ROTTERS 20 Mannen uitsluiten bij sollicitatie gaat Simons te ver Tweeduizend ton chemisch afval op oude stortplaats Yaddo laat werkloze kunstenaars werken GRAAGGEDAAN Vier jaar geëist in Frisol-zaak Etage in de as 'Schijntje voor emancipatie' Verkeersdienst zet prijs boven reis-enquête Ook acties bij Roteb en vuilverbranding Keuring olietanks in 'onrendabel' gebied is niet verplicht Voorlichting over publikatie- plicht BV's Rijnmond over Hoekse gifplnatsem Rotterdammers te voet naar Den Haag Rotterdams Nieuwsblad donderdag RZ/RV/RY/RW 20 oktober 1983 Rotterdam Door nog on- bekende oorzaak is vanoch tend in de Riederstraat een bovenetage volledig uitge brand. De bewoner en acht omwonenden, die werden gewaarschuwd, stelden zich tijdig in veiligheid. De omlig gende panden liepen zware rookschade op. Den Haag Procureur-generaal mr. P.A.H. Bos heeft vanmor gen vier jaar gevangenisstraf gebist tegen de voormalige boek houder van het Frisol-concern in Dordrecht. Daarnaast wil de procureur ruim een miljoen gulden verbeurd verklaren. Dit be drag heeft de boekhouder nog in Zwitserse francs op een buiten landse bank staan. Mr. Bos vroeg nog een halfjaar celstraf extra indien He boekhouder het geld niet afdraagt, De rechtbank in Dordrecht had de vroegere Frisol-employee begin dit jaar al tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Mr. Bos zei vanmorgen dat wijlen Frisol-directeur Nico de Vries niet op de hoogte is geweest van de speculaties op de internatio nale valutamarkt die het bedrijf voor dertig miljoen gulden heb ben benadeeld. Uitspraak over veertien dagen. Rotterdam Wethouder Hans Simons heeft zich giste ren fel gekant tegen het uit sluiten van mannen bij ge meentelijke vacatures. CPN- raadsiid Arthur Boelsma kwam tijdens de rapportage van het emancipatieproject in de onderwijscommissie met het voorstel om de letter m maar te schrappen bij de inmiddels overbekende aan duiding m/v in personeel sadvertenties. Hoewel Boelsma veel steun kreeg in de commissie liet wethouder Simons weten dat wat hem betreft de grenzen dan overschreden worden: „Ik vind het uitermate onmense- lijk als mannen niet mogen meeconeurreren bij sollicita ties", aldus de wethouder, die het wel met de commissie eens was dat vrouwen de voorkeur dienen te krijgen bij sollicita ties. Schijntje Het college wil voor het eman cipatieproject 250.000 gulden per jaar uittrekken, een be drag dat volgens do commissie een schijntje is in verhouding tot het totale gemeentelijk budget. Wethouder Simons wees er echter op dat niet alle emancipatorische initiatieven in het project rapport zijn opge nomen. „Ook in andere secto ren is ruimte voor emancipa tie", aldus de wethouder. Des ondanks kondigde CPN-raads- lid Arthur Boelsma aan in de raad met een amendement te komen om het bedrag te ver dubbeien tot een halve ton. PvdA-raadslid Riet Hof liet welen dat ook zij het bedrag voor emancipatie verhoogd wil Kinderopvang Het college van burgemeester en wethouders wil binnen de emancipatie prioriteit geven aan de kinderopvang. Omdat de grote vraag naar kinderop vang onmogelijk door bestaan de instellingen kan worden beantwoord wil het college een onderzoek doen naar aan vullende goedkopere oplossin gen, zoals de gastoudergezin nen. Het leverde Simons felle protesten uit de commissie op. Men vreesde voor de kwaliteit van de opvang. De onderwijscommissie be pleitte gisteren politieke druk op diensten en bedrijven om op de eigen budgetten ruimte te scheppen voor kindercrè ches. In de praktijk blijken de directies daar nauwelijks inte resse voor te hebben. Verder wil men meer aandacht voor managementscursussen voor vrouwen. Het zijn alleen man nen die worden aangespoord om cursussen te volgen, aldus PvdA-raadslid Riet Hof. Wegloophuis Tenslotte bepleitte de commis sie een startsubsidie voor een op te richten meiden-wegloop huis. Wethouder Simons wei gerde echter om geld uit de pot voor eenmalige investerin gen, aan het wegloophuis toe te zeggen. De wethouder wil eerst garanties van zijn colle- ga-wethouders dat zij het te nuis in de toekomst willen fi nancieren. Het plan dat giste ren onder grote publieke be langstelling werd besproken wordt in februari/maart in de gemeenteraad behandeld. Rotterdam In verband met de nieuwe wet voor de j. iblikatieplicht van BV's (de Aanpassingswet vierde EG richtlijn) houdt de Kamer van Koophan del in Rotterdam, in sa menwerking met het ac countantskantoor Van Dien Co., twee voorlich tingsbijeenkomsten. Don derdagmiddag 3 november wordt de publikatieplicht voor middelgrote BV's uit de doeken gedaan en op 15 november die voor kleine BV's. Voorat voor de laatste ca tegorie, waarvan er alleen al in de Rotterdamse regio tienduizenden zijn, heeft de wet grote gevolgen. Zij moeten bij de Kamer van Koophandel een beperkte balans deponeren, waaruit de samenstelling van het vermogen blijkt, de winst of het verlies over het boekjaar en de schulden op korte en lange termijn. Tijdens de bijeenkomsten, in het gebouw van de Ka mer, zal een aantal des kundige sprekers het woord voeren. Rotterdam In een po- fing een zo groot mogelij- e respons te krijgen op een onderzoek onder be woners van Rotterdani- Oost en Capelle aan den ÏJsscl heeft de verkeers dienst er een prijs boven gezet. Onder de deelne mers wordt een geheel verzorgde, vierdaagse reis voor twee personen naar Parijs verloot. In totaal zijn 4500 adressen aange schreven. Kernvraag in de enquête is wat de invloed is van de komst van de metro «'snel tram op de vervoerswijze van de bevolking. De ver keersdienst zal een dezer da gen een voorbericht verstu ren. Na 1 november volgen don de vraeenliisten. Dat het beschikbaar stellen van een prijs effect heeft, bleek uit twee vooronderzoe ken in juli en september. De deelnemers daaraan dingen ook mee naar de trip naai Parijs. Repetitie van 'Het treurig lied van het triest café'. Rotterdam In een noodgebouwtje in Rotterdam-Zuid repe teert momenteel een nieuwe theatergroep 'The Ballad of the Sad Cafe', door Ernst van Altena vertaald als 'Het treurig lied van het triest café'. Het stuk, van Edward Albee naar een novelle van Carson McCullers, zal op 1 december in pre mière gaan. De groep heet Yaddo, een 'multidisciplinair' ge zelschap dat buitengewoon gemotiveerd het seizoen 1983/'84 voorbereidt. Dat buitengewone zit 'm in het feit dal de activiteiten van Yaddo aangemerkt kunnen worden als alternatieve arbeid. De door initiatiefnemer en re gisseur Pieter Loef verzamel de acteurs, musici en beelden de kunstenaars krijgen geen honorarium, zij leven van een uitkering. Het idee: als een kunstenaar een paar jaar niet meer werkt wordt hij uit het oog verloren. Hij moet bezig blijven, ook al is hij formeel werkloos. De leden van dit ge zelschap blijven zich manifes teren en hebben zodoende nog kansen om weer in het norma le arbeidsproces opgenomen te worden. Pieter Loef was twee jaar ge leden de oprichter van de lan delijke toneelgroep 'Chaoz'. dat 'De gek en de non' produ ceerde en 'Escurial'. Het gezel schap functioneerde wel, maar bleek toch te duur. Dat wil zeggen: de geringe subsidies voor zo'n alternatieve theater groep worden gebruikt voor decors, costuums, huur en reis geld. Als een acteur uit Gro ningen naar Rotterdam moet komen is dat al een grote aan slag op het budget. Rotterdam Vandaar dat Loef zijn plannen nu in Rotterdam heeft uitge voerd. Daar komt bij, dat de gemeente Rotterdam wal min der ongemakkelijk is ten aan zien van onbezoldigde arbeid voor werklozen. Bovendien is de kunstbeleid-constructie in Rotterdam wat doorzichtiger en dus slagvaardiger dan in de meeste andere steden. Loef: „Na 'Chaoz' ben ik met een dergelijk plan naar de Rotterdamse Kunststichting gegaan. Het overleg met zowel de RKS als de Toneelraad liep vlot: elders moet je vaak een jaar wachten op een beslissing, hier is het binnen een paar maanden beklonken. Ik heb de audities in Rotterdam ge houden om vooral zo weinig mogelijk reisgeld te moeten uitgeven". De WW is heel streng, Pieter Loef werd er tijdens zijn 'Cha- oz'-activiteiten zelf „uitge- zwiept", zoals hij het zegt. ,,Hier zijn ze soepeler ten aan zien van alternatief werk". Over zijn opmerkelijke en ty pisch jaren tachtig-constructie van arbeidsvoorziening zegt de Pieter Loef, regisseur. regisseur: „In feite doe je een openbare sollicitatie". Op de vraag wat het verschil is lussen bijvoorbeeld de voor stelling van De Nieuwe Kome die twintig jaar geleden en de voorstelling die Yaddo van Al- bee's stuk zal geven antwoordt hij: „Ik heb een totaal-concept gemaakt van het stuk. Maar de medewerkers wordt niet opge dragen wat ze moeten doen. Ze hebben hun eigen inbreng. De decorontwerper komt zelf met de ideeen, het geluid wordt ontworpen door mensen uit de muziek discipline. Er is hier een grote beïnvloeding van mensen uil andere disci pline*: op de regie. Bij andere theatergroepen is er vaak sprake van 'toelevering', dat is hier niet zo". Noodoplossing Yaddo produceert weliswaar een positief geluid in de kaka- fonie van door arbeidsonrust veroorzaakte wanklanken, maar de regisseur is niet erg optimistisch. „Er komt een punt waarop dit soort dingen stopt en dat punt is heel nabij. Het geld is minimaal, eigenlijk kan het niet. Dii is dan ook een noodoplossing, een over bruggingsperiode. In plaats van thuis te zitten wachten doen we iets, maar het moet wel veranderen". „Waar ik mee bezig ben is in feite een banenplan. In Am sterdam is een congres geweest over werken met behoud van uitkering. De Kunstenbond FNV betwijfelt of ze dit wil toelaten, en de bond heeft geen ongelijk. WVC zou moge lijkerwijs andere gezelschap pen kunnen wijzen op de goedkope produkties en dat als argument gebruiken om de subsidiekraan nog verder te sluiten". „Je krijgt een soort valse con- currentie-positie. Wij leveren een professioneel produkt af. dat verkocht wordt voor het volle pond. Maar we kosten bijna niks". Yaddo zal in december, janua ri, februari en maart de pro- duktie 'Het treurig lied van het triest café' brengen, maar wat het volgend seizoen zal opleveren is nog een open vraag. Hoek van Holland Op de vroegere stort plaats langs de Prins Hendrikweg in Hoek van Holland is in de pe riode van 1947 tot 1967 tenminste tweeduizend ton puur chemisch af val gestort. Dat is de conclusie van een rapport dat is ge maakt in opdracht van het Openbaar Lichaam Rijnmond. Hoek van Holland telt in totaal vier 'besmette' plaatsen, maar de vroege re stortplaats is veruit de ergste. De stortingen zijn met toestemming van de overheid hoofdzake lijk verricht door de che mische industrie Synres. Het gaat om mislukte pro- duktiedelen, laboratoriu- mafval, kunstharsfracties, al dan niet met oplosmid delen en al dan niet in va ten verpakt. De gevonden bestanddelen zijn onder meer butanol, for maline, ureum, fenol, sty reen, glycerine, alkyclhars, ftaalzuur, tolueen, xyleen en nog tientallen andere stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Volgens de rapporteurs heeft vanuit de stortplaats tijdens de monstername vrijwel geen uitstroming van zoge noemd percolatiewater (per- coleren is doorsijpelen, red.) plaats gehad. De droge zomer van 1983 kan daar mede oor zaak van zijn. Het kan ook betekenen dat de stortplaats in klei is uitgegraven en dat daardoor de stortplaats op natuurlijke wijze is geïso leerd. Een derde mogelijk heid is dat het water is weg gezakt naar het diepere grondwater. Aanbevolen wordt een nader onderzoek in te stellen naar de invloed van de verontrei nigingen op de kwaliteit van het grondwater in en om deze stortplaats. Rotterdam Ook bij de Roteb en de Rotterdamse yuilver- brandingsbedrijven VYI en AVR ïn de Botlek bereiden de ambtenarenbonden acties voor. Dit is besloten door de vier samenwerkende bonden in Rotterdam. De acties zijn gedacht na 2 november, als de werknemersor- gansiatics en minister Rietkerk het dan niet eens zijn ge worden, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo. De mogelijke acties komen bij de plannen die de bonden al hebben voor de PTT en de Rotterdamse haven. Rotterdam De verplichte vijfjaarlijkse keuring van olie tanks vervalt voor de zoge naamde 'onrendabele gebie den' voorgasaansluitingen. Dit heeft het Rotterdams college besloten om eigenaren en be woners van deze gebieden niet onnodig op hoge kosten te ja gen. Om bodemvervuiling te voor komen moeten olietanks elke vijf jaar worden gekeurd. Zo'n keuring kost tussen de drie- en vierduizend gulden. In de on rendabele gebieden zijn de mensen op olie aangewezen, omdat aansluiting op het gas net hen enkele duizenden gul dens kost. Daardoor is er vol gens hel college voor deze mensen geen echte vrije keus lussen olie en gas. De verplichting om de olie tanks elke vijf jaar te laten controleren wil het col lege- voor deze gebieden laten val len. Wel blijven de eigenaren en bewoners aansprakelijk voor eventuele verontreini ging van de grond door lek kende tanks. Rotterdam wil daarnaast onderzoeken of het door subsidies, of andere fi nanciële tegemoetkomingen, mogelijk is de onrendabele ge bieden toch zoveel mogelijk op het gasnet aan te sluiten. Rotterdam Een grote groep Rotterdam vertrekt vrijdag 28 oktober al naar de grote anti- kern wapen-de monst rat ie in Den Haag. De groep, volgens een schatting van de organisa tie 150 tot 200 mannen en vrouwen, gaat te voet en zal overnachten in Delft. „We krijgen van steeds meer kanten te horen, dat mensen met de optocht willen mee gaan", zegt Hilde Knijn, een van de leden van de organisa tie. Omdat het aantal slaap plaatsen in Delft beperkt is, hoopt ze dat iedereen die wil meelopen zich tevoren aan meldt (361704 en 209145 in Rotterdam). Er zijn mensen die onze krant nog niet I iezen. Uw beste vriend oi vriendin misschien. Breng daar even I baan verandering in. Ad,es.~" Maak hem of haar abonnee. Zo gefikst p0„. en goed beloond! Want voor die kleine» u,C°de: - moeite krijgt u een telefoonklapper. I oonP'aa(s: Sfi r de Wek toa&nt; I j^otplaelT" Teleloon. I Siuurc deb0. "°Pen ff 3ÜOO _^ye' i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 5