Comité wil monument m Schoolraad woedend over interview met christelijk onderwijs Ik neem bokken 1 krant Waterweg burgemeesters werkgroep voor als eerbewijs Geuzen 'Rare procedure voortaan vermijden' Gemeentelijk gasbedrijf iszèlf de boosdoener Onderzoek moet zekerheid geven Opbouwwerker Oost neemt ontslag VlLLERlUS Winkeliers tegen verkeers plannen Niet zo erg als Lekkerkerk \o*oWS" ilP si :hiedam!;i che courant Donderdag 27 november 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 10-lde jaargang no. 232 -4 PAGINA'S Broersvesi 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Tijdens een bijeenkomst in de Vlaardingse bur gerzaal is gisteravond een comité opgericht, dat een monument wil oprichten voor de zogenaamde Geuzengroep, de eerste ver zetsbeweging die in de tweede wereldoorlog ontstond en die haar oorsprong in -Maassluis, Vlaardingen en Schiedam had- Het momument moet een plaatsje krijgen op de Vlaardingse Markt, recht tegenover het oudste deel'van het stadhuis, De onthulling moet plaatsvinden op 13 maart 1981, 40 jaar na de fusilJering van de eerste verzetstrijders. Het initiatief voor het gedenk teken is oorspronkelijk'geno men in de Rotaryclub in Maas sluis. Het werd overgenomen door een werkgroep, waarin ook bekende Vlaardingers en Schiedammers zitting kregen, waaronder historicus Jan An derson, J. Houdijk en W. G. Valk, Op uitnodiging van deze werkgroep werd gis teravond het comité samenge steld. Voorzitter is de Vlaar dingse burgemeester Willem Kieboom, terwijl zijn collega's Jan van Es van Maassluis en John te Loo van Schiedam zich als vice-voorzitter be schikbaar hebben gesteld. Daarnaast heeft, de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Harry Paape, zitting in de groept e- venals mensen als L. Lucardie, J. P. van der Schee, H. de Ra- niu en Han Spruijt. de Vlaar dingse gemeen tevoorlichter, die als public relations-man zal optreden. De Vlaardinger J. Houdijk zei gisteravond tijdens de oprich ting: „Er is voor die eerste mensen uit het verzet in de oorlog geen waardig gedenkte ken. We hebben weliswaar een gedenkteken op de be graafplaats aan het Emaus. maar dat is te weinig eerbe toon voor die mensen." De kunstenaars Deen Drop- pert en Huib Noorlander zijn inmiddels uitgenodigd, om een schetsontwerp voor het monu ment te maken. Als de ont werpen klaar zijn zal worden bekeken, wie van hen de op dracht krijgt. Geschat wordt dat met het oprichten van het gedenkteken een bedrag van 60.000 gulden gemoeid zal zijn. Dat geld moet via de inspan ningen van het comité bij el-j kaar komen. De locatie van de Vlaardingse Markt is gekozen, omdat de eerste gearresteerde Geuzen eerst in het oude stadhuis, het toenmalige politiebureau, ge vangen werden gezet. Het md- nument komt daar voor. de deur. HetCDAopwijkbezoekin Schiedam. Als verdedigers van het gemeentebeleid. Pagina drie. SlagerWapenaar metzijn bekroonde ham. „ik voel mesomsnet een artiest." Pagina drie. Frans Bouman weg bij Hermes DVS. Pagina vier. Vlaardingen Het krediet voor de voorbereidingen van het bestemmingsplan Broek polder is door. de commissie stadsontwikkeling goedge keurd, zij het met do aanteke ning dat het om een 'rare' pro cedure ging. PvdA-raadslid Versluys vond de aanvraag van een krediet na het vast steken van een bestemmings plan "een raar geval. „Daar moeten wij in het vervolg mee uitkijken om eerst een plan vast té stellen en achteraf hot geld daarvoor aan te vragen", sprak Versluys. Voorzitter Bas Goudriaan uitto zich tevreden over de kosten die tot nu toe gemaakt zijn voor het bestemmingsplan Broekpolder. De 187.706 gul den die uitgegeven zijn voor gemeentewerken en het stede bouwkundig advies zullen op de post 'bouwrijp maken grond' verhaald worden, V\rD-raadslid mevrouw Van Toor vond die post niet klop pen met wat er werkelijk zou gebeuren en pleitte voor een speciale post 'voorbereidingen Broekpolder', Het bedrag van anderhalve ton, uitgegeven voor stedebouwkyndig advies vond D'G6 wel wat hoog en Vroeg af 0f daar in de toe- wtnst niet meer in gesnoeid wn worden. 'ADVERTENTIE PARTIJEH RUITEN DAMES WvatMMHJ A3? 59:" Het GTB-terrein, bestemd voor woningbouw, heeft gif in de grond. Een uitgebreid onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de zaak is. i i - Tsr -terrein Schiedam Op het voormalige GTB-ter- rein aan de Dwarsstraat in Sclücdam-Zuid is gif gevonden. Bodemmonsters hebben de aanwezigheid van onder meer het kanker verwekkende benzeen op een diepte van minder dan één meter aangetoond. Boven dien zijn er stoffen gevonden die in grote concentraties aandoeningen 3an de huid en de ademhalingswegen kunnen veroorza ken. Provinciaal inspecteur van de volks gezondheid Hendrik de. Vries meent dat er geen direct gevaar voor de volksgezond heid aanwezig is. Schiedam Met nauwelijks verholen woede is gistera vond in de Schiedamse schoolraad gereageerd op de uitlatingen die mr H. Snoep, de voorzitter van het be stuur voor het christelijk onderwijs, in het interview in onze krant van gisteren heeft gedaan, naar aanleiding van de problemen rond peuterspeelzalen. Onderwijsconsulent Lex Tig- ges sprak van „heel ernstige beschuldigingen aan het adres van de gemeente"; dc plaats vervangend voorzitter van de schoolraad, G. Groenewegen, zei „heel veel moeite te heb ben" met de uitlatingen 'van de christelijke vereniging en noemde ze „geen bijdrage aan het overieg". „De gedane uit latingen maken een volgende ronde helaas wel moeilijk;" vatte Lex Tigges de meningen binnen het openbaar onderwijs kernachtig samen. Het ongenoegen van de open bare onderwijswereld had vooral betrekking op de uitla tingen van H. Snoep over de peuterspeelzaal in Oost, waar van de kindertjes in de rich ting van het openbaar onder wijs kleuterschool de Ze vensprong zouden zijn .ge trokken, Juist naar aanleiding van die gebeurtenissen in Oost, zo verkondigde Snoep gisteren in onze krant, is het christelijk onderwijs begonnen met het zo omstreden op starten van peuterspeelzalen. Het zwenken van de bosielijke peuterspeelzaal in openbare richting werd gisteren alge meen als onzin gekwalificeerd. „Dat is absoluut niet gebeurd" zei consulent Lex Tigges. Duidelijk werd gisteren voor al, dat het overleg tussen o- penbaar onderwijs en christe lijk onderwijs nu op 'zijn minst erg moeilijk zal worden. De I schoolraad wil hel christelijke I schoolbestuur nu met de uit spraken in het interview con fronteren. Zouden Snoep en de zijnen nog steeds achter het artikel staan, dan is dat vol gens leden van de schoolraad reden tot schorsing van het overleg dat volgende week al weer moet plaatsvinden. Schiedam De opbouwwer ker met een halve werkweek in Schiedam Oost, Jan Poort, heeft ontslag genomen met in gang van 1 december. Poort, die al een half jaar mei ziekte verlof was, is volgens SSWO- voorzitter Jaap Nieswaag zo gefrustreerd over gebrek aan medewerking, dat hij er de briii aan heeft gegeven. Het SSWO heeft volgens Nieswaag al voor een dergelijke gang van zaken gewaarschuwd toen de halve opbouwwerker voor Oost werd benoemd. De pro blemen in Oost zijn zo groot, aldus de voorzitter van het werkgeversinstituut voor het opbouwwerk, dat een 'halve' opbouwwerker volstrekt on voldoende is. ADVERTENTIE U heeft méér aan een goed vakantie-advies! REISSUBEaU BflOERSVELD 167-010-731611 3111LG SCHIEDAM Vlaardingen Nog maals hebben alle winke liers van de Van Hogen- dorplaan geprotesteerd tegen de voorstellen om die straat verkeersluw te maken of zelfs af te slui ten voor doorgaand ver keer. De winkeliers me nen dat wanneer derge lijke plannen doorgaan hun bedrijven in finan ciële moeilijkheden ko men door het wegblijven van klanten die per auto komen. Al jarenlang wil de ge meente maatregelen om het doorgaande verkeer te weren van de vooral in spitsuren drukke, ge vaarlijke laan. In het structuurplan stelt de ge meente voor een afschei ding te maken tussen de Van Hogendorplaan en de in het verlengde er van liggende Van Linden van de Heuvetsingel, zo dat het onmogelijk wordt zonder omwegen vanaf station West direct naar de Holy-wïjk te rijden De oplossing van de situ atie zal gevonden moeten worden in het verkeers circulatieplan Vlaardin gen- A mbacht Babbe r- spolder. Maar binnen de inspraakcommisssie die dat plan voorbereidt heerst grote verdeeld heid. Op een van de week gehouden vergade ring van de inspraak commissie kwam men er ook niet uit. Wei heeft de commissie onder druk van de gemeente toege zegd op de volgende bij eenkomst een keus te maken uit de vijf voor stellen die er momenteel liggen. Volgens directeur Jaap Van Willigen van de Openbare Nutsbedrijven (voorheen GTB) kan de aanwezigheid van dd giftige stoffen gevaar opleve ren bij bepaalde soorten wo ningbouw. Mocht er meer gif in de grond zitten dan nu wordt vermoed, dan moeten maatregelen worden getroffen voordat de geplande woning bouw op het terrein van start gaat. Wethouder Chris Zijde veld, die gisteren meedeelde geen behoefte te hebben aan deze mening van topambte naar Van Willigen, laat de voorbereidingen voor de ge plande woningbouw op het terrein vooralsnog gewoon doorgaan, „We gokken erop dat het probleem kan worden opgelost," zei Zijdeveld giste ren, die als enig risico noemde dat de voorbereidingskosten voor niets werden gemaakt. Wèl wordt op advies van dc provinciale inspectie voor de volksgezondheid een nieuw onderzoek inge steld. Het is goed mogelijk dat bij dat nieuwe onder zoek méér wordt gevonden dan dé geringe concentraties die tót op heden uit dc mon sters naar voren kwamen. Dat zou vooral het geval kun nen zijn als de verspreide con-, centratics, die nu zijn gevon den, afkomstig zijn van grote re hoeveelheden elders op het terrein. Zo is het mogelijk dat ergens onder de grond nog een vergeten olietank zit. In of- wachting van het nadere on derzoek, dat binnen twee tot drie maanden moet zijn afge rond. wil de provinciale in spectie nog geen uitspraak doen over eventueel te nemen maatregelen. Uitgaande van het pricipiele standpunt dal grond, lucht en water schoon moeten zijn, wil de inspectie met de definitieve resultaten in de hand een zorgvuldige af weging maken. Harde cijfers aan de hand waarvan tot maatregelen - afgraving van de grond, uitsioming van de stoffen of bijvoorbeeld opho ging met teeltaarde moet worden overgegaan, bestaan er niet, volgens inspecteur De Vries. De gifconcentraties zijn in de bodem terecht gekomen door het morsen van stoffen bij de gasproductie, die op het ter rein plaatsvond. Juist op de plaatsen, waar de stoffen wer den vervoerd in karretjes, zijn concentraties gevonden. De o- penbare nutsbedrijven gaan nu alle activiteiten die vroeger op het terrein hebben plaats gevonden op een rijtje zetten en op die plaatsen, waar giftig afval kan worden vermoed zullen nieuwe boringen wor den verricht. Gevaar voor de gezondheidstoestand van om wonenden zou er niet bestaan, ontlat het terrein altijd afge sloten is geweest voor buiten staanders. Een onderzoek naar de gezondheidstoestand van de GTB-werknemers is volgens De Vries op dit moment niet noodzakelijk. Bovendien wordt het zo goed als uitgeslo ten geacht, dat gtf in de grond buiten het GTB-terrein terecht is gekomen, hoewel ook naar de stromingen van het grond water nog een onderzoek moet worden ingesteld. jn Schiedam Tijdens de onthullingen over dc verontreinigde bodem van het GTB-terrein aan de Dwarsstraat bleek gistermiddag, dat - ook in een andere Zuidhollandse gemeente gif tige stoffen zijn gevonden op een vergelijkbaar terrein, dus vermoedelijk ook een plek waar vroeger stads gas werd geproduceerd. Inspecteur voor de volksgezondheid De Vries deed daar echter nog zeer geheimzinnig over. Hij wilde geet± details geven. Om welke plaats het gaat wilde hij nog niet "zeggen, omdat het onderzoek daar nog gaande is. Wel liet hij los, dat het In die* t; andere plaats V vermoedelijk meer verontrustend zal zijn dan nu in Schiedam. In beide gevallen zijn de gifvondstea echter lang niet zo schokkend als zij in Lekkerkerk waren. De Vries: „Er is geen vergelijking mogelijk." Topambtenaar Jaap van Willigen werd door wethouder Zij develd de mond gesnoerd, toen hij zich uitliet over eventuele consequenties voor woningbouw op het GTB-terrein. Dü nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. J toe f,Aies' i '•""bi""4 tosW "ivf*" sW1 iMi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1