SCHIEDAMSCHE COURANT Commissie houdt zich nog op de vlakte Toch nog vuurwerk in begrotiugs debat Ik de proef deze krant Han Hummelen: kampioen in voorbereidings- besluiten 1 Te laat.,. le paal voor Lamoen terrein medio januari Vïllerius 77TIT=rTfïïn7? CDA: uitstel sporthal is onverantwoord i-'-S*1 - 31 Stroomstoring Markgraaflaangeef veel overlast. Pagina twee. Schiedamse Gemeenschap kan toveren met geld. Pagina drie. Maasland bouwt de allerlaatste premiewoningen. Pagina vier. Sloop nood woningen Babberspolder LEUK! en voordelig! DEKBED OVERTREK Motor rijdt op agent in i Donderdag 18 december 1980. ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 104de jaargang no. 247 8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL ütiimntmiinniimiiiiiiiifiiinHniniiiiiiitniitiHiiiiiiiiiifiiituiiiitiüsiiniiKiüiitiiiiriiiiitüiriiiiiinmriiiiiMiiiiimniiiiiiiiiimiiRimiiiiüiittniiic^ Volendam Inhalen op een normale werkdag mag dan voor de pure broodvoetballer geen problemen opleveren, maar hoe anders ligt dat in de sector van de semi-profs. Na een woensdag van broodwinning, stapte Vlaardingen-speler Henk den Arend in het Brabantse Veghel in de auto met bestemming Volendam. Daar is de middenvelder echter nooit aangekomen. Anderhalf uur vóór aanvang van de inhaalwedstrijd tussen Volendam en Vlaardingen rinkelde de telefoon: „Ik kom iets later", meldt Den Arend. „De tweede helft haal ik nog". De arme middenvelder was ter hoogte van Breda in het dagelijkse woon werkverkeer gevangen. Een kwartier vóór de wedstrijd meldde Den Arend zich opnieuw, nu vanuit een ander verkeersknooppunt, Vianen. Hij had zijn gaspedaal nog bijna door i het chassis gedrukt om toch een beetje te kunnen j voetballen. Maar in Utrecht j was de voetbal forens voor de tweede keer in de file- fuik gelopen. Vanaf dat I moment kon Den Arend j het inhalen in Vianen en in j Volendam verder wel vergeten. 1 Zie voor wedstrijdverslag pagina 5 =a!iu(iii[miii!t]uiiiiiiiimiii!iiftiinitmi(iifiiiiiii!iiiii[iiiiiii!iii!iirii[iiiitiit!!tiii[iiiiititiir[!uiiiiiiiifii[ii)iiii!iriifiiiii!iriiii!i!Hiit!iiiiiiiiiiiiiijttiti^ 'Groenoord' heeft eigen rampenplan in yi slï m A; de ïgcn In de tweede helft van ken van bet bouwterrein. Het parkeer- Alle procedurele belemmeringen voor zal de eerste paal worden ge- terrein achter het OJC is inmiddels op- de nieuwbouw zijn inmiddels afge- 'oor de nieuwbouw op het La- gebroken en bomen, die op het terrein rond. Op dit moment is de gemeente rein ïn de Vettenoordsepolder. stonden, zijn verplaatst, Een dezer da- nog bezig met het afwikkelen van wat ;er Van der Waal BV is in mid- gen zal ook een flink deel van de speel- formaliteiten die nodig zijn voor de of- ronnen met het bouwrijp ma- heuvel worden afgegraven. fïciële goedkeuring en financiering. Vlaardingen „De betrouwbaarheid van de hogere overheden, daar zou ik nog niet eens een paar schoenen van durven laten maken," uitte de Vlaardingse wethouder Goudriaan gisteravond tegenover de commissie stadsvernieuwing zijn ongenoegen over de wijze waarop rijk en provincie met het opknapproject van de 410 kleine noodwoningen in de Babberspolder om zijn gespron gen. Maar de onparlementaire taal ten spijt, alles wijst er op dat de gemeente Vlaardingen toch aan diezelfde overheden uitgele verd is: een oplossing om sloop van het complex op korte ter- mijn af te wenden kan de commissie nog niet bieden. Diezelfde commissie weigerde ook zich nu reeds pal achter de voorstellen van de (eensge zinde) projectgroep op te stel len. Daar was door de project groep overigens wel dringend om gevraagd, De plannen eeh;gefaseerde afbouw van het gebied na een veredelde in standhoudingsbeurt over een periode van achttien jaar, waardoor de grotendeels be jaarde bewoners de kans tot een soepeler doorstroming zouden hebben zijn volgens de woordvoerder van de pro jectgroep, ambtenaar Jan Does, dermate gaan „zweven" dat een steuntje in de rug van de gemeente hard nodig is. Men vreest anders door minis terie en provincie volledig platgewalst te worden. Maar de commissie bleek gis teravond de boot nog even af te willen houden. Wel bena drukten verschillenden van hen dat de gemeente in elk ge val een veredelde instandhou dingsbeurt zal moeten probe ren af te dwingen. Verder werd er voornamelijk gespro ken over de strategische mid delen om de inzichten van de •projectgroep, waar ook Gou driaan zich achter stelde, toch gerealiseerd te krijgen. De wethouder deed voorts de sug gestie formeel door de knieën te gaan, zonder daarbij echter de eigen uitgangspunten los te laten. Een idee dat hij met zijn gebruikelijk optimisme bracht. maar dat anderen toch de wenkbrauwen deed fronzen. Echte beslissingen evenwel zal de commissie en het college pas in januari nemen, wanneer de problematiek van 'de 410* nogmaals behandeld is in de knelpuntencommissie van Rijnmond en bekend zal zijn hoe men er daar over denkt. Duidelijk werd in elk geval wel dat men nu machteloos staat tegenover de besliste houding van de hogere over heid, die twee jaar terug nog gezegd zou hebben, volgens Goudriaan, dat het door de projectgroep gekozen uitgangs punt van achttien jaar voor haar acceptabel was en nu plotseling het liefst morgen nog zou gaan slopen. Maassluis De laatste avond van de begrotingsbe handeling in Maassluis bracht dan toch nog enig vuurwerk. De verschillende Politieke partijen in de raad dienden een zevental moties in en een amendement Het werd dan ook een latertje voor de raadsleden want in tweede termijn ging een ie der nog uitvoerig in op de door het college in eerste termijn gegeven antwoor den. Alleen wethouder Han Huntmelen had een 'mak kie'. De partijen waren zo onder de indruk van zijn be toog dat hij niet of nauwe lijks vragen kreeg te beant woorden in tweede termijn. Over de rest was men min der te spreken. Vandaar de tnotles. Overigens werden vier moties aangenomen, één verworpen en drie aangehouden. Het amendement van PPR-raads- lid Jaap van der Griend werd verworpen. Hij wilde de ver goeding voor de raadsleden bevriezen op het peil van 1980, maar hiervoor bleek geen meerderheid in de raad. Een motie van PvdA'er Mees Dui- melaar om de vergoeding te laten stijgen met 3,5 procent haalde het ook niet. Het colle ge met uitzondering van Han Hummelen (onthouden van stemming), de VVD en het CDA waren tegen. Een motie ingediend door Klaas de Roo en mede onder tekend door PvdA, CDA en D'66 haalde het wel. Er komt nog voor het einde van de zit tingsperiode van de raad in 1982 een openbaar debat over de affaire De Jager en Klein. Ook als er tegen die lijd nog gerechtelijke procedures lo pen. Jaap van der Griend (PPR) stemde als enige tegen. Ook met de motie van Sjef Evers over het heffen van op centen op de wegenbelasting eenstemmigheid in de raad. Alleen Robert Punt (PvdA) stemde tegen de motie. Eem motie van Jaap van der Griend over het functioneren van de culturele raad haalde het net. In de motie dringt Van der Griend erop aan dat de Culturele Raad bevoegdhe den dient te krijgen en voor 1 juli 1982 moet het college met afgeronde en concrete voor stellen hierover komen. Het V college.was voltallig tegen, e- venals het CDA. PvdA, VVD, PPR en D166 stemden echter voor waardoor de motie werd aanvaard. Over de subsidieverhoging van 'Klei en Kleur' moet eerst een fundamentele discussie worden gevoerd in de funclio-' nele commïsie. Met een motie van Elly Coenen (VVD) van die strekking hadden de par tijen in de raad in het geheel geen moeite. Twee moties werden aange houden. Een motie van Wil van Dïnter (CDA) over kosten van de onderwijskundige en een motie van Mees Duime- laar (PvdA) over subsidie aan het gewestelijk orkest zullen In een later stadium aan de orde komen. H i advertenties J U heeft méér aan een goed vakantie-advies! reisbureau BROERSVEL.D 167 - 010-731611 3111LG - SCHIEDAM SCHÉBV.I KCCMARKT 1 VlAAflDNGEM DWBECittWtfJSMÏLW MAASSLUIS «DNNGSHfXX Schiedam De huurdersbelangen vereniging' Gemeenteïlats 'Groenoord' heeft een rampenplan ontwikkeld. Ondanks het feit dat er in Schiedam veel gepraat en gediscussieerd is over een ram- penplan, is er nooit definitief een commissie gevormd om dit pro- bleem vaste vorm te geven. Voor de belangenvereniging was dit de motivatie op eigen initiatief een voorste! te ont wikkelen voor een rampen plan. 'Want', stelt de belangen vereniging, 'er moeten plan nen gemaakt worden om de veiligheid van de ter plaatse wonende bevolking te waar borgen'. Immers.' 'de angst voor een ramp blijft en als we snel weg moeten, waarheen?' Vanuit dit perspectief is men te werk gegaan. Het plan be slaat het gebied Groenoord, de spoorwegovergang Nieuwland tot aan de Harreweg in Ke- thel. Er is een inventarisatie gemaakt van de hoog- en laag bouw. Daaruit blijkt dat de- wijk Groenoord weinig moge lijkheden heeft. Door de drempels, versmallingen en slingeringen in de weg, is een snelle aan- en afvoer nauwe lijks mogelijk. Het aanleggen van een afsluitbare uitvalsweg aansluitend op rijksweg 20 zou een oplossing bieden. Als rijksweg 19 gerealiseerd wordt moeten, volgens het rampenplan Groenoord, twee invoegstroken aangebracht worden ter hoogte van de Laan van Boï'es en de Europa boulevard richting Delft. Ook moet er een verbinding tot stand komen via de gedempte Poldervaart naar het indu strieterrein 's Gravelandseweg. De spoorwegovergang bij Nieuwland vormt een ernstig knelpunt in de mogelijkheden. Deze zou ondertunneld moe ten worden. De Harreweg, Dorpsweg en Kerklaan zijn onbruikbaar als af- en aan- voerwegen. De belangenvereniging vraagt zich af of de dienst Bescher ming Bevolking nog bestaat en of hun taak toe te passen is bij rampen. Tevens doen zij een suggestie dat particuliere me dewerkers als rampenkommis- sie samen zouden moeten wer ken met politie, brandweer, GG GD en het Rode Kruis. De hulp aan bejaarden en mindervaliden zal in tijde van ramp voorop staan. Bekend moet zijn waar deze mensen wonen en wie wel en wie geen vervoer heeft. Thuisliggende kraamvrouwen zouden geregi streerd moeten staan bij dok ters en verloskundigen. Als een aantal van deze pun ten zijn gerealiseerd, wil de huurdersbelangen vereniging Gemeenteïlats 'Groenoord' een oefening houden, waarbij de werking van het rampen plan getoetst kan worden. Dit zal per flat, plein of blok ge beuren. Bert van Reeuwijk overhandigt Han Hummelen de trofee. Maassluis Uit handen van het CDA-raadlsïd Bert van Reeuwijk ontving wethouder Han Hummelen van stadsont wikkeling tijdens de begro tingsbehandeling een speciaal voor hem bestemde trofee. Van Reeuwijk in een toelich ting: „Wij zijn van mening dat Han Hummelen een kampioen is in het nemen van voorberei- dingsbesluiten. Daar stellen 'we graag een trofee voor be schikbaar." De wethouder kon de grap wel waarderen. „Ik ben er blij mee en zal mijn ui terste best blijven doen om het aantal voorbereidingsbesluiten te doen opvoeren. Ik zie het als een sportieve trofee en een sporter wil altijd meer. Ver langt van zichzelf een nog gro tere prestatie." Reden voor VVD'er Klaas de Roo om de wethouder in de rede te val len: „Het is ook een sportief gebruik dat een sporter op het hoogtepunt van zijn carrière afscheid neemt." Dit tot grote hilariteit van de raad. Van stoppen wilde Humnmelen echter niets weten: „Als het aan mij ligt blijf ik hier nog wel even," was zijn repliek op de vingerwijzing van Klaas de Roo. Vlaardingen De CDA- fractie heeft Ln een brief aan het college van BenW dui delijk gemaakt, dat verder uitstel van de discussie over het stichten van een tweede sporthal voor haar onaan vaardbaar is. Fractievoorzit ter Jo Schriel laat in zijn brief weten, in de eerstvol gende raadsvergadering het voorstel voor de bouw toch op de agenda te willen zien. JtL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad. A.»s &4'es: 7". tl 5>os«°4e- Het college heeft onlangs be- sloten, dat raadsvoorstel voor een niet nader genoem- j de termijn van de agenda af ;.ji| te voeren. L De CD A-fractie schrijft aan het college, dat de uitbreiding van de sporthal in de West- |.i] wijk nu moet worden gerc-ali- U.\ seerd. „Dit mede omdat de L. noodzaak daarvan reeds jaren geleden is aangetoond en er in het investeringsplan een be-' drag is gereserveerd op grond waarvan de voorbereiding van de bouwplannen reeds in een J vergevorderd stadium ver- keert." Uitstel betekent vol gens het CDA dat de grote za- lennood voor de binnenspor- ters blijft bestaan en de bouw kosten alsmaar hoger worden. Het CDA steunt met haar standpunt haar eigen wethou der Cees Bot, die eveneens zeer verbolgen was over het opschuiven van het raadsvoor stel. Hij stond binnen het col lege van B en W echter alleen, toen de uitstelbeslissing werd genomen. Ook zijn fractiege noot Jelle Wijnstok ging toen akkoord met enig uitstel. I tia4*" lWel I.»**' Schiedam Een 28-jarige mo torfietser heeft op de Rotter-' damsedïjk geprobeerd een agent omver te rijden, en is' daarna voor de politie op de vlucht geslagen. Na een wilde achtervolging via de Lorent- zïaan heeft de Rotterdamse po litie de bestuurder van de mo torfiets in zijn huis aan de Dremmelaarstraat aangehou den. Bij de aanhouding ont stonden moeilijkheden doordat omstanders zich tegen de poli tie keerden. In de politieauto werd een aantal deuken ge schopt en geslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1