VKS niet blij met antwoord gemeente CDA ziet met spanning vergadering ASHVB neemt personeel over van gemeente Passage viert 50 jaar in de geest van Tuschinsky 'MAARLEVELD DRAAIT KLOK TERUG CD A-commissie laakt1 handelwijze bestuur VLAARRINGS DAGBLAD SCH1EDAMSGHE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT KRACHTPATSERS OP DE SPEELINSTWF Inbrekers slaan daverende slag lAf f Na excursiënaar Straatsburg: Medezeggenschapscommissie:Wij zijn niet ingelicht7 Fietsendieven erg actief Za I I Koperdraad gestolen bij Wijnstekers Moskee wellicht naar kerk Van Hogendorplaan II!!! Cultureel Fonds: positieve reactie !|illlllillliililllllll Jeugdige afperser Les Aranis laten Maassluis zitten Gewonde agent vandaag naar huis DINSDAG 23 AUGUSTUS 1983 Vlaardingen „We schieten er weinig mee op. Het is eerder een stap achteruit dan een stap vooruit", zei gistermiddag Kees Lesuis van de VKS in een eer ste reactie op de antwoordbrief van de gemeente aan de Vlaar- dingse Kunst Stichting (VKS). Hierin wordt de samenwer king van de VKS met de direc teur van de Stadsgehoorzaal 'SGZ) aangekaart, tn eerste instantie had het da gelijks bestuur van de VKS weinig problemen met de ont- werp-ant woord brief van de gemeente. Wethouder Arij Maarleveld stelde echter op de valreep aan de raadscommissie voor cultuur, emancipatie en vorming een wijziging voor in de tekst, die volgens Lesuis de klok alleen maar weer terug draait. Eens tn de brief stond in eerste in stantie, dat zowel de gemeente ds de VKS het eens waren ge worden over een regeling van de taken en een afbakening .van de terreinen, waarop de VKS en do SGZ zich 2ouden begeven. Wethouder Maarle veld nu wilde die zinsnede schrappen en vervangen door de mededeling, dat hij die op lossing 'bespreekbaar achtte'. Volgens de eerst bereikte overeenstemming zou de VKS de beschikking krijgen over een deel van het geld voor het „Harmonie- en societeitszaal- gebeuren" en het de film- en muziekprogrammering van de Harmonie voor haar rekening nemen. Dit zou dan via het zo genaamde VKC-model gebeu ren. Dat wil zeggen, dat de VKS de Harmonie of de socië teitszaal huurt en zelf de con tracten afsluit en voor de pu bliciteit zorgt. Te ver Maarleveld vond dit niet zo'n gekke constructie, omdat zo zou worden voorkomen dat de directie van de SGZ overal voor opdraaide. Direct en zon der restrictie akkoord gaan ging hem echter te ver. Hij zag tal van praktische problemen rijzen. „Als het allemaal zo simpel was, hadden we er niet zo lang over hoeven te pra ten", meende Maarleveld, die het ook niet reëel vond ten op zichte van het personeel van de Stadsgehoorzaal, dat met meer werk opgezadeld zou worden. Met name op finan cieel gebied wilde wethouder Maarleveld nog wel eens met de betrokken partijen om de tafel gaat zitten. „De tijd, dat we blanco cheques konden ge ven is voorbij", redeneerde hij, „Er moet bekeken worden hoe de componenten zich verhou den en of er geen te zware hy potheek wordt gelegd op de gelden van de Stadsgehoor zaal. We hebben toch al niet zoveel op cultureel gebied, dus laten we wat we hebben goed regelen" Schiedam Met een aan zienlijke buit, bestaande uit schilderijen, antiek, siera den en beeldapparatuur ter waarde van 75.000 gulden, zijn inbrekers er vandoor ge gaan uit een woning aan de Fazantlaan. Zij namen ook nog eens een bedrag van 25.000 gulden aan contanten mee. Schiedam In grote zwijgzaamheid maakt het CD A-bestuur zich op voor een ledenverga dering, die in september gehouden zal moeten worden op aanraden van de commissie-Van der Drift. Het bestuur zal zich voor de achter ban moeten verantwoorden voor de behande ling van ex-secretaris Theo Schoenmakers. i Uit het RN van 27 juli. De speciaal hiervoor ingestel de commissie ad hoe oordeelde dat het bestuur onzorgvuldig had*gehandeld. Het was alleen penningmeester Hans Valken burg. die hieruit consequenties trok en als bestuurslid aftrad. Voorzitter Jan den Brinker,. die de zaak-Schoenmakers be gonnen was, bleef echter met Tijdens de speelinstuif, die ook deze week nog in Koningshof in Maassluis plaatsvindt, zijn gistermiddag de sterkste kinderen van Maassluis gehuldigd. In een wedstrijd met vier onderdelen moesten het sterkste meisje en de sterkste jongens in twee leeftijdscategorieën uiteindelijk naar voren komen. De deelnemende kinderen moesten hun krachten meten bij het skeltertrekken, het blokken tillen, gewicht heffen met gestrekte armen en karton scheuren. Bij de meisjes bleek uiteindelijk Martine Verduyn de sterkste, en bij de jongens van 9 tot en met 12 jaar Roel de Groot. In de categorie jongens tot en met 9 jaar werd Arjan Nieuwland de winnaar. de andere bestuursleden zit ten. Sinds de onthulling over de bestuursrel in deze krant van 27 juli zijn enkele feiten door insiders bevestigd- Den Brin ker moet eind vorig jaar van iemand uit de Europese Bewe ging over een CDA-excursie, die Schoenmakers naar Straatsburg had georganiseerd, gehoord hebben, dat de kosten minder zouden zijn dan gede clareerd was. Schoenmakers trad in december af, niet om dat hij schuld bekende, maar om problemen te vermijden die in het bestuur zouden ont staan als hij aanbleef: de gewo ne politiek dreigde op het tweede plan te komen. Hij verliet de bestuursvergadering na zijn aftreden, maar later bleek dat het ontslag niet aan vaard was, omdat het niet schriftelijk was ingediend en omdat men vond dat hel Schoenmakers' carrière zou kunnen schaden. Achteraf ge zien moet dat cynisch bedoeld zijn. Aanvaard De commissie-Van der Drift stelde enkele maanden later na onderzoek vast, dat er wei nig aan de hand was, dat het bestuur schuld trof voor de ge rezen moeilijkheden en dat er beter een ledenvergadering uitgeschreven zou kunnen worden. Valkenburg trad hier op af en het ontslag van Schoenmakers, die in deeem- her al zei wat de commissie la ter oordeelde, werd alsnog aanvaard. Later zei het bestuur, dat Schoenmakers ook als redac teur van CDA-Schiedam weg was. Dat bleek niet het geval, waarop het bestuur liet weten in dat geval gewoon geen ge bruik meer van zijn diensten te willen maken. Dit was te veel voor een andere redac teur, oud-raadslid Ad Sonne- veld, die op grond hiervan af trad. Vlaardingen De Algemene Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden (ASHVB) neemt wat personeel over van de gemeente. Het gaat om een aantal werksters, die nu nog in dienst zijn van gemeentewerken, en om de huishoudelijke assistentes in het kleuteronderwijs, die daar wegens de bezuinigingen moeten verdwijnen. De stichting kan het merendeel van die mensen goed gebruiken. De medezeggenschapscommis sie van de stichting heeft zich over de overname nogal druk gemaakt. Volgens woordvoer ders van de commissie is de MC niet in de overname ge kend. Volgens hen zou de di recteur van de ASHVB tijdens een vergadering van de com missie hebben medegedeeld, dat er in de vergadering niets over gezegd mocht worden. Al jaren geleden is besloten, dat het werkstersbestand van gemeentewerken zou worden afgebouwd, omdat het in de praktijk goedkoper is om met een ingehuurd schoonmaakbe drijf te werken. Langer De bedoeling was om het be stand door natuurlijk verloop net zo lang in te krimpen tot er niets van over was, maar inmiddels is gebleken dat dat proces heel wat langer duurt dan de gemeente lief is. Daar om zijn enige tijd geleden ge sprekken op gang gekomen met de ASHV0. die uiteinde lijk bereid was de werksters over te nemen. Ook de huis houdelijk assistentes, die met ingang van bet nieuwe sehool- seizoen geen werk meer heb ben bij de kleuterscholen, om dat de gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen heeft besloten daar geen geld meer voor ter beschikking te stellen, kunnen naar de ASHVB. Overleg Het is op dit moment nog niet duidelijk, of al het betrokken personeel bij de stichting in dienst zal treden. Van de der tig werksters die momenteel nog bij gemeentewerken in dienst zijn hebben negentien zich met de overplaatsing al akkoord verklaard. Met de an deren is het overleg nog gaan de. Volgens wethouder Cees Bot (personeelszaken) zal nie mand zijn baan hoeven kwijt te raken. Als een bepaald per soneelslid niet naar de stich ting zou willen of kunnen, dan wordt er binnen het perso neelsbestand van de gemeente een andere oplossing gezocht Verzekerd Bij de overname van het per soneel heeft de slichting be dongen, dat al het personeel van de ASHBV bij de bedrijfs- verzekering verzekerd moet worden tegen ziekte, waarbij het gemeenschappelijk admi nistratie kantoor (GAK) de controle en de afhandeling van het ziekteverzuim voor zijn rekening neemt. Als zo'n verzekering is afgesloten heeft de werkgever de gelegenheid, tijdelijk vervangende krachten in te huren als iemand ziek is geworden. Het is bij de ge meente tot nu toe niet gebrui kelijk dat zo'n verzekering voor de meeste werknemers wordt afgesloten; in dat geval is het risico voor de gemeente zelf. Voor de werknemers heeft dat overigens geen enke le consequentie. Vlaardingen „Fietsen blij ken nog steeds een geliefkoosd object te zijn voor het gilde van langvingerigen", zo laat de Vlaardingse politie weten. Weer hebben vier inwoners aangifte gedaan, dat hun rij wiel is ontvreemd. Het gaat om een heren- en drie damesfietsen, die op ver schillende plekken in de stad werden gestolen. De totale waarde is een kleine twee mil le. WhKÉ&.'&zi 7.7'- Passage bestaat vijftig Jaar. Daarom wordt er een feest- week gehouden. De meeste activiteiten vinden in het theater plaats. Schiedam „Het Passage theater bestaat vijftig jaar, maar het lijkt wel een ner- borene. Het is juist in dit uur van de waarheid, dat wij er ook écht een theater van maken. Wij moeten waar maken, dat Passage Abraham gezien heeft." Het optimisme van wethou der Herman Posthoorn leek gistermiddag ook realisme. Hij vertelde als voorzitter van de stichting Passagethc- ater, dat het aantal verhu ringen in de eerste helft van dit jaar verdubbeld is en dat het nog beter lijkt te worden. De goede sfeer in het bin nenkort jubilerende Passa getheater is dan ook geheel hersteld, na de moeilijke pe rikelen en ontslagen van vorig jaar. Scniedamse ver enigingen en ook commer ciële instellingen weten nu de weg naar het theater te vinden. Er werken nu twee vaste krachten, directrice Connie Eggink en toneel meester Jonn van Uffelen, en hei zoeken is nog naar een directie-assistent(e). Verder werken er mensen op uurloon. Met dit team en met een speciale jubileumcommissie (de 'jubcom', aldus Post hoorn) is gewerkt aan een uitgebreid programma voor de feestweek in november. Dan viert de hele Passage het vijftigjarig bestaan en in het gelijknamige theater aan" het eind van de winkel galerij zal dan het meest te doen zijn. Kassuccessen Het is de bedoeling dat er veel mensen komen, die voor niet al te veel geld aar dige dingen kunnen zien. Zo is de filmdoos met oude kassuccessen open getrok ken: 'The sound of music'. 'Once upon a time in the West', 'Dr. Zjivago' en 'Faroe' zijn enkele van de films, die gedraaid zullen worden: altijd goed voor re delijk gevulde zalen. Han van der Horst, die deel uitmaakt van de 'jubcom': „Toen Abraham Tuschin sky vijftig jaar geleden Pas sage oprichtte, beoogde hij ook om gewone mensen, die meestal thuis blijven, vlak bij hun woning een betaal bare plek te geven waar zij samen naar goede dingen konden kijken. Dat zie je nog steeds in de Reguliers dwarsstraat in Amsterdam: het Tuschinsky-theater staat er middenin een volksbuurt. Met ons pro gramma handelen wij dus in de geest van de stichter." Overigens is er dat ver schil, dat Tuschinsky wel een commercieel oogmerk had en de 'jubcom' niet. Greep Een greep uit de activitei ten: een dertiger-jaren feesi ofwel Tropennacht, waarbij iedereen die komt 'erop ge kleed moet zijn'; Toneel groep '71 met de musical 'Mexico, Mexico', met spe ciale tarieven voor bejaar den; de bekende organist Arnold Loxam; een open podium, waarbij iedereen kan meedoen en dat gepre senteerd zal worden door de oud-Schiedammer Joop Daalmeijer en Maartje van Weegen. Vooral dat laatste, het open podium, is een activiteit, die Posthoorn graag herhaald zou zien. En dat staat ook te gebeuren, als er voldoende belangstelling voor deelna me is. De feestweek speelt zich af van 5 tot 12 novem ber. Voor en na die zaterda gen zijn er ook nog wat films te zien. Schiedam Inbrekers hebben voor tienduizend gulden scha de aangericht aan vrachtwa gens van het containerbedrijf Wijnstekers aan de Fokker straat. Op het opslagterrein werden de vrachtwagens opengebroken, omdat de in brekers het gemunt hadden op 900 kilo koperdraad, een zon nebril, een luidspreker en nog wat kleine goederen. De waar de van de ontvreemde spullen is 1800 gulden. Vlaardingen Om het hoofd te bieden aan de al jaren slepende problemen tussen de bewo ners van de Emmastraat en de daar aanwezige moskee wordt momenteel gewerkt aan de mo gelijkheid de godsdienstige Turken in Vlaar dingen een ander onderkomen te geven. De ge dachte gaat uit naar het kerkgebouw op de hoek van de Van Hogendorplaan en de Mei doornstraat, waar nu nog de Parochie van de Heilige Geest is gehuisvest. De bewoners van de Emmastraat klagen al sinds 1979, toen Vlaardingen besloot in hun straat een moskee in te richten. Vanaf die tijd hebben zij vaak in de persoon van Jan Bol- derheij met enige regelmaat bij het gemeen tebestuur aan de bel getrokken. „De gevolgen hebben geleid tot een voor de omwonenden on mogelijke leef- en werksituatie", zo werd in één van de brieven aan het stadhuis medege deeld. Tot voor kort noemde Vlaardingen de proble men overtrokken en bleek de 'overlast' na on derzoek alleszins mee te vallen. Nu echter me nen hurgemeester Fred var, Lic-r en de commis sie algemene zaken dat aan een aantal voor schriften voor de moskee niet is voldaan. Zo is de brandbeveiliging niet in orde; wordt de mos kee 's nachts bewoond en wordt er brood, groente en snoep verkocht. Om die reden, heeft Van Lier binnenkort een gesprek met de Tur ken. Met een verhuizing naar de Van Hogen dorplaan kunnen veel van de problemen wor den opgelost, 20 wordt op het stadhuis ver wacht. Schiedam Alleen het Cul tureel Fonds Schiedam, waarin bekende Schiedam mers zitten zoals Cees van der Geer, prof. mr. Piet San ders, Ruud Pillard en Piet Smit, heeft tot op heden po sitief gereageerd op een ver zoek tot financiële steun aan een geschiedenisboekje over Passage. Het manuscript hiervoor Is klaar; dat is geschreven door de Schiedamse journa list Cees van der Wel. De fi nanciering ervan is nog een punt. Er zijn meer fondsen aangeschreven dan het CF, maar hier vernam de jubi leumcommissie van het Pas sagetheater nog niets van. Schiedam Een 13-jarig Schiedammertje heeft drie jongetjes bedreigd en beroofd en is daarom ingesloten op het politiebureau. Vrijdagmiddag meldde een 12- jarige jongen zich op het bu reau. Hij had eten boodschap gedaan in het winkelcentrum De Ketel en was op de terug weg toen hij werd klemgere den door een jongen, die naast hem in de winkel had gestaan. De 12-jarige moest zijn porte monnee met 18 gulden -afge ven, omdat hij anders een pak slaag zou krijgen. Zondagmiddag werd een sur veillerende politieauto aange houden op de Sportlaan. Een 10-jarig jongetje had onder be dreiging zijn fietsslot moeten afgeven aan een jongen, die even verderop op de Sportlaan fietste. Die werd door de poli tie aangehouden en ingesloten op het politiebureau. Later bleek dat het afpersertje zater dagmiddag op het Bachplein ook al een jongen op deze ma nier zijn fiets en fietsslot af handig had gemaakt. Maassluis De Duitse stunt- groep Les Aranis heeft Maas sluis de afgelopen dagen mooi in de steek gelaten. Voor zon dag- en maandagavond waren voorstellingen van de hoog- d raad werkers en aulostunters aangekondigd, maar de groep is niet komen opdagen. Les Aranis zouden twee voor stellingen geven bij Konings hoek. maar Maassluizers, die op de aankondiging waren af gekomen kwamen van een koude kermis thuis. Op het stadskantoor van Maassluis had men niet vernomen, waarom de groep niet is ko men opdagen. Wel hebben de. Aranis vorige week gepro beerd, de verkregen vergun ning te verzetten; men wilde een dag later komen. Dat luk te echter niet, en daarna is van de groep niets meer verno men. Ook een mededeling dat de voorstellingen niet door zouden gaan heeft men niet verspreid. Wat de reden van het wegblij ven van de stuntgroep is, is niet bekend. Op het organisa tiekantoor, dat de optredens van de groep regelt, werd vanrnmorgen de telefoon met opgenomen. "Vlaardingen De politieman, die vorige week woensdag na een val gewond was geraakt toen hij een vluchtende zwart rijder achtervolgde, mag van daag weer naar huis. De zie kenhuisopname heeft langer geduurd dan aanvankelijk werd gedacht, omdat de agent veel last van zijn arm bleef houden. Hij moet het nog een paar dagen rustig aan doen voor hij weer aan het werk mag. De agent, die samen met een collega een zwartrijder, die zich nogal opstandig gedroeg, uit de bus had gehaald, zette de achtervolging in nadat de man zich bij de arrestatie had losgerukt en er vandoor was gegaan. De politieman kwam bij de achtervolging ten val en rsakte even buiten bewustzijn. Hij liep verwondingen aan hoofd en arm op. De zwartrijder kon even later worden ingerekend nadat en kele waarschuwingsschoten waren gelost.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 1