Projectteams sturen Van Kleef tijdig bij H Zeekadetten even televisiesterren V D sluit supermarkt Burgemeester gast bij WD k Overval verijdeld ©©Koster YTC-traders failliet VLAARDIN6S DASBLAD 8CHIE0AMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vechtpartijen bij Aladdin Knie verbrijzeld Dertiende keer Mobiele controle 'Metafysische denkwijze van Zuid Maassluis denkt alvast aan kou Bekeuring voor invriezen egel Kijkshop verhuist naar Veerplein Scliimnk- festijn in de Teerstoof Gusto-terrein gaat Nieuwe Maas heten Vlaardingse kerken denken in het groot MAANDAG 16 JANUARI 1989 PAGINA 9 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229, 4352066, 4350557 - sportredactie: 4345209 Maassluis/Vlaardingen Een gewapende overval op de eige naar van een supermarkt in Maassluis werd vrijdag door de politie verijdeld. Een tipgever had de politie gewaarschuwd, dat twee Vlaardingers van 17 en 18 jaar de winkelier omstreeks zes uur zouden beroven, op het moment dat hij de dagopbrengst naar de hank zou brengen. De overvallers, beiden gemas kerd en één van hen. gewapend met een slagersmes, werden bij de ingang van de supermarkt in de Steendijkpolder gearresteerd. Volgens - hoofdinspecteur De Jong zijn tips uit de onderwereld geen uitzondering: „Er wordt wel eensgeluld in die kringen", In Vlaardingen waren dit week einde twee snackbars het doel wit van gewapende overvallers. Vrijdag maakte een gemaskerde man in een friettent aan de Rei gerlaan een leren jack van 750 gulden en een zakje frikandellen van vier gulden buit In een snackbar aan de Dirk de Derde laan sloegen twee mannen met bivakmutsen zaterdagavond te gen sluitingstijd een serveerster in het gezicht. Door de vrouw met een vuurwapen te bedrei gen konden zij 1200 gulden uit de kassa roven. Schiedam In en rond jonge rencentrum Aladdin is het dit weekeinde weer onrustig ge weest. Vanuit het jongerencen trum kwam vrijdagnacht de melding binnen, dat er een mas sale vechtpartij was uitgebro ken. Met assistentie van leden van het Rotterdamse en Vlaar dingse korps ging de Schiedamse politie een kijkje nemen, maar bij aankomst bleken de vechters al te zijn afgehaakt. Wel bleken auto's van Aladdin- bezoekers te zijn vernield. Een 23-jarige Schiedammer meldde de politie, dat hij was afgetuigd door vier andere bezoekers. Een van de kemphanen maakte daarbij gebruik van een stceks- leutel. Een dag later was het weer raak. Zondagochtend rond half vier, raakten twee bezoekers, die vol gens de politie niet betrokken waren bij het gevecht van de dag ervoor, met elkaar op de vuist. Een onbekende trok een nep- vuurwapen, terwijl er bij het gevecht ook een kruisboog te voorschijn werd gehaald- De vechtpartij werd gesusd, maar de politie stelt nog een onder zoek in om het wapentuig boven water te krijgen. Maasland Een 47-jarige inwo ner van Maasland is gisteravond ernstig gewond geraakt, toen hij met zijn bromfiets tegen een ge parkeerde auto reed. Het onge luk gebeurde in de Landsheer. De knie van de man werd geheel verbrijzeld, terwijl hij ook breu ken aan het rechterdïjbeen en - heup opliep. Hij is naar het Rei- nier de Graaf Gasthuis in Delft overgebracht. Volgens de politie verkeerde de bromfietser onder invloed van alcohol. Schiedam Het was vrijdag voor het dertiende jaar, dat Ken Jones op vrijdag de dertiende veilig thuis binnen bleef. Der tien jaar geleden kreeg hij op vrijdag de dertiende een onge luk en sindsdien krijgt geen mens hem meer zo gek die dag de straat op te gaan. „ïk ben dus niet bijgelovig. Dat ongeluk heb ik écht op vrijdag de dertiende gehad", aldus Ken Jones. Vlaardingen Vier automobi listen zijn zaterdagavond in Vlaardingen bekeurd wegens rijden onder invloed. De be stuurders vielen door de mand tijdens een mobiele alcoholcon trole. Op verschillende plaatsen in de stad hield de politie tussen kwart over elf 's avonds en half vier 's nachts in totaal honderd auto's aan. Veertig automobilis ten moesten een blaastest onder gaan. Eén dronken rijder werd aangehouden op rijksweg 20. Aanleiding was de hoge snel heid, waarmee de man reed: 17Ö kilometer per uur. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gratelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010 - 473 82 22 Maassluis Met de televisieca mera's voor je neus een verhaal vertellen valt lang niet mee. Daar kunnen de Maassluisse zeekadetten Alain Wassing en Erik de Waard sinds zaterdag over mee praten. Door comman dant Arïe van Bedaf van moe derschip Rïgal werd het tweetal zaterdag aangewezen om voor de EO-televisïe de toelichting te verzorgen op de activiteiten van het zeekadettenkorps. Vanaf half tien 's ochtends was de Hilversumse televisieploeg in de oude Haven aan het werk om opnames te maken voor EO's Kinderkrant, een programma dat zich richt op de jeugd van 6 tot 12 jaar. Pas om vier uur 's middags konden de camera's worden ingeladen. De medewer kers van de EO bleken niet te vreden, voordat alle hoeken en gaten van het schip waren ge filmd. De twee jeugdige Maas- sluizers werden tussendoor voor de camera gehaald om een toe lichting op de activiteiten te ge ven. De EO kwam in Maassluis te recht via het landelijk hoofdbe stuur van de zeekadetten. Bij het hoofdbestuur diende de omroep een verzoek in om de activitei ten van één van de 14 korpsen in Nederland te mogen filmen. Omdat het Maassluisse korps dit jaar veertig jaar bestaat, werden de makers van de Kinderkrant naar de Eerste Stad aan de Wa terweg doorgewezen. „Je moet twaalf 2ijn om lid te kunnen worden van de zeeca detten", vertrouwde de 12-jarige zeekadet Alain Wassing EO-pre- sentatrice Yvonne Versteeg toe. En met een stalen gezicht ver volgend: „Maar als je 80 bent, mag je uiteraard ook nog lid worden". Samen met Erik de Waard, die in het dagelijks leven de Machi- nistensehool in Brielle bezoekt, vertelde Wassing breeduit over de activiteiten van de zeekadet ten. „We leren navigeren, we onderhouden de boot en vaak gaan we roeien in de Haven", vertelde Alain Wassing doodge moedereerd, alsof hij een vol leerd publiciteitsmedewerker was. Het in de weer zijn mei water is volgens de 19-jarige Erik de Waard de grootste charme van de zeekadetten. „Plus de reisjes natuurlijk. Met dit schip zijn wij al regelmatig in Engeland ge weest". Zelf is De Waard bijna elke zaterdag In de weer met het 'knutselen' aan de Rigal. ,3ezig zijn met techniek vind ik het leukste", vertrouwde Erik de Waard de presentatrice toe. „Is dat geen leuk shotje?" vroeg De Waard de cameraman, wij zend op een groepje zeekadetten, dat in de Haven aan het roeien was. De cameraman pikte de suggestie op en snelde direct naar buiten om de roeiers in de historische havenkom op de videoband vast te leggen. De zeekadetten vonden de goede samenwerking nog wel hetleuk- ste van de dag, „Ze zeggen niet wat we moeten doen of zeggen. We mogen het helemaal zelf be palen", vertelde een jonge ma troos. Toen de EO'ers na anderhalf uur filmen eindelijk tevreden waren over de interviews zuchtte Erik de Waard. „Ik denk dat ze de helft weggooien, andere komen ze niet met de tijd uit". Dat was optimistisch gezien, want on danks het vele uren draaien zul len de Maassluisse kadetten tij dens de uitzending op 15 februa ri slechts tien minuten in beeld zijn. Het restant van de opnames wordt op een videoband gezet en naar de kadetten opgestuurd, be loofden de EO'ers zaterdag. Ook de kombuis van de Zeeka- j? detten werd door de EO gefilmd. De omroepmedewerkers waren 5 zeer te spreken over de wijze, S waarop de Maassluizers aan de o opnames meewerkten. 2 George Neijssel spreekt de plaatselijk actieve WD'ers toe. Onder het publiek afdelingsvoorzitter Maas, raadslid Jan van Hemert en Tweede-Kamerlid Pol de Beer. Vlaardingen „Laten we ho pen dat er een jaar volgt van con structieve samenwerking. Het moet maar eens afgelopen zijn met die 'Vlaardingse taferelen' in de gemeenteraad". Deze nieuwjaarswens uitte fractie voorzitter George Neijssel zater dag op de nieuwjaarsreceptie van de VVD in het theatercafé van De Harmonie. Veel vertrouwen in het vervul len ervan had Neijssel ogen schijnlijk niet. Hoofdschuddend verhaalde Neijssel over de ge meenteraadsvergadering van afgelopen woensdag, waar het volgens de WD'er direct al weer fout ging. „Wij dienden woensdag een mo tie in voor een voetgangersbrug om de verbinding tussen de Oost- en de Westhavenkade te herstellen. Zit Jan Boender van de PvdA direct te schreewen, dat als de PvdA zo'n brug al zou willen, dat alleen via steun aan een SGP-motie geuit zou wor den. Kinderachtiger kan het bij na niet". Volgens Neijssel staan er dit jaar zeer belangrijke zaken op de agenda. Voor de ontwikkeling van Vlaardingen moeten we het komend jaar de keuze maken tussen drie scenario's. De uitein delijke keus heeft grote gevol gen voor de komende tien jaar in de stad". Naast een politiek, die gebaseerd is op stabiliteit in de stedebouw, kan de raad kiezen voor een trend- of een allure-scenario. „Ik zie wel wat in een allure-scena rio, maar dan moeten we wel met een eerlijk verhaal komen. Als we streven naar een Vlaar dingen met 80.000 inwoners, dan zullen we niet onder bebouwing van de Broekpolder uitkomen". De veertig WD'ers, die zich in het theatercafé hadden verza meld, vermaakten zich na de speech prima met een drankje en een hapje. Burgemeester Fred van Lier, zelf van PvdA- huize, bewoog zich vriendelijk glimlachend tussen de gasten. Neijssel wenste de burgemeester een bestuurlijk vruchtbaar jaar toe. Schiedam Bewoners van de oude wijken blijven voor rang krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen in hun buurt, maar niet bij élle projecten. Wethouder Hans van Kleef wil projecten van minder dan 25 woningen voor woningzoekenden uit de hele stad vrijhouden. De projectteams voor de stads vernieuwing zijn nu bang, dat dit een handigheidje van Van Kleef is. Immers, als voortaan alleen nog maar kleine projecten worden gerealiseerd, hebben de bewoners van de oude wijken helemaal geen voorrang meer. En met name in Sehiedam-Oost en -West zullen zich alleen nog kleinschalige projecten voor doen. Ook het projectteam Schiedam-Zuid is overigens te gen de beperkende voorwaarde van Van Kleef. Toch hebben de drie project teams de wethouder al veel bij gestuurd. Aanvankelijk wilde de wethouder helemaal af van de voorkeursbehandeling van be woners van de oude wijken. Al leen degenen, die vanwege de stadsvernieuwing gedwongen moeten verhuizen, zouden nog een streepje voor krijgen. Wie ooit uit een wijk is verhuisd en liever zou terugkeren, komt ge woon onderaan de wachtlijst. Van Kleef erkent, dat zijn aan vankelijke ideeën geen genade vonden. Hij geeft dat ruiterlijk toe in zijn informatieverstrek king aan de commissieleden, door de complete reacties van de drie projectteams bij te voegen. Van Kleef zegt te hebben ge tracht de essentie van hun kri tiek te doorgronden, en achteraf spreekt het hem wel aan dat de projectteams Oost, Zuid en West een voorkeursbehandeling vra gen voor alle bewoners van de desbetreffende oude wijken. Jan Goed, projectleider in Zuid (en tegenwoordig ook Nieuw- land), wees bijvoorbeeld op hu mane redenen om eerst wijkbe woners in aanmerking te laten komen voor de nieuwbouw. Ja renlang hebben zij de negatieve effecten van verpaupering en te ruggang moeten ervaren. Als zich dan verbeterde woonom standigheden aandienen, mogen zij wel in dat gerief delen. Ook is er vaak een voorkeur om binnen de eigen wijk te verhuizen. Zo behoudt men de sociale contac ten. Vooral voor ouderen is dat van belang. Principe In een korte notitie, waarin het echter wemelt van het woordje 'principe', zet Van Kleef uiteen dat hij zijn voornemens heeft aangepast op een enkel punt na. Hij maakt de commissieleden nadrukkelijk attent op de alinea, waarin hij de limiet van 25 wo ningen noemt Is een project gro ter, dan hebben wijkbewoners voorrang. Is een project kleiner, dan geldt in de eerste plaats het puntensysteem van bureau Huisvesting. De projectleiders van Oost en West Ferdinand Vreugdenhil en Han de Kluy- ver, verzetten zich hiertegen. Zuid is uitvoerig ingegaan op het verschijnsel, dat de gemeente onder het mom van inspraakbe vordering de feitelijke inspraak juist terugbrengt, door mensen pas later in te schakelen bij de planvorming. Van Kleef 2elf noemt het ongelukkig, dat de in spraak in het ambtelijk concept zo'n zwaar gewicht kreeg. Zuid redeneert dat verkleining van de doelgroep automatisch minder inspraak oplevert Pro jectleider Jan Goed is in zijn uit eenzetting zo uitvoerig geweest dat Van Kleef er amper door heen kwam. En de wethouder vermoedt dat er een „bijna meta fysische denkwijze aan ten grondslag" moet hebben gele gen. Zelf is mr. Van Kleef min der filosofisch geschoold. Maassluis Gemeentewerken houdt rekening met vorst en sneeuw.' De dienst heeft alvast een bericht verspreid, waarin Maassluizers worden opgeroe pen de stoep voor de woning be gaanbaar te houden bij gladheid en sneeuwval. Gemeentewerken heeft ook een plan voor sneeuw- en ijsbestrij- ding opgesteld. Dat kan van nut zijn, als automobilisten als ge volg van de gladheid schade op lopen aan hun voertuig Bij een claim moeten zij kunnen aanto nen, dat de nodige voorzichtig heid in acht is genomen. Schiedam Na een bijzonder telefoontje, waarin de politie werd gemeld dat zich in een wo ning in de Aleidastraat enkele krokodillen ophielden, besloot de politie eens een kijkje te ne men. Samen met de algemene inspectiedienst doorzocht de po litie de woning van de 34-jarige bewoner. De krokodillen bleken echter kaaimannen te zijn, die de Schiedammer in zijn vrieskist had ingevroren. Het bezit van kaaimannen is niet verboden, maar de Schiedam mer werd wel verbaliseerd voor de ingevroren egel in zijn vries kist De egel is een beschermde diersoort," die particulieren niet in hun bezit mogen hebben. Naast de egel nam de politie een jachtgeweer van de Schiedam mer in beslag. i Vlaardingen De super markt in de Vlaardingse ves tiging van Vroom Drees- mann gaat dicht. De geringe omzet is er de oorzaak van, dat het warenhuis aan het Veerplein heeft besloten het grootste deel van de voedse- lafdeling op te doeken. Aan staande zaterdag is de super markt voor het laatst open. Volgens bedrijfsleider Peute blijft een klein deel van het le vensmiddelenpakket bij V D verkrijgbaar. Om welke delen van het assortiment het gaat, kan Peute niet2eggen. Ook over de gevolgen voor het personeel laat de bedrijfsleiding zich niet uit. Volgens V D-voorlichter Lempers is de Vlaardingse su permarkt niet de eerste, die door het concern wordt afgestoten. „In twee of drie vestigingen is dat al eerder gebeurd", aldus Lempers, die wijst op het in juni gepresenteerde herpositione ringsplan. Daarin stond onder andere dat downtown niet de meest geëigende plaats is voor een moderne supermarkt De nieuwe foodformule van V D is nog niet uitgekristalliseerd, maar volgens de voorlichter blijft het warenhuis in elk geval brood, gebak, wijn en chocolade verkopen. De leegkomende ruimte op de begane grond wordt na een ver bouwing betrokken door Kijk shop, een dochteronderneming van Vroom Dreesmann, Het assortiment van Kijkshop over lapt voor een groot derf dat van V D, maar dat de klant voort aan op twee plaatsen in hetzelfde pand voor soortgelijke artikelen terecht kan, kan volgens Lem pers geen. kwaad: „Dat is een vorm van gezonde concurren tie". Voor Kijkshop wordt het overi gens de tweede verhuizing bin nen een paar jaar. De winkel was eerst gevestigd op de hoek van de Hoogstraat er. de Brede Ha venstraat en verhuisde enige tijd geleden naar de leeggekomen zaak van Bas van der Heijden aan de Gedempte Biersloot Geruchten, dat V D de levens middelenafdeling zou sluiten, circuleren al geruime tijd in Vlaardingen. Vaste klanten viel het op, dat het nooit druk was in de winkel. De klanten van de su permarkt krijgen deze week een brief uitgereikt met meer infor matie over de sluiting. - De gezichten van de kinderen werden door de grimeurs In de vrolijkste kleuren beschilderd. Schiedam Het winkelend pu bliek op de Hoogstraat moet za terdagmiddag wel hebben opge keken, toen enkele kinderen na afloop van het schminkfestijn in de Teerstoof huiswaarts keer den. Door vakkundige grimeure waren de kinderen omgetoverd tot echte clowns. Een levendig straatbeeld lever de dat op, die met felle kleuren en mooie figuren op het gezicht uitgedoste kinderen. Eerder die middag vermaakten de kinde ren zich prima in De Teerstoof. Tijdens de kindermiddag tussen het schminken door van de kin dervoorstelling Zapzarap. Vlaardingen De Vlaardingse handelsmaatschappij YTC-traders is failliet Leveranciers van de firma, die handelscontacten onderhield met Joegoslavië, vroegen het faillissement aan. De twee mensen, die na eerdere saneringsmaatregelen nog bij het bedrijf werkzaam wa ren, verliezen als gevolg van het faillissement hun baan. Met name vanuit Joegoslavië stromen de vorderingen op de Vlaar dingse firma binnen. YTC participeerde in Joegoslavië in een wind molenproject. De contracten, waarmee YTC werkte, worden onder zocht door curator mr. H.E. Urlus. De Joegoslavische leveranciers beweren, dat zij in opdracht van YTC werkten. Dat zou betekenen dat de Joegoslaven recht kunnen doen gelden op de baten van het faillissement. Urlus twijfelt voorlo pig nog over de claims van de Joegoslaven, Volgens de Belgische di recteur van YTC had het windmolenproject het karakter van een sa menwerking, waardoor de claims van de Joegoslaven mogelijk onte recht worden gele gd. Urlus ziet overigens geen direct verband tussen het faillissement en het criminele verleden van de directeur van YTC. De directeur zit, in afwachting van de beslissing over een uitleveringsverzoek van België, vast in het Rotterdamse huis van bewaring. In België is de di recteur bij verstek veroordeeld in verband met drugssmokkel. De Nederlandse justitie beraadt zich nog over de uitlevering. Schiedam De naam Gusto verdwijnt. De eigenaar van het terrein, Halico, spreekt tegen woordig van kantoren- en be drijvenpark Nieuwe Maas. Met een aantal ondernemingen voert Halico besprekingen over vesti ging in Schiedam, en de eerste gegadigde voor bebouwing op het Gusto-terrein is, zoals eerder al in de2e krant bericht, de Ver- eenigde Glasfabrieken aan de Buitenhavenweg. De glasfa briek wil er twee opslagloodsen voor flessen bouwen. Architec tenbureau Nefkens, gelieerd aan Halico, heeft een bouwvergun ning aangevraagd. Halico heeft de gemeente ge vraagd om een vlotte afhande ling. Daar zijn B en W van harte toe bereid, want Halico's plan nen met het Gusto-terrein pas sen helemaal in het straatje van hetstadsbestuur. Toch zal net ze ker tot mei duren, voordat Nef kens en de glasfabriek over de vergunning kunnen beschikken en zelfs dat kan de gemeente niet garanderen, Want de provincie zit ertussen. De gemeente is bereid om een spoedprocedure te volgen en om het plan niet een maand, maar slechts twee weken ter inzage te leggen. Maar daarna is nog een akkoord nodig van gedeputeer de staten van Zuid-Holland. En dat gedeputeerde Hans van der Vlist uit Schiedam komt, dat helpt in zulke gevallen toch niet echt - 1 4 4. -iï Vlaardingen Coördinator M.A. van Beveren van de Vlaar dingse actie Kerkbalans '89 windt er geen doekjes om: de drie deelnemende kerkgemeen schappen (hervormd, rooms-ka- tholiek en gereformeerd) pak ken het grondiger aan dan hun collega's in andere gemeenten. De interkerkelijke samenwer king gaat landelijk op 15 januari het derdejaar in. Dan starten twee actieweken, waarmee wordt beoogd in Vlaardingen 2,5 miljoen gulden op te halen. Met dat geld worden uiteenlopende kerkelijke activi teiten ondersteund: van opvang- werk tot missie en van vorming tot dienstbetoon. Het bijzondere van de Vlaar dingse samenwerking is volgens Van Beveren, dat de landelijke formule verder wordt uitge diept Een formule die prima werkt, meent hij, want de op brengstvan de acties is in enkele jaren met twaalf procent geste gen. Komende weken zullen de drie kerkgemeenschappen proberen op allerlei manieren van zich te laten horen. Van Beveren denkt daarbij niet alleen aan de inge burgerde manieren om publici teit krijgen, zoals in kranten en met posters en raambiljetten. De kerken zijn ook van plan span doeken bij de toegangswegen op te hangen en laten zich sponso- b ren in paginagrote advertenties Hn huis-aan-huisbladen.- >f *-* v -- V' - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1