SCHIEDAMSCHE COURANT Salon v de in Draaiboek isolatie I wordt vastgesteld i Opbouwwerker Zuid is nu definitief Ik neem proef s: Maassteden I moet terug I in museum' Extra personeel bibliotheek I deze krant 'PvdA moet meer leden activeren' meisjes ÏEXTIEIBUHANS Laat alle commissies experimenteren I ■mm? NA TWEE JAAR FELLE STRIJD 'Surf- vereniging moet direct weg' Groen licht voor kleine woningen Meer mensen in Maassluis Vlaardingse huurders krijgen inspraak Vrijdag 19 december 1980 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD - - 104de jaargang no. 24-8 8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 3111 EA SCHIEDAM EN KETHEL ^nminmniiiiiiiiinmimnimimitminmiiiiifimnimrimriTmminiiiiiiiiiiminiiitniiiitiinii Schiedam Dc in de jaren zestig 2eer gerenommeerde tentoonstelling Salon van de Maassteden, een om de 1 twee jaar terugkerend evenement, moet volgens PvdA- raadslid Ton de Vos in het stedelijk museum van Schie- dam terugkeren. Deze eens zo belangrijke en in het 3 Rijnmondgebied toonaangevende serie van exposities kan volgens De Vos de redding van het Schiedamse mu- seum zijn. Op het ogenblik glijdt het 'stedelijk' af naar een kleinsteedse galerie, vindt de socialistische gemeen- s 2 tebestuurder. 5 De Vos: „Nadat ermee gestopt is, heeft niemand dat gat 1 opgevuld. En de Salon nad een goede functie." Tiental- U Ien kunstenaars uit de Rijnmond hebben destijds aan de E Salon meegedaan. Behalve een competitie-element, s §f doordat er gejureerd werd, leverde dat ook aantrekkelij- ff ff ke anti-tentoonstellingen op, zoals in 1963 de alternatie- 5 ve Salon van de Kouwe Neuzen in Musis Sacrum, waar op initiatief van de tn 1977 overleden Schiedamse kunst- 2 schilder Hein de Koster de tot het museum geweigerde kunstenaars exposeerden. S De Salon was destijds een initiatief van Hans Paalman, g die toen juist Pierre Janssen in'het Schiedamse museum was opgevolgd. Er was meteen grote belangstelling: 476 5 inzenders waren er in '63 en van hen werden er 61 toe- j| gelaten. Na latere relletjes rond de Salon is er echter mee gestopt. Het museum zou de draad nu weer moeten E E oppakken, vindt Ton de Vos. Hij heeft van het museum s E te horen gekregen, dat een Salon in 1981 waarschijnlijk 2 niet meer zal lukken. Rotterdamse kunstenaars denken 2 ff er op het ogenhlik aan het idee over te nemen; dat zou 1 voor Schiedam zonde zijn. g I Kritiek op het museumbeleid geeft hij op de Toon- g i beeld-pagina. iiiiuinmmiiiiiniiiiiiiiniinmiiiiiniiiimiiiiiiuiiiniiiiintitiuniiitiiiiiimniiiiniiiiiiiiiiiiiiii Berry en Marjan zoeken zo'n huis, waarvan er in Schiedam vele leegstaan. Maar de muizen hebben een streepje voor. Pagina drie. PvdA-raadstidTonde Vos wil het museum desnoods geen cent meergeven.Zokanhetin ieder gevat niet langer. Het museum glijdtafnaar een kleinsteedse galerie, zegt hij. Pagina 5 Maassluis De zeilplankvere- nigtng Delfland moet onmid dellijk de opstallen nabij het plassengebied Schenkeldijk af breken. In een aangetekende brief van het gemeentebestuur van Maassluis wordt dit gelast. Vooral Jaap van der Griend (PPR! maakte zich tijdens de laatste raadsvergadering hard voor het verwijderen van de bouwwerkjes. „Het is onaan vaardbaar dat de opstallen die zijn verrezen een steeds meer permanenter karakter krijgen, terwijl zjj illegaal zijn opge richt zonder bouwvergunning en terwijl er een verzoek ligt van de deelgemeente Hoek .van Holland om de opstallen te verwijderen." De surfverenïging wil bij het plassengebied een clubgebouw neerz ien om de leden onder dak verlenen. Dit tot groot ongenoegen van de vele na tuurliefhebbers die in de grootschalige 'activiteiten een bedreiging zien van het plas sengebied. De drie meren zijn vooral in trek bij vogels die er hun broedplaats hebben. Van der Griend: „Steeds meer menden komen in verweer te gen oe aantasting van het plas sengebied. maar de zeilplank- •vereniging denkt dat alles maar kan." Inmiddels is er overleg ge weest tussen wethouder Han Hummelen (stadsontwikke ling) en de deelgemeente Hoek van Holland over de te nemen stappen. Duidelijk in ieder ge- 'val is wel dat zowel Humme len als de deelgemeente het er over eens zijn dat de opstallen van de zeilplankvereniging zo snel mogelijk moeten verdwij nen. Vlaardingen De provincie heeft haar fiat gegeven aan twee gemeentelijke plannen tot dc bouw van enkele kleine wooneenheden. Het zullen de eerste in Vlaardingen worden. Het betreft de herinrichting van het .zogenaamde El- kerlyck-pand aan de Oostha- venkade en het pand aan het Veerplein waar vroeger de ge meentelijke sociale dienst ge vestigd was. In totaal kunnen er zo n 45 kleine huishoudens terecht. Schiedam Maassluis telt sinds november 21 inwoners meer. Dertien mannen en acht vrouwen hebben het bevol kingsaantal aangevuld tot 33.237. In het Maassluise wer den acht huwelijken gesloten en werden twee bestaande hu welijken ontbonden. ADVERTENTIE zijn met hans'SKj 92/116 122/176 iSCHECKM KCCMABCTI \tAWOM3EN 0Wé£O<MWSNCEL6? MAASaiJS WCNWGSKXK Dubbel glas: een van de mogelijkheden tot energiebesparing door middel van isolatie. Vlaardingen De commissie voor stadsontwikkeling en volks huisvesting zal het draaiboek voor het isolatie-programma dat in Vlaardingen moet worden uitgevoerd dinsdag vaststellen. Het isolatieprogramma omvat het verhogen van de ïsolatiewaardc van spouwmuren, beglazing, borstweringen, daken en draaiende ramen en deuren. Met de isolerende werkzaamheden wordt pas begonnen als 70 procent van de mensen van een bepaald com plex de isolatie willen. Is het percentage lager dan wordt er niet geïsoleerd. Als er tot isolatie wordt over gegaan betekent dit .wel dat de huur omhoog gaat. De huur verhoging is een vast percen tage van de investeringskos ten, Het percentage zal wor den vastgesteld door het rijk. De bewoners van de bij de iso latie betrokken projecten krij gen inspraak. Ook de wijkt n- stellingen, de stichting welzijn en de projectgroepen mogen meedenken over de, .isolatie. Over een aantal zaken mogen zij echter niet meepraten. De keuze van het isolatiemate riaal zal worden bepaald door de stuurgroep energiebespa ring Vlaardingen. Mocht er onverhoopt voor een ander isolatiemateriaal dan minerale wol worden gekozen dan wor den de vertegenwoordigers van de bewoners wel betrok ken bij de alternatieve keuze. De te volgen procedure voor het isolatieprogramma is als volgt: eerst is er vooroverleg met de bewonerscommissie over het samenstellen van het isolatie-project. Daarna volgt een enquete onder de bewo ners over de alternatieven en de consqiienties voor de huur. Mochten na de enquete meer1 dan 70 procent van de bewo- ners isolatie willen dan krijgen1; de weigeraars alsnog de gele-'- genheid om van gedachten te'' veranderen. Isolatiernaatregelên waar hett( rijk geen subsidie voor ver strekt zullen niet worden op genomen in het isolatiepro-, gramma. Een uitzondering is er voor tochtweringen. Indivi dueel kunnen de bewoners na tuurlijk wel de dan nog ge wenste isolatie aanbrengen. Spreekrecht burgers bij elk agendapunt Het overleg van wijken deed de Gorzen gisteravond zuchten van opluchting. Na twee jaar gekissebis krijgt de wijk een opbouwwerker. Schiedam Schiedam-Zuid krijgt een opbouwwerker. Dat is gisteren besloten tijdens een bijeenkomst van het overleg van wijken (toevallig ook in de Gorzen) waarin in totaal tweeënhalve opbouwwerker te verdelen was. Met het aanwijzen van één opbouwwerker voor Zuid is een einde gekomen'aan twee jaar felle strijd van de be wonersvereniging uit de Gorz-'n en haar bestuurslid Armand van Puy velde tegen het SS WO, het werkge versinstituut voor het opbouwwerk. ervan overtuigd dat die wijk nu een hele moet krijgen. Het is wel de bedoeling dat een samenwerking gaat ont staan tussen de hele opbouw werker in Oost en de halve in Centrum om die laatste in zijn werkzaamheden te steu nen. Ook gisteravond onston den moeilijkheden rond de zuidelijke opbouwwer ker. Omdat met drie wij ken tweeënhalve opbouw werker moest worden verdeeld, was tevoren al duidelijk dat één wijk ge noegen zou moeten ne men met een halve 'op bouwwerker. Hoewel werd aangeno men dat Centrum die wijk zou zijn, bleek daar giste ren nóg allerminst over eenstemming over te zijn. Het Centrum pleitte zelf na melijk ook voor een héle, omdat er volgens voorzitter Cees de Graaff, in Centrum helemaal niets is en juist daarom is een opbouwwer ker hard nodig. Spanning onstond gisteren vooral aan het begin van de vergadering, omdat geen vertegenwoordiger van West aanwezig was. Ben Roeling, een van de twee afgevaar digden voor West in het overleg van wijken, moest werken. De andere vertegen woordiger, John de Kievith, kon pas laat op de vergade ring aanwezig zijn. Toen de Kievith arriveerde was het pleit echter snel beslecht in het voordeel van Zuid, Tegelijk met het aanwijzen van een halve opbouwwer ker voor Centrum heeft het overleg van wijken zich voorgenomen hard voor de laatste halve opbouwwerker te zullen vechten. De erva ring in Oost, waar de halve opbouwwerker instortte, heeft duidelijk gemaakt dat werken met een halve op bouwwerker een onbegon nen zaak is. Op grond van die ervaringen in het Oosten, bleek iedereen Schiedam In 1981 zullen alle raadscommissies gaan experimen teren met een spreektijd voor de burgers bij elk agendapunt af zonderlijk. Ook kunnen niet geagendeerde punten door de bur gers in de rondvraag aangesneden worden. Alle fracties in de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken gingen akkoord met het voorstel van voorzitter Te Loo in 1981 het 'spreekburgerexpe- i riment* in te voeren. De commissie Vorming en Re creatie is al enige tijd bezig met dit experiment. Het tradi tionele vragenhalfuurtje is daar vervangen door de moge lijkheid voor de burgers tussen de eerste en tweede termijn van de commissievergadering, het woord te voeren. Deze ma nier werkt duidelijk beter dan het vragenhalfuurtje waar burgers soms een hele avond moesten wachten tot hun agendapunt aan de beurt was. Over niet geagendeerde pun ten mocht niet gesproken wor den. De andere raadscommissies willen de burgers ook die mo gelijkheid geven. Gisteravond kwamen er echter in de com missie Algemene en Bestuur lijke Zaken zoveel varianten naar voren dat een direct ad vies onmogelijk bleek. Im mers: alleen de commissie Vorming en Recreatie heeft ervaring op kunnen doen. CDA-raadslid Siem Rosman opperde dan ook of er eerst in alle commissies geëxperimen teerd kon worden alvorens tot een vastlegging over te gaan. Alle andere fracties gingen hiermee akkoord. Zij vonden het een goede'zaak dat de bur ger het recht krijgt bij elk agendapunt een mening op ta fel te leggen. Die mening zou ook voor de raadsleden ver frissend kunnen werken. PvdA-raadshd Arie Verlinde ging nog verder. „Door de me ning van de burgers worden de raadsleden gedwongen na te denken," stelde hij serieus, ,.en dat is een goede zaak." Het advies om in 1981 alle raadscommissies met het expe riment te laten werken, zal voorgelegd worden aan het college. Met ingang van het nieuwe college in 1982 zal de wijziging dan definitief vastge legd worden. Vlaardingen De bibliotheek in Vlaardingen krijgt er één of meer beroepskrachten bij. Een verzoek hiertoe gedaan in no vember is doof het ministerie van cultuur recreatie en maat schappelijk ingewilligd. Hei besluit van het ministerie houdt in dat er 50.03 uur extra kan worden gebruikt voor personeel. De bibliotheek in Vlaardingen kampt, evenals zoveel andere bi bliotheken in de regio, met een nijpend personeelstekort. In novmber werd besloten om 3,5 formatieplaats van de gemeente- bibliothheek als 'uitbesteed* aan te merken waardoor er 50,03 uur vrij kwam voor het aantrekken van een medewerker. Aan vankelijk was er nog al wat misverstand over het wel of niet krijgen var> de extra uren. Een fout in het aantal formatieplaat sen in de opgaaf voor de rijksbijdrage 1979 was er de oorzaak van dat de bibliotheek in eerste instantie geen extra iren kreeg toebedeeld. Toen de gemeente Vlaardingen hiertegen protesteer de werd alsnog besloten door het ministerie om de extra uren ter beschikking te stellen. Vlaardingen PvdA-afdelingsvoorzitter John Ranshuijsen is! uiterst somber over het functioneren van de Vlaardingse partij. Nog steeds is het bijzonder moeilijk voldoende actieve mensen te t krijgen, die al het werk binnen de afdeling kunnen verzetten, j Dat probleem deed zich de afgelopen tijd vooral gevoelen door V het gebrek aan bestuursleden. Maandenlang waren er binnen dat bestuur diverse vacatures die maar niet opgevuld konden 's worden. Uiteindelijk is het tijdens de laatste jaarvergadering, vorige maand, gelukt nog wat partij leden voor een dergelijke functie te strikken, maar de belangrijke post van secretaris is ook na al dio maanden nog steeds niet bezet. Volgens afdelingsvoorzitter John Ranshuijsen, die over dit onderwerp een bijdrage heeft geschreven in het afdelings blad Achterban, is het in de afgelopen tijd niet alleen een moeilijkheid geweest bestuurs leden te vinden: er waren in 1978 eigenlijk ook niet zoveel geschikte kandidaten voor een zetel in de gemeenteraad. „Een van de redenen waar door het vinden van voldoen de aktieve partijgenoten zo moeilijk wordt, is dat veelal een beroep moet worden ge daan op mensen die reeds in andere maatschappelijke orga nisaties akticf 2ijn en daardoor (te) weinig tijd beschikbaar hebben," Binnen de afdeling gaat men zich de komende periode in tensief met dit probleem bezig houden, aldus Ranshuijsen. Het motiveren van mensen blijft volgens hem het belang rijkste punt. „Die motivatie is yoor een groot deel afhanke lijk van de male waarin wij kans zien de resultaten van het partijwerk zichtbaar te maken. Daarbij is het met name van belang hoe het door de partij uitgestippelde beleid gestalte krijgt in de tweede ka- mor en in de gemeenteraad." Het motiveren en aktiveren van eigen leden is niet de eni ge prioriteit op het lijstje van de Vlaardingse socialisten. De komende tijd is er ook heel wat te doen aan de voorberei dingen van de kamerverkie zingen, die over enkele maan den plaatsvinden. «flL Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordi zonder extra kosten bezorgd ia combinatie met het Rotterdams Nieuwsblad i ftdie5'- ?osKod®' nai* OPP' lAi4qe nve\op. tide' F

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1980 | | pagina 1