WATERWEG Lentefeest viert jubileum in Passage Schilderijen van de Noor Finn Block SPORT ORALLA0EO 'We wilden ons te graag bewijzen' Extra wc's in Kolpabad hard nodig Inbraak in nieuwbouw Brochure belooft meer steun bij woning verbetering Elektriciën breekt ribben PUNTSGEWIJS Programma Filmhuis Harmonie Cor van Hoeven voorlopig nog buitenspel Geen wijzingen bij SW Habermehl blijft SPORTAGENDA Schiedam Vader Abraham, Imca Marina, buik danseres Jonina, The Family en The Sunny Boys. Dat zijn de artiesten, die volgende week woensdag het feest ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig be staan van Lentefeest komen opluisteren in het Pas sagetheater. Rietje Konings:„tk mis nog zoveel mensen van vroeger/' Voorzitter Rietje Konings van de stichting die zich inzet voor gehandicapten vindt het jam mer dat er in Passage maar plaats is voor zestien rolstoe len, juist omdat veel van de bezoekers van Lentefeest aan zo'n hulpmiddel zijn gebon den. „Maar ja, daar is niets aan te doen. Van de brandweer mag het niet hè. Aanvankelijk zouden we het jubileum ge woon in ons eigen pandje aan de Broersvest vieren, maar daar is te weinig ruimte. Want we willen zoveel mogelijk mensen laten meegenieten, ei genlijk iedereen die aan onze activiteiten meedoet. Natuur lijk zijn nieuwelingen ook wel kom. Maar het feest is in eer ste instantie bedoeld voor onze eigen mensen." Het is dan ook de bedoeling dat begin volgend jaar de sporthal weer wordt afge huurd om het feest nog eens over te doen. Daar kunnen honderden rolstoelen in. als het moet en zelfs mensen die aan hun bed zijn gekluisterd, kun nen daar met bed en al naar binnen. „Net als bij de oprich ting in 1971. Dat hebben we ook met een groot feest met artiesten in de sporthal ge vierd. Lukt het niet om dat begin volgend jaar nog eens te doen, dan moeten we het maar na het sportseïzoen doen", zegt Rietje. Aan het feest in Passage, dat woensdag om half twee begint, werken alle artiesten belange loos mee. „Geweldig, hè", ju-; belt Rietje, terwijl ze met een stapeltje (gratis) toegangskaar ten wappert. „De mensen kun nen ze hier bij Lentefeest af halen of even opbellen. (70.53.81). „Ik mis nog zoveel mensen, die hier vroeger ook op de soos zijn geweest. Ik hoop dat ik ze volgende week allemaal in Passage zie." 's Avonds houdt Lentefeest in het pand aan de Broersvest 101 een receptie om het jubile um te vieren. Alle mensen die in de loop der tijd iets voor de stichting hebben gedaan, wor den uitgenodigd om daar hun gezicht te laten zien. Vlaardïngen Een bewoner van de Burgemeester Pruis singel, W.H. Daalmeijer, heeft zich vooral de afgelopen zomer nogal geërgerd aan het geringe aantal toiletten in het Kolpabad. Hij meent dat er de afgelopen zomer gezien het warme weer en de grote aantallen bezoekers zoveel geld in het laadje moet zijn gevloeid dat het op zijn plaats zou zijn als er twintig toiletten en urinoirs bij zouden ko men. „Ik heb 8 a 9 maanden geleden in de krant gelezen dat het Kolpabad voor de zoveelste keer aan een verbouwing toe is, maar nooit is er aan de sanitaire voorziening ge dacht. In het Kolpabad zijn maar oen beperkt aantal toi letten in het buitenbad: voor de dames 4 stuks en voor de heren 2- en 3 urinoirs en bovendien zijn beide naar mijn mening onbruikbaar voor invaliden en rolstoelgebrui kers." Volgens Daalmeijer zou een flinke uitbreiding van het aantal toiletten geen overbodige luxe zijn, gezien het feit dat het inwonertal van Vlaardingen de afgelopen dertig jaar flink is gegroeid, terwijl het aantal toiletten in het zwembad hetzelfde is gebleven. „Het publiek zou er mis schien meer gebruik van maken, minder in het water urineren en de faecalien uit het zwembroekje van de baby niet meer in het bad uitspoelen (zelf gezien)", aldus de briefschrijver. Schiedam Bij inbraken in een woning aan de Buys Bal lotsingel in Schiedam-Oost en de nieuwbouw aan de Gildeweg in Woudhoek zijn respectievelijk sieraden ter waarde van 4000 gulden, een cv-ketel van 2200 gulden en bouwmaterialen van 4000 gulden gestolen. De gedu peerde aannemer in Woud- hoek is het aannemersbedrijf Den Hartogh BV. Islam Om vooroordelen over de Is lam weg te nemen houdt de werkgroep buitenlanders Nieuwland zondag een voor lichtingsbijeenkomst in de Sint Jan de Doperkerk. De werk groep Er zijn gastsprekers, er worden videofilms en dia's vertoond en na de pauze wordt er in groepjes over het onder werp gesproken, samen met de aanwezige islamieten. De bij eenkomst in de kerk aan de Mgr. Nolenslaan begint zon dagmiddag om twaalf uur. Bij exploit van mij d.d. 7 december 1983 is ten ver zoeke van Eu rap Control b.v. te Rotterdam, als ge volmachtigde van E.G.E. ö.v. te Amsterdam, op ver korte termijn gedagvaard: roevrouw M. Freira de Pina, zonder bekende woon- of verblijfplaats in binnen- en buitenland, om te verschijnen ter terecht zitting van de Kantonrech ter te Schiedam, Lange Haven 65 te Schiedam, d.d. dinsdag 3 januari 1984 te 11.00 uur v.m., teneinde te worden gehoord naar aanleiding van de vorde ring van eiseres, strekken de tot ontbinding van de tussen partij bestaande huurovereenkomst betref fende de woning Rotter- damsedijk 266-D te Schie dam, met ontruiming van de2e woning en veroorde ling van gedaagde tot be taling der huurpenningen roet rente en kosten vol gens de wet. C. P. m. Knüppe tgv. kand.-deurwaarder Deurwaarderskantoor Fpnlijne Dolk Iftinlaan 90 3111 AW Schiedam Schiedam Het gebied, waar Schiedam de helpende hand toesteekt bij groot onderhoud van particuliere woningen, wordt per 1 juni '84 groter. Vanaf die datum komen ook woningen aan het Fabriplein, de Rijnstraat en de Laurens Cosierstraat en omgeving in aanmerking voor extra steun. Tot op heden konden in Schie dam alleen de eigenaren van huizen in de Mariastraat en de Brugmanstraat en omgeving én het gebied tussen de Groe- nelaan en de Buitenhaven bij gemeente en rijksoverheid te recht voor extra financiën. De subsidiemogelijkheden worden verruimd omdat is geconsta teerd dat particuliere woning verbetering achterblijft bij verbetering van gemeentelijke en corporatiewoningen. Bij de gemeente bestaat de indruk, dat de rijkssubsidies niet het gewenste resultaat opleveren. Daarom heeft de gemeente on langs extra maatregelen ge troffen, die zijn samengevat in de brochure 'Gemeentesubsi- die groot onderhoud particu liere woningen'. Daarin staan in het kort alle subsidiemoge lijkheden samengevat. De bro chure is in het stadskantoor verkrijgbaar bij de afdeling voorlichting van het stadskan toor en de dienst gemeente werken in het stadskantoor. Schiedam Met gebroken ribben is gisteren een 19-jarige elektricien in het Schieland- ziekenhuts opgenomen. Hij was op de nieuwbouw aan de Scheepvaartweg ongelukkig ten val gekomen. Staande op een trapleer had hij elektrici teitskabels getrokken, maar toen hij naar beneden liep, ging er wat mis. De trapleer stond op een luik, die een gat afsloot. Het luik kantelde, de jongen viel naar beneden en kreeg het luik tegen zijn'^borst Daar...zijn ze w VAN GOSCINNY EN UPERZQ IN KLEUBEN In de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat in Schiedam wordt 2aterdag 10 december een orgelbespeling verzorgd door Kees Passchier, Vocale medewerking wordt gegeven door bas Jaap Blom. De vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum zorgt ie dere maand voor een concert in de aula. In de maand de cember is het programma in verband met de feestdagen vervroegd naar de 10e. Het programma staat in het te ken van de Advent en de na derende Kerst. Het concert be staat uit werken van Pachel- bel, Bach, Handel, Wesley en Guilmant. Het concert begint om drie uur. Gedurende de maand de cember exposeert Galerie te Kunst en te Keur keramiek van Gerda Grashuis, etsen en pentekeningen van Herbert Lincklaen Westenberg en olie verfschilderijen van Wim van Leeuwen. Galerie te Kunst en te Keur is gevestigd aan de Smalle Havenstraat in Vlaar dingen en is op vrijdagmiddag, vrijdagavond en op zaterdag voor het publiek geopend. Za terdag 10 december geeft Ger da Grashuis een demonstratie pottendraaien. Gerda maakte zowel in binnen- als buiten land kennis met de vele moge lijkheden van de keramische kunst en bekwaamde zichzelf in de techniek en de vormge ving. Ook dit jaar verzorgt orga nist Koos Bons een concert met jeugdige solisten in de Maassluise Immanuelkerk. Dit jaar treden vier jonge musici voor het voetlicht. Patricia Go op fluit. Marco Bons viool en Ruud en Leo den Broeder op trompet. Koos Bons speelt werken van Hhndel, Mozart, De eerste tekenfilm van de bekende stripfiguren Bach en Haydn. Het concert begint zaterdag IQ. december om vier uur. Hoe een onbewoonbaar ge worden gebied eruit ziet en wat voor indrukken dat op be zoekers maakt, laat de Russi sche film Stalker zien. Een schrijver en een wetenschap per laten zich door gids Stal ker rondleiden in een door meteorieten onbewoonbaar ge worden gebied. Filmclub Schiedam in de Nieuwstraat (gebouw De Teerstoof) draait deze film op vrijdag 9 decem ber om half tien. Stichting Rood Vlaardingen vertoont zaterdag 10 december de Italiaanse film 'Brutti, spor- chi e cattivi' van Ettore Scola uit 1976. De film gaat over de blinde hebzucht van een fami lie die alles doet om vaders verzekeringscentjes te be machtigen. Aanvang: acht uur. In de Dorpskerk van Kethel wordt vrijdagavond 9 decem ber een orgelconcert gegeven door Gerard Legierse. Hij voert werken uit van Bach, Buxtenhude en Pachelbel. Le gierse is organist van de Kot- Asterix speelt zaterdag de hoofd rol bij de Fico. terdamse Michael Clemens- kerk en is als docent werk zaam in Made en Drimmelen. Het concert begint om half acht. Zaterdagmiddag om drie uur wordt in het Maassluise Ge meentemuseum een expositie geopend van de schilderijen van Jeanne Bieruma Oosting. Kunstknticus Frans Duister houdt een inleiding en een houtblazerstrio zorgt voor de muzikale omlijsting. De ten toonstelling draait de hele maand december. Het Ge- mee mem useum is te vinden aan de Zutddijk 16. Zmvel m Triangel als in Mid- delhuyse verzorgt de Fico za terdag film voorstellingen. 'As terix en de heiden' draait om 10.00 uur in Triangel, om 12.30 uur in Middeihuyse en om 13 30 uur nog een keer in Tri angel. In de avonduren draait de Fico 'Escape to Victory' voor leden. Om zes uur en om kwart voor negen. De werken van de Noorse kunstschilder Finn Block zijn tot en met 15 januari te bezichtigen in de Konings hof in Maassluis. Deze nu 71-jarige zeeman woont sinds 1977 in Maas sluis en schildert pas sinds die tijd. Hij kreeg les van Hetty Geurtsen en Manon Lith. Reinier Rijke is zijn huidige leermeester. Finn Block komt uit een kunstzinige familie. Zijn broers schilderen ook. Aanvankelijk werkte hij met waterverf en maakte aquarellen. Pas later begon hij met olieverf. In de schilderijen vertelt Block over zijn vaderland- Noorwegen. De rotsachtige kust van dat land is een dankbaar onderwerp voor hem, evenals de vele fjor den, watervallen en rivieren. De sterke kleuren in het werk van Block geven de realistische weergave van zijn onderwerpen een aparte dimensie. Blocks werk is een zeldzame reclame voor Noorwegen. De Koningshof is dagqüjks geopend. Op zaterdag en zondag sluit de Koningshof al om een uur. T 'The romantic English wo man' is de naam van een uit 1975 stammende film van Jo seph Losey. Het is het knap pe verhaal van de schrijver Lewis Fielding, die zijn echt genote het scenario laat vor men voor een film, een ont rouwe vrouw. De hoofdrol len worden gespeeld door micheal Came en Glenda Jackson. De film wordt vrijdag 9 en zaterdag 10 december ge draaid in het Filmhuis van de Harmonie- De voorstellin gen beginnen om half negen. Rotterdams Nieuwsblad 4 'mjÊ "njdag M J RW 9 december 1983 g g j Op de dag dat Bas van Noortwijk in Tblisi met Sparta aantrad tegen Spartak Moskou, vierde Jeanine van Noortwijk haar 28e verjaardag Baldadig weet een leuk cadeautje voor de Schiedamse 'femme fatale': een échte Russische bontmuts En dan het liefst een rode Hoeveel kilo aardappels gingen er ove rigens wel niet in die bontmuts van Bas? Erwin Koeman: 'Die Jack Kerk- laan (FCN) mag nog net m'n tas dra gen.' Het lijkt erop dat iedere sport club van z'n drankleverancier de nieu we elpee van André Hazes heelt gekre gen Gerard Wiegman, de superijverige PR-functionaris van Excelsior M, gaat tegenwoordig weer met de uitwedstrij den van het eerste mee Is zeker er gens anders niet meer welkom De Maassluise Sportraad speelt op 31 de cember tegen het bestuur van Excelsior M Omdat de vrouwen geklaagd heb ben wordt het traditionele oudejaars toernooi van de eersteklasser nu op 30 december afgewerkt Maakt een groot aantal huisvaders eindelijk eens oud en nieuw mee De flaporen van DVO *32 hebben al een hele tijd niets meer ge hoord En ook van Wim Stad nog geen teken van leven ontvangen Henk Zuy- derwfjk is in Amerika om zijn conditie op peil te brengen De conditie van Baldadig is altijd op peil Maassluis Cor van Hoe ven, en hij niet alleen, heeft het er maar moeilijk mee. Vorige week nog stond de in Maassluis zo geliefkoosde spits, zich te verbijten langs de lijn bij Zwart Wit '28 en ook mor gen, als Excelsior M speelt tegen SSS, zal de bewee glijke aanvaller niet van de partij zijn. Sterker nog, het bestuur van de eerste klasser legde hem dan wel een schorsing van drie wedstirjden op na het wegzenden in de wed strijd tegen Altena, zelf rekent Cor van Hoeven op een nog veel fiksere straf. „En dat net op een mo ment dat ik voelde dat ik weer naar mijn oude ni veau toe groeide. Het ging bij vlagen weer ouder wets," aldus de getergde speler. 'Spugen naar de scheidsrech ter/ stond er als reden voor het wegsturen van Cor van Hoeven op het wedstrijd for mulier. Voor de zoveelste keer loopt de dienstplichtige militair tegen een schorsing op. „Voor schoppen ben ik nog nooit opgeschreven. Het is altijd praten en iets derge lijks. Ik weet niet wat het is. Tegen Aitena had ik een Cor van Hoeven (rechts) gaat moeiteloos langs een verdedi ger van Xerxes. On no Wichers kijkt op de achtergrond verbe ten toe. door Chris Woerts verschrikkelijk schoppper te genover me. De scheidsrech ter, vond ik, trad daar te weinig tegen op. Toen ik weer werd neergemaaid werd het me te veel. Ik zei wat, ik spuugde naar de grond en werd er uit ge stuurd. Ik blijf erbij dat ik niet naar de scheidsrechter spuugde. Het is gebeurd en niet meer terug te draaien, maar ik baal er wel ontzet tend van." Techniek Praten met Cor van Hoeven over voetbal, is praten over techniek, kappen, draaien, versnellen en, bovenal, pas seren: ,,Ik vind het heerlijk om een tegenstander uit te spelen. Vaak voer ik het veel te ver door, ben ik hem voorbij, zoek ik hem weer op, Soms wel tot die keer toe. Gek worden sommigen er van, maar ik geniet dan. Ik weet het, in de eerste klasse hoef je zulke geintjes niet uit te halen, dan moet je direct spelen. Daarom is ook de overgang voor ons zo groot. Vorig jaar, in de tweede klasse, ging het allemaal vanzelf, we speelden vrij en onbevangen aanvallend voetbal. In de eerste klasse gaat dat niet meer, iedere fout wordt nu genadeloos af gestraft. We zijn misschien wel te aanvallend van start gegaan. Dat heeft ons punten gekost. Ach, we wilden ons ook zo graag bewijzen. Het ging allemaal veel te onrus tig, te snel, iedereen wilde bewijzen dat Excelsior ge woon in die eerste klasse thuis hoorde. Daar hebben heel wat ploegen van gepro fiteerd. Maar nu zijn we op een punt dat we anders spe len, Met meer overleg, meer discipline en ook met meer rust in het elftal. Kijk, thuis moeten we voor de aanval blijven kiezen. Het publiek spektakel bieden, want daar heeft het gewoon recht op. In uitwedstrijden zullen we behoudender moeten spelen. Tevreden zijn met een pun tje." Cor 'Diego' noemen ze hem ook wel in Maassluis, naar het Argentijnse wonderkind. „Ik ben best wel trots op die bijnaam," aldus Cor van Hoeven, „maar de mensen verwachten, ook gelijk zo'n hoop van je. Je merkt het ook in de wedstrijd. Je krijgt extra bewaking en dat maakt het er alleen maar moeilijker op voor mij. Op specifieke bewegingen heb ik nooit ge oefend. Ik heb het voetbal op straat geleerd. Moest altijd opboksen tegen oudere jon gens en daar heb ik ontzet tend veel van geleerd. Als ik naar een wedstrijd kijk, dan let ik altijd op passeer- en schijnbewegingen. Spelers als Olsen, Vanenburg, die zorgen toch voor prachtige dingen. Ik heb het boek van Wiel Coerver (Het leerplan voor de ideale voetballer, CW) gelezen en ik vind dat iedere jeugdtrainer dat boek in zijn bezit moet hebben. De jeugd kan er ontzetten veel van opsteken." Toeval Zelf kwam Cor van Hoeven bil toeval terecht bij Excelsior M~ Pas op 12-jarige leeftijd werd hij tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi ontdekt. „Voor die tijd had ik helemaal geen behoefte om in teamver band te spelen. Ik speelde op straat en vond dat prachtig. Ik heb ook nooit direct in de hoogste jeugdelftallen ge speeld. Iedereen vond mij te tenger en de licht, maar uit eindelijk ben ik er toch geko men." Met trainer Fer Groenweg als grote inspirator: „Ik krijg van Fer een hele vrije opdracht Mag me in het veld uitleven, maar mijn acties moeten wel rendement opleveren natuur lijk. Ik ben vaak voor mezelf bezig Gewoon met de bal aan de voel bewegingen uit probe ren. aan mijn zwakke punten werken. Fer stimuleert dal enorm. Echt, ik hoop dat hij nog een jaar trainer blijft Hij heeft zelf zoveel ervaring en kan ons nog zoveel leren, dal ik het doordzonde zou vind én als hij op zou slappen." Schiedam SVV snakt naar de winterstop. „Ieder puntje wat we nu nog pakken is meegenomen," al dus Huib Ruygrok. Tegen RBC zag de oefenmeester zijn formatie in de tweede helft wederom de fout in gaan. „RBC kreeg plotseling veel te veel vrijheid. Hoe het kon gebeuren weet ik ook niet." Voor de wedstrijd tegen Vitesse, die voor zondag op programma staat, brengt Huib Ruygrok geen wijzi gingen aan in zijn team. „Het zal een heel lastige wedstrijd worden, maar laten we er maar het beste van hopen," is Ruygrok op voorhand niet al te opti mistisch. Jan Kroos is nog steeds niet beschikbaar en ook Henk Salari zal in Arnhem ontbreken. Ruygrok: „Jan zit in dienst en ik hoop weer volledig over hem te kunnen beschikken na de winterstop. Met Henk weet ik. het niet. Het blijft natuurlijk tobben met al die blessures." Na de winsterstop kan Ruygrok ook weer beschik ken over Richard Dercks, die zijn schorsing er dan op heeft zitten: „We kunnen dan met een schone lei beginnen en in de tweede helft van de competitie ons ware gezicht laten zien." y' Schiedam Car Habermehl heeft zijn contract met de voetbal vereniging Schiedam met een jaar velengd Het be stuur van de vierdeklasser is zeer te spreken over de werk wijze van de in Zoet erin eei woonachtige en werkzame trainer en ook Habermehl heeft het erg zijn zin bij Schie dam. Reden om al m vroeg stadium het lopende contract met nog een jaar te verlengen. Zaterdag 10 december: KNVB-voei- bal: 14.30 uur Excelsior M-SSS, 14.30 uur PPSC-Nieuw Lekkertand, 14.30 uur Zwaluwen-'s-Gravenrandse QV, 14.30 uur Hoekse Boys-Maasdijk, 14.30 uur MVV '27-Katwijk. 14.30 uur ARC-DVO '32, 14,30 uur TSB-Excel- Sior P, 14,30 uur Hoogvlïet-HVO, 14.30 uur ZBVH-Vlaardmgen, 14.30 uur OSS '26-Salelliet; RVB-voetbal: 14.30 uur BVCB-Cion, 14 30 uur Sot- lek-GTB. 14.30 uur WK-Pu!tershoek, 14,30 uur SVDPW-MASC. 14 30 uur VDL-WHR; Basketbal: Haren: 20.15 uur Black Eagles-Green Eagles. 21.30 uur Juvenlus-Midland, Dames: 21.00 uur AMVJ Amsterdam-Green Eagles. 20.00 uur Juventus-Grassttoppers; Vollaybal: Heren: 16.45 uur Broleco Vlaardingen-Pancratiusbank/VCH 16.30 uur VCS-Udenhout, 16.00 uur CW-MVC. 14.00 uur RVC/Llbanon- Holy, Dames: 16.45 uur Broleco Vlaardlngen-Gemlni/K, 16.30 uur VCS-SpIfit, 14.30 uur Broleco-2- MVC, 18.45 uur Hou Stand-3-Holy: Zondag 11 d«c«mb«r: KNVB-voe!- bal: 14.30 uur Vitesse-SVV, 14.00 uur Hermes DVS-HOV, 14.00 uur De Musschen-Fortuna Vlaardingen, 14.00 uur DHS-Slikkerveer, 14.30 uur Excelsior '20-Martinrt, 14.30 uur VDL- RFC. 14.30 uur VFC-COAL, 14.30 uur SMV-Hoek van Holland, 14,00 uur Schtedam-De Hoilandlaan, 14.30 uur SCO '63-FCN -66; RVB-VO«lbal: 14.30 uur DEH-DFtZ, 14.30 uur NP '81-Olympus Schiedam, 14.30 uur Zuldersler-Demos, 14.30 uur SFC-De Ftoef, 14.30 uur SVDPW-Abbenbroek, 14.30 uur Euros port-Ursus, 14.30 uur NADO/V-Sehtedamse Boys. 14.30 uur Aeolus-MSV '71; Handbal: Damos: 13.00 uur OWS-Alhene, 13.00 uur EHC-De Hollandlaar. 14,10 uur MMO-UVG, Haren: 14.30 uur*EHC-De Hollandlaan, 14.10 uur DWS-UVG:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1983 | | pagina 3