in DB Rijnmond wijst bestemmingsplan af Ik neem., moei dè Anton Oorebeek viert 101ste verjaardag Vlaardingse Broekpolder: m Protest Qat van miljoenen in gasprijs begroting voorkomen m deze krant Sport in cjeze krant man Doelman SW getroffen door steen s tegen J Brandweer en politie spuiten rijksweg schoon Scheeres start bouw kantoren 4 december Sociale dienst zoekt naar nieuwe wegen \o»0tiel' i SCHIEDAMSCHE COURANT jpndag 24 november 1980. - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -I04de jaargang no. 229 8 PAGINA'S- Brocrsvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL SW Kon door een zeer goed moment van Harry Majboom FC Vlaardingen met 1-0 verslaan. «eer eens en wel in een Delft pagina zee. Via een tweedaagse trip, «aren zo'n zeventig topper Arsenal-Everton. pagina zeven. De start van de microkorfbal-competitie leverde behalve veel toeschouwers weinig pagina acht. Maassluis De oudste inwoner van Maassluis, de heer Anton Oorebeek, vierde vrijdag zijn 101ste verjaardag. Burgemeester Jan van Es en zijn vrouw kwamen hem feliciteren in hst bejaardencentrum 'Zonneweelde'. Uit eraard had de burgemeester diverse geschenken meegebracht. Antan Oorebeek werd geboren in Geervliet,-maar woont sinds 15 okto ber 1901 in Maassluis. Hij trouwde op 4 me! 1905 in Heenviiet met teentje Dijkshoorn. Zij kregen drie kinderen, twee dochters en een zoon. Mevrouw Oorebeek overleed op 22 augustus 1961. Anton Oorebeek is altijd In het onderwijs werkzaam geweest. Ook in de politiek was hij actief. Hij was raadslid voor de toenmalige Vrijheids bond van 1935 tot 1939. Hij is erelid van de Nederlandse Protestanten Bond in Maassluis. diiiiiuinimiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiig Schiedam Met nog slechts een paar minuten te spelen werd SVV-doelman Bas van Noortwïjk door een uit het publiek gegooide steen getroffen. Dit In cident gaf een onplezierig slot aan de erg sportie ve, maar ook zeer matige derby tussen SW en FC Vlaardingen. Door een hard draaiend schot van Harry Meyboom kwam SW aan een verdiende 1-0 zege. Sportpark Harga was deze keer met een ech te boerenkapel op de tribune een goede entourage voor een rasechte derby, maar de spelers dachten er blijkbaar anders over, want echt spannend werd het op Harga zondag geen enkele keer. Een verslag van deze wedstrijd op pagina 5. -- %r,w~ s Vlaardingen Het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft het ontwerp-bestemmingsplan voor de Vlaar dingse Broekpolder nu officieel afgewezen. In het <?nt- werp-besluit tot onthouding van haar goedkeuring, dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen al aan het ge meentebestuur moet worden toegezonden, wordt Vlaardingen verweten dat er niet voldoende duidelijk heid is over het tijdstip, waarop in de Broekpolder wo ningen zullen worden gebouwd- Het definitieve afwij zingsbesluit zal binnenkort worden genomen. Als dat is gebeurd zal Vlaardingen bij de Kroon in beroep gaan, hetgeen een aanzienlijke vertraging voor de verdere procedure zal betekenen. Het omstreden centrale deel van de Broekpolder Is natuurlijk het breekpunt bij het beoordelen van het onf- werp-bestemmingsplan door Rijnmond. Vlaardingen wil hier bos; Rijnmond houdt vast aan woningbouw. Zoals al geruime tijd offi cieus bekend was gaat Rijn mond niet akkoord met de constructie, die Vlaardingen in haar bestemmingsplan heeft opgenomen om bebos sing van de gehele polder ze ker te stellen. Die constructie bestaat uit het geven van een dubbele bestemming aan het omstreden centrale deel: eerst bos en daarna, na 1 ja nuari 19B6, eventueel wo ningbouw. Dat is volgens het dagelijks be stuur van Rijnmond niet rea listisch, omdat een bos nor maal gesproken minstens tien jaar moet blijven staan om tot een verantwoorde houtproduc- tie te komen. Daarnaast maakt Rijnmond ernstige bezwaren tegen het feit, dat Vlaardingen volgens het plan pas na 1 janu ari 1986 wil beginnen met het uitwerken van de woning- bouwbestemming in het cen trale deel van de Broekpolder. Rijnmond vindt dat die uit werking al eerder moet begin nen, zodat in ieder geval in 1986 met bouwen kan worden begonnen. In haar ontwerpbe sluit laat Rijnmond ook mer ken dat ruimte moet worden geschapen voor het aanleggen van een rail verbinding in de Broekpolder, zodat de toekom stige woonwijk goed met het openbaar vervoer bereikbaar zal zijn. Het dagelijks bestuur heeft te- .vens de bezwaarschriften ge grond verklaard, die het colle ge van GS en de stichting die in de Broekpolder een golf course aanlegt tegen het be stemmingsplan hadden inge diend. Zij hadden aangevoerd dat de golfcourse in de Broek polder goed bereikbaar moet 2ijn met motorvoertuigen, waarvoor verder ook een goe de parkeergelegenheid zou moeten worden aangelegd. Het Vlaardingse gemeentebestuur had alleen een kleine parkeer plaats voor de beheerder en voor bijvoorbeeld leveranciers willen toestaan. Daar is het dagelijks bestuur van Rijn mond het niet mee eens: de opstellers van de bezwaar schriften hebben wat dit open baar lichaam betreft gelijk. Alle andere bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan, waaronder ook een van boer Van Voerden, die in de Broekpolder zijn agrarisch be drijf wii blijven exploiteren, zijn door Rijnmond afgewezen. Verhulsdonk verkoopt broodjes Na afloop van de begro- -tingsmarathon was er ruimte voor een drank je en een hapje in het stadskantoor. Joker van .de gemeenteraad Ge rard Verhulsdonk nam die kans waar om de hele week op humoris- tische wijze samen te vatten. Op het menubord van de kantine schreef hij bet volgende: deze week. Broodje: CDA: noch vlees noch vis ham met een rose randje .CPN: alle broodjes gra- tïs :^PR: gratis, geldt ook voor Turken je mag zelf kiezen WD: als wij er maar op verdienen waarmee hij een grap pig einde maakte aan de zo tamme en--afmat tende begrotingsweek. Schiedam Harde aanvallen van D'66 en CPN hebben op laatste dag van de begrotingsbehandeling niet kun nen voorkomen dat één van de pijlers van de begroting, de verboging van tarieven, ongeschonden door de raad is gekomen. Wel heeft het PvdA-raadslid Aad Wiegman met steun van de gehele raad bereikt dat het college van Schiedam zich, sa men met dertig andere ge meenten, aansluit bij de actie van Groningen tegen de stij ging van de aardgasprijs. Het is volgens Wiegman niet ac ceptabel dat de prijs van het aardgas omhoog gaat, terwijl 'de subsidie voor isolatie juist daalt. De inkomsten die het rijk uit hogere gasprijzen ont vangt moeten volgens de ge meenteraad worden besteed aan die isolatie. Met de motie- Wiegman keert de gehele raad zich tegen het regeringsbeleid op dat punt Burgerlijke ongehoorzaamheid van de gemeente Schiedam bij de verhoging van het gastarief werd bepleit door het commu nistische raadslid Ulferd Bru- seker. Schiedam moet gewoon niet betalen, aldus Bruseker. Wethouder Scheeres noemde het voorstel onverantwoorde lijk. „Er ontstaat een gat in de begroting en bovendien heeft nief- betelen tot gevolg dat Schiedam geen gas meer gele verd krijgt". Steun voor de motie bleef uit Ook de voorstellen van Rob Hijmans (D'66) tot het bevrie zen van "de tariefsverhogingen zouden volgens wethouder Scheeres leiden tot een onaan vaardbaar gat in de begroting. De gemeente zou daardoor een aantel miljoen tekort komen. Het dekken van dat tekort met de gelden die elk jaar overblijven doordat voorgeno men zaken niet worden uitge voerd, was volgens Reimer Scheeres niet mogelijk. „De overblijvende gelden dienen ter dekking van het tekort dat al in de begroting zit," ver klaarde Scheeres, die Hijmans niet wist te overtuigen. CPN-raadslid Ulferd Bruseker blunderde tijdens zijn eerste begrotingsdebatten toen hij pleitte voor het bevriezen van de watertarieven. Bruseker wilde dat Scheeres met Rotter dam' zou gaan praten over de waterprijs en dat de tarieven tot aan dat gesprek niet ver hoogd zouden worden. In plaats van het indienen van een amendement (wijziging op de begroting) legde hij zijn wensen vast in een motie. Herman Noordegraaf van de PPR signaleerde dat in die motie alleen het gesprek van de wethouder was opgenomen. Nergens stond het bevriezen van de tarieven genoemd. Het was die vergissing van Bruse ker die de motie algemeen aanvaardbaar maakte. Herman Noordegraaf (PPR) kwam vrijdag roet een amen dement op het tarief voor hui zensplitsing. Noordegraaf wil de de -activiteiten van specu lanten minder aantrekkelijk maken, „Dat kan door het ta rief voor een splitsingsvergun- ning kostendekkend te ma ken." Ondanks bezwaren van CDA en WD (,je bereikt er niets mee") werd het amende ment aangenomen. CDA en WD kregen van wethouder Reinier Scheeres gedaan dat voorlopig niet wordt opgetreden tegen mid denstanders die niet de waar borgsom betalen voor electrici- teit, zoals door de ONS in een brief is gevraagd. De waar borgsom die jarenlang op een zelfde peil was gebleven wordt dit jaar drastisch verhoogd omdat talloze rekeningen niet worden betaald. In de commis sie voor financiën en economi sche zaken wordt opnieuw over de waarborgsom gespro ken en de middenstanders hebben in ieder geval tot die tijd uitstel. ee Een spelmoment uit SW FC Vlaardingen. De derby werd geen ogenblik echt spannend. fiiiNiimjiiniiNnmiiimmiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiMmiiinimniiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiUiË Vlaardingen Bijna de hele middag zijn de "Vlaardingse brand weer en de politie zaterdag bezig geweest, om de zuidelijke rij baan van de rijksweg Rotterdam Hoek van Holland schoon te krijgen. Zeker zo'n driehonderd meter van de weg was een gro te modderpoel geworden, nadat een vrachtauto een hoeveelheid tuingrond had verloren. Met meer dan twintig mensen is uren lang gewerkt, om het spul weg te spuiten en aan de kant te scheppen. Het verkeer werd dusdanig opgehouden, dat een flin ke file ontstond. De bestuurder van de vrachtauto kreeg later eer? proces verbaal aan zijn broek? Schiedam Begin december wordt eindelijk een begin ge maakt met de bouw van het enorme kantoorcomplex van de Dordrechtse BV Van Wij nen Vastgoed. Op de hoek van 's-Gravelandseweg en De Brauwweg slaat wethou der voor financiën en econo mische zaken Reinier Scheeres op donderdag 4 de cember de eerste paal. Het grootschalige project be staat uit vier kantoorflats en tussenliggende bedrijfshal len. Met de bouw is vijftig miljoen gulden gemoeid. Aanvankelijk was de bedoe ling dat eerst de helft van het project zou worden uitge voerd en afhankelijk van de belangstelling ervoor de rest, maar ria een onderzoek naar de behoefte kwamen Van Wijnen en de gemeente Schiedam overeen dat het hele complex beter in één klap kan worden neergezet. Wethouder Scheeres is uitge nodigd voor het slaan van de eerste paal, nadat hij tien da gen geleden in onze krant nog de bouw van meer kan toorcomplexen in Schiedam verdedigde. Vlaardingen De Vlaardingse sociale dienst gaat bekijken of het mogelijk is te werken met groepen cliënten in plaats van in dividuele hulp zoekers. Voorts zal er worden on derzocht in hoe verre cliënten zelf verder be trokken kunnen worden hij het aanvragen en af handelen van uitkeringen en zal het werken in teamverband, waarbij ook wordt gedacht aan een wijkge richte indeling van de sociale dienst, worden bevorderd. Dit staat in de pas verschenen ont- werp-beleidsnote van de gemeente lijke sociale dienst (GSD). Uit de ont- werp-nota valt op te maken dat de top van de sociale dienst de betrok kenheid van. het college van burge meester en wet houders te klein vindt. Er wordt dan ook voor ge pleit de informatie verstrekking aan de gemeenteraad via de raadscom missie voor maat schappelijke dienstverlening in het vervolg te ver beteren. „teneinde de betrokkenheid van dit college met het GSD-gebeuren te vergroten". Aanleiding tot de nota, die al enkele jaren geleden is toegezegd, is het twee jaar geleden uitgebrachte rap port 'Naar een ge meentelijke sociale dienst nieuwe stijl' geweest. Dat rap port. dat is opge steld in opdracht van het ministerie van cultuur, re creatie en maat schappelijk werk en de vereniging van Nederlandse gemeenten loopt als een rode draad door de Vlaarding se ontwerp-nota, die gezien kan worden als een dis cussiestuk dat moet leiden tot een defi nitief stuk, waarin de toekomst van de sociale dienst wordt uitgestip peld. Sociale dienst directeur J. A. Flo rijn spreekt cfe wens uit dat de ontwerp-nota, die hij een eerste stap noemt, tot een goe de discussie zal lei den. Het ontwerp zal volgende maand eerst ia de raadscommissie voor maatschappe lijke dienstverle ning worden be handeld en komt pas volgend jaar m de gemeenteraad. Binnen de sociale dienst acht men het zinvol om van gedachten te wisse len over uitbrei ding van het maat schappelijk dien stenpakket, voor zover deze activi teiten binnen de invloedssfeer van de gemeente vallen en blijft men er naar streven een goede samenwer king te onderhou den met andere in stellingen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. Als een gemis wordt beschouwd het te weinig in spelen van de so ciale dienst op pro jecten die zijn ge richt op het verbe teren van de maat schappelijke situa tie van probleem groepen in de sa menleving. In de nota wordt gesteld dat het uitermate belangrijk is derge lijke projecten te signaleren en te stimuleren. In de praktijk blijkt dat die signalerings functie van de so ciale dienst te wei nig uit de verf bomt. Dit nieuwsblad. 1 waarin u al het nieuws uit eigen J omgeving kunt vinden, wordt [zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. wa. I om Jzor tu»®'' MteS'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1