SCHIEDAMSUÏMt COURANT PvdA haalt leden uit commissies irt Raadslid stelt vragen over behandeling illegalen SG voor half miljoen in school Oude Kerkhof Vierde historische jaarboek verschenen Ik de proef I commissies moeten kleiner Geen geld voor JA - medewerker Schiedam Beslissing bestemmings plan uitgesteld Ook Vlaardings college achter 'Groningen' deze krant :J; 2 !i Volksgezondheid kon niet vergaderen Commissie door ziekte geveld 'Een zijdig in- krimpen Een buurthuis daar moeien mensen komen. De Haven gaat er alles aan doen om 2e er te krijgen. Pagina drie HSV-trainer Ron Krijgsman vertrekt als er geen duidelijkheid komt. Pagina drie U heeft méér aan een goed vakantie-advies! VlLLERiUS JOGGING ■El met capuchon mmmiai 116/164 'L Het Scheur'' bestaat helemaal niet a Donderdag 4 december 1980- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 237 4RAS»iA'S j Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachlendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De commissie voor volksgezondheid in Schiedam is gisteravond door ziekte geveld. Slechts één commissielid. Els Helhvïg van het CDA. was met de voorzitter, CDA-wethouder Riet Taverne, naar het stads kantoor getrokken om te vergaderen. De rest (de com missie telt acht leden) was ziek, had een ziek familielid, of was om andere redenen niet aanwezig. Omdat voor een zinvolle commissieverga dering toch een meerderheid van het aantal leden aanwe zig moet zijn. vond de verga dering gisteren dan ook geen doorgang. De mogelijkheid om als commissie toch de agenda door te nemen zon der dat besluiten vallen, werd gisteren door de twee aanwezigen weinig zinvol geacht. De agenda voor de commis sie vermeldde gisteren een aantal zware punten: plan ning van de intra-murale psychiatrische voorzienin gen. de opzet van een di strictscommissie Groot-Rijn mond voor de volksgezond heid en de beleidsnota volks gezondheid van burgemees ter en wethouders. Behalve de commissieleden waren drie belangstellenden naar de B en W kamer van het stadhuis op de Grote Markt gekomen. PvdA-leidcr Gé Brouweri Schiedam Het Jongeren Advies Centrum (JAC) zal voorlopig geen extra medewerker krijgen voor Schiedam. hu-dam Velgen* dr-nieuwe frtctiéltidt-r.viiii de PvdA, Cr broiMi-r. moeiende a?ivi«comniiS?ii-s vari dp grmc^nip. skhMiim. dr.tJiwh" vrrkHind worden. Dip camniis.\M-i tellen "ui-! ivveel ledfrrv om «-ffiejpni **H du-pyaund >pp profili-nn-n irijn- fcunnen jjaan. aldu-i llrouwer. vu dat k.umi de kwaliteit vn trmiviipjt van Het grmM-nlt-hc^iuLir v uturn* hun niet-U-n yottl*, Kwdjcoinmi\si(-s helibrn 'inch gerit bpiti^vingibpvopgd. heid en daarom vindt Gé Hfouwcr liet onzin, dat dps,- nwitldlinf; ervdn ii» nodig n ufspieyihng van-di' pc lineke verhouding in «ie gemeenteraad moei'zür>. t Uit onze krant van 1 oktober. CRM heeft geweigerd hier voor geld te reserveren. Het JAC is in Vlaardingen gevestigd, maar ontvangt ie dereen die advies nodig heeft, of hij nu uit Schiedam, Vlaardingen of elders komt. De gemeente Vlaardingen gaat met de aanstelling van zo'n extra functionaris ak koord, maar vindt dat zij niet als enige het JAC moet sub sidiëren. Op regionaal niveau zal er subsidie aan het JAC gege ven moeten worden. Schiedam heeft niet voldoen de geld om zelf een extra medewerker aan te stellen, dus die gemeente zal bijdra gen in de JAC-geldpot. Wel zegt wethouder Taverne dat als er een plaats open komt, Schiedam daar op in moet springen. Schiedam Het aantal PvdA-leden leden in de diverse commissies van de gemeenteraad wordt teruggebracht tot twee per commissie. In de gemeenteraadsvergadering van 15 december zullen de socialisten met een voorstel komen om de adviescommissies van het Sehiedamse gemeentebestuur te verkleinen. Het CDA heeft de PvdA-fractie al la ten weten hiervoor niets te voelen. Dan toch zal de PvdA zijn besluit uitvoeren en overgaan tot wat genoemd wordt 'eenzijdige inkrimping'. Vlaardingen Het Vlaardings gemeenteraadslid Leo Zeef (PSP) wil van zijn college het naadje van de kous weten over de wijze waarop de politie gearresteerde illegale buitenlandse werknemers behandelt. Hij heeft zich tot het college gericht met schriftelijke vra gen. Zeef wil onder meer weten hoeveel cellen de politie in gebruik heeft voor het in be waring stellen van illegale vreemdelingen, hoelang de {ADVERTENTIES reisbureau BROERSVELD 167-010-731S11 3111LG - SCHIEDAM BOTH MIEEN CRUS gemiddelde inbewaringstel ling duurt en hoeveel vreem delingen jaarlijks door de Vlaardingse gemeentepolitie worden opgepakt. Daarnaast vraagt hij o£ het waar is dat de politie in een aantal gevallen geweigerd heeft buitenlandse arrestan ten van voedsel te voorzien, omdat deze zich „kinderach tig" zouden hebben gedra gen. Gevraagd om een nadere toelichting zegt Zeef zijn vra gen gebaseerd te hebben op gesprekken met Turkse in woners van de stad. De politie wilde voorlopig nog niet reageren op de vra gen, met uitzondering van de vraag over de voedselweïge- ring. Inspectrice Marjan Ekels, be last met onder meer de ar restantenzorg: ..Die vraag is absurd. Ge woon geklets, het is niet waar. De verzorging is precies zo als bij alle Nederlandse ar restanten. waarbij we dan ook nog wel degelijk reke ning houden met hun eigen leefgewoonten. Maar als het college dat wil, dan zullen we een onderzoek instellen," Aldus inspectrice Ekels. die zich over de vra gen zeer verontwaardigd be toonde. Onze krant van woensdag 1 oktober onthul de de toen pas gekozen PvdA-fractieleider Gé Brouwer, dat zijn partij de adviescommis sies wil verkleinen. Brouwer vindt het nu logge lichamen, waar niet inhoudelijk genoeg gepraat wordt omdat elke partij zo nodig iets wil zeggen en zijn stem wil laten doorklin ken. De PvdA vindt dat volstrekte onzin wat be treft de commissievergaderingen. In de ge meenteraad zelf is dat anders. Maar, zoals de PvdA zegt, commissies zijn er om de raad te adviseren en dat moet dan goed. „Commis sies zijn er niet om gemeenteraadje te spe len," aldus Brouwer. De PvdA, die in sommige commissies wel vier raadsleden heeft zitten, wil nu een aan tal leden daaruit terugtrekken. Dat heeft volgens de partijleiding enkele voordelen. Gemeenteraadsleden zitten door gaans in meer commissies. In de nieuwe op zet houdt men meer tijd over voor die com missie, waarin men gespecialiseerd is. Er kan dan ook dieper op zaken worden in gegaan en niet zo halfslachtig, als dat volgens de PvdA nu gebeurt. Hoe het wel moet. liet bijvoorbeeld Ton de Vos dinsdagavond zien in de vergadering van de commissie voor vorming en recreatie. Als enig commissielid stelde hij indringende vragen over onder andere uitbreidingsplan nen van de bibliotheek en de begroting van de Sehiedamse Gemeenschap. De vragen gingen zover, dat wethouder Herman Post hoorn er nog geen antwoord op kon geven. De kwesties komen nu nog een keer ter sprake. Had De Vos niets gezegd, dan had de commissie al lang met die punten ingestemd. In socialistische kring heeft het streven van de PvdA naar eenzijdig inkrimpen wel tot beroering geleid, Sommige raadsleden van die partij hebben er grote moeite mee hun positie in enkele commissies op te geven. Met name op het vlak van ruimtelijke ordening lag dat moeilijk. Een meerderheid van de fractie staat echter achter Brouwer. De andere partij, die zou kunnen inkrimpen, is het CDA. Voor de overige partijen heeft inkrimpen in de commissies geen zin: zij zit ten er slechts met één lid in. Het CDA ziet er echter geen heil in. De confessionelen heb ben helemaal niet de indruk, dat niet inhou delijk genoeg vergaderd wordt. Ook zeggen zij er voldoende tijd voor te hebben. Daardoor zal een situatie ontstaan, waarbij de PvdA geen doorslaggevende stem meer heeft in commissievergaderingen. Naar ver wachting zal het dan ook vaker gaan voorko men, dat adviezen, die de commissies uit brengen, niet door B en W respectievelijk de PvdA-fractie overgenomen zullen worden. Volgens politieke waarnemers maakt dat het functioneren van commissies minder geloof waardig. Vlaardingen Ook het Vlaar dings college zal adhesie betuigen aan de gemeenteraad van Gro ningen. die per motie geprotes teerd heeft tegen de door de regering opgelegde verhoging van de aardgastarieven met bijna acht cent per kubieke meter. Het voorstel tot de adhesiebetui ging za! het college tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in januari bij de raad indienen. Volgens Vlaardingens Wethouder IJsbrand van der Velden (finan ciën) is het college het van harte eens met Groningen. Eerder schaarden Schiedam en Maassluis zich al achter het Gro nings protest. Schiedam Er zijn plannen om de Sehiedamse Gemeenschap te huisvesten in de voormalige blo-school aan het Oude Kerkhof 10. Dat staat in een adviesnota aan burgemeester en wethouders. Met de ver bouwing van de school zal een half miljoen gulden gemoeid zijn. Dat bedrag kan over veertig jaar worden afgeschreven. Wethouder Herman Posthoorn deelde gistermiddag desgevraagd mee, dat de SG nog voor 1982 in het oude schoolgebouw kan zitten. Wellicht verhuist de VVV, zijnde een SG-afdeling, mee naar het Oude Kerkhof, maar dan gaat het om een tijdelijke situatie. Dat hangt af van de besluitvorming over een hulp- en informa tiecentrum (HIC), gemeente voorlichting en VVV, waaro ver de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling: vorige maand een motie aan- Stadsarchivaris Poeistra overhandigt het eerste exemplaar aan CNV-bestuurder Borsboom. FNV-bestuur- der Suurendonk is even later aan de beurt. Vlaardingen Gebroederlijk naast elkaar ontvin gen de plaatselijke voorzitters van het Christelijk Nationaal Vakverbond en de Federatie Nederland- Beide vakbondsbesiuursders waren door de historische vereniging Vlaardingen uitgenodigd voor de presentatie van het bock, vanwege het daarin opgenomen ar- tiklel 'Kleur en koers van de Vlaardingse vakbeweging (1890 1910) van Rinus Wagenaar. se Vakbeweging de eerste twee exemplaren van het historisch jaarboek Vlaardingen 1980 uit han den van stadsarchivaris Th. J.Poelstra- Maassluis De gemeente Maassluis heeft de beslissing over het ontwerp bestemmingsplan voor de 'Sluispolder* drie maanden moeten uitstellen. Rijks waterstaat en Shell hadden tegen het bestemmingsplan bezwaarschriften in gediend. Shell heeft het bezwaarschrift inmid dels ingetrokken. De gemeente heeft de multinational inmiddels laten weten waarom er geen benzinestation van de Shell is opgenomen in het bestem mingsplan aan de Laan 1940-1945, re den genoeg voor de Shell om het be zwaarschrift in te trekken. Het be zwaarschrift van Rijkswaterstaat Is evenwel niet ingetrokken cn moet nog worden behandeld. ïn principe moet de raad drie maanden na het ter inzage leggen het bestem mingsplan vast stellen. Die termijn loopt op 8 januari 1981 af. Overschrij ding van de termijn heeft tot gevolg dat bescherming van het bestemmingsplan zou komen te vervallen. Door de begro tingsbehandeling. half december, komt de Maassluise raad pas weer op 27 janu ari 1981 in normale zitting bijeen. Dan komt ook het bestemmingsplan weer ter sprake. De gemeenteraad had er dan ook geen moeite mee om de be slissing daarover drie maanden uit te stellen. Voorzitter van de historische vereniging, streekmuseum directeur Jan Anderson zei gistermorgen m zijn toespraak dat de historische vereniging hoopt een bijdrage te hebben geleverd aan het belangrijke vakbondswerk, „dat nu toch anders isdan vroeger'. ,.In de beginjaren werd strijd geleverd om iets te verkrijgen en tegenwoordig gaat het er juist om die dingen te behouden", aldus Anderson. Zijn medebestuurslid, stadsarchivaris Poeistra voegde daar even later aan toe: „De vakbeweging heeft een ontwikkeling doorgemaakt die we recenter ook hebben kunnen zien bij de vrouwenbeweging. Van vragen naar eisen, van ludieke Dolle Mina's naar Wij vrouwen eisen." Namens de gemeente, die heeft bijgedra gen in de kosten van het vierde jaarboek van de vereniging, waren bij de presenta tie in het stadhuis burgemeester Wim Kieboom en wethouder Jelle Wijnstok aanwezig. Behalve het vakbondsartikel zijn ook in het jaarboek opgenomen kronieken van Vlaardingen over de jaren 1929 en 1979 en een bijdrage gewijd aan een in Vlaar dingen gebouwde logger. Het boekje is verkrijgbaar bij de Vlaar dingse boekhandel. J8L Dit nieuwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met Rotterdams Nieuwsblad. \oe v-o c p "fov>c •D«»e boo l sturen i Attf 1W®01' h;[. Het voorhuis van het Prove-, niershuis, waar de SG en dc VVV nu ondergebracht zijnjj komt dan eveneens vrij voor?!' wonen. De vereniging een-: traal wonen Schiedam heef»! zich op dit project geworpen i met argusogen gevolgd dooij wethouder Chris Zijdeveld. SG-directeur Ruud Pillared heeft de gemeente laten we-! ten dat er in zijn cuUurelejL, stichting geen interesse meeii :'J<! bestaat voor dit deel van he»![hij; Proveniershuis, waar vroe-;[(hJ ger de Sehiedamse raad vooiijw jeugd en jongeren (SRJJjjm was gehuisvest. $4-'. De gemeentelijke afdeling jM voor cultuur, sport en jeugcii<»|fcl (CSJ) heeft kantteken mgeri;j-?;'- geplaatst bij de afschrijving!;:[rij over veertig jaar. „Is dat niejjijH] wat lang voor een verbou h jjrj wing?" vraagt men zich afïjjj'/ Ook zijn er begrotingstech m i nische problemen over een; bedrag van 14.000 gulden1! dat de SG in 3981 voor huis'! vesting zou kunnen uitweg; ken. Volgens CSJ kan 198 niet worden gehaald erj wordt het wel het jaar daari na, dat de SG zijn nieuwih; bureau kan betrekken. Krakers hebben in vorige jaIj ren actie gevoerd om school Oude Kerkhof 10 voo woonruimte te bestemmenji; Dat bleek financieel nic'l haalbaar. Wethouder Chrid. Zijdeveld heeft nadien ver'iv klaard, dat gemeentelijke af" delingen er wellicht terechi konden. Het blijkt nu om d j SG te gaan, een stichting di nauwe relaties met de ge meente onderhoudt en op j-j- treedt als advieslichaaan van het gemeentebestuu ,1) voor culturele subsidieverle - ji ning. i J| Hil Vlaardingen De benam t|-; 'Het Scheur' voor het gedet i van de Waterweg voor Vlaai dingen bestaat officieel hele maal niet. Het is een verzinsel van di volksmond, gebaseerd op d' naam van een eilandje dat ooi' voor Vlaardingen schijnt t«' hebben gelegen, en wordt doo de heren aard rijkskundigei'. niet erkend. Dat laat het Koninklijk Ge nootschap voor de Aardrijks1JM kunde tussen neus en lippeeMta door weten in een Koninklij Jjt| Besluit over een aantal maat"!- regelen dat de scheepvaart oil,! J de Waterweg moet-regelen. L[;jjh Vanaf Rotterdam Is het duvL gewoon 'Nieuwe Maas* om tehtijj hoogte van Vlaardingen ove'jy n te gaan in "Nieuwe Waterweg'! i ij «s. t?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1