SCHIEDAMS!- E COURANT Welzij nsplan half j aar vertraagd in 'College vult gaten J op eigen hout j e' G Noletcomplex geschikt als psychiatrisch ziekenhuis it Politie pakt vier j eugdige bendes Vrouwen eten Turks in De Pijpelaar SWV uit advies raad open j ongerencentrum deze krant 'Laat ons oefenen in Beneden Maas' li' ik ■«I Zuid wil eigen deskundige op GTB-terrein Van der Lugt valt over hap-snapbeleid Sint Joris wil niet inkrimpen badjasjes Tienduizenden guldens buit Inspreker krijgt handleiding Scholiere aangereden iMS M<w Dinsdag 2 december 1980 Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - -104de jaargang no. 235 -4 PAGINA'S 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL gthiedam De bewonersvereni- riiïg van Schiedam-Zuid wil een onafhankelijk milieudeskundige Inschakelen, die een bodemon derzoek zal verrichten op het GTB-terrein aan de Dwarsstraat Op dat terrein heeft de dienst Centraal milieubeheer Rijnmond gifvondsten gedaan. Op advies van de inspectie voor volksge zondheid in Zuid-Holland is dit Bodemonderzoek door Rijnmond nu voortgezet maar de bewoners vereniging Zuid wil de uitslag hiervan niet afwachten. Zij wü een onafhankelijk onderzoek. De eigen milieudeskundige moet beoordelen hoe ernstig de tot nu toe gesignaleerde verontreiniging is, nu de provinciale inspectie zich hierover niet uitlaat in af wachting van het verdere Rijn mond-onderzoek. X Vlaardingen Burgemeester en wethouders hebben bij het ministe rie van CRM een half jaar uitstel gevraagd voor de indiening van het gemeentelijk sociaal cultureel plan. Tijdens de inspraakperiode zijn op de voorlopige versie van het plan nogal wat bezwaarschriften en kanttekeningen binnengekomen. Het college heeft nu besloten de planvorming met een half jaar te vertragen, zodat aan dacht kan worden geschon ken aan alle kritiek en alle bezwaarschriften volgens de regels afgehandeld kunnen werden. In totaal hebben vijf instel lingen een bezwaarschrift in gediend tegen het ontwerp plan en de procedure die wordt gevolgd bij dpmilein- delijke planvorming. Alle be zwaarschriften zijn binnen de gestelde termijn inge diend. zodat ze alle door de 'emeente zullen worden bc- ïandeld. Daarnaast zijn en kele schriftelijke bezwaren binnengekomen, die welis waar niet de status van be zwaarschrift hebben, maar ■kaarin.wel de nodige kantte keningen zijn geplaatst Inmiddels zijn in het sociaal cultureel plan, zoals dat van de maand nog wordt behan deld in de raadscommissie voor sociaal culturele activi teiten een aantal wijzigingen 'aangebracht, die enkele inge diende bezwaarschriften mo gelijk overbodig maken. Zo js een subsidieverzoek van de jeugdtoneelgroep TOV ge honoreerd en kan de wijk- vereniging Hoevenbuurt re kenen op eenmalige finan ce steun van de gemeente. Nadat de raadscommissie -zich eind van de maand over het sociaal cultureel plan heeft gebogen, zal de ge meenteraad zich begin vol gend jaar over het'plan uit spreken. Er wordt een miljoen uitgetrokken voor de herinrichting van de Scltiedamse Hoogstraat Voor dat bedrag komt er éen geheel nieuwe bestrating. Dat wast Pagina drie. Jongerencentrum De Toevlught in Maassluis zit in de problemen. De baropbrengst is teruggelopen, dus het tekort stijgt Pagina drie. Schiedam PvdA-raadslfd Jos van der Lugt zal zich blijven verzetten tegen het zogenaamde hap-snapbeleid van het college om gaten te vullen. Gisteravond ageerde hij over een 'uit de lucht ge vallen' aanstelling van een administratieve kracht in wijkpost oost van de Stich ting Raad voor Bejaarden- werk. Wijkpost Oost krijgt naast een adjunct-hoofdfunctiona- ris en medewerker, een ad ministratieve kracht voor 20 uur per week. CRM heeft Jos van der Lugt: donderslag bij helde re hemel... toegezegd 80% van de 80.000 gulden die uitgetrokken zijn voor één wijkpost te subsi diëren. Door die 'meevaller' heeft het college meteen maar een administratieve kracht voor Oost ingesteld. Volgens Van der Lugt kan dit niet. In zijn betoog stelde hij dat óók in de meerjaren begroting ni*4r te lezen is over een aaiiiteli ng van een administrate vo kracht in Oost. Hij vond dat bet college op die manier op eigen hout je gaten invult. „Je kón niet zomaar een meevaller van CRM aan dezelfde instelling teruggeven." uitte het PvdA- raadslid, „Dat moet je zorg vuldig afwegen in je totale prioriteitenprogramma." Voorzitter Rietje Taverne be vestigde met klem dat in de meerjarenbegroting wel de gelijk notitie was gemaakt van de administratieve kracht. Van der Lugt voelde zich te vens genomen door het feit dat de aanstelling van een wijkpost Oost in de Stichting Raad voor Bejaardenwerk met zo'a haast er ineens door moet CRM wil namelijk per 1 januari 1981 de vacature vervuld hebben. De functie zal in deeltijdarbeid vervuld worden. Die splitsing zinde Van der Lugt niet helemaal. ,,Ik vind het uitstekend dat er met deeltijdarbeid ge werkt wordt, maar het komt als een donderslag uit de he mel dat die functie verdeeld wordt in een adjupet-hoofd- functionaris en een mede werker die lager gekwalifi ceerd is", sprak hij. Ook vond hij het vreemd dat Oost nu ineens volop bedeeld wordt, terwijl er in Zuid nog advertentie «stof meisjes maten 74/32! tooien marine-Heu-gmen Schiedam Bij de vestiging van een zelfstandig psychiatrisch ziekenhuis voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zal terzijnertijd het eerst gedacht worden aan de huidige bebouwing van het No- letziekenhuis in Schiedam. Die locatie wordt in het regionale overleg tot nog toe de meest voor de hand liggende plaats genoemd, gezien de ruimte die er vrijkomt door de Schiedamse zieken huisfusie en de reductie van 200 bedden, die daarmee gepaard gaat. Het Delftse psychiatrisch zie kenhuis Sint Joris verzet zich tegen een autonoom zie kenhuis voor het gebied Nieuwe Waterweg-Noord, want het wil verantwoorde lijk blijven voor de 'bovenre gionale* opvang van psychia trische patiënten. Wel bepleit Sint Joris de oprichting van een dependance. In het zoge naamde drie-steden-overleg wordt echter gesteld dat een regio van bijna 180.000 inwo- Schiedam Vier bendes, waarvan twee met een aan zienlijke inbrakenlijst, zijn opgerold door de Schiedamse politie. Vijf Rotterdammers en één Schiedammer die al drie jaar gezamenlijk of in verschillende samenstellin gen optreden, pleegden inbraken vooral in Rotterdam en Schiedam. Bedrijfjes, scholen en voetbalkantines werden in de loop van drie jaar door de vijfmansbende bezocht, die daardoor vele duizenden gulden buit maak ten. Twee bendeleden hebben op 19 september van dit jaar een overval gepleegd op een broodbezorger, die bij die overval verschillende steekwonden opliep. Vijf Schiedammers- van rond de twintig richtten hun aandacht vooral op geparkeerde auto's en bedrijfjes, voornamelijk in Schiedam. Bovendien werd twee keer een bezoek gebracht aan zwembad Groenoord. Bij el kaar maakte het vijftal voor duizenden guldens buit. De grootste slag sloeg de bende bij een motorenhandel in de gemeente Heinenoord. Negentienduizend gulden kost ten de drie motoren bij elkaar die daar verdwenen. Van de totale buit van de bende is alleen een cross-motor te rug gevonden. Vier Rotterdammers zijn tegen de lamp gelopen bij een inbraak in de Passage in Schiedam. Het viertal werd aangehouden bij een inbraak in de kunstnijverheids- handel in de Passage. Zij bleken ook verantwoordelijk voor de diefstal uit de vitrine van bioscoop Passage. Posters en foto's verdwenen daar. Twee Schiedammers van zeventien en achttien jaar oud hebben drie inbraken tegenover de Schiedamse recher che bekend. Zij bezochten een zaak in de Dr Wibaut- straat, de kantine van sportvereniging SVDPW en scholengemeenschap Nieuwland. Alle gestolen goederen zijn teruggevonden en aan de eigenaars geretourneerd. ^hardingen De Vlaardingse inspreker krijgt van de gemeente binnenkort een kleine hand- teiking in de vorm van een gebruiksaanw ^g. 'De handleiding voor de Vlaardingse i jt bijna 30 paj iwij- in spreker'. De handleiding beslaat bijna 30 pagï- "ssen zal in een oplage van 5 600 exempla- *8*1 worden verspreid. De brochure geeft een eenvoudig geschreven overzicht van het hele inspraakveld. Van het schrijven van een brief aan het college tot het indienen van een offi cieel bezwaarschrift, van de hele inspraakpro cedure tot een 'wie is wie?' in gemeenteland. De brochure is samengesteld door het bureau inspraak en zal, behalve bij de buurthuizen, verspreid worden tijdens het begin van in- sp raaks proeed u res. ners recht heeft op een eigen onafhankelijk psychiatrisch ziekenhuis. Ook de provincie Zuid-Holland gaat hiervan uit, In een gesprek met gede puteerde Aalbers is geble ken, dat Sint Joris geleidelijk moet inkrimpen ten gunste van de Waterweg-Noord. Maar zoals het wel vaker gaat in de gezondheidszorg, ook de vestiging van een zelfstandig psychiatrisch zie kenhuis voor het Waterweg gebied is een meerjarenplan en als streefjaar daarvoor wordt 1990 gezien. Ingewij den wijten dat aan de bijzon der moeilijke coördinatie in de medische sector en de grote verschillen in visies op behandeling. Ook personele consequenties spelen een ge wichtige rol, zoals bij de fu siebesprekingen tussen het gemeenteziekenhuis en Nolet in Schiedam en de integratie van de geneeskundige en ge zondheidsdiensten (GGD) in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Termen als RIGG en RIAGG zijn in kleine kring reeds vastgewortelde begrippen, die staan voor 're gionaal instituut voor geeste lijke gezondheidszorg' en 're gionaal instituut voor ambu lante geestelijke gezond heidszorg'. Toch zullen deze instituten voorlopig nog niet bestaan. Een psychiatrisch ziekenhuis heeft duidelijk een andere functie dan een autonome in stelling voor sociaal-pedago gische zorg (SPZ) voor geestelijk gehandicapten, waarover onze krant gisteren berichtte. Ook deze SPZ-in- stelling moet onafhankelijk kunnen werken in de subre gio Waterweg-Noord en niet opgaan in een monsterver bond Rotterdam, vinden al thans Schiedam. Vlaardin gen en Maassluis. Dat geldt ook bij de opzet van een districtscommissie Groot-Rijnmond, een initia tief van de Rotterdamse raad voor de volksgezondheid. Morgenavond spreekt de Schiedamse commissie onder leiding van wethouder Riet Taverne hierover in een ver gadering in het stadhuis. Op de agenda staat een brief van de directeur van de GGD, dokter E. H. E. Wolfs, waarin hij als eerste een aanzet geeft tot de vorming van een su bregionale raad voor de Wa terweg met duidelijke in breng in de toekomstige di strictscommissie. Vlaardingen Het wijkgebouw De Pij pelaar stond gisteren bol van exotische luchten. In de hal sloeg de indringende sigarenrook van biljartende mannetjes de bezoeker tegemoet. Dat was minder. Twintig meter verder kwamen echter verrukkelijke geuren uit de keuken, waar buitenlandse en Nederlandse vrouwen aan het koken waren. Sinds enkele maanden is er elke maan dagmiddag een contactmiddag voor Ne derlandse en buitenlandse vrouwen in het buurthuis. Waren beiden in het begin nog wat stug. langzaamaan komen er toch vra gen los. Gistermiddag werd na het eten uitge breid gesproken over een vooral voor buitenlandse vrouwen moeilijk onder werp als ontmaagding voor en na het huwelijk. Een arabische vrouw vertelde hoe vol gens de Koran, en dus ook volgens mannen je voor niets meer goed bent als die gebeurtenis voor het trouwen heeft plaatsgevonden. En zo kwam er een discussie los over de positie van de buitenlandse vrouw mét de buitenlandse vrouw, die heel natuur lijk verliep, de vooroordelen worden langzaamaan weggepraat Het instellen en goed laten functione ren van een adviesraad ten behoeve van het bestuur van het open jonge ren centrum was destijds een van de voorwaarden, waaraan het OJC moest voldoen om subsidie te krijgen. Die raad is inderdaad ingesteld, maar functioneren doet hij volgens de SWV in het geheel niet. „Het bestuur van het OJC heeft bij herhaling na gelaten om de leden van de advies raad te informeren over de gang van zaken. Slechts zeer incidenteel is er er om een bijeenkomst van de ad viesraad gevraagd. Het bestuur is zeer terughoudend geweest in het be spreken van de problemen die zich binnen het centrum voordeden, zo wel met betrekking tot beheer en be leid als ten aanzien van concrete pro blemen met jongeren," aldus Welzijn in haar concept werkplan voor 1981. Volgens de stichting ontbreekt bij het OJC-bestuur volkomen de bereid heid, om de adviesraad bij het func tioneren van het jongerencentrum te betrekken, hoewel dat volgens de voorschriften wel zou moeten. De tl .niemand aangesteld is. Wet houder Taverne antwoordde dat Oost meer bejaarden heeft dan Zuid en er geen geld is nog een extra kracht aan te stellen. Wel opperde zij dat het werken met deel tijdarbeid misschien moge lijkheden zou leveren om in Zuid spreekuren te houden. Popgroepen vragen aan college: Vlaardingen Opnieuw hebben de Vlaardingse popgroepen het college van Ben W laten weten dat zij dringend verlegen zitten om een beetje behoor lijke oefenruimte. Dit maal echter komen zij met een eigen voorstel: het trote pand Westhavenkade 5 waar nu nog de scholen gemeenschap 'Beneden Maas' gevestigd is zou een goede oplossing kunnen bieden. De popmusici lanceren daar bij het voorstel om het ge bruik van het pand te be stemmen voor diverse kunst zinnige activiteiten. Met de brief haken de pop groepen in op een idee van wethouder Maarleveld het gebouw aan de Westhaven kade in te richten als atelier- ruimten voor de beeldende kunstenaars. De briefschrijvers menen echter dat het gebouw heel goed een gemengde bestem ming zou kunnen krijgen. Zij denken daarbij aan een com binatie van atelierruimte, vrouwenhuis, filmhuis en oe fenruimte. Ter ondersteuning van deze suggestie verwijzen zij naar het beleidsprogramma van het college ?Mt, waarin aan gegeven wyrdd dat een meer voudig gebï'uik van voorzie ningen de voorkeur heeft van het college. Monster Een scholiere is in Poeldijk aangereden door een auto. Dat gebeurde om tien over acht vanmorgen op het kruispunt Arkelweg-Wate- nngseweg-Zuidwijckweg. Op het moment dat de pohtie ter plaatse arriveerde, oleek dat omstanders het meisje naar huis hadden gebracht. Het slachtoffer heeft vermoedelijk een hersenschudding opgelo pen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, W| Vlaardingen De stichting Welzijn Vlaardingen (SWV) stapt uit de advies raad van het Open Jongeren Centrum. Volgens de stichting is in de afgelopen twee jaar aangetoond dat die adviesraad geen enkele functie heeft, zodat het voor Welzijn 'niet zinvol* is hier in het komende jaar nog tijd in te steken. Die tijd kan men beter besteden, vindt de stichting. stichting geeft aan dat op deze basis geen bijdrage geleverd kan worden aan het werk van het OJC. Beroepskracht Dick Ringlever van het open jongerencentrum reageert nogal verbaasd op de woede van de SWV. „Ik weet daar helemaal niets van, maar de adviesraad is inderdaad tijden niet bijeen geweest." Volgens Ringlever zou er binnen het jonge rencentrum niemand zijn die iets van de frustraties van de stichting afweet. Van het bestuur, dat wat de advies raad betreft eerstverantwoordelijke is, was niemand voor commentaar bereikbaar. De woede van Welzijn komt wellicht op een voor het OJC nogal ongeluk kig momenf. Binnenkort behandelen de raadscommissies en de gemeente raad het sociaal cultureel plan, waar onder ook het OJC valt. Het is te verwachten dat het niet voldoen aan een .yan subsidievoorwaarden, na melijk het laten functioneren van die omstreden adviesraad, de nodige dis cussie bij raadsleden zal losmaken. i%| •ill i-f1! ni

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1