Spiritisten uit kerk verbannen Konmar wijst kritiek af De Halte biedt vluchtelingen ook wasserette Ondernemers willen havenbeleid forceren Recepties druk bezocht VLAAROINES DAGBLAD SCHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Overvaller krijgt wroeging Juist aanvulling op Koningshoek9 PUT WORDT BEBOUWD, BUIZENGAT NOG NIET VLOS heeft nieuw bestuur Muzikale tiendaagse met 1000 solisten Expositie van bomen DINSDAG 3 JANUARI 1989 PAGINA II Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010- 4343229, 4352066, 4350557 sportredactie: 4345209 Schiedam Een 26-jarige inwoner van Capelle aan den 1 Jssel nam zich op oude jaarsavond voor om 1989 goed te beginnen en een oude zonde te bekennen. Het nieuwe jaar was nog maar enkele uren oud, toen de man zich meldde op het Capelse politiebureau om te vertellen, dat hij in 1986 een overval op een bank in Schiedam had gepleegd. Daarbij maakte hij 28.000 guldegbuit. De man.werd overgedragen aan de Schiedamse politie. Daar werd snel duidelijk dat het ging om een overval op de Rabo-bank aan de Broersvest. De recherche startte gisteren een onder zoek naar de geloofwaardig heid van 's mans verhaal. Echt opkijken van de spon tane bekentenis deed de Schiedamse politie overi gens niet. Commissaris Jan van Hoff; „Het komt wel meer voor dat iemand wroe ging krijgt en zich bij ons meldt". Maassluis De Konmar-di- rectie is niet onder de indruk van de kritiek van Maassluis- se ondernemers, die fel ge kant zijn tegen een filiaal van de supermarktketen in de Koningshoek. „Ik begrijp niet waar ze zieh druk om maken. Als ik hen was, zou ik de vlag uitsteken", aldus Konmar-woordvoerder E.A.G. Hazenkamp. Een aantal leden van de Maas- sluisse Ondernemersfederatie vreest dat de grote omzet, die de Konmar wil realiseren, ten koste zal gaan van supermarkten el ders in de stad. De federatie schat de omzet van de Konmar op zeven ton. De Torro-winkel, die voorheen in het pand in de Koningshoek was gevestigd, had een omzet van ongeveer 2 ton per jaar. Een ander bezwaar is de overlast, die de Konmar volgens de QFM zal veroorzaken: het plaatsen van winkelwagentjes en containers buiten de zaak zou 'de situatie geen goed doen'. Ook met de vergroting van het vloeroppervlak is de ÖFM niet erg gelukkig. De gemeente zegt echter niet over middelen te be schikken om de aanbouw van 355 vierkante meter tegen te houden. De grond werd twaalf jaar geleden al verkocht met de toezegging dat de eigenaar erop mochtbouwen. De advocaat van de federatie wist niettemin het afgeven van de bouwvergun ning met een week te vertragen. Geruchten, dat de Konmar het winkeloppervlak wil uitbreiden van 2200 naar 4500 vierkante meter, verwijst Hazenkamp naar het rijk der fabelen. De fe deratie noemt dat oppervlak in het jongste nummer van de Maassluisse Ondememerskrant, maar dat is volgens Hazenkamp een 'drukfout', jvolgens de Kon mar-woordvoerder krijgt de winkel in de Koningshoek, die eind februari rijn deuren opent, een oppervlakte van 2600 vier kante meters. De commotie, waarvan de Maas sluisse ondernemers melding maken, berust op één groot mis verstand, meent de zegsman van ?het concern. Hij wijt dat aan het feit, dat de plaatselijke midden stand nooit contact heeft gezocht met de Konmar. „De zaak -in de Koningshoek wordt gewoon een nette moderne Konmar en bo vendien één van onze kleinere vestigingen. Het blijkt dat de Maassluisse ondernemers ons gewoon niet kennen. Meestal zijn de omliggende zaken blij met onze komst. In een winkel centrum in Zoetermeer en in de Oosterhof in Rotterdam zijn we zelfs aangezocht om als trekker te fungeren. In Maassluis zie ik de Konmar als een zeer goede aanvulling op het winkelbe stand". In de omzet van zeven ton, die de Maassluisse middenstand voor spelt, gelooft Hazenkamp niet „Zo'n hoog bedrag is'voor zo'n kleine zaak niet erg waarschijn lijk". SchiedamDe religieus-spi ritistische vereniging Har- monia is uit de Opstandings- kerk verbannen/Sinds sep tember kwamen de leden in de protestantse kerk aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan bijeen, maar na protesten van gemeenteleden en buitenstaanders werden de spiritisten verzocht om te kijken naar een ander onder komen. Na een gesprek tussen het be stuur van Harxnonia en het kerkbestuur werd besloten, dat de huurovereenkomst ongedaan zou worden gemaakt. In afwach ting van een nieuwe behuizing mochten de spiritisten wel in de kerk blijven. Na bemiddeling van de kerk vinden de séances van Harmonïa nu in wijkcen trum Nieuwland plaats. Vooral druk van buitenaf heeft de kerk aangezet om de overeen komst open te breken. Direct na dat het Rotterdams Nieuwshlad schreef dat de spiritisten in de kerk bijeenkwamen, kreeg het kerkbestuur verontruste tele foontjes en brieven van buiten staanders. Een groepje gelovigen kondigde zelfs aan te gaan bid den voor de poort van de kerk. De kerkbestuurders werden door de protesterende buiten staanders voor 'goddeloos' uitge maakt. Dominee G. de Lang is vrij laco niek over het scheiden der we gen. De huurovereenkomst met de vereniging werd gesloten in de tijd dat dominee L. de Ru nog actief was. „Het verhuurbeleid is ook niet iets waar wij ons dage lijks mee bemoeien", zegt De Lang. Wel is de dominee ervan overtuigd dat de ideeën, die de spiritisten aanhangen, strijdig zijn met de christelijke leer. „Maar de vraag is natuurlijk of je het per sé met een groepering eens moet zijn, als je een zaal verhuurt". Het feit, dat Harmonia zich ook op religieus terrein begeeft, heeft uiteindelijk tot de beslis sing geleid om de banden met Harmonia te breken. „De zaak bleek toch gevoeliger te liggen dan de beheerscommissie had ingeschat". Medium De activiteiten van Harmonia worden door De Lang als "tame lijk onschuldig* getypeerd. Naast lezingen- over reïncarnatie houdt de vereniging zich bezig met psychometrie en dergelijke. In de vereniging is regelmatig een medium te gast, die wel eens berichten uit het hiernamaals schijnt op te vangen. Met name zieken zijn regelmatig bij de acti viteiten van de vereniging ge baat, zo vindt Anneke van Oor schot. Zelf is zij 'uit praktische overwe gingen' geen lid van de vereni ging; haar man Gerrit is voorzit ter van Harmonia. Typisch spiritualistisch is de be weging volgens Van Oorschot niet. „De meeste leden gaan er van uit, dat er leven na de dood is, maar dat wil niet zeggen dat een overledene op aarde terug keert"- In de gehanteerde gene zingsmethodes als handopleg ging ziet Van Oorschot weinig kwaads. „Jezus deed ook aan handoplegging. Ook in deze tijd zijn er zielen, die zich daarmee bezighouden". Het aanhangen van spiritistische experimenten hoeft volgens Van Oorschot niet op gespannen voet te staan met de traditionele reli gieuze beweging. De meeste le den accepteren God als hoogste macht De band tussen Harmo nia en de protestantse kerk be stond ook uit meer dan een. sim pele huurovereenkomst Som mige leden van Harmonia zijn belijdend lid van van de kerk, één zingt er zelfs in het kerk koor. Onoverbrugbaar Dominee De Lang beschouwt de tegenstellingen wel als onover brugbaar. „De kerk ontkent het bestaan van positieve en nega tieve spirituele krachten mis schien niet helemaal. Ervan uit gaande dat deze krachten be staan, is het natuurlijk de vraag of je aandacht aan die verschijn selen moet geven. Waarom zou je je richten op dode voorouders, als er een levende God beschik baar is?" Hoewel De Lang de opkomst van spiritistische splintergroe pen ais 'een opleving van hel heidendom' beschouwt, over weegt hij geen maatregelen te gen de aanhangers van Harmo nia, die in de protestantse kerk actief zijn. „In een mensenleven kan van alles gebeuren. Ook met collega's heb ik diepgaande me ningsverschillen' Het ontbreken van een gemeen schappelijke code tussen Harmo nia en de protestanten is uitein delijk de oorzaak vaiThet opzeg gen van het huurcontract „Met katholieken kun je slaande ruzie hebben, je weet dat zij de heilige drieeenheid van God. Jezus en de Heilige Geest als basis van het geloof accepteren. Zelfs al heb je ruzie, je blijft altijd familie van elkaar. Met Harmonia hebben we nooit problemen gehad, maar het bleven buren, nooit familie. Door het vertrek hebben we het misverstand willen wegnemen dat onze ideeen kunnen harmo niëren". Voorzitter Gerrit van Oorschot betreurt de stap van het kerkbe stuur. Volgens hem houdt Har monia mensen met belangstel ling voor het occulte juist met beide benen op de grond. Het idee, dat er veel tussen aarde en God inzit, wordt door spiritisten als een gegeven beschouwd. De christelijke leer ziet men volgens eigen zeggen in-een wat breder verband. „De mens is op aarde om zoveel mogelijk te leren. Vandaar dat wij alle godsdien sten bestuderen en het spirituele niet schuwen. Dat een kerk ons accepteerde was een doorbraak, maar we zijn weer terug bij af", aldus Van Oorschot. De hijskraan is goed zichtbaar op de foto van de Put in Vlaardingen. Het veldje tegenover molen Aeo lus, jarenlang een geliefd speelterrein voor kinderen uit de buurt, wordt volgebouwd met senïorenwonln- gen. Ook op het even verderop gelegen Diikzïcht- terrein komen ouderenwoningen. De verwachting is, dat de bouwactiviteiten zich de komende jaren zullen verplaatsen in de richting van het Buizengat. Voor de bebouwing van dit buitenste deel van het historische havenstelsel, rechtsonder op de foto, zijn de voorbereidingen al enkele jaren aan de gang. Tal van panden op de Kortedijk zijn al gesloopt. Of wethouder Bas Goudriacn zijn ambi tieuze plannen met woningbouw en een theater over het water kan verwezenlijken, zal de tijd leren. Het bouwplan rond het Buizengat is een van de best be waarde geheimen van Vlaardingen. Vlaardingen De nieuwe ruimte va» de vereniging Vluchtelingenwerk in Vlaardin gen is de enige van dit karakter in Nederland, die uitgerust is met een wasserette. Later deze maand 'opent wethouder Jan Madern de nieuwe behuizing in De Halte, voorheen een sociëteit van de hervormde kerk aan de Callenburgstraa t. De wasserette is bedoeld als 'lok kertje' voor de toekomstige ge bruikers. Het bestuur wil er mee voorkomen dat de circa 60 vluchtelingen die Vlaardingen binnen zijn stadsgrenzen heeft, vereenzamen op de flats waar zij zijn ondergebracht. „We hopen dat ze onder het doen van de was gezellig een praatje met elkaar maken", aldus een bestuurslid. Dat kan overigens tot taalpro blemen leiden: de vluchtelingen zijn afkomstig uit de meest uit eenlopende landen. Op de 'zor- glijst' staan namen van mensen uit Eritrea, Liberia, Egypte, Soe dan, Syrië en Turkije. De afgelopen maanden is er flink gerenoveerd en de vereni ging Vluchtelingenwerk heeft staan te kijken van alle mede werking die zij kreeg. Zo hebben bedrijven gratis spullen gele verd, van koffiezetapparatuur tot materialen die voor de ver bouwing nodig waren. De her vormde kerk schreef een rente loze lening uit. De afdeling Vlaardingen van de vereniging Vluchtelingenwerk, Maassluis De Kamer van Koophandel gaat de contrac ten onder de loep nemen, die 'bedrijven aan de Haven met de gemeente Maassluis heb ben gesloten. De Kamer is op zoek naar zwart op wit gestel de verplichtingen van de ge meente betreffende het on derhoud van de Haven. Doel is de gemeente zo mogelijk langs juridische weg te dwin gen de haven uit te baggeren. De Kamer wil ook nagaan in hoeverre bedrijven schade hebben geleden van het dichtslibben van de Buiten haven en de Haven. De door de Maassluisse Onder nemersfederatie aangezwengel de gesprekken tussen de ge meente en hét bedrijfsleven over de toekomst van ae niet meer voor grotere schepen toeganke lijke haven hebben tot nu toe weinig opgelevf .'d. Van- de ooit op het stadskantoor gedane toe zegging, dat via de interimwet bodemsanering geprobeerd zou worden geld bijeen te krijgen om >1, de haven uit te baggeren, is tot ongenoegen van de onderne mers nog niets terecht gekomen. Dat zal ermee te maken hebben, dat de haven is vervuild met gif tige stoffen. De gemeente heeft de bedrijven duidelijk gemaakt, dat wat het havenbeleid betreft er gekozen zal moeten worden tussen wo nen en werken. Een combinatie van die twee lijkt onuitvoerbaar, omdat omwonenden in toene mende mate klagen over geluid hinder. Vorig jaar braken boze buurtbewoners de straat op, toen een kraan bij een overslagplaats van zand en grint te veel herrie maakte. Volgens het Maassluisse bedrijfsleven houdt de gemeente bitter weinig rekening met wat genoemd wordt 'de belangen van een goed functionerende ha ven'. Met de grond rond de ha ven wordt verkeerd omgespron gen, vinden de ondernemers: „Onlangs is een terrein nabij de haven aan bedrijven uitgegeven, die gezien hun activiteiten ge makkelijk verder van de haven hadden kunnen worden gesi tueerd". die naar andere ruimte zocht in verband met de voorgenomen sloop van het Weeshuis, gaat in de Callenburgstraat ook kantoor houden. Het wordt er dus niet al leen een ontmoetingsruimte. Voorts is er een spreekkamer. Het gebouw blijft De Halte he ten. De vereniging denkt niet dat de naam met de kerk wordt geassocieerd; bovendien heeft de naam wel een symbolische bete kenis, Vlaardingen Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwer king (VLOS) is het jaar, waarin het Filippijnen-project zal wor den afgerond, met een volledig nieuw bestuur begonnen. Alle vijf bestuursleden hebben hun functie neergelegd, om overi gens verschillende redenen, In de nieuwe ploeg zit de vrouw van de burgemeester, Ineke van Lier, als secretaris. Voorzitter is Mindert Baas en verder zijn er Ted van der Geest, Zwaantje Schaap, Anke Munnik en Kees Bracco Gartner. Het nieuwe bestuur wordt vrij dag 13 januari tijdens een nieuw jaarsbijeenkomst in het VLOS- Derde Wereldcentrum aan de Cornell's Houtmanstraat offi cieel voorgesteld. De VLOS verwacht een finan cieel moeilijk jaar. Er moeten meer giften van donateurs ko men om het werk te kunnen voortzetten, omdat de nationale commissie Voorlichting en Be wustwording Ontwikkelingssa menwerking de subsidie heeft verminderd. Ex-bestuurder Bim Oppenheim heeft veel vertrouwen in de nieuwe ploeg. „Ik ben twee jaar bezig geweest om af te treden", zegt hij, „want we konden geen opvolgers vinden. Maar de men sen, die de fakkel nu overne men, zijn gemotiveerde men sen". Het zijn vooral redenen in de persoonlijkesfeer, die een aantal bestuursleden andere prioritei ten deed stellen. Voor Kees Cle ment en Bim Oppenheim bij voorbeeld golden familie-om standigheden als doorslaggeven de factor. Zo denkt Oppenheim er ook aan zich langzaam terug te trekken bij de vereniging Vluchtelingenwerk. Hij blijft wel lid van beide clubs en zal ook zeker vergaderingen blijven be zoeken. Streekschool groeit tegen klippen op Maassluis/Vlaardingen/Schie dam De ambities van de Streekmuziekschool houden ge lijke tred met de groei van het aantal leerlingen. Terwijl de in schrijving voor het nieuwe sei zoen nog niet eens geopend is, hebben zich al 125 gegadigden aangemeld. „We groeien tegen de klippen op", constateert di recteur Hans Mulder tevreden. Hij wil de populariteit van zijn school onderstrepen met een grootscheepse Muzïek-Tien- daagse. Bijna de helft van de 2250 cursis ten uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die momenteel in strumentale of vocale lessen vol gen aan het regionale instituut, treedt tijdens dit evenement voor het voetlicht. De tiendaagse vindt plaats van 18 tot 28 januari. Er werken ruim 900 leerlingen en 45 docenten aan mee. Tien zaaltjes in de drie Waterwegste- den worden tijdelijk als concert ruimte ingericht. De Muziek-Tiendaagse is een vervolg op de succesvolle Mu- ziekweek van vorig jaar. Hon derden leerlingen maakten toen bun podiumdebuut in een sterk gevarieerd programma. Klas siek, pop en lichte muziek vor men ook dit jaar weer de ingre diënten van het festijn, dat de luisteraar onder meer een blok- fluitensemble, gitaartrio's, een dwarsfluitkwartet, een'*-pop- groep en een bigband in het vooruitzicht stelt, Voor de gele genheid wordt bovendien een brassband samengesteld. De do centen doen ook een forse duit in het zakje: Saskia van Hattem (harp) verzorgt een dansavond en gezamenlijk treden de mu ziekleraren op tijdens een docen tenconcert in het Stedelijk Mu seum in Schiedam. De Muziek- Tiendaagse wordt besloten met een wervelende avond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal, waar Cees Matla's Bigband Nieuw Waterweg-Noord een jazz-ballet begeleidt. Hans Mulder zelf heeft het te druk om zijn muzikale kwalitei ten ten toon te spreiden. Hij zal als 'reizende ambassadeur' ver schillende uitvoeringen bezoe ken, Van sommige zal hij niet meer dan een glimp kunnen op vangen, omdat er soms zes con certen op één avond worden ge geven. Maar anders dan vorig jaar hoeft Mulder er niet meer in zijn eentje op uit: door het groei end aantal leerlingen kon de muziekschool een adjunct-direc teur aanstellen in de persoon van Arthur de Bussy. Vlaardingen De plantsoenendienst houdt de hele maand januari een bomententoonstelling aan de Hofsingel. De grote kas, waarin met name in de wintermaanden aan het verbeteren van hefbomen- stand wordt gewerkt, is tot een binnenpark omgetoverd. In de kas is een route uitgezet, die langs verschillende boom-onder werpen voert Bezoekers kunnen opdrachten uitvoeren. Met het ini tiatief hoopt de plantsoenendienst de betrokkenheid van de bevol king met de bomen, die her en der in de stad zullen worden geplant, te vergroten. ken van de randvoorwaarden voor dit laatste was het enige minpuntje, dat een raadslid van linkse signatuur aan de receptie kon ontdekken. Wijn was er gis teravond in overvloed, maar hoe kan je je ten volle overgeven aan borrelpraat als de jenever ont breekt, zo vroeg het raadslid zich af. Bezoekers aan de Vlaardingse receptie hadden wat dat betreft geen klagen. Toch was het zeker niet in de eerste plaats het geest rijk vocht dat de sfeer in het stadhuis aan de Markt bepaalde. Het waren vooral de ruim 500 bezoekers die er een voortreffe lijk feestje van maakten. Zelden beleefde Vlaardingen zo'n ont spannen en geanimeerde nieuw jaarsontvangst als gisteravond. Onder de aanwezigen waren op vallend veel jongeren en verte genwoordigers van verenigin gen, Hun gekeuvel vermengde zich met de beschaafde klanken van het Haags Salon Kwartet. Veel belangstelling trok ook de vertoning van de film Vlaardin gen, een groeiende stad. De drie voorstellingen van deze docu- Maassluis/Vlaardingen De rij voor het college van B en W groeide gisteravond zo, dat be zoekers van de Maassluise nieuwjaarsreceptie op een gege ven moment in de hal moesten aansluiten om burgemeester Hans van Es en zijn college de hand te kunnen drukken. De organisatoren van de recep tie in de burgerzaal van het stad huis kunnen met enkele honder den bezoekers terugzien op een geslaagd evenement. In tegen stelling tot Vlaardingen stonden er in Maassluis gisteravond am per attracties op het programma, maar dat bleek de Maassïuizers er niet van te weerhouden even binnen te wippen. Maassluis benutte de receptie waarvoor hij in het leven geroe pen is: onder het nuttigen van een drankje terugkijken op het voorbije jaar en vooruitblikken op het nieuwe. Particulieren en verenigingsmensen keuvelden veelal over koetjes en kalfjes, maar sommige politici waagden zich aan serieuzere bespiegelin gen. Langzamerhand beginnen zij zich op te warmen voor de verkiezingstijd, die aan de'hori zon opdoemt Reeds dit jaar zijn er Europese verkiezingen, ter wijl het volgend jaar de nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. Borrelpraat kon het echter niet genoemd worden. Het ontbre- Burgemeester Hans van Es schudt Maassïuizers de hand. Het wachten in de lange rij werd be loond met een verfrissing. mentaire uit de jaren, vijftig wa ren alle 'uitverkocht'. Zaterdag zal blijken of ook Schiedam massaal uitloopt voor de gemeentelijke nieuwjaarsbor rel, Het bestuur van de Jenever- stad ontvangt de burgerij als ge woonlijk in de Korenbeurs. De receptie begint om vijf uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1