet snel van start9 Laatste kap voor renovatie in VOP m Oplossing voor peuterspeelzalen op de lange baan Ik neem proef dé In memoriam Olympia Gemeen teraad stopt met roken W. deze krant fBREIGAREN Nu onderkomen niet doorgaat: Kerken starten hulpdienst B en W akkoord ICimstnota uitgesteld tot maart Huiswerk moet afkoeling brengen in schoolstrijd DUBBELDIKKE 80BRAMS BOLLEN «modekleuren sseiNuutfi 4-4/ TLTj'JiLLJJJlLbJ- »o*°net' Vrijdag 21 november 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 228 io PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL irpolc*' >ndag- nstan- zij na- tegen «t sa. Timers vierde MZPC i aan-, unnen 1 spe,. de he. iswed-u ra dan, (20.30) e ver, hieri^ is. van avond team Zaten •n van bij dé probe- inning Burgemeester JohnteLooenzijn jeugdige raadsleden. 'Is er ook een burgemeester met een kaal hoofd?' Pagina drie. De sluizen van 'Maaslandsluis'. Pagina vier. Meeuwis Rebel: „Muziek weerspiegel! een tijdsbeeld." - Pagina vijf. Dammer Dik Tamboer: het gaat om logisch denken. Pagina zes. Twee pagina's rond het Sinterklaasfeest. Pagina zeven en negen. Vlaardingen De groep Geranium in de Holywijk ziet geen heil in doorgaan met tiet werken aan de rea lisering van een jongeren centrum in Holy. De groep voelt er veel voor haar werkzaamheden te stoppen, omdat de gemeenteraad vo rige week besloten heeft geen geld voor een derge lijk onderkomen uit te trekken. Het geld was. har der nodig voor een renova tieproject in een van de stadsvernieuwingswijken, zo vond de gemeenteraad". In een brief aan het college van B en W heeft de groep haar ongenoegen over de si tuatie kenbaar gemaakt. „Wij zijn nu reeds meer dan een jaar bezig om in de Holywijk een jongerencen trum te krijgen. Vanwege de hoopvolle berichten om trent de realisering van het jongerencentrum zijn wij vast begonnen met het op zetten van de organisatie hiervan. Dit houdt in dat het jongerenwerk reeds ge start is met als tijdelijk on derkomen wijkcentrum De Heipaal." De groep is .van mening dat het jeugdwerk in de wijk echter onmoge lijk is gemaakt, nu beslo ten is geen geld voor een dergelijke accommodatie uit te trekken. De groep geeft in haar brief aan er mee te moeten stoppen, als voor 1981 geen uitzicht op de realisering van een jon gerencentrum is. Verantwoordelijk wethou der Cees Bot had vorige week tijdens de raadsver gadering al aangegeven, dat, hij met lood in de schoenen naar Holy zou gaan, om het slechte nieuws te brengen. „Ik zou maar helemaal niet ko men!" werd door vertegen woordigers uit Holy toen al dreigend op de publieke tri bune gemompeld. tingsf g hom? menf 'erg£ in iveré sale va nslu al er n. ).30. went AC2 en f Ider iiU3 50$ IS fi feneg 'on? vlip kenfl W )Ölj e:if >p d •po Vlaardingen De gezamen lijke kerken in de Holywijk starten volgend jaar een in terkerkelijke hulpdienst. De dienst, die wordt gefinan cierd door de kerken in de wijk cn die werkt met vrij willigers, zal gratis hulp bie den aan mensen in de wijk. Hoewel de hulpdienst een kerkelijk initiatief is zal Ie dereen van de dienst ge bruik kunnen maken, kerke lijk of niet kerkelijk. Ook het project burenhulp dat de wijkvereniging Hoevebuurt aan het voorbereiden is zal met de in januari startende hulpdienst gaan meedraaien.- Zowel de wijkvereniging als de kerken achten een derge lijk project uitermate belang rijk. omdat in een nieuwbouw wijk als Holy veel mensen dreigen te vereenzamen en zelfs geen beroep durven te doen'op hun buren, wanneer zij hulp nodiy hebben. Die hulp kan bestaan uit allerlei hand- en spandiensten, van boodschappen doen en het ma ken van een verlengsnoer tot het lilt school halen van kin deren, wanneer één van de ouders ziek is of daar door een andere reden niet toe in staat Bij de hulpdienst hebben zich al 34 vrijwilligers aangemeld. Daarnaast is er ook al een aan tal vrijwilligers, dat de tele foon zat gaan bemannen via welke men de hulpdienst kan inschakelen. Mensen die hulp. nodig hebben zullen dagelijks op een speciaal telefoonnum mer. van half tien tot elf uur een beroep op de dienst kun nen doen. Het bestaan van'de hulpdienst zal onder de aandacht van de bewoners van Holy worden gebracht middels posters die zullen, worden opgehangen in de kerken, bij artsen en open bare gebouwen, zoals scholen .en postkantoren. Voor ver leende hulp zal geen geld in .rekening worden gebracht. 'Het staat iedereen wel vrij een bijdrage te leveren. tl v# r A 15 Vlaardingen BenW zijn akkoord gegaan met het ver zoek van de culturele raad de aanbieding van de nota kunsft en cultuur uiterlijk tot 1 maart van het volgend jaar uit te stellen. Op de ambtelijke nota die onlangs -is uitgebracht kwam van verschillende zijden scherpe kritiek. Ook de culturele raad die B en W moet vil leren over de nota was er niet zo gelukkig mee en ver docht het college de nota in te trekken en nog een keer onder de loep te nemen- ZoweJ de beeldende kunste naars, het kunstpodium IB'Bwana en de filmliga lever den fikse kritiek op de nota. Volgens de groeperingen ont breekt in de nota een visie en •wordt er onvoldoende aan dacht besteedt aan beroeps- ikunst Met name B'Bwana jineent dat de nota zoals die is gepresenteerd er vooral op ge richt is alles bij het oude te la ten. Zo werden er nauwelijks •mogelijkheden aangegeven om .nieuwe ontwikkelingen te sti- tnuleren. B'Bwana die dat een ■kwalijke zaak noemde gaf de schuld daarvan aan de 'heilige •koeien', zoals onder meer het iVjsse rijm use um en het Ree- dershuis, die een ontzaglijk .deel opslokken van het geld 'dat de gemeente jaarlijks voor sjunst en cultuur uittrekt; geen weerstand met deze mo tie. In de eerste helft van 1981 moeten er voorstellen komen voor subsidiering van organi saties van buitenlanders in Schiedam. De raad schaarde zich ook achter deze motie V3n Herman Noordegraaf (PPR) unaniem. Zie ook pagina drie. Schiedam Donderdagmiddag, 15.00 uur. Een grafkrans wordt het politiebureau bin nengedragen. Afzender is.de fanclub van de afgelopen zondag uit de lucht genomen Ra-' dio Olympia. Geen fan te zien rond dit tijd stip. Brigadier Kroon van de afdeling Bijzondere Wetten neemt de krans in ontvangst. Zijn commentaar: „Overtrokken; ze doen net of het lijken zijn. Ze hadden het naar Neelïe Smit-Kroes moeten sturen; wij handelen al leen maar in haar opdracht En tenslotte we ten ze dat ze strafbaar 2ïjn." Dan toch glimlachend: „Maar als elke zender die wij uit de lucht nemen dit doet, staat de kamer misschien binnenkort wel vol." Vlaardingen Het renova tieproject in de Vettenoord- sepoldcr, in de Pieter Karei Drossaartstraat, heeft een van haar laatste mijlpalen- bereikt. Gisteren werd de laatste kap op de serie hui zen gezet: ook bij het'laatste pand is het hoogste punt daarmee bereikt. Daarmee is het renovatieproject, bekend onder de naam 'PKD-1'. defi nitief in het afrondende sta dium gekomen. Aan de laatste panden in de straat moet inwendig nog heel wat gedaan worden, maar de verwachting is toch dat de de finitieve oplevering in decem ber kan plaatsvinden. Overigens ontvangen alle be woners van de rest van het oude deel van de VOP dezer dagen een uitnqdiging van het woningbedrijf, om in te schrij ven op de laatste panden in het project, die nog niet zijn uitgegeven. Daarbij gaat het slechts om een zeer beperkt aantal huizen. Er zijn nog een paar bovenwoningen met vier kamers alsmede enkele twee kamer-benedenwoningen. Bij het toewijzen van de gereno veerde panden hebben bewo ners uit de Vettenoordsepoldei; voorrang. Gezien het kleine aantal woningen dat nog be- Gisteren is letterlijk het laatste hoogtepunt bereikt: de kap op de laatste woning is geplaatst. schikbaar is heeft het dus voor Een uitgebreide reportage huurders buiten de wijk nau- over het eerste renovatiepro- welijks zin, hun interesse te ject in de stad staat op pagi- tonen. na drie. Schiedam Van het recordaantal moties en amen dementen, waar de Schiedamse gemeenteraad gis teravond mee werd geconfronteerd, kan alleen een motie over de binnenstad van Nikolaj Dielemans (PvdA) uitgelegd worden als een tijdbom onder de stoel van ivethouder Chris Zijdeveld. De motie werd aangenomen met een nipte meerderheid. De fracties van het CDA, de VVD en D'66 waren er tegen. Demoeraat Rob Hijmans sprak van ..een tijdbom". Volgens VVD-fractieleider. Gerard Verhulsdonk spreekt er een groot wantrouwen jegens Zij develd uit, hoewel de wethou der zelf meedeelde niet de minste moeite met de motie te hebben. Er worden termijnen in gesteld aan bebouwing van de binnenstad. Als niet uiter lijk 30 juni 1981 een begin is 'emaakt met de woningbouw, zal dat consequenties voor Zij develd hebben. Zelf is hij ta melijk optimistisch, ook ten aanzien, van andere tijdslimie ten. Zo moet er binnen vier maanden een plan zijn voor de Laan en binnen zes maanden voor de omgeving van de Schotse Poort, terwijl ook bin nen een half jaar voor het oor spronkelijke winkelgebied een woonbestemming moet zijn uitgewerkt. Voorts-wordt ver-, langd dat de realisatie van de woningbouw in één grote bouwstroom plaatsvindt en dat de planontwïkkeling voor het staefserf (Emmaplein) rtiet ten koste gaat van bebouwing op de kaalslag en bij de Schotse Poort. Die binnenstadsmotie van Die lemans was het zwaarste in strument. waarnaar de ge meenteraad gisteravond tij dens de begrotingsdebatten greep. Alle andere wijzigings voorstellen en beleidsuitspra ken waren van minder ge wicht, maar zeker niet onbe langrijk. Een opsomming: Er mag niet meer gerookt worden tijdens gemeente raadsvergaderingen. Tegen deze motie van D'66 stemden acht raadsleden: Van Kaalte, Hellwig, Van Lingen, Snel en De Koning (CDA), Van der Lubbe en Van Loenen (PvdA) en Bruseker (CPN). Niet alle maal roken zij. Onder de voor stemmers bevonden zich echte rokers. Voor 1985 dient 25 procent van de Schiedamse bejaarden in een. zelfstandige woning te" kunnen wonen. Deze motie van D'66 werd unaniem ge steund. Er moet een derde kinder dagverblijf in Schiedam ko men. In zijn motie dringt Jos van der Lugt (PvdA) aan op subsidiering van twee mede werksters door CRM. Bij de plannen voor VVV en gemeentevoorlichting zal de mogelijkheid bekeken worden een hulp- en informatiecen trum op te richten, waarin ook hulpverleningsorganisaties ge vestigd kunnen worden. Ook die motie van de VVD kreeg steun van de hele raad. Binnen drie maanden moe ten er bestemmingen zijn voor alle leegstaande gemeentewo ningen in de binnenstad. Voor die panden in andere wijken is een jaar langer de tijd. Hans van Kleef (PvdA) kreeg hier mee de hele raad achter zich. Elke personeelsuitbreiding bij de gemeente in de komen de vier jaar dient uitvoerig toegelicht te worden, zo wil een motie van Cor van Til borg (VVD). Steeds zal er een schriftelijke toetsing moeten Zijn. Binnen vier maanden krijgt de raad een aangepaste doel- stellingennota over de ge meentelijke sociale dienst op tafel. Consequenties voor per soneel en financiën zullen daarin opgenomen zijn. Van der Lugt (PvdA) ondervond m Nikolaj Dielemans sloeg alvast een symbolische eerste paa! voor de binnenstad. Toen hij zijn motie indiende, zette hij de monstratief een witte helm op. Schiedam Een oplossing voor de school strijd, die in Schiedam woedt rondom de peu terspeelzalen, is voorlopig niet te verwachten. Dat viel op te maken uit de forumavond die in het stadhuis over de peuterzalen was be legd. Op de discussieavond, waarop de verschillende partijen in de schoolstrijd met elkaar in discus sie zouden gaan, is men niet verder gekomen dan het opstellen van een lijst met veertig vra gen, die worden gebundeld en als huiswerk aan alle betrokkenen zullen worden toege stuurd. Zodra alle vragen schriftelijk zijn beantwoord wordt een bundeltje samengesteld, aan de hand waarvan de discussie werkelijk los kan barsten. Erg snel zal dat niet gebeuren. Alleen de verwerking van de gegevens houdt de organisatie, de adviescommissie voor de kindercentra, al tot na de jaarwisseling bezig. De schoolstrijd in Schiedam laaide op nadat verschillende protestant-christelijke scholen overgingen lot het'stichten van peuterspeelza len. Doordat die speelzalen aan de school zelf werden gekoppeld ontstond bij het openbaar onderwijs het vermoeden dat het slechts om 2 winnen yan zieltjes ging: de peuters zouden immers bijna automatisch óók naar de christe- lijke kleuter- en lagere school gaan. Het enige reële voorstel op de discussieavond kwam van het CDA-raadslid mevrouw Van Lam balgen-Brouwer. Als zij haar zin krijgt- zullen hei protestant-christelijk en het open baar onderwijs in een commissie gaan overleg- - gen over hei probleem van de peuterspeelza- Ion, om verder uit de hand lopen van het ver- schil van mening te voorkomen. Opvallend -ï was de discussie tussen twee gemeentelijke vertegenwoordigers, Tigges en Mulder. De on- derwijsconsulent Tigges maakte zich hard voor zelfstandige peuterspeelzalen die niet aan kleuter of lagere scholen zijn verbonden. Die zelfstandigheid is in het belang van de peuter, aldus Tigges. Mulder vond dat het voor het - kind 'geen biet uitmaakt*. Hij hecht belang aan de economische voordelen van een koppeling tussen peuterspeelzaal en het onderwijs. ADVERTENTIE UTT FRANKRIJK! 7T JL Dit nieuwsblad. I wai omi zon j con Rot I waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad I»*» ioe>°0 Sa»81' I 1 stü*eTk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1