WATERWEG SPORT Tl! 'De volgende keer ga ik nog sneller' Veel deelnemers aan fietsvierdaagse Open dag Asvion Hans Ruytenberg tevreden over eerste triathlon Toernooi van start Voorzitter Isa Öz: 'Niemand is meer boos' I I Autobrand in garage Mishandeling op Hoogstraat 'Voorspek en bonen' 'Geen chemisch afval onder De Hoekstee' Zegelactie Rode Kruis Uitgesteld SPORTAGENDA Turkse vereniging uit de problemen Schiedam Problemen? Nee hoor, die zijn er vol gens voorzitter Isa Öz niet meer. Om te demonstre ren dat alles weer koek en ei is binnen de Turks- Islamitische Vereniging gaan alle aanwezige- leden van Islamitische gemeenschap met elkaar op de foto in de ruimte achter de eigenlijke moskee. Niet iedereen is het met de fotosessie eens. Een wat ou dere man kijkt boos naar de fotograaf en bromt iets on verstaanbaars. Als de foto graaf klaar is, schuifelt hij in zijn zwarte kostuum op kou sevoeten de wenteltrap af en zoekt beneden uit de tiental len paren schoenen het zijne. Hij verlaat zonder op of om te zien het pand. De moskee aan de Raam stroomt lang zaam leeg. De eigenlijke gebedsruimte aan de Raam is klein. Te klein om alle gelovigen te bevatten. De ruimte is naar het oosten Isa Oz: „ledereen mag komen bidden." gericht, zoals dat volgens de wetten van de Islam verplicht is. Op de wanden is lichtgroen behang geplakt en is geen elke menselijke afbeelding te zien, omdat ook dat volgens de Ko ran verboden is. De ruimte door Bert van Elk achter de eigenlijke moskee daarentegen is juist groot. Het dient als leslokaal waar de jon geren de teksten uit de Koran uit hun hoofd Ieren. Er han gen hier en daar Koranteksten aan de wand. Met alle gelovi gen verlaat ook de imam het gebouw. Zijn voor westerse oren monotone gezang is ver stomd. De Turks-Islamitische Vereni ging in Schiedam kwam eind vorige maand en begin de2e maand in het middelpunt van de belangstelling te staan, toen 'dissidente leden' binnen de vereniging de nieuwe moskee op de hoek van de Schie en de Raam bezetten. Door toen on duidelijke redenen dreigde er in de normaal hechte onder linge band een scheur te ko men. Volgens de advocaat van de Turks-Islamitische vereni ging spitste het conflict zich toe op de door de Turkse rege ring gestuurde imam, die was gekomen om meer greep te krijgen op de Turkse gemeen schap, De Turkse ambassade ontkende dat en noemde jaloe zie als motief voor de onenig heid. Aan de bezetting moest door middel van een kort ge ding een einde worden ge maakt. Schiedam herbergt met De aanwezige leden van de vereniging op de foto, als teken van eenheid. drieduizend personen een van de grote Turkse gemeenschap pen in ons land. De bezetting was een gebeur tenis, die de Turkse gemeen schap toen niet lekker zat. Nog steeds wordt er slechts moei zaam over gepraat. De leiding van de vereniging in andere handen is overgegaan en nieu we bezems vegen schoon. Anderhalve week geleden werd in het gebouw van de Turks-Islamitische vereniging door de leden een nieuw be stuur gekozen. Tijdens de druk bezochte vergadering traden de negen oude leden af. Ge heel volgens de statuten van de vereniging na een zittings periode van een jaar. Het nieuwe leiderschap berust nu bij Isa Öz en vice-voorzitter Ishan Serim. „De problemen zijn voorbij" zegt Isa Öz. „We gaan nu weer opbouwen. Nie mand is meer boos. We zijn weer allemaal bij elkaar. We zijn allemaal Islamiet met het zelfde geloof." De andere le den knikken, voor zover zij het gesprek kunnen volgen, instemmend. Volgens Oz zijn de problemen ontstaan door 'onderlinge poli tieke verschillen'. Turken, die het langst in Nederland ver blijven. ïouden daaraan een bepaalde status hebben ont leend en zich verheven voelen boven hen, die korter in Ne derland verblijven. Iets wat volgens voorzitter Öz volko men onterecht is. „Zoiets moet buiten de deur blijven", oor deelt hij. „We betalen allemaal belasting, vervullen allemaal onze plichten en we horen er allemaal bij." Het merendeel van de geschilpunten heeft echter betrekking gehad op de godsdienst. „Iedereen mag weer binnenkomen en bid den", zegt hij, „ook bezoekers uit andere steden. Dat was on der het andere bestuur verbo den, omdat men bang dat er geen ruimte meer zou zijn voor de eigen leden." Volgens Öz is het onredelijk moslims van buiten Schiedam uit de moskee te weren en is de angst, dat er te weinig ruimte zou zijn ongegrond. De dag na de verkiezingen is Je Turks-Islamitische Vereni ging begonnen met het ver bouwen van het aangekochte pand. Er wordt aan gewerkt door zowel de mannen als de jongens. De gebedsruimte voor de mannen, die nu nog boven is, komt in de toekomst bene-, den. De vrouwen mogen dan ap de bovenverdieping bidden. Verder wordt in het pand een klein koffiehuis ondergebracht an een winkeltje met levens middelen. Aan de verbouwing, die ongeveer een half jaar in beslag neemt, draagt iedereen van de gemeenschap een iteentje bij. Financieel is de verbouwing nog niet rond, maar voorzitter Öz denkt zon der al te veel problemen het geld bij elkaar te krijgen. Vaissier-Carstcns Mevrouw Van Es-Hamoen, de vrouw van de burgemeester van Maassluis, bezoekt woens dag 24 augustus hei echtpaar Vaissier-Carstens, dat die dag vijftig jaar getrouwd is. Me vrouw Van Es zal het echtpaar namens het gemeentebestuur feliciteren. Johannes Petrus Vaissier werd geboren op 27 april 1908 en Gertruida Car- - stens op 20 mei 1907, beiden in Maassluis. Het echtpaar woont -op het Van der Helstplein 19. Tot en met 31 augustus wordt in de hal van het wijk- gebouvv De Hoekstee in Hoek van Holland een expositie ge houden van zeefdrukken van Klaas Henk Blonk. De ten toonstelling is georganiseerd door de gemeentebibliotheek en de tentoongestelde werken zijn te koop. Bingoleider J. Wolthuis laat weten dat volgende week woensdag in de grote zaal van Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Haven 73 in Schiedam weer een bingo avond wordt gehouden ten bate van de Sehiedamse inva- lidensportvereniging De Ooie vaars. Het eerste nummer wordt om klokslag acht uur afgeroepen. Schiedam De brandweer heeft gisteravond om kwart voor acht een autobrandje ge blust op het Cornelia van Zan- tenplein. De oorzaak is ver moedelijk brandstichting. De wagen bevond zich in een ga rage, maar werd daar door omwonenden uitgeduwd. Schiedam Een 24-jarige Schiedammer heeft bij de poli tie aangifte gedaan van mis handeling door vijf onbekend gebleven jongeren. Zij trokken de man, die over de Hoog straat liep, in een steeg, sloe gen hem bont en blauw en rol den zijn portemonnee. Dat ge beurde 's avonds laat. Vlaardingen „Pief, paf, poef!", sprak wethouder Cees Bot (sport en recreatie) gisteravond even na half zeven ferm, en daarmee was de avond-fietsvierdaagse officieel van start ge gaan. Het was een noodgreep van de wethouder, die openingshan deling, want het startpistool dat hij in eerste instantie had gebruikt weigerde elke dienst. Pas nadat de 112de deelnemer de startlijn was gepasseerd klonk er alsnog een beschei den knalletje; een van de me dewerkers had toen de knal- patronen uit het pistool ge haald en op de straat tot ont ploffing gebracht door er een tik met een steen op te geven. Al op de eerste avond bleek, dat de fietsvierdaagse een enorm succes zal worden. Honderden deelnemers had den zich aan de start gemeld, en zelfs nadat de eerste star ters al lang en breed op weg waren, voor een tocht over 25 kilometer richting Maassluis en terug, slonden er voor het inschrijf bureau bij het Lijn baancomplex nog lange rijen fietsers, die nog een kaart moesten invullen. In totaal gingen er op de eerste avond al 780 mensen van start en daar zal vanavond nog wel een aantal bijkomen. Eén van de deelnemers was PvdA-raadslid Gerard Boen der, die met vrouw en kinde ren aan de tocht begon. „Ze door Paul Houkes hebben me er ingeluisd, want ik doe maar twee avonden voor spek en bonen meel", riep hij over zijn schouder na het vertrek. „Ik heb van de week twee commissievergade ringen, dus ik kan niet vier avonden rijden. Geen medaille voor mij dus." De tocht verliep zonder pro blemen. Op drukke punten hield de politie ook die uit Maassluis een oogje in het zeil, geholpen door vrijwilli gers en EHBO'ers, waarvan die laatste groep overigens niet in actie hoefden te komen. Op diverse punten waren langs de weg verfrissingen te krijgen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Bij de ravjtai 11ering bijvoorbeeld bij het Delfland gemaal aan het begin van de Vlaardingerdijk het laatste stoppunt ontstonden grote files, maar gezellig was het wel. Wie gisteravond gestart is mag vanavond, morgen of donder dag één avond overslaan; in totaal hoeven maar vier avon den te worden gereden. Wie vanavond nog inschrijft en dat kan weer om half zeven bij het Lijnbaancomplex moet wel alle overige avonden meerijden. Vrijdagavond is de traditionele bloemenhulde. Die vindt van af kwart voor acht plaats op de Westhaven kade, bij de Vis- bank. Zelfs geen bescheiden knalletje kwam er uit het startplstool van de wethouder. „Pief, paf, poef," zei hij daarom maar en toen konden de deelnemers op weg. Hoek van Holland „Onder het wijkgebouw De Hoekstee ligt geen chemisch afval. Ik weet niet waar de verhalen vandaan komen, maar elk on derzoek in die richting is ver loren moeite en weggegooid geld". Dat zegt Arie Boers, ge pensioneerd medewerker van de plantsoenendienst en voor zitter van de volkstuinders ver eniging De Noort Bonnen. „Het is pertinent uitgesloten dat hier ooit chloor, tri of tetra bevattende chemische troffen zouden zijn gestort." Enkele weken geleden besloot het openbaar lichaam Rijn mond dat het onderzoek onder De Hoekstee (een hoge priori teit zou moeten krijgen, omdat tussen de funderingen bepaal de chemischt gasverbindïngen zouden zijn waargenomen. Op het betreffende gebied was vroeger een boerderij geves tigd, enkele kleine tuinderijen alsmede een aantal volkstui nen. In een sleuf op dat terrein is volgens Boers wel eens een kleine hoeveelheid huisvuil gestort en verder zijn er wat putten gedempt met koolas, maar dat is gebeurd in een tijd dat er zelfs nog geen chemisch afval bestond, aldus de volk stuinvoorzitter. Waterweg Ook de Water wegafdelingen van het Neder- landsche Roode Kruis onder steunen de op handen zijnde postzegelactie van hun moede rorganisatie. Op 30 augustus zijn in ieder postkantoor zegels te koop die hei werk van de internationale hulporganisatie financieel een stapje vooruit helpen. De postzegelserie heeft deze keer het ontstaan en de oor spronkelijke doelstelling van het Rode Kruis tot onderwerp. De totstandkoming van de eerste Conventie van Genève in 1864 en de afspraken over de bevoegdheden van het In ternationale Rode Kruis maakten het lot van frontsol daten een beetje draaglijker. Tussen de dagen van Henry Dunant en 19nu heeft het Rode Kruis veel taken erbij gekregen. Om dat mogelijk te maken is veel geld nodig. De Rode Kruispostzegels zijn tot 30 september te koop. Rotterdams Nieuwsblad dinsdag RW 23 augustus 1983 Schiedam Om aan de hockeysport in Schiedam en omstreken meer be kendheid te geven, houdt de Sehiedamse vereniging Asvion zaterdag 27 augus tus een open dag. Op alle lagere scholen in Vlaar dingen in Schiedam zijn inmiddels al affiches ver spreid, waarin de jeugd wordt opgeroepen om za terdag naar het Sehiedam se sportpark Thurlede te gaan om nader kennis te maken met het hockey. Op het sportcomplex kan de jeugd vanaf 10,00 uur meedoen aan een tiental hockeyspelle tjes. Tijdens de open dag zijn er op het sportcomplex van de verening nog tal van andere activiteiten. Zo is er een open bare verkoping van gevonden kleding en voorwerpen en is er een ruilbeurs voor hoc key kleding. Om precies 12.00 uur is de prijsuitreiking en presentatie van het best gekle de lid van de hockeyvereni- ging. Rond de klok van 16.00 uur presenteren zich vervolgens de selecties van zowel de da mes als de heren aan de be langstellenden, waarna de bij eenkomst wordt afgesloten met een informele bijeen komst in het clubgebouw van de club. Op trainersgebied is er het een en ander veranderd binnen Asvion. Als coach zal Jan Wil lem Tulling er alles aan doen om de degradatie vorig jaar naar de tweede klasse onge daan te maken. De dames staan wederom onder leiding van Ronald Jacobs, die zeer optimistisch het nieuwe sei zoen in gaat. Een kampioen schap is volgens hem zeker niet uitgestoten. Links een eenzame li etser en rechts Conrïie van Diest-Epskamp, die de enige vrouwelijke deelnemer was bij de triathlon. Schiedam De vaak ver wende voetballers, die al klagen als ze meer dan twee keer per week moe ten trainen, kunnen een voorbeeld nemen aan Hans Ruytenberg. De in Zwijndrecht woonachtige oefenmeester van de Sehiedamse voetbalver eniging Martinit volbracht zijn eerste triathlon in Al- mere in een tijd van 12 uur en 50 minuten. Hij fi nishte uiteindelijk als 67e. Hoefde niet eens het ui terste van zijn lichaam te vergen om tot die alleszins aansprekende prestatie te komen. Het volbrengen van de triath lon, die bestaat uit 3,8 kilome ter zwemmen, 180 kilometer fietsen en het lopen van de marathon, stond voorop. Zeker nadat hij twee weken voor het grootst opgezette evenement in Almere met zijn fiets op een auto knalde. Hij hield er een blessure aan zijn sluetelbeen aan over. Dacht echter niet aan opgeven, toonde karakter, startte in Almere en kwam niet eens uitgeput over de fi nish. „Een geweldige belevenis", was de eerste reactie van Hans Ruytenberg, toen hij na ruim 12 uur actiet te zijn geweest werd opgevangen. Hij was te vreden met zijn. tijd, maar be sefte direct ook dat hij een volgende keer nog veel sneller kan. „Ik heb met het fietsen veel te veel tijd verloren. De toppers leggen de 180 kilome ter in vijf uur af. Ik deed er nu ruim 6,5 uur af. Op dat on derdeel heb ik het meeste ver loren. Met het zwemmen en het lopen ging het goed, maar het fietsen was af en toe echt een-kwelling. Ik had een te kleine fiets en dat gaatje over zo'n grote afstand toch opbre ken, Ik kreeg ook last van een onwillige spier in mijn rug. Ik heb ruim een uur rechtop moeten fietsen. Na wat massa ge en een behandeling met koud %vater verdween de pijn weer. Ik weet nu waar ik nog meer op moet gaan trainen. Het fietsen is mijn zwakste on derdeel. Maar ja, ik heb ook niet zo'n professionele uitrus ting ais de toppers. Die rijden op karretjes van twee, driedui zend gulden. Ik heb maar een eenvoudig fietsje." Golfslag Het zwemmen viel de boek binder mee, al dacht hij na 500 meter al aan opgeven. De zwa re golfslag in het Gooimeer bracht meer zwemmers in de problemen: „Het ging in het begin helemaal niet. Ik wilde er echt mee stoppen, maar ik heb mezelf gedwongen om door te gaan. Ik had alleen maar in het zwembad getraind en vooraf werd gezegd dat juist die deelnemers het moei lijk zouden krijgen. Het klopte wel, maar na mijn zwakke start ging het steeds beter. Een aantal moest echter opgeven omdat ze door de koude wer den bevangen. Ik wilde het keerpunt halen binnen de 50 minuten en dat lukte uiteinde lijk. Ik keerde al na 43 minu ten en dat gaf een enorme kick". „Terug ging het door de gol- slag zwaarder, maar voor me- door Chris Woerts zelf zette ik toch een schitte rende tijd neer. Ach, het was een prachtige ervaring. Toen we het water uitkwamen stond de brandweer klaar om ons schoon te spuiten. De orga nisatie heeft er echt alles aan gedaan om het de deelnemers zoveel mogelijk naar de zin te maken." Het fietsen viel vervolgens zwaar tegen, maar tijdens de marathon vond Hans Ruyten berg weer het juiste ritme. „De eerste 10, 15 kilometer had ik. het bijzonder moeilijk, maar daarna ging het gewoon uitste kend. Ik passeerde een hoop deelnemers die op de fiets veel en veel sneller waren dan ik. Een hoop moesten er ook op geven tijdens de marathon. Door de hitte dronken veel at leten veel te veel koud water en dan gaat toch je maag op spelen. Die moesten dus opge ven. Op een gegeven moment ben ik gestopt met drinken. Je kon na iedere 1,8 kilometrer drinken, maar ook het publiek bleef met water gooien. Het leek af en toe net een zware bergetappe in de Tour de France. Al die mensen langs het parcours en maar gooien met water. Echt schitterend om dat eens mee te mogen ma ken." Moordend De hitte was echter moordend. Zo erg zelfs dat Hans Ruyten berg halverwege de marathon een korte pauze hield. „Ik liep samen met een jongen uit Am sterdam. Henk Versteege (van de popgroep The Shoes, red.), en hij had het ook zo ver schrikkelijk warm. Ik zei, kom we nemen even een duik in het meer om af te koelen. We hebben onze kousen en schoe nen uitgedaan en zijn met onze kleren het water ingedo ken. Man. ik knapte er hele maal van op. Heerlijk, zo'n verfrissende duik. De mensen stonden wel raar te kijken, maar ik liep gelijk een stuk makkelijker." Hans Ruytenberg is vast beslo ten om ook een volgende maal aan de triathlon mee te doen. „Mijn eerste reactie was om het nooit meer te doen. Maar als je weer wat bijgekomen bent, ga je er toch anders over denken. Tk weet zeker dat ik een volgende keer weer doe. Het is een enorme uitdaging." In de voorbereiding trainde hij ruim vier uur per dag. terwijl de intensiteit op zaterdag nog een extra werd opgevoerd. Hii zal dat schema aanhouden, al zal Ruytenberg extra aandacht gaan besteden aan het fietsen: „Ik zal dat onderdeel moeten verbeteren. Dan zit er voor mij een veel snellere tijd in. De toppers hebben rond de tien uur nodig om te finishen. Ik had nu bijna dertien uur nodig, maar tijdens het fietsen verspeelde ik dus ruim ander half uur. Dat scheelt toch een hoop tijd, maar ik weet zeker dat ik een volgende keer nog beter uit de bus kom." Schiedam Het bedrijfszaalvoetbaltoernooi, dat is georgani seerd door de Sehiedamse scheidsreehtersvereniging (SSV), gaat op 30 augustus van start. In totaal doen 40 bedrijven aan het groots opgezette toernooi mee. De andere speeldata zijn: 6 sep tember, 13 september, 21 september. De finale-avond staat gepland voor 23 september. Op die avond speelt ook een perselftal tegen een team van mede-organisator de Bondsspaarbank. De wedstrijden worden afgewerkt in sport hal Margriet. De eerste wedstrijden vangen steeds om 18,30 uur Vlaardingen In ver band met het overlijden van mevrouw P. Bree- man-van Vliet gaat de wedstrijd om de Rijn mond-trofee tussen Vlaardingen en SHO niet door. Wanneer de ontmoeting zal worden ingehaald is nog niet be kend. De secretaresse van de w Vlaardingen overleed vorige week volkomen onverwacht. Direct wer den alle verenigingsacti viteiten stop gezet. De crematie heeft inmiddels plaats gevonden. Dinsdag 23 augustus: Voetbal: 19.00 uur Excelsior '2Q-Hermes DVS (Rijn- mond-trofee). 19.30 uur DHS-8o!nes (Rijnmond-trofee). 19.00 uur Excelsior M-Sparta-2 (Rijmond-trofee), 19.00 uur Spljkenlsse-SW-2 (Rijnmond-tro- (ee), 19.00 uur VDL (zaJ-CCO, 19.00 uur DVO '32-Kogelvangers. 18.45 uur Satelllel-SFC, 19.00 uur Zwaluwen- Unicum; Woensdag 24 augustus: Voetbal: 19.30 uur SW-Eindhoven, 19.00 uur HVO-Martlnlt, 19.00 uur 's-Graven- zandse SV-Hermes DVS, 19.00 uur Excelsior M-DHL, 19.00 uur OCV- PPSC, 19.00 uur DSS '26-NaaldwlJk, 19-00 uur Olympus Scbleüam-Oon, 19.00 uur Fortuna Vlaardingen-Exoel- sior '20; Pondardsg 25 augustus: Vostbsl: 19.00 uur Rozenburg-VDL (za), 19.00 uur Hoekse Boys-Excelaior P, 19.00 uur DRZ-Aloxandrla '66;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 3