SCHIEDAMSCHE COURi NT PvdA bemoeit zich met peuterwerk Wrevel over opstelling maalsel ia ppeli j k werk in Gemeentelijke advies groep voor werklozen stopt er mee Meningen over feest verlichting verdeeld 1J k „neem., denroef Nood- lokalen aan Maassluis protesteert tegen verhoging aardgastarieven Westeinde Notaris neemt afscheid Sociale indicatie woningtoewijzing: deze krant Christelijk onderwijs krijgt veeg uit de pan Manda Kapil in raad A*,van duits topmerk! dames HUIS PAKKEN •m/jjJiiijjJDik Holy jeugd dreigt met harde acties Gemeente: geen richtlijn meer Andere taak voor consulent stads vernieuwing Woensdag 3 december 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD -104de jaargang no. 236 6PA6!HA'9. 1 lil Broerevest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 282566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL lil Schiedam De PvdA heeft gis- teravond het probleem van de peuterspeelzalen in de politieke sfeer getrokken door zich fel te Huub de keren tegen uitlatingen van de Ruiter: voorzitter van de vereniging voor christelijk onderwijs, mr H. Snoep, in onze krant van 26 november. Ook wethouder Herman Post hoorn, die het artikel in onze krant niet had gelezen, maar zich de strekking wel voor kon stellen, had geen goed woord over voor de handelswijze van de vereniging voor christelijk onderwijs rond het stichten van peuterspeelzalen. Het socialistische raadslid Huub de Kuiter zei gisteravond „zowel verdrietig als verbaasd en verbol gen" te zijn en maakte duidelijk dat de uitlatingen van Snoep kwaad bloed hadden gezet. „Mijn pantalon gaat ervan in neerwaarts se richting" aldus een felle De Kuiter, tijdens de vergadering van de commissie voor vorming en re creatie, afdeling onderwijs. Wethouder Posthoorn: „Als je met het oprichten van peuterspeelza len alleen maar de toegangsleef tijd voor je scholen verlaagd, dan ben je duidelijk op de verkeerde weg. Ook het katholieke onderwijs zou er volgens de wethouder zo over denken. Het openbare onderwijs had zich al eerder in die richting uitgelaten, door erop te wij2en dat de protestant-christelijke vereni ging met het stichten van de peu terspeelzalen er voornamelijk op uit is zieltjes te wmnen. De schoolraad van de gemeente Schiedam heeft zich op woensdag 26 november ook al woedend uit gelaten over de woorden van mr H. Snoep. De raad concludeerde toen, dat verder overleg erg moeilijk zou worden. Morgen komen openbaar onder wijs, bijzonder onderwijs en wet houder Herman Posthoorn bijeen. Op de agenda staat onder meer het probleem rond de peuterspeel zalen. Verwacht \vordt dat mensen uit het openbaar onderwijs Snoep en de zijnen met hun uitspraken con fronteren. Indien de Vereniging voor Christelijk onderwijs dan geen ander standpunt inneemt, wil men het overleg schorsen. Da Maassluise notaris G. Sluiter heeft gisteravond aischeid genomen van zijn werkkring. Hij legt zijn werk neer en gaat nu van zijn vrije tijd genieten. Maassluis' burgemeester Van Es sprak de scheiden de notaris toe en overhandigde hem een aandenken. Schiedam De argumentatie van de Stich ting Maatschappelijk Werk om niet mee te werken aan sociale indicatie is door wethou der Taverne als 'shit' beoordeeld. Zij nam dit citaat over van PvdA-raadslid Hans van Kleef, die verontrust was over de medewer king van de stichting in de uitvoering van de 'sociale beoordeling bij huisvesting' (sociale indicatie). De huisvesting van de Vlaardmgse brandweer blijft problemen opleveren. De gebouwen aan de Hoflaan zijn veel te krap. Pagina drie. In Midden Delfland is historisch onderzoek nodig. Ook 0" geologisch terrein is het gebied van waarde. Pagina vier. GGD-dïrecteur Wolfs is niet enthousiast over de toekomstige aanpak van dse gezondheidszorg in de regio. Een district commissie ziet hij zeker niet zitten. Pagina vijf. De top van de biljartwereld presenteert zich in Vlaardingen. Pagina zes. Maassluis Manda Kapil (D*66) heeft haar eerste raadsvergadering er op zitten. Als opvolgster van de naar Amsterdam vertrokken Jan Meester weerde zij zich al direct kranig. In haar maiden-speech tij dens de behandeling van het voorberei- dmgsbesluit van het sociaal-cultureel plan voelde zij de betrokken wethouder al di rect aan de tand. Vooraf aan de raadsver gadering sprak burgemeester Jan van Es enkele vriendelijke woorden tot het kers verse raadslid. Daarna namen de collega raadsleden van de mogelijkheid gebruik om Manda Kapil te verwelkomen. VVD- raadsltd Elly Coenen begroette Manda Kapil met de woorden: „Ik hoop dat we mogen samenwerken aan de emancipa tie." Vlaardingen De werk groep sociaal-culturele acti viteiten voor werklozen is er mee opgehouden. Alle in de werkgroep vertegenwoordig ende instanties menen dat doorgaan geen zin heeft, om dat de gemeente toch geen geld wil uittrekken voor so ciaal-culturele activiteiten voor werklozen. De werkgroep is in 1976 op gericht, omdat het ministerie van sociale zaken de voor waarde stelde dat er een ad vies-werkgroep zou moeten komen, wilde het ministerie subsidies verlenen voor so ciaal-culturele activiteiten voor werklozen in Vlaardin- fien- Een tweede reden die heeft meegespeeld er de brui aan te geven is dat de gemeente aan de onlangs verschenen beleidsnotitie van de werk groep geen aandacht heeft geschonken voor de begro tingsbehandelingen. Tevens neemt de werkgroep het de gemeenteraad, behalve het CDA, nogal kwalijk dat zij de subsidie aan het werkio- zenproject De Kabel heeft stopgezet zonder eerst de be leidsnotitie af te wachten. Het CDA drong er bij de be grotingsbehandelingen op aan eerst de beleidsnotitie te bekijken alvorens een oor deel uit te spreken over het wel of met toekennen van subsidie aan De Kabel. De notitie van de werkgroep ging op 23 oktober naar de gemeente en de begrotings behandelingen begonnen pas drie weken later. Tijd genoeg om onze beleidsnotitie in de raadscommissies te bespre ken, meent de werkgroep. Naast ambtelijke leden zaten in de werkgroep onder meer vertegenwoordigers van de stichting sociaal cultureel en opbouwwwerk Holy, stich ting welzijn, de vakbonden, het project baan loos-waarde loos. het club- en buurthuis werk en de Kabel. Meer over de Kabel op pa gina drie. ADVERTENTIE velours l MATEN 38/46 Vlaardingen Als er voor 1 januari 1981 geen toezegging komt dat de Holyjongeren in hun wijk alsnog een eigen on derkomen krijgen, zullen zij overgaan tot harde acties. De jongeren zijn niet van plan zich neer te leggen bij het ge meenteraadsbesluit de gelden voor een onderkomen van de begroting af te voeren. Van welke aard de acties zijn wil den zij echter nog niet zeggen. De jongeren hebben CDA-wet- houder Bot inmiddels uitgeno digd voor de bewuste datum nog eens te komen praten. Bot zelf heeft nog geen toezeggin gen gedaan wanneer hij komt, maar wel kan hij er op reke nen dat hij vergezeld zal wor den door het WD-lid Floor Quast. Deze laatste zag vorig jaar een naar hem vernoemde motie aangenomen worden, waarin het college ui»genodigd werd „op zeer korte termijn" een begm te maken met een voorlopig onderkomen voor de Holyjongeren. In het evaluatiegesprek van. de commissie sociale zaken over de sociale indicatie blijkt dat de stichting er wei nig tot niets aan gedaan heeft. „Het is asociaal van de Stichting Maatschappelijk Werk om nauwelijks te rea geren op verzoeken van de Gemeentelijke Sociale Dienst met als argument, dat er maar meer woningen gebauwd moeten worden om sociale urgentiegevalien te huisvesten. Die argumentatie is shit," sprak Van Kleef. Wethouder Taverne sloot zich daar volkomen bij aan. „We moeten nü naar de pro blemen kijken en niet af wachten tot er eindelijk eens een keer genoeg huizen gebouwd zijn om die urgen tiegevalien op te vangen," redeneerde zij. „We zijn mis schien iets te optimistisch ge weest bij de tussentijdse rap porten wat betreft de mede werking van de Stichting." De Stichting heeft zich vanaf het begin afgezet tegen de invoering van sociale indica tie, omdat zij er uitsluitend huisvestingsproblematiek in ziet en met de sociale urgen tie op zich. En die huisves tingsproblematiek is een zaak voor de huisvestings commissie en niet voor ons, is het argument. Laten ze maar meer woningen bou wen, is het standpunt van de Stichting. CDA en PvdA zijn het met elkaar eens dat die argumen tatie niet klopt. Het belang van de client is daarmee zoek en ook de medewerking van de stichting. Wethouder Taverne zal het college hier van op de hoogte stellen en een strengere aanpak van de stichting bepleiten. Maassluis De gemeente Maasluis zal in navolging van onder andere Groningen en Schiedam protesteren bij de regering tegen de verho ging van de aardgastarieven. Gisteravond ging de Maas sluise unaniem akkoord met een voorstel hiertoe van het college van burgemeester en wethouders. Alle fracties in de raad waren het er over eens dat de verhoging van 7,9 cent per kubieke meter eigenlijk onaanvaardbaar is. De verhoging is echter van hoger hand opgelegd waar door de raad, zij het mor rend, er wel mee akkoord moest gaan. Zou hij dat niet doen dan zou de gemeente Maassluis 200.000 gulden per maand verlies boeken. „Het is voor mensen die moeten rondkomen van een minimumloon eigenlijk een veel te grote verhoging. Het betekent dat per jaar 300 a 400 gulden meer betaald moet worden," aldus Pieter Hoogenraad namens de frac tie van de PvdA. Ook de an dere partijen hadden een sombere ondertoon in de be togen. Dick Pons van het CDA: „Het is een absurde verhoging. De regering is veel te vlot geweest met het aanpassen van de aardgas- prijzen," Wethouder van fi nancien Izaak van der Knaap stelde: „Dat het geld bij de burger vandaan moet worden gehaald doet mij verdriet. Ik bang voor grote spanningen. Stelt u zich maar eens voor dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Dan moeten wij mesnen gaan afsluiten. Ook voor de ambtenaren wordt het een grote last." Vlaardingen De gemeen te Vlaardingen heeft tn principe geen bezwaar te gen het aanbrengen van feestver lichting in winkel straten Twee jaar geleden gaf het college nog als richt lijn dat het beter was om in Vlaardingen geen feestver lichting aan te brengen in verband met de energiebe sparing Van die stelregel is de gemeente nu afgestapt. Reden voor een groot aantal winkeliers om dit jaar wel feestverlichting aan te brengen. Anderen houden echter aan die energiebe sparing vast. Een woordvoerder van win keliersvereniging 'd Oude Hoogstraet „Wij brengen dit jaar we! feestverlichting aan. Hel is alleen wat ver traagd door ziekte" Maar nog voor Sinterklaas zal de feestverlichting m orde zijn. We laten de verlichting niet dag en nacht branden. Wij hebben een schema dat we consequent handhaven De winkeliersvereniging Koop centrum Vlaardingen is evenwel tegen het aanbren gen van feestverlichting. Een van de overwegingen om de verlichting niet aan te brengen is geweest, dat het in feite immoreel is om m een tijd van energiebe sparingen dure feestverlich ting aan te brengen in de straten. De winkeliersvere niging wil met het slechte voorbeeld geven. Winkeliersverenigingen die feestverlichting aanbrengen moeten natuurlijk wel zelf voor de extra stroomkosten opdraaien. Bij de gemeente zijn ook enkele aanvragen van winkeliers afzonderlijk ingediend om feestverlich ting te plaatsen. Ook daar is bij de gemeente geen be zwaar tegen. JHL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt tonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. VJoon? Maassluis De noodlokalen die nodig zijn om de grote leerhngenstroom in de Steen- dijkpolder op te vangen worden geplaatst aan het Westeinde in Maassluis. De gemeen teraad van Maassluis ging hier gisteravond mee akkoord. Zonder slag of stoot is echter dat 2eker met gegaan. Het CDA en de PPR zagen zich zelfs genood zaakt om tegen het collegevoorstel te stem men. Zij wilden uit onderwijskundig stand punt, dat de noodlokalen dicht bij de be staande school aan de Dunantdreef neergezet zouden worden. Wethouder Han Hummelen van ruimtelijke ordening wilde daar echter niet aan. De gemeente Maassluis zou dan in conflict komen met de Raad van State over het groenpercentage in de wijk. Zouden de lokalen toch aan de Dunantdreef worden ge plaatst, dan zou het er wel eens van kunnen komen dat er helemaal geen lokalen ko men in de wijk. „Dan zou het onderwijs in gevaar komen en daar is niemand bij ge baat," hield onderwijswet houder Gré van Eck-Groot- veld de gemeenteraad voor. Het is de bedoeling dat de lo kalen tijdelijk in de Steen- dijkpolder worden neergezet. In de toekomst zal worden bekeken of er in de wijk plaats is voor een tweede o- penbare lagere school. Vlaardingen De reorganisa tie van de Stichting Welzijn, maar vooral de andere aanpak van de stadsvernieuwing, waarbij drie wijken tn de stad een eigen bewonersdeskundige krijgen, zal tot gevolg hebben dat de huidige consulent stads vernieuwing, Ton Joehems, een andere taak zal krijgen. Die consulent, op het ogenblik bij Welzijn in dienst, houdt zich momenteel vooral bezig met het steunen van bewoners en wijk organisaties bij stads vernieuwingsprojecten. Zoals de zaken er nu uitzien zal zijn ondersteuningswerk voor de wijken in de toekomst komen te vervallen. Hoe zijn taken pakket er dan uit komt te zien is nog niet bekend. Het zal overigens nog wel even duren, voor de drie be wonersdeskundigen voor de Oostwijk, de Babberspolder en de VOP aan het werk kunnen. De sollicitatieprixedure zal wel de nodige tijd vergen; het vinden van kandidaten voor dergelijke functies blijkt met name in Rotterdam met mee te vallen. Hierdoor en door een ruime inwerkperiode. die die nieuwe mensen nodig zul len hebben, wordt verwacht dat de consulent stadsvernieu wing in de eerste helft van 1981 nog werk genoeg zal heb ben. De bedoeling is overigens, dat die bewonersdeskundigen voorlopig bij de* wijkinstellin- gen in dienst komen, zolang er nog geen alternatief voor de Stichting Welzijn is. Is zo'n overkoepelend orgaan voor sa menlevingsopbouw er straks wel. dan kunnen de functiona rissen daar bij worden onder gebracht. o®1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1