Nij pels akkoord met bouw Spaland 't Packhuis is weer open PHEBU alp Ramjets trekker op Night of Nut Rock TAPIJTEN^ VLAARDINGS DAGBLAD SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG GOURANT PTT krijgt nieuw sorteer- centrum Kano-pe? o in Sportfondsenbad Schiedam weer echt even Jeneverstad Maassluïsse schooljeugd bestrijdt vandalisme 40% KORTING ALLE TAPIJTEN te KEUS Industriëlen steunen musea Wijkteam politie is weer compleet Ski-jacks weg Europese Topmerken Mini- logger versterkt museum- vloot WATERWEG DONDERDAG 5 JANUARI 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229, 4352066, 4350557 - sportredactie: 4345209 Vlaardingen Het lijkt niet op te kunnen met de feesten bij de PTT. De champagneflessen, die ter ere van de verzelfstandiging werden ontkurkt, mogen amper in de glascontainer liggen in Vlaardingen is alweer een nieuw feestje in aantocht Op 20 januari wordt het nieuwe sor- teercentrum aan de Taanderij- straat geopend door wethouder Jan Madern {economische aan gelegenheden). De opening van het nieuwe voorsoorteereentrum in Vlaar dingen is het startsein voor een flinke reorganisatie van de PTT in Vlaardingen. Direct na de opening wordt het sorteerge- deelte van het postkantoor aan de Westhavenkade in gebruik genomen door PTT-telecom, dat een reparatievestiging in het pand wil gaan vestigen. Het gedeelte, dat voor het pu bliek is geopend, blijft voorlopig wel in het oude pand gehand haafd. Pas eind juli, als het nieu we hoofdpostkantoor aan de Waalstraat wordt geopend, wordt ook het voorste gedeelte van het pand aan de Westhaven kade aan PTT-telecom overge dragen. In de PTT-vestigingen worden, verdeeld over Vlaar dingen, in de loop van het voor jaar drie giromaatapparaten geïnstalleerd. De reden voor de reorganisatie van het 'gebouwenbestand zijn volgens directeur Wemer ae Bree velerlei: in het oude ge bouw aan de Westhavenkade was de PTT uit haar jasje ge groeid, terwijl zowel de zakelijke als de particuliere klanten niet echt gelukkig zijn met de ligging van het pand aan de Westhaven kade. „Het zakelijk verkeer kan aan de Westhavenkade niet echt uit de voeten, terwijl de particulier het pand te ver uit de looproute vindt liggen", zegt de directeur. „Met name met het bezorgen van pakketten komt men in de grootste problemen. De Westha venkade is slecht bereikbaar, terwijl parkeerruimte nagenoeg ontbreekt". In het nieuwe pand aan de Taan- derijstraat in het meest oostelij ke deel van de Vettenoordspol- '**der, bestaat wel voldoende mo- -gelijkheid tot'parkeren. Heel .'handig bij het afleveren van pakketten, vindt Wemer de .Bree. Het grootste voordeel van de 1 verhuizing is de enorme uitbrei ding ïn het sorteergedeelte. Moesten-de posterijen zich aan de Westhavenkade behelpen met 900 vierkante meter, in het nieuwe gebouw aan de Taande- rijstraat krijgen de sorteerders en postbestellers de beschikking over 2500 vierkante meter. De splitsing van het sorteer- en het publieksgedeelte leidt er wel toe, dat veel postbushouders een ander - postbusnummer krijgen. Volgens De Bree is dat ónvermij- - del ijk- „Mensen, die een postbus aan de Waalstraat willen, krij gen een nieuw postbusnummer. Die keuze moesten we maken. Opeenvolgende postbusnum mers kun je natuurlijk niet over twee postkantoren verdelen. De bestaande nummers verhuizen daarom mee naar de Taanderij- straat". Het grootste deel van het perso neel is overigens niet uitgeno- digd tijdens de officiële opening op 20 januari. De Bree verwacht zeker 150 externe relaties, waar door er geen ruimte over blijft voor de 180 Vlaardingse PTT'ers. „Er komt wel een ver tegenwoordiging van de onder- nemersraad", aldus De Bree. V ,,Het voltallige personeel krijgt een eigen feestavond. Als ik de geluiden hoor, heeft men daar meer behoefte aan dan aan zo'n opening met allerlei officiële toespraken". C Schiedam Bezoekers van de Schiedamse Brandersfeesten hebben het spektakel misschien d ai eens aanschouwd. Het feno- meen heet kano-polo, een spec- taculaire combinatie van water ig polo /en wildwaterkanovaren. 5 De selecte groep kano-poloërs beoefent haar hobby waar- schijnlijk graag in Schiedam, want zaterdag vindt een groot toernooi plaats in het Sportfond senbad aan de Burgemeester Knappertlaan. De deelnemers zelf zien kano polo ongetwijfeld als een serieu ze sport, maar op toeschouwers I* komt het gebeuren vaak over als een circusnummer. De overeen komst met het wild waterkanoën r wordt overigens niet veroor- zéakt door snelstromend water. Daar kan het zwembad niet in voorzien, Kanoërs in balbezit mogen door tegenstanders echter wel wor den omgeduwd, waardoor de overeenkomst met het wildwa- terkanoën wordt verklaard. Het toernooi, dat door kanovereni ging Natsec wordt georgani seerd, begint zaterdag om elf uur. De strijd, die plaats vindt op - twee verschillende sterkteni veaus, duurt tot negen uur 's t avonds. In totaal nemen dertien c'teams uit Nederland en België aan het toernooi deeL Schiedam Schiedam mocht gisteren weer even met recht een Jeneverstad heten. Gisteren werd duidelijk, dat Schiedam ondanks het betrekkelijk kleine marktaandeel in het gedistil leerd toch nog een speerpunt functie in de industrie vervult. Het Produktschap voor het Ge distilleerd bevindt 2ich nog im mer in Schiedam. Vandaar dat veel jeneverstokers uit den lan de gisteren naar het Stedelijk Museum afreisden om de nieuw jaarsreceptie bij te wonen. Adjunct-directeur A.J. Vanders- missen van De Kuyper liet wet houder Aad Wiegman trots we- Hans Gruyters in gesprek is met enkele gasten op de receptie. De ten, dat alle uitgeschonken voorzitter van het Produktschap van het Gedistilleerd kwam ook naar drankjes op de cognac na Schiedam. van Schiedamse makelij waren. De winnende schoolkinderen mochten gisteren op het stadhuis hun prijs in ontvangst nemen. Maassluis De poging van het stadsbestuur om de jeugd te be trekken bij het leefbaar houden van de omgeving mag redelijk geslaa len genoemd, On- gevee choolkinderen de den mee aan de affichewedstrijd in het kader van de vandalisme bestrijding. De winnende poster, een in gif groen gedrukte waarschuwing tegen het vernielen van tele fooncellen en bushokjes, komt straks in alle openbare gebou wen van Maassluis te hangen. Burgemeester Hans van Es, voorzitter van de Stuurgroep Kleine Criminaliteit die de wed strijd had georganiseerd, reikte gisteren in het stadhuis de prij zen uit. Winnaar van de hoofd prijs werd de Dr. Kuyperschool. De Dr. Kuyperschool gaat het komende jaar door als een toon beeld van betrokkenheid bij het leefmilieu. Schiedam The Hamjets, fi nalist in de Grote Prijs van Nederland, moet vrijdag de grote trekker worden van de Night of Nut Hock, die in het Schiedamse café Podium wordt gehouden. Nut Rock, wel eens als met dolle gekte geïnfecteerde rock roll om schreven, vindt in Nederland in The Hamjets haar belang rijkste vertegenwoordiger. Het Schiedamse kwartet, dat on langs een derde prijs tijdens de finale van de Grote Prijs wegs leepte, kreeg van de critici bijna eensgezind de originaliteitsprijs toegewezen. De combinatie van rock roll, rockabilly en new- wave klonk in Amsterdam zeer verfrissend in vergelijking met andere finalisten, die nogal eens terugvielen op platgetreden mu zikale paden. The Ramjets, waarin drumster Brammie van Schiedamse enige meisjesgroep Jamrax als zange res fungeert, is al op televisie te zien geweest. Dinsdag waren ze nog een kwartier te horen in Poppodium, een Vara-program- ma op Radio 3. Dit programma besteedt wekelijks aandacht aan ontwikkelingen in de Neder landse pop. Met optredens door het hele land traenten de Schie dammers het 'nut-virus' verder te verspreiden. Een andere vertegenwoordiger van de stroming maakt als voor programma zijn opwachting in Podium aan de Lange Haven. Rond half elf vangt het optreden van The Yompin' Cockroaches aan. De muzikanten, die van il lustere schuilnamen als Ron. Ro- teb, Ronald the Baskabouter en General Nonsens zijn voorzien, Vlaardingen Nadat voldaan was aan enkele brandbeveili- gingseisen mocht discotheek 't Packhuys zijn deuren weer ope nen. Kondigde eigenaar J. Vel- leman de heropening op oude jaarsavond aan op een moment dat de openstelling nog aller minst zeker was, de advertentie met het programma voor het ko mende weekeinde kan door Vel- leman met een gerust hart wor den geschreven: 't Packhuys aan de Koningin Wilhelmïnahaven is in het vervolg gewoon weer open. De sluiting van de discotheek, vlak voor de feestdagen, vond plaats na een gezamenlijke in spectie door brandweer, politie en gemeente-ambtenaren, die belast zijn met de horecavergun- ningen. De autoriteiten consta teerden ernstige gebreken aan de nooduitgangen, vluchtwegen, brandblusmiddelen en de nood verlichtingsinstallatie. Net als na een inspectie in 1986 werd besloten, de discotheek voor onbepaalde tijd te sluiten. Na overleg met de advocaat van Velleman, die dreigde met een kroonberoep, werd destijds na enkele dagen besloten dat de dis cotheek haar deuren weer mocht openstellen. In 1986 werd afgesproken, dat de discotheek na het treffen van tij delijke voorzieningen een defi nitieve oplossing voor de brand beveiliging zou zoeken. Onge duldig geworden door het uit blijven van de gewenste vorde ringen in de brandbeveiliging, GRATIS VLOERBEDEKKING KAN NIET! WEL SEVEN WU TOT op ALLE BEKENDE MERKEN zoals DESSO - BERGOSS - BONAPARTE - TRËTFORD - KVT - SILVESTER - HEUGA - LOUIS DE POORTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek j met complete stalen collect Ie. Alle tapfjlen GRATISgefegd \DOOR HEEL NEDERLAND Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle beleende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. Vraag altijd onze offerte, óók voor KARPETTEN. WIJ zijn beslist goedkoper dan anderen. GORDIJNEN en VITRAGES (w.o. Ado, Gardfsette etc.) GRATIS GENAAID. STREKSINGEL 165-109-R'DAM-H'BERG - Vnjdag tot 9 u. geopend Tel.010-4229120/4224430 -Fax 010-4227867 - 'sMaandagsgestolen besloten de autoriteiten in de week voor afgelopen kerst op nieuw in te grijpen. Eigenaar Velleman beschouwde •de stuiting als overdreven. Vol gens hem werden kleine onvol komenheden aangegrepen om de tent te sluiten. Zijn verwach ting, dat het oude pakhuis snel weer kon worden heropend, is nu bewaarheid. Nadat Velleman orde op zake heeft gesteld, zien de Vlaardingse autoriteiten geen dringende reden meer om de drukbezochte disco gesloten te houden. De gehele week was Velleman met enkele medewerkers in de weer om de onvolkomendheden te verhelpen. Op het dak werd een nieuwe vlonder aange bracht, waarover discotheek- gangers in geval van brand kun nen vluchten, terwijl de andere vluchtwegen ook in orde wer den gemaakt. Een woordvoerder van de Vlaardingse brandweer toont zich tevreden met de aanpassin gen. De brandweerman vindt het alleen jammer dat Velleman pas na sluiting aan de veiligheid seisen is gaan werken. „Ik be grijp niet dat Velleman de knel punten pas wegneemt als hij voor het blok wordt gezet. Ik vind het jammer dat hij het er zo op aan laat komen. Waarom is deze man niet via redelijk over leg tot daden aan te zetten vraagt de brandweerman zich af. In het feit, dat 't Packhuys nog steeds geen horecavergunning heeft, heeft de gemeente geen aanleiding gezien om de deuren gesloten te houden. Men ver wacht dat Velleman binnen en kele maanden via zijn bedrijf sleidster over de benodigde pa pieren kan beschikken. Politie en brandweer weten ove rigens niet of Velleman in de nacht van oud op nieuw meer dan de toegestane 450 mensen in de discotheek heeft toegelaten. De autoriteiten zeggen onvol doende mankracht te hebben om deze bepaling uit de gebruiks- toestemming van 't Packhuys te kunnen controleren- kennen The Ramjets uit het rau- zikantencollectief Het Slacht huis. The Nut-rock van nu wijkt ove rigens sterk af van 'Nutty Rock', waarmee groepen als Madness en The Specials in het begin van dit decennium aan de weg tim merden. De lol mag in beide stromingen voorop staan, in die tijd baseerden de muzikanten zich veelal op ska-muziek, ter wijl de invloed van rockabilly nu meer op de voorgrond treedt. De verspreiding van de trend wordt ook uit intellectuele hoek gesteund. Dat valt op te maken uit het feit, dat deskundoloog drs. Jacob Veldhuizen vrijdag meewerkt aan het Nut-rockof- fensïef. Tussen de optredens door draait Veldhuizen 'nutty' plaatjes. Schiedam Minister Ed Nij- pels (volksgezondheid, ruim telijke ordening en milieu) gaat akkoord met woning bouw in Spaland zonder ver dere maatregelen te eisen. Uit zijn antwoorden op vra gen van de kamerleden Eis- ma (D66) en Lankhorst (PPR) blijkt dat Nijpels een. afdeklaag van ongeveer 1,2 meter schone grond op het verontreinigde havenslib voldoende vindt. Toepassing van dit'leefiaagprin- cipe' is volgens de minister in Spaland gerechtvaardigd. Nij pels vindt dit niet in strijd met de Tnterimwet bodemsanering' noch met de 'Leidraad bodemsa nering'. Beide regelingen laten ruimte om uit milieuhygiënisch, technisch of financieel oogpunt niet over te gaan tot sanering van de vergiftigde grond. De re geling mag alleen in uitzonde ringsgevallen worden toegepast Welke van de drie redenen op Spaland van toepassing is of zijn, laat de minister overigens in het midden. Nijpels geeft wel toe dat een afdeklaag en een drainage systeem in de schone grond geen saneringsmaatregelen zijn in de 2in van de wet. In de antwoorden aan Lank horst en Eisma ontbreekt Nij pels' eigen visie op de toelaat baarheid van woningbouw op vervuilde havenspecie. De mi nister baseert zijn antwoorden uitsluitend op gegevens van de regionale Inspectie voor Volks gezondheid en Milieuhygiëne in Zuid-Holland. Nijpels laat het bij de mededeling dat 'de bevoegde instanties niet tot het oordeel zijn gekomen dat Spaland onder de werkingssfeer van de Interim- wet bodemsanering valt'. Dat ook de minister een nader bodemonderzoek in Spaland af wijst, betekent een zware tegen slag voor de Schiedamse ge meenteraadsfracties van D66, PPR/PSP en CPN. De drie par tijen, die enkele maanden gele den voor veel opschudding zorg den met de berichten dat het ha venslib waarmee de toekomstige woonwijk Spaland is opgespo ten, zware metalen en bestrij dingsmiddelen bevat, hadden hun laatste hoop gevestigd op de tussenkomst van het ministerie. Eerder deze week liet de provin cie al weten, geen bezwaren te hebben tegen ae woningbouw in Spaland. Gedeputeerde staten maakten toen wel duidelijk, dat alle eventuele nadelige gevolgen van de bouw r'oor rekening ko men van de gemeente Schiedam, In Spaland wil Schiedam onge veer 3500 huizen bouwen. De wijk moet een 'milieuvriende lijk' aanzien krijgen, met veel groen, grasdaken en zonnecol lectoren. Vlaardingen Na de schenking van 5000 gul den ter ere van het 25-ja- rig bestaan heeft de In dustriële Kring Vlaar dingen (IKV) besloten de musea opnieuw te ver blijden met een gift. De actie van de IKV om het Vlaardingse culturele leven te ondersteunen wordt als een groot succes beschouwd. Naar aanleiding van het ju bileum werden de 125 be- drijfsleden aangeschreven een gift over te maken. De vertegenwoordigers van het Vlaardingse bedrijfsleven, die in totaal 5000 personeels leden in dienst hebben, brachten in september 5000 gulden bijeen. Nadien bleef het geld bin nendruppelen, zodat nu op nieuw kan worden overge gaan tot het overmaken van een geldbedrag. Het Visse rijmuseum en het Streek museum krijgen dezer da- ten 3000 gulden op hun re ening. De musea houden ook morele ondersteuning over aan de actie: op aanbe veling van het bestuur heb ben veel bedrijfsleden zich Inmiddels aangemeld als lid van de vereniging Vrienden van het Visserijmuseum. De wijkagenten van Vlaardin gen zijn van links naar rechts Ger- rit .van Brakel, Jan van de Laan, Bert van Rij, Jan Uijl (zittend), Leen de Ruiter, Bert Heinen, Bram Lamot en Leon Buijnsters. Aan de typemachine zit hun bri gadier, Leo Sluijter. Vlaardingen De wijkdienst van de Vlaardingse politie is sinds 1 januari weer op volle sterkte. Hoofdagent Bram La- mot is in de plaats gekomen van E. van Heese, die vorig jaar met de vut ging. Lamot, die de West- wijk en de Zuidwijk gaat 'behe ren', kent Vlaardingen op zijn duimpje. Hij werkt sinds 1976 bij het korps. Leon Buijnsters, tot dusverre verantwoordelijk voor het con tact met de burgerij in Lamots nieuwe werkterrein, verhuist naar het Centrum en de Indische Buurt. Daardoor klopt het lijstje niet meer, zoals dat staat afge drukt in de vorige week huis aan huis verspreide Gemeentegids Vlaardingen. Maar de Vlaar dingse politie wordt wel degelijk in mie wijken door een 'vast' ge zicht vertegenwoordigd. Het lijs tje ziet er sinds vorige week als volgt uit: Bert Heinen neemt de Vette- noordsepolder voor zijn reke ning, Leen de Ruiter 'doet' de Oostwijk inclusief het havenge bied en Bert van Rij blijft wijk agent in de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht. Holy- Zuïd is het werkterrein van Jan van de Laan en Holy-Noord dat van Gerrit van Brakel, In de Broekpolder en het Lickebaert- bos blijft Jan Uijl een oogje in het zeil houden. De leiding van het team wijkagenten is m handen van brigadier Leo Sluijter. Commissaris Ton Spel maakte deze wijzigingen afgelopen week bekend. De korpschef in stalleerde ook twee nieuwe agenten, P.J. de Caluwe en J.W.G. Bouwens. De politie blijft nog ongeveer acht maanden ge huisvest in het noodonderko- men aan de Westlandseweg. Eind september betrekt het Vlaardingse korps het nieuwe hoofdbureau aan het Delftse- veer. Maassluis Winterse tempera turen zijn er deze winter nog niet geweest, maar het dievengilde blijkt de interesse voor winter jassen toch nog niet te hebben verloren. Uit de sportzaak van Wim de Graaf werd afgelopen dinsdag een rek met ski-jacks ontvreemd. In eerste instantie ging het winkelpersoneel ervan uit, dat er niks ontvreemd was uit de winkel. Pas gisteren werd de ontdekking van de vermiste jassen gedaan. De dieven ver schaften zich toegang tot de win kel door het ingooien van een ruit. ARA FJNK BASLER Mc. GREGOR DEROFA LUCiA 1NA MARIANNE PARIS JEAN CLAIR KERKO JANINASCHRECK ELVI PARISI PRESENCE BARUCCI SANDY DESIGN enz. enz. keuze HEBT OP ALLE WINTERMANTELS, REGENMANTELS, BLAZERS, PAKJES JAPONNEN, COMBI'S, BLOUSES, ROKKEN, PANTALONS, JUMPERS EN VESTEN. Uitgezonderd onze voorjaarsmodellen. Modehuis Broersvest 109-113 Schiedam Tel. 010 - 4260399 Ook op maandagmiddag en donderdagavond geopend. Ruime parkeergelegenheid l.o. ons modehuis. Vlaardingen De vloot minïatuursehepen in het Visserijmusepm is on langs uitgebreid met een bijzondere aanwinst. Di recteur Joop van Dorp wist de hand te leggen op een model van de aller eerste driemastlogger, die in 1866 bij de Nederland se zeevisserij in gebruik werd genomen. Het gaat om een model van de Sehevenïngen, een hou ten zeilschip dat door Scheveninger A.E, Maas in de Franse havenstad Boulogne was gekocht. Het museum kreeg het stuk in bruikleen van mr. D.P. Dirkzwager uit Oos terbeek. Deze erfde het miniatuurschïp van zijn grootvader, de bekende Maassluïsse reder Hub. Dirkzwager. Het model werd waarschijnlijk in 1885 gebouwd. De aan winst was overigeps al één keer eerder te zien in het museum aan de West havenkade. Het behoor de in 1983 tot de topstuk ken op de expositie 'Van sloepen en loggers'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1