SCBIEOAMSOKE ft OÖRAil in Gericht verkeerstoezicht levert resultaten op Bewoners mogen zélf fietskluizen kiezen Ik -neem^ dê proef deze m i Bewoners woonschepen ageren tegen grondpri j sverhoging Weer celstraf geëist in zandaffaire krant i K r EEN KUS VAN EEN RUS Aantal ongelukken omlaag Bezoektijden Holyziekenhuis veranderen Politie gaat kleine misdrijven terugdringen Tuberova opgeheven EEN GRATIS KAART „THEATER VAN DE LACH" Schiedam in beroep tegen A VR- besïuit Goudriaan verzaakt contract 'Harlekijn' blijft •o*°ue \focnsdag 26 november 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -- (04de jaargang no. 231 -12 PAOWA'8 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Het Vlaardingse gebouw Triangel gonst zaterdag van de activiteiten, 'VlaardingenAktief' wordt een groots spektakel. Pagina drie. Operazanger Bertus de Bruin vindt zingen sociaal werk. Pagina vier. De problemen rond de Schiedamse peuterspeelzalen, belicht door het christelijk onderwijs. „Het openbaar onderwijs is gewoon jarioers!" Pagina vijf. Weer twee pagina's rond Sinterklaas. Pagina zeven en negen. Marjolein van IJden: ,,Het damesjudo komt er aan..." Pagina elf. advertenties KINDER BLOUSES BEHVÉÉl suits katoenen SALOPETTES maten 6S-I7E De politie van Maassluis zal bij het nieuwe verkeerstoezicht strenger optreden tegen verkeers- overtreders. Ook op de kruising PC Hoottiaan- Mesdaglaan zal de controle worden verscherpt (Luchtfoto: Sijthoff Pers Henk van Westering). Vlaardingen Het bestuur van het Holyziekenhuis heeft de bezoektijden voor alle klas sen gelijkgetrokken. Men wil echter geen proefnemingen met een doorlopend bezoe kuur. De bezoektijden zullen er mei in gang van 1 januari 1981 voor alle verpleegklassen als volgt uit zien: maandag tot en met zaterdag 's middags van 13.45 tot 14,30 uur en 's a- vonds van 19.00 tot 20.00 uur; op zon- en feestdagen alleen van 13.45 tot 14.30 uur. Bezoe kers voor de kinderafdeling kunnen alle dagen van 14.00 tot 18.30 terecht. Bij de wijziging van de bezoe kuren is rekening gehouden met de uitslag van een enquête die onder de patiënten gehou den werd. Daaruit bleek dat het merendeel van hen tevre den is met de huidige tijden, eenderde deel vond echter dat het middagbezoek iets langer zou kunnen, terwijl enkelen te kennen gaven het avondbe zoek van l uur al iets te lang le vinden. tóT Z< %.<-Lsfasvi Maassluis Het gerichte verkeerstoezicht dat door de politie van Maassluis in de afgelopen jaren is gehouden op de kruising Lijs terlaan/Nachtegaallaan, de kruising Lijsterlaan/Kwartellaan en de kruising Merellaan/Albert Schweitzerdreef/Burgemeester van Keesstraat, heeft duidelijk resultaat gehad. Gedurende de duur van het extra toezicht vond op de kruising Lijsterllaan/Kwartel- laan slechts één ongeval plaats. Schiedam Bewoners van Schiedam die met de ge meente over herinrichting van hun straat praten, kun nen in de toekomst kiezen voor de plaatsing van fiets kluizen. De belangstelling voor de fietskluis of 'sluit-o- matic' is bij het college van burgemeester en wethou ders gewekt door vragen van het PPR-raadsüd Her man Noordegraaf. Burgemeester en wethouders noemen de fietskluis een goed middel tegen de steeds toene mende fietsendiefstallen, maar het college heeft geen flauw idee waar de kluizen moeten worden aangebracht. Die plaatsing zou moeten gebeuren op vage gegevens, iets wat vanwege de hoge kosten moet worden vermeden, aldus het dagelijks bestuur van de ge meente. Beter is het als bewo ners in de inspraakprocedure rond een herbestrating aange ven waar fietskluizen zijn ge wenst. Naast het werken met de fiets- o-matïc wil het college de fiet sendiefstallen ook terugdrin gen door de fietspassen, de landelijke kaarten waarop de gegevens van een -fiets staan vermeld. Die fietspassen die ook voor brommers kunnen worden gebruikt, zijn verkrijg baar op de politiebureaus. Voorts gaat de Schiedamse po litie meer aandacht besteden aan het terugdringen van de misdrijven in de stad. Een re gionaal coördinator zal de ge meentepolitie bijstaan in dit streven, dat overigens deel uit maakt van de landelijke orga nisatie ter voorkoming van misdrijven. Eén van de mis drijven waar de bevolking veel hinder van ondervindt is de fietsendiefstal. Een onderzoek van de direc teur van Bedrijlsgemeenschap Schiemond moet uitwijzen^ in hoeverre het mogelijk is fiet senstallingen in de oude wij ken te realiseren waarover wsw-ets Jiet beheer kunnen krijgen. Burgemeester en wet houders hebben op 19 augustus besloten tot een dergelijk on derzoek, dat nog niet is afge rond. Een afdoende beveiliging te gen fietsendiefstallen wordt door het college een onmoge lijke zaak genoemd: het aantal fietsen is te groot en ze zijn verspreid over de hele stad. Schiedam De Stichting Tu berova is opgeheven. In een brief aan de gemeenteraad kondigt zij het einde van de stichting aan. De ziekte tuber culose komt nauwelijks meer voor, zodat aan de doelstelling van Tuberova is voldaan. De Stichting noemt het een positieve zaak dat haar werk ten einde is. voor de nieuwe komedie van John lanling's Zie het Rotterdams Nieuwsblad van vandaag. Schiedam Desnoods zal Schiedam bij de hoogste instantie in beroep gaan tegen het besluit van de Rijnmondraad om die ge meente een oude schuld van twee miljoen gulden alsnog aan te rekenen. Deze AVR-miljoenen wenst Schiedam niet te be talen, omdat volgens een afspraak uit 1977 de pro vincie hiervoor een andere oplossing zou zoeken. Het maandag genomen Rijnmond-besluit zal nu door gedeputeerde staten van Zuid-Holland goedge keurd moeten worden. De Schiedamse wethouder voor financiën en econo mie, Reinier Scheeres, verwacht dat GS eerst nog wel 'het Schiedamse ge voelen zal peilen'. En, al dus Scheeres, „dat is be hoorlijk negatief." Als GS echter tot goedkeuring overgaan en Schiedam die twee miljoen betalen moet, wil Scheeres bij de Kroon hiertegen in beroep gaan. Op de overige kruisingen ge beurden in het geheel geen ongevallen. In een vergelijk bare periode In 1979 gebeur den er op de kruising Lijs terlaan/K wartellaan zes on gevallen, waarvan drie met letsel. Op de kruising Lijs- terlaan/kwartellaan vond in dezelfde periode in 1979 één ongeluk plaats. Het gemeentebestuur verleen de medewerking aan het expe riment van het gerichte ver keerstoezicht van het Open baar Ministerie en de verkeer- sacademie om prioriteiten te stellen bij de opsporing en ver volging van verkeersovertre dingen in Maassluis. Het toe zicht, dat door de politie werd uitgevoerd, lag voornamelijk op het gebied van de observa tie en het voeren van gesprek ken met mensen die aan het verkeer deelnamen, In totaal werden drie processen-verbaal opgemaakt. Met 18? mensen werd een gesprek gevoerd. Zij kwamen er af met een waar schuwing. De kruisingen Lijsterlaan- /Kwartellaan en de Lijster laan/Nachtegaallaan zijn voor zien van een slopbord. Uit het onderzoek van de politie is nu gebleken dat maar weinig mensen zich houden aan het bord. Veelal jeugdige ver keersdeelnemers negeren het bord volkomen. De politie vraagt zich dan ook af of he; noodzakelijk is om het bord op de kruisingen te laten staan. In de komende maanden zal de politie gericht toezicht hou den op de doorgaande route in Maassluis, namelijk de route Palet via de Mesdaglaan PC Hooftlaan Lange Boone straat Wagenstraat West- landseweg naar de Maasdijk, Veel ongevallen die op deze route gebeuren zijn te wijten aan het niet verlenen van voorrang, het onvoldoende af stand bewaren en de doorgang niet vrijlaten voor het door gaande verkeer. Tevens is ge bleken dat zowel door brom fietsers als door motorrijders en automobilisten te hard wordt gereden. Voetgangerso versteekplaatsen worden met een veel te hoge snelheid ge naderd. De politie is niet van plan om op deze route het accent te leg gen op- het geven van waar schuwingen. Waar nodig zal rekening moeten "worden ge houden met een strenger op treden van de politie. Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan heeft zich niet ge houden aan een schriftelijk vastgelegde afspraak met de bewo ners van de woonschepen aan het Jaagdpad om de grondprijs op ƒ0,50 te houden. Bewoners van de woonschepen hebben gistera vond fel gereageerd op de zomaar voorgestelde grondprijsverho ging van hun aan de wal gelegen tuintjes. In de commissie stadsontwik keling uitte bewoner Trooster zijn ongerief. Hij vond het een belachelijke zaak dat de ge meente de grondprijzen plotse ling wil aanpassen aan het zo genaamde hobbytuintarief van ƒ2,50. En dat terwijl in 1978 de gemeente in een brief heeft vastgelegd dat de bewoners ƒ0,50 per m2 per jaar zouden betalen. Trooster kreeg bijval van de Pvd A-fractieleider Versluys en CD A-raadslid Schriel. Versluys vertelde voorzitter Goudriaan dat hij niet zomaar fris en vrolijk van een contract af kan' wijken, ook al zou die verhoging zeer redelijk zijn. CDA-ra'adslid Schriel voegde daar aan toe dat indien de bewoners rechts maatregelen zouden nemen, de gemeente onherroepelijk zou verliezen wegens contract breuk. Schriel stelde voor om met de bewoners rond de tafel te gaan zitten en te overleggen in hoeverre de prijsmaatregel in alle redelijkheid geregeld kan worden. Voorzitter Goudriaan bleef ha meren op de toch zo redelijke verhoging van ƒ0,50 naar ƒ2,50. „Als je deze tarieven vergelijkt met die van Holy van f 10,- dan is dit toch niets?" sprak hij. De bewoners ageer den met de leuze 'ja, maar wij zijn zigeuners' waarop gelach als antwoord kwam. "Nee," sprak Goudriaan, „U bent de vrijgestelden van Vlaardingen en mag wonen op een bijzon dere plek in onze gemeente. U mag grond in gebruik nemen en daar moet u voor betalen, of U dat leuk vind of niet." Versluys (PvdA) vond de ver hoging echter van onderge schikt belang. „Of de verho ging nu wel of niet redelijk is, is van geen belang," opperde de PvdA-fractieleider, „U kunt niet om die brief met rechtskracht heen." De bewoners van de woon schepen hadden al eerder via andere kanalen geprotesteerd, Ook het voormalig raadslid Poppe had er al eens vragen over gesteld. Toen had de pro testactie geen succes. Rotterdam Johan S., een vroegere uitvoerder van het aanne mersbedrijf De Jager en Klein, hoorde gisteren voor de Rotter damse rechtbank vijf maanden celstraf, waarvan drie voorwaar delijk tegen zich eisen voor zijn aandeel in de Maassluise zandaf faire. Officier van justitie mr. Copper stelde dat een grote geld boete 'voor deze kleine man niet kan', maar maakte in zijn ets nauwelijks onderscheid tussen de 42-jarige uitvoerder en de di recteur van het aannemersbedrijf tegen wie hij onlangs zes maanden gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk eiste. De rechtbank veroordeelde de directeur van het aannemersbe drijf echter tot tienduizend gulden boete of één maand celstraf. De zitting gistermiddag was voor een groot deel een herha ling van de zaak tegen de di recteur van het aannemersbe drijf, toen Johan S., als getuige al zijn relaas deed over zijn ei gen aandeel in het gesjoemel met zand. Hij gaf grif toe dat hij, terwijl hij daarvan op de hoogte was, jarenlang meer zand in de boeken had ge schreven dan er aan de ge meente was geleverd. Volgens eigen zeggen heeft hij echter altijd gedacht dat zijn baas van de verschrijvingen ook rijker 'was geworden. Ook verklaar de hij te weten dat het ge woonte was dat onvoorziene werkzaamheden die de aanne mer voor de gemeente uitvoer de werden verrekend met zand. Johan S. heeft de zaak eind 1977 in de openbaarheid ge bracht Daarvoor had hij ge probeerd zijn werkgever te chanteren. Hij dreigde de di recteur van het aannemersbe drijf naar de politie te stappen als hij geen miljoen gulden van hem kreeg. Op het allerlaatste moment ging gistermiddag 4e zaak te gen de opvolger van Johan S„ een neef van de directeur van het aannemersbedrijf die ook jaren als uitvoerder in Maas sluis werkzaam was, niet door. De advocaat moest het wegens ziekte laten afweten. De recht bank zal zich daardoor aan het eind van dit oE het begin van het volgende jaar nog één zit ting moeten wijden aan de zandaffaire, die zich heeft ge kenmerkt door het vele opont houd voordat de rechtbank zich er eindelijk over kon bui gen, Ook voor het Haags ge rechtshof zal de zandaffaire volgend jaar aan de orde ko men. Dan zullen de twee Maassluise topambtenaren, die ieder door de rechtbank in Rotterdam zijn veroordeeld tot tweeduizend gulden boete, zich in hoger beroep voor het hof moeten verantwoorden voor hun rol in de*zandfraude. Zie verder pagina drie. Schiedam Kleuterschool 'De Harlekijn' blijft gehand haafd ondanks het lage leer lingenaantal. Reeds enkele jaren is er sprake van een te laag leerlingenaantal, maar de raad geeft elk jaar per missie de school in stand te houden. Reden is de drukke Burge meester van Haarenlaan die overgestoken moet worden als 'de Harlekijn' zou verdwijnen. Nu hoeven de kleuters niet ge confronteerd te worden met de grote verkeersdrukte. En kele jaren geleden is er op de oversteekplaats tussen 'de Harlekijn en Olleke Bolleke op de Van Haarenlaan een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij drie kinderen dodelijk verongelukten. JL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. S»u1 - -ete° e\o? Mw°°' |td Lmt»ct i Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1