12 ROTTHWAM 'Te weinig gekeken naar gevolgen voor personeel Rijnmond wacht op afvalplan GRAAGjGEDAAN. Drie dagen praten over reanimatie SSgs?—' i Willemsbrug mijn ontwerp' Rotterdam tekent welzij ns~ overeenkomst Vermeulen (AbvaKabo) over ziekenhuisplannen: vmsm Milde omsingeling Bezwaren tegen vergunningen Bewoner en inbreker op de vuist Volksdansen stijgt in populariteit Golden Ten in de Hoek Joop Hakvoort overleden Fraude bestraft dgfei Adres: i - Rotterdams Nieuwsblad dinsdag 23 augustus 1933 RZ/RV/RY/RW Professor Van Neste: Rotterdam Prof.ir.A.van Neste wil dat de gemeente Rotterdam erkent, dat hij de ontwerper is geweest van de nieuwe en inmiddels met de Staalprijs bekroonde Willemsbrug. Volgens Van Neste wordt de indruk ge wekt dat ir.C.Veerling, ar chitect bij gemeentewerken, de ontwerper is geweest van de tuibrug over de Nieuwe Maas, De professor, die onlangs eervol ontslag heeft gekre gen als hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven, hoopt dat de ge meente op 18 oktober, de dag waarop de Staalprijs wordt uitgereikt, de eer hersteld. Van Neste is van 1954 tot 1976 in dienst geweest bij de Rotterdamse gemeentewer ken. In 1975 werden er drie verschillende staalconstruc ties uitgewerkt in overleg met architect Veerling, die nogal duur bleken te zijn. Van Neste beroept zich erop dat hij een alternatief heeft gemaakt, dat goedkoper was en uiteindelijk het ontwerp is geworden van de huidige Willemsbrug. Volgens de professor heeft architect Veerling slechts een aantal details aan het ontwerp toe gevoegd. Bij de opening op 1 juli 1981 werd de naam van profes sor ir.August van Neste niet genoemd, wel die van ar chitect Veerling. De profes sor heeft nadien het college gevraagd om herstel van goede naam en eer als per soon en hoogleraar. Burge meester en wethouders heb ben toen toegezegd de grote betrokkenheid van Van Neste naar bulten te bren gen, maar de professor vindt dat Rotterdam deze toezegging nog niet is nage komen. Toen bekend werd dat de Willemsbrug de Staalprijs zou krijgen, werd wederom architect Veerling genoemd als ontwerper van de brug. Dat is de hoogleraar in het verkeerde keelgat gescho ten. Van Neste heeft onder meer meegewerkt aan de tot- stand koming van de spoor brug over de Oude Maas, de Botlekbrug, het restaurant en de spacetower op de Eu romast. Rotterdam De burgemees ters van de vier grote steden en minister Brinkman van WVC zullen op 30 augustus de Algemene Welzijnsovereen- komst ondertekenen. Binnen deze overeenkomst wordt ge stalte gegeven aan de decen tralisatiemaatregelen van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag). De overeenkomst regeJt de voorwaarde voor een' samen hangende planning, financie ring en uitvoering van voor zieningen op de terreinen van specifiek welzijn, die onder de overeenkomst vallen. De nieuwe regeling betekent voor Rotterdam een niet al te ingrijpende wijziging. Al op 1 januari tekende de gemeente met het toenmalige ministerie van CRM het zogenoemde Convenant, die in grote lijnen overeenkomt met de nieuwe regeling. Rotterdam Ziekenhuizen, overheid en vakbeweging moeten nu aan tafel om een massaal ontslag onder het zie kenhuispersoneel in 1990 te voorkomen. Dit zei vakbonds bestuurder Huub Vermeulen van de AbvaKabo gisteren te gen de districtscommissie Groot Rijnmond, De commis sie behandelde gisteren het ziekenhuisbeddenplan van de provincie. Vermeulen wees er op dat de efficiency-maatregelen tijdig genomen moeten worden om de teruggang in arbeidsplaat sen te beperken. „Het is triest om vast te stellen dat bezuini gen in Nederland gepaard gaat met het reduceren van het aantal bedden. Temeer omdat daaraan de nodige mannetjes en vrouwtjes zijn gekoppeld", aldus de vakbondsbestuurder, die meent dat er in alle plan nen en studies te weinig is ge keken naar de gevolgen voor het personeel. Eenzijdig vinden ook specialis ten in de districtsraad en zie kenhuisdirecties de plannen van de provincie. Zij" missen een onderbouwing van het aantal specialismen dat in' Rijnmond moet worden ge handhaafd. Een nieuwe bezin ning over functies heeft nu de voorkeur boven een reken sommetje over bedden, aldus de vertegenwoordiger van de ziekenhuisdirecties, dr.Neüs- 'Onaanvaardbaar' De districtscommissie hoorde gisteren verschillende partijen, die nauw betrokken zijn bij de reorganisatie van de volksge- zondheidsector in Rijnmond. Daaronder economisch direc teur Van Beer van de Daniël den Hoed-kliniek, die bezwaar maakte tegen het afstoten van alle rheuma-bedden bij zijn in stituut. „Er is een vergaande integratie tussen de rheuma- en kankerafdelingen. Uit me disch oogpunt is het onaan vaardbaar dat deze situatie wordt beëindigd", aldus De Beer. Ziekenhuis-directeur Van der Meer van Van Dara-Bethesda- ziekenhuis wees gisteren het overheidsvoomemen om een fusie tot stand te brengen tus sen Eudokia, het Bergweg-zie kenhuis en Van Dam-Bethes- da resoluut van de hand; „We hebben daar geen enkele be hoefte aan." Opleggen Volgens Van der Meer loopt de overheid met het alsnog op leggen van fusiegesprekken de kans dat de realisatie van het ziekenhuis in Spijkenisse waarbij Van Dam-Bethesda nauw betrokken isernstig worden vertraagd. Vanuit Voome, Putten en Ro zenburg waren verschillende woordvoerders die betoogden dat een nieuw ziekenhuis in Spijkenisse geen enkel uitstel duldt. „Aan nieuwe complice rende zaken hebben we dan ook geen enkele behoefte", al dus burgemeester C.de Groen van Spijkenisse. Wethouder Eerhart van Ca- pelle aan den IJssel deed giste ren een beroep op de commis sie om het Eudokia-ziekenhuis naar Capelle te laten halen. „Evenals Spijkenisse hebben wij 200.000 inwoners en zijn ook wij een witte plek op de zïekenhuiskaart van Neder land", aldus Eerhart. door Hans Verhagen Intrekking massa- ontslag bij Nedlloyd geëist mssaemm F©to: Ben Blumwa 't Zal je maar overkomen. Amper op de wereld of je wordt al omsingeld door enige eigenaardige wezens. Deze baby ondergaat de nieuwsgierigheid van de geitjes in het Plaswijckpark als de gewoonste zaak van de wereld. Onder het motto 'het zal er alle maal wel bij horen'. Rotterdam Rijnmond heeft grote bezwaren tegen het ver lenen van vergunningen voor ontvangst, opslag en verwer king van chemische en indus triële afvalstromen. Met het verlenen van vergunningen wil Rijnmond wachten totdat er duidelijkheid is over een to tale aanpak van alle afvalstro men, met name wat betreft de scheepvaart. Panocean Tank Storage, Ver- olme Tankreiniging en Shell hebben de afgelopen maand aanvragen ingediend voor het behandelen van afvalstromen. Panocean wil een waterzuive ringsinstallatie met verbran dingsketel bouwen voor was- en ballastwater met chemica liën van tankschepen, Verol- me wil een oltescheidingsin- stallatie met verbrandingske tel voor afgewerkte olie en slobs. Shell wil een chemische verbrandingsoven bouwen voor chloorhoudende vaste stoffen en een verbrandings ketel voor gechloreerde kool waterstoffen. Rijnmond voelt er weinig voor om op dit moment vergunnin gen te verlener». Er wordt hard gewerkt aan een samen werking tussen overheid en bedrijfsleven om tot één groot bedrijf te komen dat afvalstof fen, afkomstig van de scheep vaart en tankreinigingsbedrij- ven, kan verwerken en aan een verwerkingsbedrijf van alle chemische en industriële afvalstoffen in het Rijnmond gebied. Deze plannen wil Rijn mond niet doorkruist zien door verwerkingsfaciliteiten bij individuele bedrijven. Namens de lagere overheden is de heer Noë van het ge meentelijk havenbedrijf van Rotterdam bezig om de ver schillende partijen, die zich met maritieme afvalstoffen be zig houden, bij elkaar te krij gen. De rijksoverheid heeft twintig miljoen gulden subsi die in het vooruitzicht gesteld Rijnmond wil dit plan afwach ten voordat nieuwe vergun ningaanvragen worden geho noreerd. Momenteel is Booy om een havenontvangstinstal latie voor schepen in het Rot terdamse havengebied van de grond te krijgen, waaraan ook de tank rei nigingsbedrijven hun afvalwater kwijt kunnen. Het is de bedoeling om tot een opzet te komen, waarin over heid en bedrijfsleven samen een dergelijk bedrijf van de grond helpen. Volgens de heer Noé is er een belangrijke kentering in het denken bij de overheid geko men. Na jaren van langs el kaar heen werken in een wir war van vergunningenstelsels is nu het besef doorgebroken, dat er snel resultaten moeten worden geboekt in samenwer king met het bedrijfsleven. Be gin oktober moet er een haal baarheidsplan voor een have nontvangstinstallatie op tafel komen. Rotterdam Een 62-jarige man uit de Bleiswijkstraat heeft gisteren een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op heterdaad be trapt, toen hij in diens woning wilde inbreken. In de garage van het pand en op straat ont stond tussen beiden een hevige vechtpartij. De inbreker raak te gewond aan het hoofd. De bewoner had een gebroken vinger. Beiden werden behan deld in het Bergwegzieken- huis, waarna de inbreker werd aangehouden. Den Haag Achtenzestig buitenlandse scheepsgezel len hebben gisteren in kort geding tegen de staat ge ëist, dat de massale ontslagaanvraag van hun Rotter damse werkgever Nedlloyd niet wordt ingewilligd. Nedlloyd heeft begin juli collectief ontslag aange vraagd bij het Rotterdamse gewestelijk arbeidsbureau (GAB) voor 222 scheepsgezellen. Van deze werkne mers heeft er niet één de Nederlandse nationaliteit Mr.J. Heinrici, advocaat van de gezellen, zei dat zijn cliën ten uitsluitend op grond van hun nationaliteit de laan wor den uitgestuurd. Naar zijn me ning is er duidelijk sprake van discriminatie ten opzichte van de Nederlandse werknemers, Mr.Heinrici heeft de staat ge dagvaard, omdat in de ontslag aanvraag wordt verwezen naar de door de minister van verkeer en waterstaat begin 1981 gepresenteerde Interim nota Rationalisering Bedrijfs voering Zeescheepvaart. De ei sers willen dat rechtbankpresi dent mr.M.H, Wijnholt de mi nister van verkeer en water staat opdracht geeft de beper kende bepalingen in die nota, over de tewerkstelling van buitenlandse scheepsgezellen, in te trekken. „Alhoewel deze Interimnota de mogelijkheid vermeldt dat buitenlandse zeelieden nog tot het einde van 1986 deel uit kunnen maken van geïnte greerde gezellenploegen, blijkt in de praktijk dat Nedlloyd al anticipeert op ontwikkelingen die dienen plaats te vinden vanaf 1987", aldus mr.Heinrici. Vervanging De Rotterdamse maatschappij is bezig met een grootscheepse vervanging van de conventio nele schepen door nieuwe vaartuigen, waarop zodanige technische voorzieningen zijn getroffen dat deze met een kleinere bemanning dan voor heen kunnen varen. De nota die de minister op 8 januari "81 presenteerde, had tot doel een inventarisatie te maken van de activiteiten die op korte termijn moesten worden ont plooid om de Nederlandse koopvaardij de mogelijkheid te bieden op de internationale transportmarkt het hoofd bo ven water te houden. Mr.Heinrici: „Aan de buiten landse scheepsgezel wordt om als geïntegreerd gezel erkend te kunnen worden, bovendien de extra voorwaarde gesteld, dat hij in voldoende male Ne derlands moet spreken en ver staan, dit in verband met de veiligheid op het schip. Deze voorwaarde heeft eveneens een discriminatoire werking. Er bestaan geen feiten of cij fers, waaraan men zelfs maar het vermoeden kan ontlenen dat de beheersing van de Ne derlandse taal essentieel is voor de veiligheid aan boord. Taalproblemen zijn er nooit geweest en zullen ook nooit ontstaan, dat geldt al vanaf de middeleeuwen." Landsavocaat mr.J.L. Wijkers- looth vond het een uiterst vreemde zaak dat de kwestie ter beoordeling aan de Haagse arrondissementsrechtbank was voorgelegd. Naar 2ïjn mening is het gewoon een kwestie die door het Rotterdamse geweste lijk arbeidsbureau dient te worden behandeld. „Er is geen sprake van dat deze collectieve ontslagaan vraag wórdt gedaan op grond van de Interimnota. Dit is ge woon een inkrimping van de vloot. Daar praten we over. En dat de gezellen Nederlands moeten spreken, is van evi dent belang op een klein schip, dat heeft niets te maken met discriminatie." „En laten we even wel wezen, Nederland heeft inmiddels 800.000 werklozen, dan is het toch duidelijk dat er wordt ge probeerd om meer Nederlan ders aan het werk te krijgen." Rechtbankpresident mr, Wijn- holt zal op dinsdag 30 augustus uitspraak doen. Rotterdam Volgens Hans Middelham, voorzitter van de Rotterdamse kring van volks dansgroepen, stijgt het volks dansen sterk in populariteit Vandaar dat het aantal cursus sen komend seizoen drastisch is opgeschroefd. In tien wijken zullen in de herfst cursussen beginnen. Za terdag 3 september wordt in restaurant de Eend aan de Mauritsweg een informatie markt samengesteld, die van *s middags drie tot 's avonds ze ven uur duurt. Hoek van Holland -Ook in Hoek van Holland is een Golden Ten-club van de grond gekomen. In een restaurant aan de 's-Gra- venzandseweg draait het nieuwe behendigheidsspel volgens de exploitanten zeer redelijk. „Wij hebben sterk de in druk dat in Hoek van Hol land behoefte bestaat aan een casino. Wij vullen zo gezegd een gat in de markt. Golden Ten is een behendigheidsspel. We willen echter geen proble men maken. Op het mo ment dat het eventueel verboden wordt, stoppen we ermee. Maar we zijn ervan overtuigd dat het als een behendigheidsspel zal worden aangemerkt en dat we zullen kunnen door gaan", aldus de heer L.van Spijk. Rotterdam In de nacht van zondag op maandag is Joop Hak voort (40) overleden. Hij was een van de ei genaren van het unieke jazzcafé Dizzy aan de 's- Gravendijkwal en in de jazz- en horeeawereld eer» bekend persoon. Zo verleende hij onder meer medewerking aan de voorbereiding van het jazzfestival, dat be gin september in Rot terdam wordt gehou den. Joop Hakvoort was ook een van de initia tiefnemers van het Ponton 010, het drijven de podium, dat enkele jaren geleden een enorm succes was. Vorig jaar is Dizzy en het nachtcafé Heavy, waarvan Hakvoort ook eigenaar was, samenge voegd tot het inmiddels beroemde jazzcafé Diz zy. Café Sjaan, dat naast Dizzy ligt, wordt ver bouwd. Ook hier had Hakvoort uitgesproken ideëen over, evenals zijn plannen om in de tunnel onder het Weena een undergroundcafé The Tube te beginnen. Hakvoort heeft voorts de exploitatie gedaan van het Openlucht-the atercafé en had plannen dat grootser over enkele jaren te heropenen. Rotterdam Drie dagen lang is het onderwerp 'hartreani- matie' veel besproken in Rot terdam. Van 25 tot en met 27 augustus zal in de Maasstad een internationaal congres Rotterdam De Rotterdamse rechtbank- heeft wegens een miljoenenfraude een inwoner van Maassluis (40) en een Rot terdammer (23) veroordeeld tot respectievelijk anderhalf jaar en drie maanden gevange nisstraf. De twee hebben de fiscus voor minstens twee mil joen getild en bovendien goe deren onttrokken uit de boe del van een bedrijf, dat failliet was verklaard. worden afgewerkt in de Doe len. Het congres, dat donder dag wordt geopend door de voormalig minister van volks gezondheid mevrouw Garde niers, is een initiatief van de Stichting Eerste Hulp bij hart- storing (EHBH), waarbij de hulp van de geneeskundige dienst en het Thoraxcentrum van Dijkzigt is ingeroepen. Tegelijk met het congres wordt in de hal van het Rot terdams Nieuwsblad een klei ne tentoonstelling gehouden, waarin de aspecten van de re animatie door leken in beeld worden gebracht. De Stichting EHBH heeft sa men met de GGD in Rotter dam al 21.000 mensen opge leid. Doel van het komend congres is het uitwisselen van ervaringen. Bovendien wordt de gang van zaken in de Maas stad nader geanalyseerd. Er zijn mensen die onze krant nog niet lezen. Uw beste vriend of vriendin misschien. Breng daar even f Naam verandering in. m Adres; Maak hem of haar abonnee. Zo gefikst Ros/Cori en goed beloond! Want voor die kleine* moeite krijgt u een verzilverd miniatuur van het Rotterdamse Stadhuis. r-, aü*ojn*#,ï°?l,e*i*ief eö/scóri,\,,„_ °°np/da(- M'^onnÓ: -^°s{cocfeT^^~ -—..TT*" ^eJef00n. ®h*Urdei>0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 4