SCHIEDAMSCHE COURANT Crisiscentrum voldoet niet Openbaar voortgezet onderwijs in impasse krant IN HOLY: Zware delegatie naar ministerie mm 'Ook Vlaardingen moet protesteren tegen gasprijs' Auto via stoeprand tegen boom 78, W Bij oefening rampenplan blijkt: Groot folk- festival in Oranjepark Bewoners blij met sloop- besluit university corduroy kinder Chris Zijdeveld zet Nivon Voor rijkserkenning Visserij museum Burgemeester weer thuis Vójdag 28 november 1980. - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 233 -12 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 238091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL in Armandvan Puyvelde.de man die ooit ais opbouwetwerkerin Schiedam Zuid had moeten komen werken, heeft ook in hoger beroep Maar desondanks, misschien krijgt hij toch zijn zin nog. Pagina drie. Het amateurtoneel moet zijn eigen stukken op leren vreten. Een interview met Cees Romers, voorzitter van het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel. Pagina vier. Ookin het Vlaardingse Centrum gaat de stadsvernieuwing van start. Buurthuis De Haven formeert de bewonersgroepen. Een mager, azuurblauw boekje heeft sociaal- cultureel Schiedam in zijn greep. Alleen weten maar weinig dat. Een plan ais de bijbel van het welzijnswerk. Pagina vijf. Homeopathie: een geneeswijze die sterk in de belangstelling staat. Pagina zes. Volgens Frans van Rijsbergeniseen afsplitsing van Musis Sacrum nu onvermijdelijk. Paginazeven. De twee laatste pagina's in het teken van Sinterklaas. Pagina negen en elf. raaU» SS/170 tS ADVERTENTIE Schiedam Bij een oefe ning: van het rampenplan die door de regionale brandweer en politie twee weken geleden gehouden is, blijkt de coördinatie- ruimte in Schiedam het grootste probleem. De ka mer van burgemeester en wethouders die tijdens de in scène gezette oefening als coördinatiecentrum in gericht was, bleek niet te voldoen. Men liep elkaar te veel voor de voeten waar door gericht overleg nau welijks mogelijk was. In de eerste helft van 1981 zal er een voorstel op tafel komen voor een beleidscen trum binnen bereikbare af stand met ruimtes voor per- sinformatie en voorlichting naar de burgers toe. Mogelijk wordt hierbij gedacht worden aan het gebouw van de O- penbare Nutsbedrijven aan de van Heekstraat. Door de aanwezigheid van een CAI- net en een team technische mensen zou voorlichting naar de burgers toe en de al gehele coördinatie beter kun nen geschieden. Scholenge meenschap Schravenlant zal in het rampenplan als even- tueeel noodonaerkomen die nen. Twee weken geleden onder namen de brandweer en poli tie een eerste poging om het rampenplan uit te proberen. In diverse treinwagons, op station Schiedam/Rotterdam- West werden papierproeven genomen met gifdampen, gassen en branden. De afvoer bleek het grootste probleem, want de toegang tot het proefgebied was voor hulp wagens nauwelijks bereik baar. In de evaluatie wordt een overzicht van alle mogelijke hulpverlening geordend. Voor de afvoer van gewon den zouden bijvoorbeeld heli copters en eventuele speed boten (bereikbaarheid over water) beschikbaar moeten zijn. Burgemeester Te Loo vond het een zeer nuttige oefening om een papieren zaak die over het algemeen niet zo erg tot de verbeelding spreekt, te oefenen. „In de praktijk blij ken dan de tekortkomingen en zie je of men kan inspelen op onverwachte dingen." zei de bewindsman gisteravond. „Zo'n training zet je aan het denken en spreekt dan veel meer tot de verbeelding." Het rampenplan is in een vergevorderde staat van voorbereiding. Het eerste concept ligt klaar. Bij de uit voering van het rampenplan wordt de brandweer de rug- gegraat van de dienstverle ning gezien. Vlaardingen De culturele raad van VI aardingen heeft zijn goedkeuring gegeven aan een groot en ut i ZI ambitieus plan voor een openlucht' folkfestival in het Oranjepark. Het plan is bij de raad ingediend door de stichting Assurancetourix Folkfestival. Er -wordt gerekend met een bezoekersaantal van 20.000 of meer. Om de benodigde gelden bijeen te krijgen heeft de culturele raad besloten Binnenstadsdag en de dag van het festival, 3 juni 1981, samen te laten vallen. Zie voor verdere gegevens pagina vier. Schiedam Met een gloed vol pleidooi voor zonne-ener- gie heeft de Schiedam se wet houder voor stadsontwikke ling en milieu, ir. Chris Zijp dcveld. weer aardig rijn bij naam „zendeling van de zon" kunnen versterken. Voor een volle zaal in het Irene-complex aan de Nieuwe Haven stond hij voor de na tuurlijke energiewinning in vuur en vlam. Gebruikma kend van materiaal van vere niging Milieudefensie en de stichting Energie Anders uit Hoek van Holland, kwam Zij develd tot praktische voor beelden van hoe zonne-ener gie ook in Schiedam vrij ge makkelijk te winnen is niet alleen bij woningen in de vrije sector, maar ook in de woning wetsector, en daarmee kreeg hij PvdA-raadslid Hans van Kleef helemaal in de ban. Van Kleef was daar vooral op afge komen, om dat te horen. Zestig toeschouwers, uitslui tend leden van de PvdA en het vergrijzende Nederlands instituut voor volksontwikke ling en natuurstudie (Nivon), die de avond georganiseerd had, hoorden Zijdeveld een fraaie uitspraak doen: „Als ik nu pleit voor zonne-energie, en dat doe ik, dan hou ik tege- Zcnnezendeling Zijdeveld: ook pleidooi voor kernenergie... Zijdeveld sprak de leden van het Nivon sterk aan met 2ijn energietheorie, terwijl zij toch voor een groot deel socialisten van de oude stempel zijn die lange tijd de enorme techno- lijk een pleidooi voor kerne-- nergie... Want de zon is niets anders dan een grote kern reactor, waarop elke minuut" vele miljoenen kernreacties plaatshebben". cratische vooruitgang hebben toegejuicht. Maar, zoals Koos Zagwijn in de pauze zei, „een voorkeur hebben wij toch al tijd behouden voor natuurlijke leefomstandigheden. Dat heb ben wij overgehouden van de AJC". Gisteravond kreeg het Nivon overigens opvallend veel belangstelling van ook jongere Schiedammers. Vlaardingen Be voortgang van een vestiging van openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen Holy zit muurvast Dat zal zeker nog zo blijven zo lang er landelijk geen duidelijkheid bestaat over het Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onder wijs. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage van de .werkgroep voorziening openbaar voortgezet on derwijs Holy. Wel concludeert de werkgroep dat er zo hard mogelijk gewerkt moet worden aan een uit breiding van de openbare scholengemeenschap 'Pro fessor Casimir' naar Vlaardingen Holy, die men voor 1 augustus 1981 gereed wil hebben. Het begint er nu ook alle schijn van te krijgen dat met deze uitbreiding meer belan gen gemoeid zijn dan alleen die van Vlaardingen. Zo heeft de gemeente Maassluis van het ministerie te horen gekregen dat zij voorlopig niet hoeft te rekenen op een atheneumschool aldaar, om dat aan de scholengemeen schap Casimir in dat geval een zo groot potentieel aan leerlingen onttrokken zou worden, dat het ministerie vreest dat de school onder de opheffingsnorm zou komen. Uitbreiding naar Holy is voor de 'Prof, Casimir' een levensnoodzaak geworden. Uit een onlangs gehouden enquête onder ouders van potentiële leerlingen voor het voortgezet onderwijs bleek dat de overgrote meer derheid haar kinderen naar een eventuele dépendance van openbaar voortgezet on derwijs in Holy zou sturen, in plaats van naar een vesti ging in Schiedam, Verleg ging van 'de leerlingen- markt' voor het Casimir naar Holy zou daarom ook voor Maassluis wel eens van groot belang kunnen blijken. Vlaardingen De werkgroep verzet woonlasten heeft de Vlaar- dingse gemeenteraad met klem verzocht te protesteren tegen de verhoging van de aardgasprijzen. In Groningen is uitgerekend dat de woonlasten voor de laagstbetaalden door de forse stijging volgend jaar met circa 325 gulden per jaar zullen toenemen. Onlangs hebben burgemeester en wethouders van Groningen de gemeentebesturen van de twintig grote gemeenten in ons land opgeroepen te protes teren tegen de stijging van de gasprijzen. Inmiddels is er na mens "dertien van de twintig gemeenten een brief uitgegaan naar de tweede kamer met het verzoek druk uit te oefenen op de minister van economische zaken, die de gastarieven vast stelt. Daarnaast hebben nog een aptal kleinere gemeentes, waaronder Schiedam, zich achter het Groningse initiatief geschaard. De werkgroep verzet woonlas ten dringt er nu bij de Vlaar- dingse gemeenteraad op aan zich ook aan te sluiten bij het Groningse standpunt „Want ook voor de Vlaardingse laagstbetaalden zijn straks de lasten niet meer op te brengen en wij gaan er van uit dat ook bij u de stijgende woonlasten grote zorgen baren", aldus de werkgroep. De werkgroep wil dat de ge meenteraad steun betuigt aan het Groningse standpunt, dat aan de tweede kamer en het Groningse gemeentebestuur laat weten en aansluiting zoekt bij verdere acties tegen de verhoging van de gasprij zen. Overigens heeft de gemeente raad van Schiedam vorige week bij de begrotingsbehan deling unaniem een motie aangenomen die ook betrek king heeft op de verhoging van de gastarieven. De raad spreekt in de motie haar te leurstelling uit over het feit dat „van de extra aardgasba ten van het rijk zelfs niet een klein deel aan de verbruiker, die isolatie van zijn woning toepast, wordt teruggegeven". De raad zal dan ook een drin gend beroep doen op de twee de kamer om alles in het werk te stellen dat met de extra aardgasbaten het nationaal iso latie programma volgens plan kan worden uitgevoerd. De personenauto werd flink vernield en moest worden weg gesleept Vlaardingen Burge- tievoorzitter Jo Schriel stelde meester Wim Kieboom en £e tijdens de afgelopen cultuurwethouder Ar'ij ^Sroüngsbehandel ingen nog Maarleveid gaan binnen- eens uitvoerig aan de orde. Het rijk en de gemeente Vlaardingen zijn al jaren aan het touwtrekken om de status van het Visserijmuseum- Zou het Vlaardingse museum als museum van nationaal belang worden erkend, dan is de con sequentie dat het rijk voortaan voor de kosten opdraait Twee jaar geleden werd door de Vlaardingen Een 25-jarige Vlaardinger heeft gisteren, zijn personenauto tegen een boom in de kreukels gere den. Het ongeluk gebeurde tegen het middaguur op de Van Hogendorplaan, nabij het station Vlaardingen Oost De man verloor de macht over het stuur, toen hij met een van zijn voorwielen net de stoeprand raakte. De wa gen schoot vervolgens het trottoir op en kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder moest naar het ziekenhuis worden vervoerd om een hoofdwond te laten verzorgen. De wagen moet worden afgeschreven. kort naar Den Haag om daar met staatssecretaris Wallis de Vries van het ministerie van CRM te praten over de status van het Visserijmuseum. B en W hebben het be- j stuur van het museum .,w.„ I toegezegd dat zij zo snel staatssecretaris een nota be- mogelijk een afspraak met f de staatssecretaris zullen maken. Naar alle waar schijnlijkheid zal de zware delegatie van de burge meester en een wethouder worden vergezeld door bestuursleden van het museum. Een gesprek over de status van het museum was het be stuur al in 1978 door de staats secretaris toegezegd. Omdat dat gesprek zo lang is uitgeble ven heeft het museumbestuur er bij burgemeester en wet houders op aangedrongen naar Den Haag te gaan. CDA-frac- de kwalificatie 'nationaal be lang' uiteengezet zouden wor den. Die nota is er echter nog steeds niet. Schiedam De gemeente Schiedam heeft een sloop- besluit genomen voor het problemenblok in West, het zogenaamde blok 7 b. Het sloopbesluit was één van de belangrijkste eisen van de bewoners van het blok, dat ligt ingeklemd tussen Fabristraat, Kort- lantstraat en Mariastraat. Volgens toezeggingen van de gemeente zullen de be woners nu binnen drie maanden ergens anders worden gehuisvest. Een dolblije Cor Morra na mens de bewoners: „Dit hadden wij nooit meer durven hopen". Rond het blok in West ont stonden problemen toen een onbewoonbaarverklaring en een sloopbesluit uitbleef. Be woners zagen met angst de winter tegemoet en vreesden de bouwvallige huizen niet meer warm te kunnen sto ken. Een pakket informatie aan de raad leverde op korte termijn niets op en tijdens een bezoek aan de commissie voor ruimtelijke ordening werd het probleem van de bewoners door wethouder Chris Zijdeveld afgedaan als 'niet aan de orde'. In een la tere vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening kwam het bleem van de bewoners wèl aan bod, maar noemden zij de kloof tussen gemeente en het blok 7 B eerder groter geworden dan kleiner. De bewoners waarvan de huizen voor onbewoonbaar- verklaring in aanmerking komen, gaan de resterende periode in hun huizen een huur betalen van twintig gulden. Voor de hui2en die niet als onbewoonbaar kun nen worden gekwalificeerd, blijven de normale huren gelden. Monster Burgemeester G. A. Stolwijk van Monster is weer thuis. De burgemeester heeft de open hartoperatie re delijk doorstaan. Begin deze week is hij vanuit Geneve in Zwitserland teruggebracht naar zijn woning in Monster. Naar verwachting zal de her stelperiode na de operatie be gin deze maand nog minstens twee maanden duren. Dit deelde loco-burgemeester mevrouw M.van der Kiugt- Witteman gistermorgen mee bij de beantwoording van de algemene beschouwingen van de raad over de begroting van - het komende jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1