SCHIEDAMSCHE COURANT in Vier auto's botsen in Beneluxtunnel m cl d? Hl neem pf© Boeren moeten Polderwetering schoonhouden ■MMbé9 deze krant Imm Ondanks sombere vooruitzichten: Medaille voor politie-reservisten Geen gewonden, kilometers file fSE?? Wh Van der Griend: ook rookverbod in commissies Bouwplan PTT voor Bachplein 2 model ten Wfar msbgBBË. £.m lillili SSffijiill Wilhelminahaven open voor sportvissers Werkgroep 1947 A/B ontbonden Baartmans heeft ruimte nodig Jongeman stal voor 200.000 gulden Woensdag 10 december 1980 ■ONAFHANKELIJK DAGBLAD- J04de jaargang no. 241 a PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 266091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL HetSchiedamse dierenasy! kampt met een flink ruimtegebrek. Vooral rond de kerstdagenkanergeen hond meer bij. Pa De VlaardingerJohn Ranshuijsen is 25 jaar lid van de ondernemingsraad van Lever Sunlight. Daar kan hij boeiend over verhalen. Pagina drie. Vlaardingse werklozen zetten een fietsenwerkplaats op. „Je bent goed bezig en komt later eerder aan Pagina zes. Schiedam Door een onvoorzichte in haalmanoeuvre botsten gistermiddag In de Beneluxtunnel twee personenwagens en twee vrachtwagens op elkaar. Hoewel de ravage groot was kwamen alle inzitten den met de schrik vrij. Het ongeval dat om ongeveer half twaalf gebeurde leidde tot kilometers lange files aan beide zijden van de tunnel. Direct na het ongeluk ont stond een serie gevaarlijke situaties, door dat enkele automobilisten achteruit rij dend de tunnel wilden verlaten. De westelijke tunnelbuis werd door de zwaar beschadigde wagens een uur lang versperd. Het verkeer in de richting Hoogvliet -werd lang over een rijstrook m de oostelijke tun nelbuis omgeleid, waardoor aan de zuidzijde van de Beneluxtunnel ook een grote file ont stond. Het ongeluk ontstond even nadat de rechter rijstrook via de waarsehuwmgshchten boven de weg weer voor het verkeer was vrijgege ven. Vanuit de met een snelheid van onge veer veertig kilometer per uur rijdende file op de linker rijstrook gingen onmiddellijk en kele automobilisten naar de rechter rijbaan. Een 25-j»rige bestuurder van een VW-bus moet daarbij met goed hebben opgelet. Op het moment dat hij van rijbaan wilde veran deren werd hij juist rechts ingehaald door een vrachtwagen, die niet meer tijdig kon af remmen. De beide voertuigen botsten op el kaar waarna de vrachtwagen schaarde, twee auto's ramde en vervolgens legen de linker tunnehvand tot stilstand kwam. De VW-bus kantelde door de klap en versperde de rech ter rijstrook. De twee personenwagens raak ten total loss. De beide vrachtwagens liepen forse schade op. Vertegenwoordiger J. van Zanten uit Wad- dinxveen die voor zijn werk juist op weg was naar Spijkenisse: „Ik reed met een snelheid van een een kilometer of dertig, veertig toen ik plotseling een luid getoeter hoorde en vlak daarop werd ik geraakt door de vrachtwagen. Het scheelde maar een haartje of ik was er geweest. Als mijn auto tussen de tunnelwand en de vrachtauto was ingeklemd had ik hier niet meer gezeten. Hoewel er toch niet zo hard werd gereden was het een enorme klap. Na de botsing stonden bij mij de potten met geraniums op de achterbank. Die waren zo enkele meters door de lucht geslingerd van uit de VW-bus." De zwaar beschadigde auto's werden met takelwagens uit de tunnel gesleept. Maassluis Het Maasslutse raadslid Jaap van der Griend (PPR) wil dat het roken tij dens vergaderingen van de vaste commissies wordt verbo den. Een aantal jaren terug be sloot het college om het roken tijdens de raadsvergaderingen achterwege te laten. Het roken tijdens commissievergaderin gen werd echter niet verbo den. Daar wil Jaap van der Griend nu iets tegen doen: ..Dat het roken schdetijk is voor de gezondheid, ook voor de in de zelfde ruimte aanwe zige niet roker is een bewezen zaak. Vrijwillige beperking van het roken stuit op het ge brek aan medewerking van de rokers die zo nu en dan op verzoek de rookwaren terzijde laten liggen, maar dan na die tijd de schade nerveus trach ten in te halen." Het raadslid gaat er tevens van uit dat er in de toekomst een landelijke regei komt die het roken in openbare gebou wen zal verbieden. Schiedam De PTT heeft een bouwplan rond voor het langverwachte postkantoor op het Bachplein. Het Rotterdam se architectenbureau Elffers Partners BV heeft na enkele aanpassingen in een eerste ontwerp nu tekeningen klaar, die vrijdagmiddag om half vier de Schiedamse welstands commissie onder ogen komen. Het nieuwe postkantoor wordt in 1981 gebouwd tegen het wijkcentrum de Blauwe Brug en het kruisgebouw aan. De veranderingen, die Elffers Partners in hun eerste ont werp hebben aangebracht, be treffen de zuidelijke gevel. Daar was te weinig rekening gehouden met een architecto nisch verantwoorde afstem ming op de ontwerpen van Siem Goslinga, architect van het kruisgebouw, en Gert Rook, architect van de Blauwe Brug. ADVERTENTIE JJXDW KOE<WtARKT uaarct*-,^ eecKviAwsiNGeu 6? WASSLuS KONIIuGShOéK Kantoor perso nee 1 kan aan de slag i l'j—"TV t kW. Schiedam De eigenaars van grond langs de Polderwete ring moeten voortaan dit oude Kethelse watertje schoon houden. Het hoogheemraadschap Delfland oefent die taak niet langer uit, nu de Polderwetering zijn functie in de be maling van het Delflandse polderwater is kwijtgeraakt Dat is een gevolg van de gedeeltelijke demping van de Pol dervaart. De Polderwete ring heet vanaf morgen officieel een vaarsloot. De eigenaars van om liggende grond moeten het oude Kethelse watertje voortaan schoon houden. De grondbezitters langs de Polderwetering zijn behalve de gemeente Schiedam en de provincie Zuid-Holland enkele Kethelse boeren en andere particulieren. Deze zogenaam de aangelanden zullen voor taan belast zijn met het p- houden, het zuiveren et krozen van het 1,2 1 ^er lange water langs de weer weg, Er is in de wetering geen doorstroming meer. De water- circulatie in de lange keten van singels en vijvers in Schiedam wordt dan ook al geruime tijd geregeld vanuit het jonge gemaal aan de Fok kerstraat. In vroeger tijden werd bet overtollige polderwa- ter in Schiedam en Kethel in belangrijke mate geloosd via de Poldervaart en de Polder- wetering, die de vaart met de Schie verbond. Nu het water tje langs de Polderweg die functie niet meer heeft, kan het volgens dijkgraaf en hoog heemraden van Delfland wor den aangemerkt als vaarsloot. niet meer als polderwater. De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap zal mor genochtend in haar vergade ring dan ook het besluit ne men die wijziging aan te bren gen in de legger der boezem wateren. Voor de diepte van de Polder wetering kan dien tengevolge worden volstaan met één meter, dat is tn dit ge val 1,4 meter beneden nieuw Amsterdams peil (NAP), en veel werk hoeven de aange landen daarvoor met te ver zetten. In verband met de demping van de Poldervaart werd in 1977 al besloten vijf Schiedam se polders op te heffen en de betreffende polderbesturen te ontbinden. De laatste rekenin gen van deze polders, te weten polder Vockestaerl, Hargpol- der. Nieuwlandschepolder en Oostabts- en Westabispolders, worden morgenochtend afge wikkeld. Vlaardingen Burgemeester en wethouders hebben zich in principe akkoord verklaard de Koningin Wilhelmïahaven open te stellen voor de sportvisserij. Voordat vissers echter in de haven kunnen hengelen moet de kamer voor de bin nenvisserij nog goedkeuring verlenpn. Geeft de kamer voor de binnenvisserij toestemming om de Oude Haven, Buitenhaven en Koningin Wilhelminahaven open te stellen voor de visserij, dan zal de gemeente het visrecht over dragen aan de Vlaardingse hengelaarsbond. Op zo'n manier is de gemeente van de administratieve rompslomp af die de vis rechten met zich meebrengen. Vissers die in de toekomst in de drie havens een hengeltje willen uitwerpen hebben dan behalve een visacte ook toestemming van de hengelaarsbond nodig. Waterweg De werkloos heid in het Waterwegge bied is in de maand no- ycmber schrikbarend ge stegen. Vooral in de bouw-, metaal, en ongeschoolden sector stijgt het aantal werklozen in een snel tem po. Ook de werkloosheid onder buitenlandse ar beidskrachten is hoog, na melijk zo'n 500. Dat is 15 procent van de totale werkloosheid in de regio. Er is alleen enig optimis me voor kantoorpersoneel: ervaren krachten kunnen in deze sector zo aan de slag. In het waterweggebied zijn nu in totaal 3403 werklozen. Dat is'een stijging tn vergelijking met de maand oktober van 230. Vooral onder het manne lijke personeel steeg de werk loosheid, namelijk met 205. Bij de vrouwen was er een toena me van 25. De resultaten van de halfjaarlijkse vacatureaan bod blijft mager. Er zijn slechts 96 nieuwe vacatures geregistreerd. Voor de school verlaters is de positie iets ver beterd. De werkloosheid daal de van 385 naar 344. De totale werkloosheid onder de jeugd tot 23 jaar steeg echter van 1200 naar 1268. Dit zijn voor namelijk ongeschoolde jonge- In de bouwnijverheid blijft de situatie uiterst somber. Onder invloed van het seizoen steeg het aanbod van personeel van 149 naar 177. De vraag naar personeel steeg van 23 naar 39. Door de ontslagen bij de VDSM steeg het aanbod van metaalpersoneel van 342 naar 381. De vraag naar personeel daalde van 699 naar 641. HeL handelspersoneel kon ook maar moeilijk werk vinden. De ongunstige vraag- aanbod- verhoudmg heeft zich gehand haafd. Het aanbod steeg van 466 naar 468, terwijl de vraag daalde naar 21. Betere tijden zijn er voor het kantoorpersoneel. In het be drijfsleven is voornamelijk be hoefte aan gekwalificeerde boekhouders, secretaressen, kantoorbedienden en pro grammers. Zij kunnen direct aan de slag. Veel perspectief zit er voor de nabije toekomst niet in. Door de slechte vraag- aanbod ver houding zal het werkloosheid percentage in 1980 vermoede lijk de 4 procent overschrijden. Vlaardingen Tijdens een feestelijke bijeen komst in de burgerzaal van het stadhuis heeft wethouder Bas Gou- driaan van stadsontwik keling de werkgroep 1947 A/B ontbonden. De werkzaamheden aan wo ningen in de Vettenoor- desepolder en de IndI- Scuc buurt zijn voltooid. De bewoners waren over het algemeen tevreden over de bereikte resulta ten van het groot onder houd. Het karwei, waarmee de werkgroep geruime tijd is bezig geweest, betrof in de VOP het vernieu wen van kozijnen en het aanbrengen van dubbele beglazing. De deuren werden vernieuwd en te vens werden er dakka pellen op de huizen ge plaatst. In de Indische buurt betrof het het ver nieuwen van raamkozij nen, schuren en tuinpa den. Schiedam - Trans portbedrijf Baartmans BV wil een tweede parkeerterrein zijn wagenpark momenteel uil vrachtauto's bestaat Het terrein zal aange legd worden tegenover de vestiging van Baart mans aan de Ringers- straat 11. Daar zal ook een loods worden gebouwd voor de op slag van alle 'droge' goederen die Baart mans krijgt te vervoe ren, zoals papier. Voor het bouwen van deze loods heeft het Schie damse bedrijf, dat transporten regelt m binnen- en buitenland, inmiddels een bouw vergunning aange vraagd. In het steeds voller ra kende industriegebied 's-Graveland biedt juist de Ringersstraat, te genover Baartmans, nog voldoende ruimte voor de omvangrijke voorzieningen die het transportbedrijf treffen. voor dat 38 wil Maassluis De commandant van de Maassluise reservepoli- tie, adjudant J. Boeringa, heeft gisteravond medailles uitge reikt aan enkele leden van het reservekorps m verband met hun jubileum. J R. Alphe- naar, H. Bouhuisen en N. R. van Leeuwen zijn tien jaar bij het korps in dienst. P. Paupiit maakte zelfs de vijf tien jaar vol. Tijdens de bijeenkomst in de kantine van het politiebureau werd levens afscheid genomen van reserve-hoofdagent J, van Elsacker, die ruim 16 jaar aan het korps verbonden is ge weest. Jubilerende reserve- politiemensen stonden gisteravond In het zonnetje. Weer serie inbraken opgelost Vlaardingen Met de aan houding van een 18-jarïge Vlaardinger heeft de Vlaar dingse recherche weer een hele reeks inbraken en dief stallen opgelost Na een diepgaand onderzoek van de afdelingen recherche en jeugdzaken bleek dat de jon geman in een periode van een jaar zo'n 125 inbraken en diefstallen had gepleegd. Het ging om inbraken in woningen, bedrijven, kelder boxen, kantines en auto's. Daarnaast bekende de jonge ling ook enkele gevallen van zakkenrollerij, gepleegd in Rotterdam. Tijdens de omvangrijke se rie diefstallen werd in to taal voor ongeveer ƒ200.000 weggenomen. Daarnaast werd nog eens voor zo'n ƒ10.000 schade aangericht De knaap is inmiddels voor geleid voor de officier van justitie in Rotterdam. I W«< 1 oir.' j zor JL Dit nieuwsblad. waarin u al hel nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie mei het Rotterdams Nieuwsblad >èe- iU*15 VffoO11*1 XOOc ,met .1 41

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1