Hondensportcentrum is crisis te boven 81 Van der Waal wil schuld saneren Optimisme overheerst bij presentatie kantoorplan Curator: ontmanteling bowlingcentrum nabij Zonder 'aanpasbaar' bouwen veroudert woningbestand Golf van inbraken 1 VLAARDINGS DAGBLAD SGHIEDAMSI COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vijfsluizen gaat ook met reddingshonden aan de slag Stadhuis is onbereikbaar Gemeentebelangen blij met vertraging ABC 1 Proefrit je duurt lang... Brandstichting inPTT- nieuwbouw WATERWEG Regionale radacfe. Brede Havenstraat 6, 3131 BC viaafdingen. Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010- 4343229. 4352066,4350557 - sportredactie: 4345209 DINSDAG 10 [ANUAEI 1989 PAGINA 11 Schiedam Hondensportcen trum Vijfsluizen heeft een ver velende tijd achter de rug, maar klautert weer dapper uit het dal omhoog. Een conflict, waarbij enkele bestuursleden acuut op stapten en er met allerlei spullen vandoor gingen, leidde welis waar tot een stroom van geruch ten in Schiedam over de onder gang van de stichting aan de Pa rallelweg. Maar ondertussen gaan de trainingen er gewoon door. De hondebezitters blijven komen, ook al zit de 'tegenpartij' sinds kort te concurreren op het sportveld van UVG in Harga. Vergezeld van instructeurs An- dré 't Lam en Connie Schreu- ders, de nieuwe pr-man Gerhard van Oostendorp en beheerder technische dienst Cor van Dulle- men legt voorzitter George Neervoort uit, dat hun honden sportcentrum er in de eerste plaats voor de gewone hondebe zitters is „en niet voor fanaten". „Ons eerste en belangrijkste doel is het opvangen van mensen met probleemhonden. Als een hond gedrag vertoont, dat storend op mensen overkomt, proberen wij dat hier te corrigeren, zodat het dier weer een aanvaardbare plaats in het gezin krijgt. Wij zijn uitsluitend bezig met de combi natie hond-baas. Wij houden ons niet bezig met shows en tentoon stellingen en zo, dat is voor de liefhebbers. Nee, het gaat ons erom problemen te verhelpen. Als een hond erg trekt en hij trekt na een tijdje niet meer, dan zijn wij tevreden. Dan is er een probleem opgelost. Daaivoor kan dan ook ieder baasje bij ons terecht. En als er dan mensen zijn die wat fanatieker hun hond gaan trainen, dan is dat aardig. maar dat is niet ons hoofddoel", aldus Neervoort. Hij gaat daar nogal uitgebreid op in, want de oorzaak van het be- stuurseonflïct moet ook vol gens André 't Lam gezocht worden in het grensgebied waar een hobby overgaat in sport met een competitie-element. Van het terrein aan de Parallelweg kun nen allerlei hondeverenigingen gebruikmaken, maar alles ge beurt onder auspiciën van hon densportcentrum Vijfsluizen, dat verantwoordelijk is en het terrein van de gemeente ook niet aan derden mag verhuren. Het kwam op een gegeven moment voor, zegt Neervoort, dat een aantal mensen er trainingen verzorgde namens de verenigin gen. Dat kon op grond van het huurcontract niet toegestaan worden, zodat het hek voor die mensen werd gesloten. „Toen is men vervelende dingen gaan doen. Men heeft geruchten verspreid, dat het hier een fiasco werd, dat er geen trainingen meer waren, en dat men voort aan bij UVG kon aankloppen. Wij vermoeden dat men uit is op de ondergang van onze stichting. Het heeft namelijk jaren ge duurd, voordat wij, afkomstig van Vijfsluizen, een terrein aan de Parallelweg kregen toegewe zen. De gemeente zal niet zo gauw een tweede terrein voor hondensport aanwijzen. Dus hebben anderen alleen een kans, als zij ons de nek omdraaien", al dus Neervoort. Zijn medewerkers en hij begrij pen niet, waarom de gemeente oogluikend toestaat dat er hon densport bij UVG plaatsvindt, terwijl Vijfsluizen zelf haar ter rein niet aan derden mag verhu-. ren. Hij hoopt op begrip bij de ge meente. Dat zal te meer nodig zijn, omdat vandaag een plan wordt gepresenteerd over kan toorbouw achter het NS-station Sch;- 'am/Rotterdam-West. Het is m, _kend hoelang Vijfhui zen an zijn huidige terrein gebruiK kan blijven maken. Het nabij voetballende Ursus heeft al te horen gekregen vóór 1 maart weg te moeten. George Neer- voort: „Een terrein ter grootte van een voetbalveld is ons ge noeg, Dat is voldoende om hon den te kunnen blijven trainen". Binnenkort gaat Vijfsluizen xn zee met de landelijke civiele S raad voor reddingshonden. „Rampen zoals In Armenië heb- 3 ben geleerd, welk nut die hon- den kunnen hebben", zegt Neer- f voort. Hij is er trots op, dat deze trainingen nu ook in Schiedam gaan plaatsvinden. Voorzitter George Neervoort op het terrein van hondensportcentrum Vijfsluizen: „Benieuwd wanneer wij hier weg moe'en. En welk terrein wij dan krijgen". Vlaardingen De telefooncentrale van de gemeente Vlaar- dingen is krakkemikkig. De bestuurders mogen niet altijd be hoefte hebben aan telefonisch contact met de burgerij, de communicatieproblemen in Vlaardingen kennen op dit mo ment een. geheel andere oorzaak. De telefooncentrale is zo slecht, dat het doorverbinden met de hogere echelons voorde telefonist geregeld onmogelijk is. „Kunt u niet met een bezem tegen het plafond kloppen", moet de telefonist herhaaldelijk te horen krijgen, als hij weer neen moet verkopen op een verzoek tot contact Op dit voor stel gaat meneer Van der Werf niet in. „Straks komt de wet houder met plafond en al naar beneden", liet de telefonist we ten. Architect ir. G. Groot Swaaftink licht het bouwplan voor het Kantoren huls-project toe. De architect van EGM ontwierp eerder het World Trade Center op de Coolsingel in Rotterdam. Vlaardingen Het Vlaardingse bouwbedrijf Van der Waal heeft alle schuldeisers voorgesteld veertig procent van de openstaande vorderingen op de noodlijdende aannemer kwijt te schelden. Schuldeisers zien het voorstel van Van. der Waals advocaat mr. E.J.W.H. de Liagre Böhl als de laatste poging van de aannemer om aan een dreigend faillisse ment te ontkomen. Met de schuldsanering poogt Van der Waal een groot deel van de miljoenenschuld weg te sane ren. Sinds enkele jaren verkeert de grootste Vlaardingse bouw ondernemer in grote financiële moeilijkheden. Van der Waals voorstel om een groot deel van de schuld op deze wijze weg te werken bedoeld om met een betere solvabiliteit de toekomst in te gaan. Momenteel is" de- bezit/schuld-verhouding erg scheefgegroeid bij de Vlaar dingse aannemer. Precieze bedragen zijn onbe kend, maar algemeen wordt er van uitgegaan dat de verliezen van Van der Waal in de miljoe- door CAR EL VAN DER VELDEN Schiedam Het bedrijfs leven mag in Schiedam de kantoorruimte momenteel voor het uitkiezen hebben, de Amstelveense projectont wikkelaar Kantorenhuis gaat er bij voorbaat van uit, dat het kantoorproject achter station Schiedam/Rotter dam-West tot een commer cieel succes zal uitgroeien. Tijdens een bijeenkomst in No- votel werden gisteren de plan nen van de Amstelveense kan toorbouwer gepresenteerd. In totaal moeten achter het station drie kantoorflats verrijzen met een totaal vloeroppervlakte van 15.000 vierkante meter. Alleen in theorie kan het plan volgens de optimistische direc teur Deerenburg nog van tafel verdwijnen. „Een marktonder zoek heeft aangetoond dat er grote mogelijkheden voor ons liggen in. Schiedam". Deeren burg ontleent zijn optimisme aan het gegeven, dat er in Nederland een tekort bestaat aan hoog waardige kantoorruimte voor kleinere bedrijven. In eerder ge realiseerde kantorenhuizen in Amstelveen, Leiden, Venlo en Arnhem stonden de huurders volgens Deerenburg in de rij. „In sommige plaatsen bestaan wachtlijsten om bij ons te mogen huren", liet Deerenburg 2ijn tal rijke gehoor gisteren weten. Het ligt in de bedoeling om In het eerste kwartaal met de bouw van de eerste flat te beginnen. Dit tien verdiepingen tellende gebouw, dat de naam Sehieburg gaat dragen, krijgt een totaal vloeroppervlakte van 4500 vier kante meter. De grote kracht van de Kanto- rennuis-formule ligt volgens Deerenburg in het leveren op maat „Afhankelijk van de be- hoefte van de ondernemer ma ken we zestig, zeventig of tachtig vierkante meter. Ondanks het grote aantal bedrijven, dat in het kantoor terecht komt, zorgen wij Schiedam De plannen voor een ABC-warenhuis in de Lange Kerkstraat zijn voorlopig opgeschort. Dat valt af te leiden uit het feit, dat de Noordwijkse architect Van Maanen zijn tekenpot lood heeft neergelegd. Met een schetsontwerp haalde de architect in een eerder stadi um de opdracht voor zijn be drijf binnen. Van Maanen hulde zich gisteren en vanochtend in stilzwijgen over de oorzaak van het op schorten van de bouwplannen. In Schiedam wordt ervan uitge gaan, dat het opschorten te ma ken heeft met de traag verlopen de verwerving van het complex. Bij de roemruchte presentatie van de plannen, in de zomer van 1987, werd aangekondigd dat dat het ABC-eomplex rond deze tijd zou worden opgeleverd. Maar de sloop van de historische gevel- wand moet zelfs nog beginnen. Bewoners van het centrum lie ten direct weten, dat deze voor spelling wel erg optimistisch was. Fijntjes lieten zij weten, dat er ook nog mensen in de Lange Kerkstraat woonden. Ook het feitvdat zich onder de te slopen panden een monumentaal pand bevindt, werd door de binnen stadsbewoners op dat moment al aangekaart. Het grootste probleem voor de gemeente en ABC een combi natie van Albert Heijn, Blokker en C A was tot dusver het verwerven van de panden. Pas na lang touwtrekken slaagde de onroerend-goed-afdeling van C &z A, die belast is met de verwer ving van het complex, erin om de panden van de weduwe Nie- mantsverdriet en cafébaas Jan van der Waard in bezit te krij- Eerx andere vertragingsfactor vormen de huurders. Enkele huurders hebben al aangekon digd een beroep te doen op de huurbeschermingswet. Deze wet geeft huurders van panden de mogelijkheid de eerste drie jaar na het bekendmaken van de bouwplannen in hun woning te blijven zitten. Woordvoerder Jan Hagendoorn van Gemeentebelangen, een partij die nog niet in de gemeen teraad is vertegenwoordigd, be schouwt het stilleggen van het tekenwerk als zijn eerste succes in de strijd tegen ABC. Gemeen tebelangen hekelt de plannen, die volgens de partij een enorme aantasting op het historisch ka rakter van de binnenstad vor men. Direct na de presentatie van de plannen liet Hagendoorn C &i A al weten, dat ABC de vestiging van het grootwinkelbedrijf de eerste vijf jaar wel kon vergeten. Ook op andere wijze was Hagen- doom actief in het verzet tegen de winkel. Toen huurders van de Lange Kerkstraat in oktober een brief kregen, waarin stond dat zij in aprü van dit jaar uit hun woning moesten vertrek ken, was het Hagendoorn die aandacht vroeg voor de belan- f .n van de bewoners. „Dat deed omdat ik vind dat de gemeen te er in de eerste plaats voor haar bewoners moet zijn. Ze moeten op het stadskantoor hun oren eens wat meer te luister leggen bij de gewone Schiedammer in plaats van bij die projectontwik kelaars". Met hoeveel vertraging ABC nu rekening houdt, viel vanochtend niet te achterhalen. Zowel giste ren als vandaag werd er driftig vergaderd bij C A. Het ge rucht, als zouden de bouwplan nen geheel van de baan zijn, kon daardoor ook niet worden geve rifieerd. ervoor dat ieder bedrijf herken baar voor de klanten blijft". Burgemeester Reïnier Scheeres, die gisteren met een harde ruk aan' een vlag de peperdure ma quette onthulde, toonde zich zeer ingenomen met de plannen van Kantorenhuls. Scheeres hoopt, dat door de komst van het Kan torenhuis de plaatselijke econo mie epn flinke oppepper krijgt. „Met name in de commerciële dienstverlening zijn we van oudsher amper vertegenwoor digd. Dit project kan zowel kwa litatief als kwantitatief veel be tekenen voor de werkgelegen heid in Schiedam. Vooral de dif ferentiatie in de werkgelegen heid is heel belangrijk. De laatste jaren hebben we gezien, wat de gevolgen zijn van een eenzijdige economische opbouw". Om het complex goed bereik baar te maken maakt de ge meente een nieuwe ontsluiting naar rijksweg 20. Een nieuwe brug over de Schie is een van de voorzieningen, die de gemeente gaat treffen. Met de Nederlandse Spoorwegen heeft Kantorenhuis afgesproken, dat er een opening aan de achterkant van het sta tion komt Voor treinreizigers wordt de loopafstand naar het station daardoor gereduceerd tot 1 minuut De stichtingskosten van de drie kantoorflats .bedra gen ongeveer 35 miljoen gulden. De acquisitie-afdeling van Kan- torenhuis is al druk in de weer met het werven van huurders. Met peperdure, glanzende -vijf- kleurenfolders in de hand tracht men het bedrijfsleven naar Schiedam te lokken. Schiedammers met gebrek aan vertrouwen in de status van de Jeneverstad kunnen hun hart aan het boekje ophalen. Schie dam mag dan nog net niet de be langrijkste stad van de wereld zijn, in de folder wordt Schie dam wel aangeprezen als het economisch hart van Nederland In Schiedam, de toegangspoort tot Europa en het vertrekpunt naar de wereld, werkt de dyna miek van het ondernemerskli maat aanstekelijk, aldus de fol der. Vlaardingen Een onbekende ging er gistermiddag met een auto vandoor, die hij zogenaamd voor een proefritje had meege nomen, Het ging om een Peugeot van een garagebedrijf aan de Van Beethovensingel, een don kerblauwe van 19.000 gulden, kenteken RG-38-ZZ. Vlaardingen De brandweer moest gisteravond ingrijpen in het in aanbouw zijnde postkan toor aan het Veerplein. In de ka belruimte onder het pand had den vandalen een vuurtje ge stookt. De omvang van de aan gerichte schade is nog niet be kend en evenmin kent men de identiteit van de daders. De re cherche stelt een nader onder zoek in. nen lopen. De aannemer is mede door de tegenvaller bij de bouw van hotel Oranje in Noord wijk niet in staat de schulden in te los sen. Vandaar dat nu wordt ge tracht de schuld van Van der Waal te saneren. Advocaat De Liagre Böhl specu leert erop, dat de schuldeisers genoegen nemen met het schik kingsvoorstel. De meeste schuld- iaisers zullen echter een forse fi nanciële veer moeten laten om Van der Waal uit de problemen •:e halen. Het Vlaardingse schil dersbedrijf K. van de Heuvel, dat verleden week de gemeente verzocht om de betalingen aan Van de Waal op te schorten, heeft bijvoorbeeld nog 450.000 gulden van de aannemer tegoed. Akkoord gaan met de sanering betekent voor Van de Heuvel dat hij 180.000 gulden aan open staande vorderingen kan af schrijven. De Liagre Böhl hoopt erop, dat alle schuldeisers met de schuld sanering akkoord gaan. „Anders volgt er surséance van betaling en misschien wel een faillisse ment. De kans is groot, dat de schuldeisers met de voorgestelde schikking beter af zullen zijn". Woordvoerder Droog van Slag boom-installatietechniek vond het gisteren nog te vroeg om op de voorstellen van Van der Waal te reageren. Het bod van de ad vocaat moet door ons eerst in alle finesses worden bestuurd, zo hield de woordvoerder van Slag boom gisteren nog even de boot af. Werkgroep Toepas bepleit nieuwe botiwfilosofie Vlaardingen ,Jn de afgelopen maanden hebben we steeds ge zien, dat valide burgers acties voeren voor hun gehandicapte medemens. Deze keer draaien we de zaak eens om;gehandicap ten aan het werk voor het alge meen belang". Voorzitter Paul van Gijzen onderstreept het bij herhaling:aanpasbaar bou wen is beslist niet alleen voor gehandi capten of bejaarden. Iedereen vindt het prettig om ruim en comfortabel te wonen. De werkgroep Toepas presen teerde gisteren tot twee keer toe haar plannen. Eén keer in het Vlaardingse stadhuis en later op de dag in De Vijverhof in Delft. De Nationale Woningraad bracht al in 1983 het idee van aanpasbaar bouwen naar voren. Dit soort woningen is zonder veel kosten of moeite geschikt te maken als de bewoner een han dicap krijgt. Brede deuren en gangen, rechte trappen en rui mer sanitair vormen de basisele menten van deze bouwmethode. Momenteel is het nog zo dat wo ningen voor veel geld indivi dueel aangepast worden. Werk groepslid Aad Doelman: „Ons woningbestand zal zeker met het oog op de vergrijzing straks vol strekt ontoereikend blijken. Er zal dan ook niet genoeg geld meer zijn om in alle huizen kost bare voorzieningen aan te bren gen. Het is daarom goed om nu al huizen te bouwen die voor ieder een geschikt zijn". Onlogisch „Er wordt in Nederland met een verkeerde filosofie gebouwd. Architecten en aannemers moeten eens door de bril van de gebruikers leren kijken. Dan zouden er minder onlogische woonsituaties voorkomen en hoeven mensen niet te verhui- zen ais er moeilijkheden zijn", vult ir. Jan van Ewijk uit Schie dam aan. In de werkgroep werken twee regio's samen, De gehandicap tenorganisaties uit Delft en het Westland hebben aansluiting ge vonden bij die van Waterweg- Noord, Voor de gelegenheid werd vorig jaar een werkgroep opgericht, die het idee van aan pasbaar bouwen moest gaan uit dragen. Deze maand worden in Maassluis, Vlaardingen, Schie dam, Delft en Naaldwijk thema avonden gehouden. Van Ewijk: „Het is de bedoeling dat de aanwezigen niet alleen maar luisteren en plaatjes kij ken, maar ook zelf aan het werk gaan met het idee. Een work shop noemen ze dat tegenwoor dig". Er zijn meer dan 1200 uit nodigingen verzonden aan hui zenbouwers, gezondheidszor- gers, politici, organisaties en in stanties. In iedere stad leidt een wethou der de avond in. Op 12 januari Hans van Kleef in de 4 Molens in Schiedam, 16 januari De Vries in het stad huis van Delft, 19 januari, Jan Madern in dienstencentrum West in Vlaardingen, 26 januari Liesbeth Snoeck in het stadhuis van Maassluis en op 30 januari opent burgemeester De Bruin van Naaldwijk de laatste thema avond in De Naald. De werkgroep verzamelt op deze avonden de reacties en bundelt die na afloop in een rapport. Dat rapport zal halverwege dit jaar officieel worden aangeboden aan de provinciale overheid. Paul van Gijzen: „Ik ben er bijna zeker van, dat we toch nog men sen over het hoofd hebben ge zien. Ik hoop dat aj er toch bij zullen zijn. Het is tenslotte erg belangrijk, dat Nederland straks in goed toegankelijke huizen woont". Schiedam/Vlaardingen/ Maas sluis De politie heeft het giste ren druk gehad met de verwer king van een hele reeks kleine inbraakjes, die voor de gedu peerden toch hinderlijke gevol gen hadden. In Maassluis wist de politie drie jongens van 17 en 18 jaar in de kraag te grijpen; zij worden verdacht van diefstal van kratten bier. Maar bij de an dere inbraken bleken de daders nog niette achterhalen. In Maassluis werden in een wo ning aan de Schuurhof gouden en zilveren sieraden gestolen, onder meer een ketting en een armband. In Vlaardingen werd ingebro ken aan de Johan Westerweel- straat (buit: sieraden ter waarde van 5750 gulden), aan de Van Hogendorplaan (shag en sigaret^ ten ter waarde van 3300 gulden), aan de Van Bleiswijkstraat (een. geldbedrag van 585 gulden) en aan de Spoorsingel (een videore corder van 1500 gulden en een geldbedrag van dezelfde orde van grootte). In Schiedam was een open staand bovenlichtje voor een in breker voldoende om een huis aan de Borodinlaan binnen te komen. Hij trof er een videore corder aan en nam ook een por tefeuille met persoonlijke be scheiden van de eigenaar mee. In deWestfrankelandsestraat werd een valse sleutel gebruikt om binnen te komen. Hier ver dwenen een autoradio, eén walkman en een kentekenbe wijs. In de Van 's-Gravenzande- straat werden een videorecor der, een fotocamera en een por temonnee met tachtig gulden buitgemaakt Maassluis Er bestaat nog steeds grote onduidelijkheid over de toekomst van het bow ling- en partycentrum Plezier aan de Troelstralaan. Het voort slepende conflict tussen de Ne derlandse Middenstands Bank en de familie Pleysier, de voor malige eigenaar van het bow lingcentrum, maakt de kans steeds kleiner dat het bowling centrum ooit nog wordt hero pend. Verleden week werd het bow lingcentrum, dat vorige zomer failliet ging, door bouwvakkers dichtgetimmerd. Sinds de zomer van '88 staat het pand leeg, maar de familie Pleysier bezat na het uitspreken van het faillisement nog wel de mogelijkheid om het pand te betreden. Volgens hardnekkige geruchten in Maassluis bestaat er momen teel serieuze belangstelling om het bowlingcentrum, over te ne men. Uit een onderzoek van het Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf blijkt, dat ee- bowlingeentrum in Maassk vensvatbaar kan zijn, hoe1 het rapport ook wel de nv-.e. reserves zïjn ingebouwd. De familie Pleysier is nog steeds zeer verbolgen over het feit, dat de NMB minder dan een jaar na het openstellen van de bowling baan het krediet van het cen trum introk. Hierdoor viel het fi nanciële fundament onder het bedrijf weg, waardoor het faillis sement onafwendbaar werd. Volgens Pleysier waren de fi nanciële problemen een gevolg van het overschrijden van de stichtingskosten van het ge bouw. De verbouwing van het centrum viel duurder uit dan be groot, waardoor Pleysier bij de bank aanklopte voor een extra krediet De 50.000 gulden, die de Pleysiere nog nodig hadden om het bij de bowlingbaan geplande zalencomplex af te bouwen, kreeg men echter niet meer van de bank los. „Het zalengedeelte bouwden we toch af, maar in een later stadi um. Het zalengedeelte speelt een belangrijke rol in de exploitatie van het complex, vandaar dat we toch doorzetten", aldus Si mon Pleysier. Door de vertra ging, door Pleysier alleen ver oorzaakt door het onthouden van het krediet, liep het zalen- - complex belangrijke inkomsten mis. Met de Algemene Bridgeve- reniging Maassluis bestond de afspraak, dat zij haar bridgewed- strïjden in het zalencomplex zou houden. „Die mensen konden uiteraard niet wachten. Zij zijn dan ook uitgeweken naar de Koningshof. Door de" vertraging liepen wij het eerste jaar zeker 150.000 gul den aan inkomsten mis", aldus Simon Pleysier. Het afbouwen van het zalencen trum werd uiteindelijk gefinan cierd uit de omzet van het bow lingcentrum. Door de herinves tering van de recette kwam Pleysier echter niet meer toe aan het aflossen van de lening. „Wij zijn gewoon het slachtoffer ge worden van de starre houding van de bank", analyseert Pley sier het faillissement achteraf. De kans, dat het bowlingcen trum door een nieuwe eigenaar wordt heropend, wordt door de Rotterdamse curator Stockmann miniem geacht „In de loop van de maanden zijn er voortdurend onderhandelingen met kandida ten geweest. De meeste geïnte resseerden waren echter alleen uit op een koopje. Van serieuze belangstelling heb ik tot nu toe nog niets gemerkt. Mijn ver wachting is dan ook, dat het bowlingcentrum binnen enkele weken zal worden ontmanteld".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1