SMl/STBiSK mmrnim I I HEN II lil Steen en Brons 'Verschil groter dan drie miljoen' Sociaal cultureel werk presenteert zich in Triangel Vrije Academie gaat lijntrekken Politie licht eigen hoofd voor Verdachte uitvoerder in zandzaak: J. C. P. de Boer Openings tijden bruggen en sluizen iilllillll! Verhuurder moet rioolrecht betalen Lunchconcert Zonne-energie B'bwana Het Masker Voordrachtskunst 28 nortmbar 1980 VD/SC/WW Botterdam Moeiteloos gaf de verdachte uitvoer der toe dat hij had meege daan aan de verschrijvin gen. Zijn. verklaringen die hij tegenover de Maasslui- ée politie en tijdens het ge- fechterlijk vooronderzoek Éeeft afgelegd herhaalde Jij ongewijzigd. Begonnen jds vrachtwagencha ufffeur gij het aannemersbedrijf jpas Johan S. opgeklom men tot privéchauffeur mn de directeur en later tot uitvoerder. Van zijn di recteur had hij geleerd hoe Jij in de boeken meer zand jnoest opvoeren dan was geleverd. Aanvankelijk zonder precies te weten waarom. Pas later r< was hij er achter gekomen dat het was om extra werkzaam heden te verrekenen. Ook kreeg hij de indruk dat zijn baas het deed om zijn eigen portemonné te spekken. En hoewel dat laatste is tegenge sproken door twee getuigen herhaalde de uitvoerder <3at nogmaals voor de rechtbank, evenals hij het eerder als ge tuige onder ede heeft ver klaard. „Als voor al dat zand extra werk was gedaan, had den de Spoorwegen extra trei nen moeten inzetten om arbei ders naar Maassluis te bren gen", aldus de uitvoerder. In dat opzicht wist Johan S, die voordat hij de zaak aan het rollen bracht na de chantage poging is ontslagen, de recht bank weinig nieuws te vertel len. Wel beweerde hij dat het geschatte bedrag van drie mil joen gulden dat de gemeente voor zand heeft betaald terwijl dat nooit is geleverd veel te laag is. Hij kritiseerde de uit gebrachte rapporten die voor de bepaling van die hoeveel heid zand zijn uitgegaan van het verschil tussen de inkopen van het aannemersbedrijf en het aan Maassluis geleverde zand. „Het ingekochte zand ging niet alleen naar Maasluis. Daarnaast werd ook nog aan andere bouwers geleverd. Dat verschil is veel groter dan drie miljoen." Ook officier van justitie mr. Copper achtte dat niet uitge sloten. In zijn requisitor schil derde de officier S. af als een kleine man in het geheel die niet precies wist hoe de vork in de steel zat, maar wel wist dat hij valse rekeningen op maakte. De raadsman noemde zijn cliënt een instrument in de handen van de directeur van het aannemersbedrijf. „Het was een handige manoeuvre om verdachte uitvoerder te maken. Met zijn lage opleiding was hij makkelijk te bewerken en hij bleef doorgaan met de verschrijvingen, omdat hij bang was terug te vallen in zijn oude werk." De rechtbank doet uitspraak op 9 december. 'Vlaardingen AkftieP grootse manifestatie Vlaardingen Vrijwel ^lle sectoren in het sociaal cultureel werk zijn verte genwoordigd tijdens een massale presentatie, die zaterdag in gebouw Trian gel wordt gehouden. Het gehele CJV-gebouw aan de Fransenstraat 14, in het centrum van de stad," gonst de hele dag van de activiteiten: iedere ruimte in het pand, tot aan de gangen toe, wordt door het evenement benut. 'Vlaardingen Aktief' is het motto, dat de organi satoren er aan verbonden hebben. jlet initiatief tot de manifes tatie werd genomen tijden« êen overleg van de club- en buurthuizen in de stad. Jan Robberegt, buurtwerker in fle Westwijk: „Het idee ont stond toen gesproken werd over het sociaal cultureel plan, waar ook door ons de laatste maanden hard aan is gewerkt. Dat plan, waarin vastgelegd wordt welke in stellingen en verenigingen öe komende jaren wel en welke niet op subsidie kun nen rekenen, komt in de cember of januari in de ge meenteraad. Wij dachten dat het uitstekend zou zijn als de raadsleden, maar ook de rest van Vlaardingen, voor die tijd eens zou kunnen zien wat er in de stad allemaal op dit terrein wordt gepresen teerd. Dat is namelijk heel wat. We schrokken er zelf ook wel een beetje van, uit eindelijk, want toen we een maal alle adressen binnen hadden bleek het om meer dan 160 instellingen en orga nisaties te gaari." Proppen Ze zullen er niet alle 160 zijn, komende zaterdag. Hoewel in principe iedere groep die zich in Vlaardingen op de een of andere manier met sociaal cul tureel werk bezig houdt is uit genodigd, is er toch een aantal dat geen tijd of zin had om mee te doen. Dick Molenaar, die namens het Popoverleg in de voorbereid ings werkgroep zit: „Dat is in feite maar ge lukkig ook, want als iedereen mee zou doen dan zou het in een gebouw als Triangel niet eens kunnen. Dan zouden de Lijnbaan hall en misschien zelfs nog te klem zijn. Het zal nu al proppen worden." Zoals de zaken er nu voor staan zijn wel vrijwel alle sec toren vertegenwoordigd. Er is alleen niemand uit het ama teurtoneel; dat is de enige groep die verstek heeft laten gaan. De deelnemerslijst ziet er alles bij elkaar nog impo sant genoeg uit Alle buurt- en clubbuizen doen mee, evenals het CJV, het Popoverleg en heel wat muziekverenigingen. Daarnaast zijn er organisaties als de gemeentebibliotheek, de Historische Vereniging en het Streekmuseum van Jan An derson, die acte de presence geven. Jan Anderson pakt het trouwens groots aan: afgezien van enkele vitrines met voor werpen uit zijn collectie bouwt hij zijn complete snoepwinkel- tje-uit-vroeger-tijden in Trian gel op. Wat de verdere deelne mers betreft: er zijn ook nog de nodige vrouwenorganisa ties, de Raad van Kerken, het stedelijk overleg stadsvernieu wing en de Vrije Academie. De grote zaal van Triangel vervult een belangrijke rol. Niet alleen 2ullen hier, zoals ook op diverse andere plaatsen in het gebouw, de nodige kraampjes staan waarachter deelnemers hun activiteit kun nen presenteren; ook het podi um wordt uitgebreid benut. Vrijwel de hele dag zijn er op tredens van de deelnemende muziekverenigingen en volks dansgroepen. Een1 andere at tractie is een van de bovenza len, waar een complete crea tieve workshop wordt inge richt, waar iedereen zijn hand vaardigheid kan beproeven. De manifestatie geeft niet al leen een goed beeld van wat er in Vlaardingen op dit terrein allemaal wordt gepresteerd: het is ook een soort Dag der Vrijwilligers. Dick Molenaar: „Negentig procent van alles wat er in de stad gedaan wordt gebeurt door vrijwilligers; mensen in hun vrije tijd. Dat is de kern van het geheel. Je kunt dus ook stellen, dat Vlaardingen Aktief een beeld geeft van de manier, waarop heel wat Vlaardingers hun vrije tijd doorbrengen," Positief evenement De manifestatie in Triangel is overigens zeker niet opgezet als antwoord op de bezuinigin gen op de subsidies voor de ac tiviteiten van, het dub- en buurtwerk. De plannen voor 'Vlaardingen Aktief dateren zelfs al van voor het moment, dat de eerste berichten over die bezuinigingen naar buiten kwamen. Dick Molenaar: „Toen die bezuinigingen gin gen spelen hebben we ook te gen elkaar gezegd, dat dit on danks alles een positief evene ment zou moeten blijven. Het is niet de bedoeling dat het za terdag een soort protestbijeen komst wordt. Temeer omdat die bezuinigingen alleen de club- en buurthuizen, het CJV en het OJC betreffen. Alle an dere groeperingen die zaterdag aanwezig zijn hebben er voor alsnog geen last van." Het feest wordt zaterdag om een uur of tien geopend. Rond die tijd begint een rondwande ling, die het showkorps De Pij pers door het centrum van de stad zal maken, om de aan dacht op de manifestatie te vestigen. Bezoekers kunnen er gratis in, mede dankzij een subsidie van de gemeente, die er 4000 gulden voor over had. CJV 'Liefde en Vrede', de ei genaar van Triangel, heeft het gebouw die dag gratis ter be schikking gesteld. Vrijwilli gers van het CJV bemannen de bar in het gebouw, waar be zoekers tegen de normale prij zen iets te drinken of te eten kunnen krijgen. Enkele van de docenten die zaterdag aan het lijntrekken slaan: Wilma Kuil, Gerard van Eersel en Ciska Stam. Burgemeester Kieboom liet zich uitgebreid voorlichten over het uitgestalde materiaal om ("brekers uit huis te houden. Docenten van de Vrije Aca demie zullen zaterdag tijdens de manifestatie 'Vlaardingen gaardingen Burgemeester Wim Kie- jtoom was gisteren één van de eerste vlaardingers die een kijkje kwam nemen i11 de speciale voorlkhtingsbus, die het <and door gaat om burgers tips aan de ■stand te doen ter voorkoming van mis drijven. Vandaag stond de bus op de «roekweg. Gisteren, de eerste dag dat de Wiormatiebus een gezamenlijk project £an de ministeries van binnenlandse za- en justitie in samenwerking met de diverse politiekorpsen Vlaardingen 'andeed, konden bezoekers van de week markt aan de Dr. Wiardi Beckmansingel if terecht. komende dagen zijn de andere Vlaar- «mgse wijken aan de beurt. Morgen staat ,de bus bij de weekmarkt in Holy, vrijdag in het centrum op het Veerpleïn cn zater dag op de van Hoogendorplaan. Behalve uit voorhanden foldermateriaal kan men in de bus aan de hand van de monstratiemodellen een aardige indruk krijgen van wat er zoal te koop is om in brekers uit huis te houden. In de voor lichtingscampagne maakt de politie ge bruik van een oud spreekwoord; gelegen heid maakt de dief. „Zorg er dan voor dat die gelegenheid niet wordt geboden", ai- dus de politie. De politie legt vooral de nadruk op de achterkant van de worfing, want onder zoeken hebben aangetoond dat 62 procent van de inbrekers woonhuizen via de ach terzijde binnendringen. „Als je deur- en raamsloten bekijkt die aan de achterkant worden toegepast, dan is dat om te hui len". aldus één van de aanwezige poli tieagenten. Ook burgemeester Kieboom die volgens de gemeentewet hoofd van politie is, liet zich uitgebreid voorlichten over het ma teriaal op deur- en raamslotengebied, dat staat uitgestald in de bus. Desgevraagd verklaarde Kieboom dat hij geen van de uitgestalde sloten in zijn woning zal aan brengen, omdat „ik in een gemeentewo- ning woon en niet zomaar kan gaan tim meren en verbouwen. Daarbij komt dat ik een hond in huis heb, die al begint te blaffen als er iemand loopt bij het Delta hotel dat op een paar honderd meter van mijn woning ligt Aktief' in Triangel een krijt- spoor trekken van het CJV- gebouw in de Fransenstraat naar hun eigen pand, het Hollandiagebouw op de Oost- havenkade. Dit spoor zal gaan lopen vanaf de Fran senstraat via het Liesveld door de voetgangerstunnel naar boven, over de brug over de Oude Haven en dan rechtsaf de Oosthavenkade 'op. Men begint het lijntrek ken om een uur of tien. Om half twee 's middags kunnen zo'n dertig kinderen onder leiding van de docenten het spoor volgen vanaf Triangel. Op de Vrije Academie wordt dan gewerkt aan het maken van een toneelstuk, het bou wen van decors en verkle den. Dat toneelstuk zal om ongeveer 16.30 uur in Trian gel worden opgevoerd. De huurcommissie voor Schie dam, die uitspraak doetvin ge schillen tussen huurders en verhuurders, heeft een nieuwe voorzitter; de 34 jarige J. C. P- de Boer. De Boer, die ook de huurcommissies van Rotter dam, Den Briel, Dordrecht, Gorkum, Oud-Beijerland en Sommelsdijk voorzit, is de eer ste full-time voorzitter van de commissies. Hij is per Konink lijk Besluit voor zes jaar be noemd. Schiedam Het besluit "ope ningstijden bruggen en sluizen in de gemeente Schiedam' gaat op 1 januari 1981 van kracht. De periode waarbinnen de in Schiedam gelegen bruggen en sluizen kunnen worden geo pend voor doorvaart van vaar tuigen ïs op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur. Voor een doorvaart door een brug of sluis buiten de vermel de tijden is een vergoeding verschuldigd, gelijk aan het bedrag van de werkelijke ex tra kosten. Schiedam De kosten van het rioolrecht zijn voor reke ning van de verhuurder. Na lange lijd van onzekerheid heeft de Hoge Raad beslist dat huiseigenaren het rioolrecht moeten betalen. Zij mogen deze niet doorvoeren voor re kening van de huurder. Schiedam heft rioolrechtbelas ting om de kosten te dekken voor het aanleggen en onder houden van het rioleringssy steem. In het verleden is meermalen voorgekomen dat huiseigenaren deze belasting lieten betalen door de huur der. Dit mag dus niet. De huurder die deze belasting wel betaald heeft, kan dit geld te rugvorderen door een brief te schrijven aan de huiseigenaar met het verzoek het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk te rug te storten. Als er proble men ontstaan is de Rechtswin kel bereid steun en advies te geven. Spreekuren van de Rechtswinkel zijn op woens dagmiddag van 2-4 uur en donderdagavond 6-9 uur, Broersveld 140, telefoon 73.03.08. De Retorica heeft betere tijden gekend. In de Rede rijkerstijd vierde de wel sprekendheid hoogtij, maar met de grote ver spreiding van het geschre ven woord verloor de voordrachtskunst lang zaam maar zeker haar glo rie. In Vlaardingen wordt er al twintig jaar gewerkt aan de rehabilitatie van Céline is een Parijs meisje dat met haar vriendin Ju lie een vrolijk leventje leidt. Op de een of andere manier raken ze in een andere wereld verzeild en de overgang naar een an dere werkelijkheid wordt steeds definitiever. Dat is heel globaal het Dat helderziendheid in het dagelijks leven ook zijn min der prettige kanten heeft blijkt uit het toneelstuk dat to neelgroep Het Masker vrijdagavond in de Stadsgehoor zaal voor het voetlicht brengt. Het blijspel „Een Engel kwam voorbij" werd geschreven door de Franse toneel schrijvers Barilet en Gredy. Toneelkaarten kosten ƒ5,50, en wie na afloop mee wil dansen kan dat voor een rijks-" daalder extra doen. Kaarten verkrijgbaar bij L.Lans, Röntgenstraal 37A, telefoon 349581. Eigenlijk zou deze histori sche lichtbaak eerder een plaatsje verdienen tussen de beschermde monumen ten dan tussen het Vlaar- dingse sculpturale schoon. Dit funktionele gedenkte ken stond in vroeger da gen, toen het nog van hout was, op het Westerhoofd maar werd in 1959 herbouwd op het Ooster- hoofd. In 1831 besloot het Vlaar- dingse gemeentebestuur de nagedachtenis aan Ary Willem van Leeuwen met een gedenkteken te eren. Deze Vlaardingse marine kapitein maakte deel uit van de bemanning van ka nonneerboot nummer 2, die op bevel van gezag voerder van Speijk in Antwerpen met voltallige bemanning werd opgebla zen. Luisteren met volle mond is zelfs volgens de strengste etiquetteregels een alleszins aanvaardbare zaak. Aad Zoutendijk speelt daar uitstekend op in door precies m de lunchpauze orgelconcerten te geven in Vlaardingens Grote Kerk, Morgenmiddag is het weer zover: van 12.45 tot 13.15 uur speelt hij voor ieder die het maar horen wil werken van zestiende- en zeventiende-eeuwse componis ten. Van Nederlanders als Van Dalem, Van den Kerck- hoven en Van den Gheyn maar ook twee werken van J.S.Bach. het gesproken woord. De declamatiegroep die des tijds door Lili van Haghe werd opgezet en nu door haar leerlinge Lien Koot wijk wordt geleid houdt morgenavond een ouder wetse, stijlvolle voor drachtsavond in het Visse- rijmuseum. Iedereen is daarbij wel kom. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. De Schiédamse wethouder Chris Zijdeveld houdt mor genavond in Zaal Irene een lezing over de toepassing van zonne-energie. Daarbij vertelt hij over zijn Canadese ervaringen en licht dat toe met dia's. Dit programma or ganiseert het Schiedamse Nivon in samenwerking met de PvdA. De lezing begint om 20.00 uur. verhaal dat in de film „Céline en Julie vont en bateau" wordt verteld. Morgenavond wordt deze rolprent van de Franse ci neast Jacques Rivette ver toond in de filmzaal van B'bwana aan de Hoflaan nr.12, Het begint om 20.30 uur. Van Speijk deed dat om de aan boord zijnde munitie niet in handen van Belgi sche opstandelingen te la ten vallen. „Echte helden moed" zo oordeelden de tijdgenoten en Vlaardin gen besloot het nuttige met het vaderlandslieven de te verenigen en zette een houten lichtbaak op het Westerhoofd om zo de havenmond te markeren. Het ding doorstond de tand des tijds niet en werd in 1933 afgebroken. In 1959 herbouwde men de „Lichtbaak Van Speyk" aan de andere kont van de havenmonding. Deze keer in steen en voorzien van een bronzen gedenkplaat. Nu gebruiken sportvissers het soms als fietsenpaal tje". (foto Henk vap Westeringtekst Marl Timmer-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 3