Korenbeurs bewijst opnieuw prima plek voor party te zijn Staelduinse Bos raakt 300 populieren kwijt Gezin ontsnapt op nippertje aan brand Eigen Werk staat goed aangeschreven lïxMmim 'Debat over omstreden plan hoort in gemeenteraad thuis' Buren van balkon bevrijd VLAARBINGS DAGBLAD SCHSEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT John van Buuren stopt met moeite Knokpartij in Vijfsli Kiwi-dief zit met motorpech Goudkarpers uit kweekbak gevist Plantijn neemt Van Dooren over Vlaardingen positief over centrum van ondernemers PRAKTISCHE ABONNEES KIEZEN EEN SLIM CADEAU Zeekadetten op televisie Line neemt in Velp demo op Vogelvereniging oogst veel lof Asfalt Deltaweg MAANDAG 9 JANUARI 1989 PAGINA 9 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen- Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229, 4352066, 4350557 - sportredactie: 4345209 Schiedam Op een druk be zochte nieuwjaarsreceptie van de Schiedamse Federatie en de stichting Eigen Werk viel het vooral op, hoeveel belangstelling er was vanuit de gemeenteraad en de ambtenarij, "Wethouder Luub Hafkamp en. gemeenteraadsleden Cor Huy- ken, Annie Eenskers, Els Heli- wig en Ton Seis kwamen be stuursleden en medewerkers een goed 1989 toewensen; en ge meentesecretaris Arno Gorissen en cultuur- en sportchef Ben Hakkenbroek waren de hoogste ambtenaren die van hun sympa thie blijk gaven. ;,Dit zegt wel iets over de manier waarop zij ons beoordelen", fluisterden de actieve krachten van de Federatie en Eigen Werk onder elkaar. En inderdaad valt de laatste tijd geregeld te beluis teren, dat er bij de gemeente Waardering bestaat voor de ver- beteringen in het sociaal-cultu reel werk in Schiedam. Daar komt bij, dat de stichting Eigen Werk sinds de jaarwisse ling definitief op eigen benen staat. Hoewel menigeen dat al dacht, was tot dusver sprake van êen stichting in oprichting. Maar volgens secretaris Hans Grob kan dat 'in oprichting' voortaan worden weggelaten. Gezellig druk In de ontmoetingsruimte aan de Overschiesestraat, waar ook een werkplaats is voor haanloze Schiedammers, was het een ge zellige drukte. Veel vaste bezoe kers lieten zich ook op de recep tie zien, en dat gaf de politici een goede indruk van het belang van de stichting Eigen Werk, die des tijds in de plaats kwam van het geflopte project Trechter. De be zoekers zijn vrij unaniem in hun waardering voor Eigen Werk. De Federatie is boven het onder komen van Eigen Werk geves tigd. Er is sprake van, dat over niet al te lange tijd kan worden begonnen met een renovatie, waar in de jaren zeventig al om werd gevraagd. Maar in de tus sentijd is er zowel sprake ge weest van andere behuizing als van opheffing van wat voluit heet de Schiedamse Federatie van Instellingen voor Sociaal- Cultureel Werk en Samenle vingsopbouw. Omdat de plan nen steeds veranderden, heeft Schiedam „Met een bloe dend hart" legt Hoogstraat winkelier John van Buuren zijn bestuurlijke activiteiten bij de winkeliersvereniging neer. Hij heeft er tien jaar op, zitten, maar dat is niet de re den. „Ik zou nog wel tien jaar willen. Maar binnen kort open ik een filiaal in Zoetermeer en het is nu een maal zo, dat mijn werk ook ontzettend veel aandacht vereist". Tien jaar geleden richtte John van Buuren, hande laar in noten en andere deli catessen, samen met bed denverkoper Chris Coppens de werkgroep Van Museum Tot Stadhuis op. Het was een belangenorganisatie, die op kwam voor de Hoogstraat winkeliers. Hieruit is de winkeliersvereniging Hoog straat ontsproten. Vijf jaar geleden opende Van Buuren al een filiaal in Vlaardingen ook op de Hoogstraat. Zo was hij een van de zeldzame winkeliers, die de twee buursteden goed kon vergelijken wat het eco nomisch en stedebouwkun dig klimaat betrof. Zoeter meer, waar hij nu zijn derde zaak begint onder de naam C'est Bon, is - omdat het ver der weg ligt - wat minder interessant om met Schie dam en Vlaardingen te ver gelijken. Maar dat eigene van Zoetermeer lijkt Van Buuren juist een uitdaging. Chris Coppens zit er maar mee. De voorzitter van de Hoogstraat-winkeliers raakte de laatste tijd al meer bestuursleden kwijt, omdat dezen door zakelijke belan gen andere prioriteiten moesten stellen. Henk Post bijvoorbeeld. Willy Voigt bleef wel aan als secretaris, al verruilde zij haar brei- winkel voor een functie bij deVW, de renovatie zo lang op zich laten wachten. Nog meer Er waren dit weekeinde nog veel meer nieuwjaarsrecepties. Gemeenteraadsleden kwamen een kijkje nemen bij onder meer de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen achter het Blauw huis, bij SVV in Harga, bij de FNV in de Stadhouderslaan en bij het tamboer-, trompetter- en majorettekorps Gusto in de Wa rande. Bij de PvdA-Schiedam sprak Hedy d'Ancona. Bij de be wonersvereniging Schiedam- Zuid zei voorzitter Albert Bons er vertrouwen in te hebben, dat de groei van de organisatie (ruim honderd nieuwe leden in het af gelopen jaar) zich in 1989 zal voortzetten. De bewonersvere niging sloot het jaar af met 1327 leden. Schiedam Evenals vorig jaar is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam in de Ko renbeurs zeer druk bezocht, maar de verwachte toestroom van 'gewone' burgers bleef uit. Daags tevoren had gemeentese cretaris Arno Gorissen er goede moed in, dat de kranten zouden kunnen schrijven dat de Koren beurs te klein werd. En ook el ders ten stadskantore werd ge speculeerd, dat er wel tweemaal zoveel mensen als vorig jaar zou den komen, omdat het toen zo'n reuzesucces was. Maar de voorspellingen zijn deze keer te optimistisch geweest. Dat neemt niet weg, dat de receptie een levendig gebeuren was, voor herhaling vatbaar, en dat het jammer blijft dat de Korenbeurs niet vaker voor dergelijke doel einden wordt gebruikt. Het is een bij uitstek sfeervol gebouw voor feestelijke ontmoetingen. Dat zou het zelfs zonder het or kestje van de vader van Patricia Paay zijn, maar het moet gezegd dat de swingende klanken aan het eind van de zaterdagmiddag de feestvreugde aan het begin 1 van 1989 wel vergrootten. „Hé. de champagne is deze keer rood", zeiden enkele gasten, die ook vorig jaar in de Korenbeurs B *en W de handen kwamen schudden. De burgemeester en zijn echtgenote, de wethouders van wie enkelen met partner, en de gemeentesecretaris stonden netjes gegroepeerd opgesteld aan een zijkant van de enorme hal, zodat ook degenen die niet zo graag in een rij staan zich ver plicht voelden eerst de beste Onderonsje op de nieuwjaarsreceptie in de Korenbeurs: een aanne mer: directeur W. Breugem van Van de Tempel; een bankdirecteur: Klaas van de Geest van de Bondsspaarbank; en een vertegenwoordi ger van de fabricage van gedistilleerd: A.J. Vandersmissen van distil leerderij De Kuyper. Op de achtergrond wordt gedeputeerde Hans van der Vlist geïnterviewd door de Stadsomroep Schiedam. wensen over te brengen, alvo rens een glaasje te nuttigen. Vo rig jaar stond het college meer achterin de hal, zodat men eerst kon acclimatiseren, om vervol gens met goede voornemens in gedachten op de vroede vaderen af te stappen. Op de receptie kwamen enkele honderden representanten van de zakenwereld en het vereni gingsleven in Schiedam. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelsan 273 SCHIEDAM Tel. 010 - 473 82 22 Schiedam Niet alleen het college van burge meester en wethouders, maar de gehele gemeente raad dient zich uit te spreken over de vraag, of voor het bouwplan voor 66 woningen aan de Bur gemeester Van Haarenlaan wel gebruik moet wor den gemaakt van artikel 19 van de wet op de ruim telijke ordening. Dat vinden de vier raadsleden van D66, PSP/PPR en CPN. Zij schrijven dat in een brief aan B en W, waarvan afschriften zijn verzonden aan de PvdA, het CDA, de VVD, de bewoners vereniging Schie dam-West en de wijk- en bewonersvereniging Wonen Leven in Nieuwland. Artikel 19 is een berucht, maar tevens gewaar deerd artikel uit de wet RO. Gemeentebesturen maken er graag gebruik van, maar het is schrijvers van bezwaarschriften vaak een doorn in het oog. Doorgaans is het namelijk zo, dat als een bezwaar schrift tegen een bouwplan wordt ingediend, de bouw wordt uitgesteld totdat uitspraak van hoger hand binnen is. Maar als een gemeente de provin cie verzoekt vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, dan kan al met de bouw worden begon nen terwijl de bezwaarschriften nog in behande ling zijn. Het komt wel voor, dat een plan al is gere aliseerd, voordat komt vast te staan of de bezwaar makers gelijk hadden of niet. De stadsuitbreiding in Woudhoek-Noord is in haar geheel een voor beeld van die gang van zaken. Maar klein links In de Schiedamse gemeenteraad wil niet, dat B en W het aan zichzelf voorhouden om vrijstelling aan te vragen voor het plan van Eu rowoningen aan de Van Haarenlaan, op de speel weide beneden aan de Vlaardingerdijk. Het is een verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente raad, gelet op het feit dat veel bewoners van West en Nieuwland erdoor worden gedupeerd omdat zij hun vrije uitzicht kwijtraken, aldus Adri Reijn- hout en Coby de la Rie (D66), Bart de Leede (PSP/PPR) en Ulferd Bruseker (CPN). Met hun vieren kunnen zij weinig beginnen. Om de vraag over toepassing van artikel 19 in de ge meenteraad te kunnen beantwoorden, dienen mi nimaal zeven raadsleden die wens uit te spreken. Klein links hoopt dan ook, dat de drie grotere frac ties zo sportief willen zijn om te bevorderen, dat er een debat overkomt in de gemeenteraad. Het viertal wijst op alle bezwaren, die in het verle den al werden uitgesproken tegen het plan van Eurowoningen. Het gaat om zeer dure huizen (al worden ze wat minder duur dan aanvankelijk werd beoogd) en het kost Schiedam een stuk open baar groen. Volgens klein links kan het plan on mogelijk een versterking betekenen van het eco nomische en sociaal-culturele draagvlak van Nieuwland. De nieuwbouw zal een geïsoleerde po sitie innemen door de ligging en de prijs. inzeil Schiedam Tijdens de nieuw jaarsreceptie van de volkstuin vereniging Vijfsluizen besloten twee Schiedammers een oude vete uit te vechten. Eén van de kemphanen, een 56-jarige Schie dammer, moest als gevolg van het incident met glassplinters in zijn hoofd in het Schielandzie- kenhuis worden opgenomen. Tijdens het ïncidentsloeg een 47- jarige Schiedammer, die moge lijk naar buiten was gezet, met een vuistslag het raam kapot. De 56-jarige Schiedammer stond op dat moment juist aan de andere kant van het raam, waardoor hij de verwondingen opliep. De ware toedracht van het gevecht wordt momenteel nog door de politie onderzocht. Vlaardingen Vier kistjes met kiwi's had.de 37-jarige Rotter dammer al in zijn auto geladen. Hij had het fruit gestolen bij een groentenzaak aan de Van Ho- gendorplaan. Aan de achterzijde van het pand had hij de kiwi's buitgemaakt. Maar toen wilde zijn auto niet starten. Hij probeerde, probeer de nog eens, en zag toen het ho peloze van de situatie in. Snel zette hij de kistje kiwi weer op straat, uit angst anders te wor den betrapt. Maar betrapt werd hij toch. Een buurtbewoner had zich over het schouwspel geamuseerd en bel de ondertussen de politie. Die greep de Rotterdammer in de kraag. Vlaardingen Achter een wo ning aan de Nagelkruidstraat in Holy zijn zaterdagochtend in alle vroegte 75 siervissen gestolen uit een kweekbak. De vissen, samen duizend gulden waard, moeten uit het bassin in een visbak zijn overgeschept. De eigenaar deed ontdaan aangifte van diefstal bij de Vlaardingse politie. Vlaardingen—De Vlaarding se drukkerij Van Dooren is overgenomen door de Capelse Plantijn-groep. De overname, die aan het eind van het vori ge jaar zijn beslag heeft ge kregen, heeft geen gevolgen voor het personeel van de Vlaardingse drukkerij. Van Dooren zet haar activitei ten onder eigen naam voort. Alleen het aandelenpakket bevindt zich sinds de overna me in handen van de Capelse drukkers groep. De klanten van Van Dooren aan de Oos terstraat zullen in principe niets van de overname mer ken, liet directeur Bijl van de Vlaardingse drukkerij van ochtend weten. Maassluis Het vorig jaar opengestelde deel van het Staelduinse Bos vertoont in middels flink wat kale plek ken. Natuurbeheerders van Het Zuidhollands Landschap hebben er de afgelopen we ken driehonderd populieren omgehakt, omdat de bomen oud en ziek waren en de rest van de begroeiing verdrong. De rand van het defensiebos is in 1956 beplant met populieren. Deze bomen groeien snel en worden heel groot en vol, De bo- menrand vormde een natuurlij ke grens van het 'geheime bos'. Toen stichting Het Zuidhollands Landschap het bos vorig jaar overnam van het ministerie van defensie, bleek dat de populieren helemaal aan hun eind waren. De bomen groeien gemiddeld 25 tot 30 jaar. De stammen waren van binnen gaan rotten en som mige bomen vielen zelfs om. De andere struiken en boompjes in de buurt werden dusdanig over schaduwd door de hoge populie ren, dat de groei werd gehin derd. Vooral rond het speelterrein in het Staelduinse Bos ziin veel bo men gesneuveld. Straks worden hier nieuwe bomen en struiken geplant, die beter in het bos pas sen. Binnen twee jaar moet het Staelduinse Bos weer voller ogen. Schiedam Een op het Straussplein woonachtige fa milie is gisteren op het nip pertje aan de dood ontsnapt tijdns een snel om zich heen grijpende brand. De brand ontstond gistermiddag rond één uur in de kinderkamer van de flatwoning aan het Straussplein. Op dat moment bevond de moe der zich in de keuken, terwijl va der in de kamer lag te slapen. De twee kinderen m net gezin, vier en één jaar oud, speelden in de kinderkamer. De oudste van de twee jongetjes had waarschijn lijk een aansteker naar de kin- Vlaardingen De ge meente Vlaardingen heeft positief gereageerd op het plan van de stichting On dernemers Centra (SOC) om een ondernemingscen trum in Vlaardingen te stichten. De stichting heeft voor het ondernemings centrum een perceel langs de Nieuwe Waterweg in gedachten. Als het plan doorgaat, verrijst het ondernemingscentrum tussen het bedrijfspand van Saybolt-Van Duijn en de groenstrook langs het terrein van Windmill. Het centrum, dat ruim 13.000 vierkante meter moet gaan tellen, wil plaats bieden aan kleinschalige, vaak startende bedrijfjes, die behoefte heb ben aan kantoor- en bedrijfs ruimte. De gemeente heeft met de SOC overeenstemming be reikt over de verkoop van de grond. Als de gemeenteraad akkoord gaat, komt de grond voor 1,9 miljoen gulden in handen van de stichting. De gemeente hoopt, dat het on- dememingscentrum een posi tieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid. Tot dusver kende Vlaardingen nog geen ondernemmïngscentrum. Verfgroothandel P.C. Mole naar koopt er een stuk grond bij aan de Haringbuisweg in hetzelfde industriegebied Het Scheur. De uitbreiding komt ten noorden van de bestaande bebouwing. Molenaar mikt op een terrein van 1460 vierkan te meter. derkamer meegenomen, waar de broertjes speelden. Toen het jongetje de keuken inkwam met de mededeling 'dat er iets aan de hand was' stond de kinderkamer al in lichterlaaie. Eerst had het kinderledikant vlam gevat, waarna de brand via de wanden en het plafond snel om zich heen greep. Het 1-jarige zoontje had zich ondertussen on der het bed verstopt om zich te beschermen tegen de vlammen. Nad at de moeder haar zoontje uit de brandende kamer had be vrijd, vluchtte ze met haar gezin de woning uit. De etagewoning liep zoveel schade op, dat de wo ning moest worden afgedicht. Het gezin is, in afwachting van een andere woning, op een lo geerad res ondergebracht. De Schiedamse brandweer is zaterdag druk in de weer geweest met het bestrijden van een brand. Een pand aan de Lorentzlaan brandde zaterdag geheel uit, waarschijnlijk als gevolg van een lekkende kachel of gasleiding. De brand, die ontstond op een mo ment dat de bewoonster van het pand afwezig was, greep snel om zich heen. Naast het blussen van de brand bevrijdde de brandweer enkele naar hel balkon gevluchte buren uit hun benardse positie. Bij de bluswerkzaamheden liep een brandweerman een handwond op- De belendende percelen Hepen aanzienlijke rook- en waterscha de op. Eén van de gezinnen ïs in het Novotet ondergebracht. IEDEREEN DIE ONS EEN NIEUWE ABONNEE BEZORGT, KRIJGT DEZE SLIMME VALUTA- CALCULATOR CADEAU. DE NIEUWE ABONNEE MOET ZICH WEL MINSTENS 3 MAANDEN OP HET ROTTERDAMS NIEUWSBLAD ABONNEREN. voor! huisnummer: De nieuwe abonnee is: Naam. adres* posicode: plaats telefoon - hm controle op bezorging} De nieuwe abonnee krijgt het RN eerst 2 weken gratis en neemt daarna een maandabonnement kwartaalabonnement Over de betaling knigt hij/zij 1 z.t bericht Stuur de valutacalculator naar: naam voorl adresno - plaats postcode Deze bon m een open envelop, zonder postzeqel zenden naar Rotterdams Nieuwsblad, afd abonne menten. Antwoordno. 1579. 3000 VB Rotterdam. Maassluis Het zeekadetten- korps Maassluis komt binnen kort op televisie. In het pro gramma De Kinderkrant be steedt de Evangelische Omroep op 16 februari aandacht aan het schip en de manschappen van de Rigal, die in de oude haven van Maassluis ligt afgemeerd. Reeds aanstaande zaterdag reist een Hilversumse filmploeg naar Maassluis af om de opnames te maken. Het ligt in de bedoeling van de EO om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de activiteiten van de Zeekadetten. Slechte weersomstandigheden voorbehouden wil de EO opna mes schieten van het te water la ten van de sloepen, het knopen en repareren van de zeilen, het onderhoud van het schip en het onderhoud van de machineka mer. Voorzitter Leen de Zeeuw toont zich zeer verheugd met de Hil versumse aandacht voor 'zijn' zeekadetten korps. De aandacht, die het korps via de televisie krijgt, beschouwt De Zeeuw een leuke promotie voor de vereni ging. die dit jaar precies veertig jaar bestaat. Hans van Dalen van de EO geeft aan, dat de bestaande ideeën slechts de basis voor de uitzen ding gaan vormen. Voorafgaand aan de opnames vindt met de ka- detten een werkbespreking plaats, waarin de kadetten zelf hun ideeën kunnen spuien. De EO is er zelf nog niet hele maal uit, hoe de uitzending vorm zal worden gegeven. Mogelijk wordt het programma gebruikt voor een uitwisselingsbeurs. In dit geval moeten de kadetten zelf de gefilmde werkzaamhe den toelichten. In het andere ge val stelt de presentatrice vragen aan de jongeren, In de uitzen ding, die op 15 februari om tien voor vijf begint, zijn de Maas- sluisse kadetten tien minuten in beeld te zien. Om deze tien mi nuten fatsoenlijk op beeldband te krijgen is de filmcrew zater dag van half tien 's ochtends tot half vier in de weer. Vlaardingen De Vlaardingse hardrockformatie Line is een demo aan het opnemen in Velp. Anderhalf jaar geleden werd het door 'bewjjsdrang van de band leden' stil rond de groep, nadat deze nog een optreden in Ahoy' had gegeven in het voorpro gramma van Helloise. Inmiddels hebben gitarist Ben Visser en zanger Jan Klapwijk een drum mer en een bassist uit Arnhem aangetrokken. „In principe zijn we altijd door gegaan, maar nadat toetsenist Robert Kempe en drummer Noppie Ton bij First Avenue wa ren gegaan, hebben we even het hoofd laten hangen. We konden namelijk geen andere toetsenist vinden", zegt Visser. Ook Klap wijk verdween even uit beeld, omdat hij vader werd. Visser ging ondertussen verder met het schrijven van nummers. Afgelopen weekeinde is de nieu- we demo afgemixed. Het resul taat is vrij commercieel, aldus Visser. „In het straatje van Euro pe, Bon Jovi en Toto. We gaan de platenbazen weer langs, maar nog liever dan een contract heb ben we een toetsenist, omdat we graag weer willen optreden". Belangstellenden kunnen Ben Visser bellen op 4746404. Hij ver meldt erbij dat Line een toetse- nistvriendelijke band is. Maasland Tijdens de jubi leum receptie van de 25-jarige Maaslandse Vogelvereniging 'zijn zaterdag vier leden van het eerste uur gehuldigd. Jan Voogt, Cor van Duyn, Arie Roza en An nie Dolstra-Ham ontvingen al len de zilveren speld van de Ne derlandse Bond van Vogellief hebbers. Districtssecretaris Goedschalk van het gewest Zuid-Holland reikte de onderscheidingen uit. Hij prees de Maaslandse club. Er zijn volgens hem maar heel wei nig vogelverenigingen in Neder land, die over een eigen vereni gingsgebouw beschikken. Namens het gemeentebestuur zette ook burgemeester Mieke Bloemendaal de jubilerende ver eniging in het zonnetje. Zij ging in op de zorgen over het Maas- lantfs bomenbestand. „We den ken niet altijd precies gelijk als er prioriteiten over het plezier of overlast van het bomenbestand gesteld dienen te worden. Maar het is een goede zaak om het steeds van twee kanten te be lichten. U bljft daardoor een ge waardeerde vereniging". Vlaardingen De nieuwe brug over de Buitenhaven wordt pas in november van dit jaar jin ge bruik genomen, maar vooruitlo pend daarop wil het Vlaardingse gemeentebestuur de Deltaweg en de Galgkade asfalteren. Die wegen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. De zuide lijke randweg zal worden door getrokken aan de oostzijde van de Oosthavenkade, maar het is nog niet duidelijk hoe het tracé - hier komt te lopen. Daarom be gint de gemeente aan de Delta- weg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1