JOS ijvert voor sluiting Trechter Achter aansluiten aubJ 5Snuffelen aan het verleden 'Voorstel college onvoldoende' Mevrouw Van de Marei slaat heipaal in West VLAABUiNGG DAGBLAD SCHIEDAMSCHE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vlaardingen in 2060 doodgebloed 'En de ouders dan Werk loze nprof e e t functioneert totaal niet' Onverwacht verzet tegen OJC komt uit eigen kring Shell helpt, óók met lage prijzen 11 Tentoonstelling oud- Vlaardingen krijgt vervolg Uithangbord als souvenir Uithangbord als souvenir Rijksweg 19 in andere plannen nog wèl aanwezig j Vlaardingen uit Raad Europese Gemeenten jè. DINSDAG 23 NOVEMBER 1982 Vlaardingen Het regent de laatste tijd boeken over het verleden van Vlaardingen. En van die boeken krijgt burge meester Fred van Lier meestal het eerste exemplaar overhan digd. Zo ook gistermiddag in het gezellige streekmuseum van Jan Anderson, waar Van Lier het fotoboek Handel en wandel in oud-Vlaardingen aangeboden werd. Het boekwerk is geboren uit een fototentoonstelling over het verleden van Vlaardingen, sehiedems bezig zijn zullen Uitgever Man den Draak _was een van mensen die een kijkje kwam nemen. „En die zag daar een boek hangen", zei Anderson gistermiddag. An derson leverde de foto's uit zijn streekmuseum en de bijbe horende gegevens. Den Draak maakte de onderschriften en nu, zes weken later, is het boek er al. „De mensen die op een weten schappelijke manier met ge- die historicus Jan Anderson het stadhuis maakte op het laatste haring- en bierfeest. Voor het geval het slecht weer wel weer over me heen val len", voorspelde Anderson. „Die zeggen natuurlijk dat een museumman als Anderson zou zijn hadden de bezoekers zich zo'n boek, gemaakt op een Jan Anderson geeft burgemeester Van Lier het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek. van de stad dan een plekje om op een aangename manier de tijd droog door te brengen. achternamiddag, niet kan ver oorloven." Maar zelf staat hij er wel degelijk achter. „Het laat het grote publiek snuffe len aan de geschiedenis." Als dank voor zijn werk aan het boek kreeg Anderson uit handen mede-auteur Den Draak een nieuwe aanwinst voor zijn streekmuseum: een stilleven van de Vlaardtngse schilder Reinier Rijke, ge maakt in de hongerwinter. Onderwerp van de foto's zijn de manier waarop de Vlaar- dinger vroeger geld verdiende en de dingen waaraan het weer werd uitgegeven. Het spreekt vanzelf dat daarin de 'haringvisserij een belangrijke plaats inneemt. Maar ook aan het schildersbedrijf en de oude winkeltjes is veel aandacht be steed. Van Lier, die het boek voor de officiële overhandiging na tuurlijk al had ingezien, prees het boekje om zijn herken baarheid. „Je proeft de men sen in dit boek. Dat is een ver ademing in deze tijd van com puters en anonimiteit." Hij toonde zich benieuwd naar de opvolgers van het boek. Daarop hoeft hij niet lang te wachten, want volgende week krijgt hij een nieuw historisch boek van Gerard Lutke Mey er, Het levend verleden van Vlaardingen, uit handen van de schrijver. Aantal vertrekkers schrikbarend Vlaardingen Als de bevolkingsstatistiek van Vlaardingen zich de komende decennia m dezelfde trend blijft voortzet ten, is de stad in het jaar 2060 doodgebloed. En de laatste stadsbewoner zal dan een vrouw zijn, omdat het aantal man nen het snelst daalt. Eind december zal Vlaardingen zijn duizendste bewoner dit jaar hebben zien vertrekken. Het aantal inwoners zal dan nog net niet onder de 77.000 zijn beland. In de maand oktober daalde het bevolkingspeil weer met honderd het gemiddelde 'krimpcijfer' ligt rond de tachtig naar 77285. Het geboortecijfer geeft altijd wel een positief beeld te zien; het aantal stadgenoten dat vertrekt neemt evenwel een steeds schnkbarender omvang aan. In tien maanden tijd verkozen 2643 mensen een andere woonomge ving. Daar staat tegenover, dat in dezelfde periode slechts een vestigingscijfer van 1568 werd genoteerd. Het aantal trouwerijen en het daarmee ook verbandhouden de geboortestatistiekje is het enige positieve aspect m Vlaar dingen. In oktober voltrok de ambtenaar van de burgelijke 'stand weer 54Jiuwelijken, terwijl 87 baby's als nieuwe bur ger werden opgegeven. Het aantal echtscheidingen bleef ste ken op vijftien en zestig personen overleden. Buurthuizen ontevreden Vlaardingen Het voorstel van B en W om de helft van de activiteitensubsidie van de buurthuizen te schrappen, en in ruil daarvoor> in 1983 geen gedwongen ontslagen in die sector te laten plaatsvinden, is bij de sociaal-culturele instel lingen niet in goed aarde ge vallen. „We gaan acties voor- bereiden om de druk op de ke- Vlaardingen Een Engels man die het uithangbord van een restaurant aan de Westha- venkade had meegenomen om er zijn huis mee op te fleuren heeft het daarmee niet ver ge bracht. Hij werd in de afgelo pen nacht met het bord onder zijn arm wandelend aangetrof fen op de kade. Hij verklaarde het bord als souvenir te heb ben meegenomen. Agenten hielden hem aan en namen hem mee naar het politiebu reau. Daar wordt een onder hoek naar hem ingesteld. Scouting Schiedam: Schiedam Scouting Schie dam, waarin de padvinderij georganiseerd is, mist in de ge meentelijke nota over het jeugd- en jongerenbeleid op merkingen over de verant woordelijkheid van de ouders. Dok de levensbeschouwingen van de jongeren, welke dan °ok, blijven onbesproken, sig naleert namens Scouting Schiedam bestuurslid P.M.F. van Beurden van de jeugdver eniging Eldos en het zeekadet- -jorps Jacob van Heemskerck. uDe nota wekt de indruk dat j i - en buurthuizen een mid del zijn voor alle kwalen"", al dus Van Beürden. Hij wil hier viel eens harde cijfers bij zien, omdat het club- en buurthuis werk volgens hem tienmaal zo duur is als het vrijwillig jeugd werk en de sport, waaraan achtduizend mensen deelne- iftèn. tel te houden", zegt George Herders van het stedelijk insti tuut voor samenlevingsop bouw. Het rendement van de acties die de buurthuizen tot nu toe gevoerd hebben is volgens Herders duidelijk onvoldoen de. Het .college heeft de helft van het bezuinigingsvoorstel van de buurthuizen, het schrappen van een deel van de subsidie, overgenomen. „Maar daar was een arbeidsplaatsen plan aan gekoppeld, en daar hebben we geen duidelijkheid over gekregen", zegt een onte vreden Herders. In een andere motie die door de gemeenteraad bij de begro tingsbehandeling werd aange nomen wordt gevraagd om overleg tussen de buurthuizen en de commissie voor sociaal- culturele activiteiten. Donder dagavond vergaderen de in stellingen over acties die zij in de tussentijd nog zullen onder nemen. Schiedam Het jongereno- verleg Schiedam (JOS) wil een einde maken aan het werklozenproject Trechter. „Het functioneert totaal niet", zeiden de jongeren werkers gistermiddag in de Blauwe Brug. „Het is een bijzonder goed geoutilleerd centrum, peperduur, en er zitten niet meer dan vijf ouwe mensen per dag. Al leen ieder van ons al doet meer met werklozen dan de Trechter ooit zal kunnen doen", zo verwoordde Frans Ekel de mening van het JOS. Slechts met „duistere, slimme trucs", aldus Ekel, probeert de Trechter nog de schijn op te houden dat het project van be lang is in Schiedam. Het JOS (genoemd naar de ontslagen opbouwwerker Jos van der Lugt, die er zelf overigens geen deel van uitmaakt) noemt als voorbeeld van zo'n truc, dat de Trechter enquête formulieren ronddeelde met de vraag of de jongerenwer kers nog vrijwilligers kunnen gebruiken. „Zo maak je je in teressant. Andersom kan het net zo goed. Wij kunnen de Trechter beter vragen, of ze nog iemand kunnen gebrui ken. Tuurlijk, je hebt altijd vrijwilligers nodig, maar ik zie niet dat de Trechter die even tjes vóór ons kan gaan ronse len", aldus Frans Ekel, jonge renwerker in Nieuw!and. Het JOS bepleit sluiting van de informattewinkel van de Trechter op de Broersvest en vergaande decentralisatie van mankracht en middelen, zodat een deel van de werkzaamhe den onder het jongerenwerk komt te vallen. De werkplaats aan de Overschiesestraat zou als faeihteiteneentrum wèl ge handhaafd mogen blijven. Als zelfstandig project echter heeft de Trechter afgedaan, in de ogen van het JOS. „In alle jaren dat de Trechter bestaat, heeft het voor jonge ren nog nooit iets betekend, terwijl het daar ooit om begon nen is. De opzet was aanvan kelijk wel goed, maar het ligt misschien aan de bemanning van het project", zo vult Kees te Gussinklo, jongerenwerker van Schiedam-Zmd, Frans Ekel aan. Peperduurdie voorziening Schiedam Het open jongerencentrum (OJC) aan de Pol dervaart moet er niet komen. Dat vinden de Schïedamse jongerenwerkers zelf, alsmede de katholieke stichting voor! sociaal-culturele arbeid (KSCA). Na jarenlange voorbereiding van de bouw van een OJC aan de Poldervaart kwam gisteren hoogst onverwachts verzet te gen deze grootschalig genoem de voorziening. „Zonde van het geld", zeggen de Schïe damse jongerenwerkers, vere nigd in het JOS, en de KSCA, die zelfs spreekt van „een mo lensteen om de nek van de ge meente". Het is opmerkelijk dat het ver zet tegen het OJC komt uit de hoek van de jongeren zelf. „Wij betwijfelen of het geplan de grote, centrale OJC wei past in de emancipatiedoelstel ling en of het draagvlak wel groot genoeg is", menen Edgar Kerssenberger, Kees te Gus sinklo, Frans Ekel en Johan Janssen, die als jongerenwer kers respectievelijk werken in Schiedam-Noord, -Zuid, Nieuwland en de Sint Joris Doele. Zij wijzen op het feit dat parti culieren (Quibus, Goudsbloem, QT) mikken op dezelfde doel groep. Bovendien dreigt 'een OJC onderbemand te worden, terwijl het nog maar de vraag is of er wel een aantrekkelijke programmering kan komen, die voldoende jongeren trekt. Om die reden verzoekt de KSCA de gemeenteraad om een reeds genomen besluit over de bouw van het OJC in heroverweging te nemen, Nu het JOS een dergelijk standpunt ook heeft ingeno men. wordt plotseling duide lijk waarom de stichting OJC in Schiedam-Noord onlangs het vertrouwen in jongeren werker Jaap van der Graaf opzegde. Van der Graaf maakt deel uit van het JOS en deelt de mening van zijn collega's. Zowel het JOS als de KSCA zien meer in buurtgerichte jongerenprojecten. Een voor beeld hiervan is centrum De Kreek, waar wethouder Haf kamp zaterdag de opening verricht van de vernieuwde jongeren ruim te. i i Mevrouw Van de Marei slaat de eerste paal voor de stadsvernieuwing in West. Het is lang geleden dat een gewoon Schiedams ingezetene zulk een klus mocht klaren. Muwi solliciteert meteen naar méér stadsvernieuwing Schiedam Het was uiteindelijk toch niet Cor van Tilborg, die gistermiddag de eerste paal sloeg vóór de stadsvernieuwing in Schiedam-West. De wethouder had dat kar wei overgelaten aan mevrouw Van de Ma- rel, een wijkbewoonster die zich actief met de plannen heeft bemoeid. „Als mij als VVD'er nu maar niet verweten wordt dat ik anderen voor mij laat werken", grapte hij later in wijkcentrum De Bever, waar de eerste paal feestelijk werd gevierd met veel ambtenaren, gemeenteraadsleden en wijkbewo ners. Bijna het gehele college van B en W was aanwezig. Het paalsïaan in de Mariastraat en de toespraken in De Bever werden opgeluisterd met jazzmuziek van het West 1-A-combo, ge noemd naar het deelplan van de stadsvernieu wing. Toen mevrouw Van de Marei voor haar heikarwei een bloemetje kreeg, merkte zij ad rem op dat het wel bovenop de huurprijs zou komen. Muwi-woordvoerder Schutting maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zijn aanne mingsmaatschappij ook aan te prijzen voor vol gende projecten in de Schïedamse stadsvernieu wing. Hij liet niet na er uitvoerig op te wijzen, dat Muwi inmiddels méér kan dan alleen maar bouwen in de polder. Schutting doelde hierbij op de bouw van Nieuwland en Groenoord. Muwi is zich de laatste jaren ook in de stadsver nieuwing gaan orienteren, en het eerste resul taat in Schiedam werd gisteren met trots ver meld. Namens de wijkbewoners was het Ton Simons, die aan de vrolijke noten een zwart zangzaadje toevoegde. Hij was zeer negatief over de SSSW en drong er op aan de nieuwbouwwoningen bij het gemeentelijk woningbeheer in beheer te ge ven, in plaats van bij de woningcorporaties waarmee West vervelende ervaringen zegt te hebben. Ook was hij uiterst kritisch over de wijze, waarop de informatie over de stadsver nieuwing steeds loskwam van de gemeente. Vlaardingen Een Engelsman die het uit- bord onder zijn arm wandelend aangetrolien op hangbord van een restaurant aan de Westha- de kade. Hij verklaarde het bord als souvenir te venkade had meegenomen om er zijn huis mee hebben meegenomen. Agenten hielden hem op te fleuren heeft het daarmee niet ver ge- aan en namen hem mee naar het politiebureau, bracht. Hij werd in de Afgelopen nacht met het Daar wordt een onderzoek naar hem ingesteld. ADVERTENTIE Steeds meer mensen tanken bij Shell. Want daar hebben ze altijd lage prijzen. Op bijna al onze Shell Zelf Tank Stations, bok langs de snelweg, betaalt u nu niet meer dan 11,61s voor normale benzine cn f 1,678 voor super. Veel Shell stations duiken daar zelfs nog onder. En voor dat geld tank je nog bij Shell ook! Twee ton voor i brandweerauto Maassluis De Maassïuise brandweer krijgt een nieuwe spuitwagen. Het college van B en W heeft ruim twee ton be schikbaar gesteld om de ze ventien jaar oude autospuifc eindelijk te vervangen. In 1979 kreeg het gemeentebestuur ai van de Inspectie voor het Brandweerwezen ie horen, dat de wagen te zijner tijd vervan gen diende te worden. In de loop der jaren is aan de brandweerauto niet veel meer gedaan dan het noodzakelijke t onderhoud. Het was ook niet meer mogelijk alle defecte on- derdelen telkens te vervangen, j De vrijwillige brandweerhe- f den van Maassluis zijn dan ook bijzonder in hun nopjes. Als de autospuit is vernieuwd, bete- j kent het dat de brandweer i straks de beschikking heeft over twee moderne spuitwa- gens de ander is een jaar. geleden vervangen een lad- der- en een materiaalwagen. Schiedam /Vlaardingen Ge- deputeerde staten zien in het schrappen van rijksweg 19 uit 3 het uitvoenngsschema van rijkswaterstaat geen voorte- ken, dat de omstreden weg door Midden-Delfland er hele- maal niet meer komt. Een de- finitief 'nee' tegen rijksweg 19 is er pas, als deze weg ook uit het rijkswegen plan en het' itructuurschema verkeer en' j vervoer (SVV) is geschrapt. j Dat zou kunnen gebeuren bij de eerstvolgende herziening van het rijkswegen plan en het j SVV, maar dat duurt nog even. GS zullen te zijner tijd i vasthouden aan het besluit f, van provinciale staten, waarbij rijksweg 19 is opgenomen in I het streekplan Zuid-Holland- West In die strekking antwoordt het college van GS op schriftelijke vragen van de statenleden Bakker en De Koning (CDA), Jorissen (VVD) en Houtman (SGP). Dit viertal dacht PvdA-gedeputeerde Joop Borgman op de vingers kunnen tikken, toen hij nog in zijn functie van voorzitter van de reconstructiecommissie Midden-Delfland opmerkte dat die commissie het model mèt rijksweg 19 in de ijskast kon stoppen, nu de wegoiit het uitvoeringsschema is gehaald. GS nemen die persoonlijke op merking van Borgman voor lief. Vlaardingen Net als Maas sluis heeft nu ook Vlaardingen besloten het lidmaatschap van de Raad van Europese Ge meenten op te zeggen. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad de sub sidie van ruim 7000 gulden aan de raad uit de begroting voor volgend jaar geschrapt. Voor Maassluis leverde het schrappen van deze post een bezuiniging van ruim twee mille op. Een andere bezuiniging is ge vonden door te stoppen met de Onderwijskrant, die regelma tig als advertentiepagina in een van de huïs-aan-huisbla- den verscheen. Dit levert een besparing van ruim 17.000 gul den op. In de rubriek Ge- meentegebeuren, die in het zelfde blad door de gemeente wordt gepubliceerd, zal nu ook aan onderwijszaken aandachtji moeten worden besteed-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1982 | | pagina 1