'VERZAMELAAR' WIL NAAR INTERNATIONALE ALLURE Bouwer verkoopt bedrijf I Geen censuur op Palmboom Geld en gein hand in hand bij carnaval Bommelding in De Halte en Podium il§f;u Van der Waal op ziekteverlof naar Zuid- Afrika VLAARDINSS DAGBLAD' SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Auto botst op school Van Roon op een zijspoor Stichting viert eerste siïcces Positief advies over regionaal bedrij fsterrein Vernielingen en brandjes in de Steendij kpolder u OMROEPER VERNIELD Kruiswerk vergeet huisvestingssores dankzij nieuw pand Buitenlandse school verlaters in de kou Schiedamse mannen schroeven cijfer op Inbrekers in volgeladen auto WATERWEG MAANDAG 30 JANUARI 1989 PAGINA 9 Maassluis Een 22-jarige Maas- sluizer heeft vrijdagnacht met een onverzekerde auto een noodschool aan de Stadsmolen geramd. De man had te veel ge dronken en verloor daar de maqht over het stuur. De auto raakte total-loss, terwijl ook aan de school aanzienlijke schade werd aangericht. Vlaardingen Ex-wethouder Chris van Roon is bij de benoe ming van CDA-leden in ge meentelijke commissies op een zijspoor gezet De wethouder, die wegens het onvoldoende scheiden van ge meentelijke en prlvébelangen vorig jaar zijn zetel moest opge ven, is door zijn partij voorge dragen voor de commissie voor maatschappelijke dienstverle ning, de commissie voor onder- .wijs en de commissie voor woon ruimteverdeling. Als wethouder had Van Roon de veel zwaardere portefeuilles financiën en ver keer en vervoer. Schiedam Het eerste project van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam is een groot succes geworden. Zes van de zeven appartementen die aannemer Slavenburg op initia tief van de stichting bouwde in het uitgebrande monument aan de Lange Haven 95, waren in een mum van tijd verkocht. De oplevering van de flats werd vrijdagmiddag feestelijk ge vierd. Burgemeester Scheeres onthulde een plaquette ter her innering aan deze mijlpaal in de historische 'stadsvernieuwing* en Frans Geerdes reikte namens de stichting de eerste sleutel uit aan Dennis van den Draak. Zij verruilt haar woning in het lan delijke Berkel en Rodenrijs voor een uitzicht op de Westvest In Schiedam. Slavenburg wil graag meer van dergelijke projecten in Schie- damse monumenten realiseren. „Maar dan moet de overheid wel met geld over de brug komen, zoals in dit geval, anders is het geen haalbare kaart". Por appar tement in het pand aan de Lange Haven, dat vele jaren stond te verkrotten, hebben rijk en ge meente zo'n 20.000 gulden bijge dragen. De koopprijs lag rond de 100.000 gulden. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Grétejaan 273 SCHIEDAM - Tel. 010 - 473 82 22 Begionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 110, 3130 AG Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229, 435S066, 4350557 - sportredactie: 4345209 Maasland 1— De planologische commissie heeft het dagelijks be stuur van de provincie positief geadviseerd over het bestem mingsplan Maasland-Noord. Dit plan maakt de komst mogelijk van een regionaal bedrijventer rein voor het Westland bij Maas dijk. Het bedrijventerrein is geprojec teerd tussen rijksweg 20, Maas dijk, Nolweg en Coldenhoven- laan. Direct ten oosten van deze locatie heeft de Stichting Trans portcentrum Westland een transportcentrum voor de tuin bouw gepland. Dit zou daarmee grenzen aan het toekomstige be drijventerrein. Over die kwestie nemen gedeputeerde staten op zeer korte termijn een beslissing. Maassluis De politie hoopt met de aanhouding van een. 17- jarige Maassluizer een einde te kunnen maken aan een reeks vernielingen en brandstichtin gen in de Steendijkpolder. Twee groepen jongeren van 13 tot 18 jaar hebben zich daaraan sinds de jaarwisseling regelmatig schuldig gemaakt Volgens poli tiewoordvoerder De Jong gaat het om groepen van ongeveer tien jongeren, die ook regelmatig mensen lastig vallen. De 17-jarige knaap was bezig een molotov-cocktail aan te steken toen hij door de politie werd ge arresteerd. De politie is in het verleden wel vaker geconfron teerd met spontane geweldsuit barstingen van groepen jonge ren in de Steendijkpolder. De Jong verwacht in de loop van deze tijd meer arrestaties te kun nen verrichten. Vlaardingen „Ik zie het nog uitgroeien tot een grote interna tionale beurs. We trekken nu al mensen uit Groningen, terwijl we zelfs standhouders uit Duits land en Engeland hier hebben". Penningmeester Leen Maat van de Vlaardingse afdeling van De Verzamelaar glundert als hij op zondagochtend de stampvolle Lijnbaanhal overziet. De speclaalbeursjvan grammo foonplaten en muziek, die twee maal per jaar op deze locatie wordt gehouden, dreigt uit z'n jasje te groeien. Zoals dat met vrijwel idle beurzen het geval is, die door De Verzamelaar wor den georganiseerd. Maat ver wacht dat voor de najaarsbeurs een extra zaal moet worden in geruimd. Voor de beurs van zon dag was al een wachtlijst van twintig meter. „En de animo van standhouders groeit nog steeds", aldus Maat De Verzamelaar heeft zes vaste beurzen in haar pakket zitten: die van porcelein, glas en aarde werk, de militariabeurs, een speelgoedbeurs, een algemene verzamelbeurs en een boeken beurs. Alleen de laatste staat driemaal per jaar op het pro gramma. De andere beurzen worden twee keer per jaar ge houden. Daarnaast zijn er nog incidentele samenkomsten van liefhebbers. Vorig jaar troffen verzamelaars van maritieme za ken, foto-apparatuur, klokken en horloges elkaar in Vlaardin gen. De geschiedenis van De Verza melaar begon ongeveer dertig jaar geleden. Een schoorvoeten de start, meent Maat, want met één keer per jaar een kleine kaartenbeurs in De Harmonie kon de vereniging niet bepaald bogen op een groot succes. Sinds acht jaar is de Lijnbaanhal het domein van de vereniging. Veel groter dan De Harmonie, maar de penningmeester vraagt zich af hoe lang de beschikbare 250 vierkante meter voldoende zal zijn om het groeiend bezoe kersaantal te herbergen. Maat schrijft de groeiende interesse voor verzamelaarsbeurzen toe aan 'nostaligsche gevoelens'. „Voor deze muziekbeurs geldt denk ik een andere reden- Er worden legio muziekbeurzen in Nederland gehouden, maar de onze is uniek. Dat komt omdat wij mikken op een breed scala. Alles dat met muziek te maken heeft, kan bij ons terecht". Opvallend is de nadruk die wordt gelegd op 78 toeren platen en de afspeelapparatuur daar voor. Voorzichtig is De Verza melaar ook ingesprongen op de jukebox-rage, die in Nederland steeds nadrukkelijker merkbaar is. Zondag stonden er nog maar enkele verdwaalde jukeboxen in De Lijnbaanhal. In de toekomst willen we ze in de tweede hal on derbrengen, vertelt Maat. „Dan willen we er ook veel meer naar Vlaardingen halen". De expansiedrift van Maat en zijn twee collega-bestuursleden is nog niet ten einde. „In de toe komst willen we een beurs orga niseren waarbij alles op reclame- gebied wordt getoond Muzikant Bert (Van Bob en Bertjzoekt op de muziekbeurs in de Lijnbaanhalinspiratie voor zijn repertoire. Vlaardingen/ Schiedam Mensen die zeiden lid te zijn van jongenerenorganisatie Extreem hebben vrijdagavond gemeld, dat zij een bom hadden ge plaatst bij het ontmoetingscentrum van Vluchte lingenwerk in'de Callenburgstraat. De buren wer den geëvacueerd en het pand door de politie door zocht, maar een bom werd niet gevonden. In De Halte aan de Callenburgstraat houdt de ver eniging voor vluchtelingenwerk sinds kort kan toor. Het gebouw Is een ontmoetingsplaats voor buitenlanders, die de vluchtelingenstatus hebben aangevraagd. De politie gaat het pand van vluchtelingenwerk aan de Callenburgstraat binnen. Om twee minuten voor half twaalf werd de politie' door de onbekende jongerenorganisatie gebeld met de melding, dat precies een uur later een bom zou afgaan in het gebouw. De politie wachtte tot één uur en ging toen het pand binnen. Het speur werk leverde niets op. Een uur later werden bezoekers van café Podium aan de Lange Haven in Schiedam opgeschrikt door een bommelding. Rond half een kwam het dreige ment binnen bij meldkamer, waarna politie-agen- ten het café, waar op dat moment een Antilliaanse carnavalsavond plaatsvond, ontruimden. Na een half uur mochten de 150 bezoekers van het café weer naar binnen. De bommelding in Podium werd niet opgeëist. Voor de politie is het onduide lijk, of de bommeldingen in Schiedam en Vlaar dingen met elkaar in verband kunnen worden ge bracht. Vlaardingen Henk van der Waal heeft al zijn aande len in het naar hem genoem de Vlaardingse bouwbedrijf verkocht aan mede-directeur Roelof Jan van Bruggen. Mede op basis van dat gebaar hebben de 226 schuldeisers van het noodlijdende bedrijf allen veertig procent van hun vordering op de aannemer kwijtgescholden. Van der Waal zelf, die de afgelopen twee jaar met lede ogen heeft moeten aanzien hoe zijn im perium onder zijn handen af brokkelde, is met ziektever lof en heeft de wijk genomen naar Zuid-Afrika. Vijfentwintig iaar lang heeft Henk van der Waal zijn succes story kunnen volhouden. Het verhaal van de eenvoudige tim merman, die door hard werken het grootste bouwbedrijf van Vlaardingen opbouwde. Van der Waal verslond de ene aannemer na de andere. Juist die groei, zei Van Bruggen eens, was het be drijf bijna noodlottig geworden. Behalve bouwer is Van der Waal een vooraanstaand lid van de Hervormde Gemeente in Vlaar dingen en bestuurslid van de Evangelische Omroep. De laatste jaren begon het bedrijf scheuren te vertonen. Een jaar geleden kocht Roelof Jan van Bruggen, tot dat moment direc teur van de Rotterdamse bouwer Van Wijnen Roos, 2ich in in het op de rand van de afgrond balan cerende bedrijf. Van Bruggen nam eenderde van de aandelen over, eenderde werd onderge bracht bij een holding en de rest bleef in handen van stichter Henk van der Waal Maar de ge boren Utrechter heeft nu ook zijn laatste belang in het bedrijf van de hand gedaan. Als commercieel-directeur zal Van der Waal zich, als hij terug is van ziekteverlof, alleen nog be zig houden met het verwerven van opdrachten. Alle andere di rectietaken worden uitgevoerd door Van Bruggen. Die ziet de toekomst voor het bedrijf, nu de schuldsanering op een haar na is afgerond, hoopvol tegemoet. Van der Waal heeft zich de te loorgang van zijn bedrijf, dat nog zo'n 260 werknemers in dienst heeft, erg aangetrokken. Een van zijn medewerkers heeft hem een paar dagen geleden naar Schiphol gebracht, waar hij het vliegtuig naar Zuid-Afrika heeft genomen. „Natuurlijk komt hij terug", zegt directiesecretaresse mevrouw Elsinga desgevraagd. Maar een naaste medewerker van Van der Waal voorspelde een paar jaar geleden al, dat de bouwer zijn geld uit het bedrijf zou halen en naar Zuid-Afrika zou emigreren als het met het bedrijf mis zou gaan. Vlaardingen Het beeldje van de stadsomroeper aan de Westbavenkade is dit week einde vernield. Onbekenden hebben van bet beeld de gong afgebroken. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Schiedam Op de teksten die Schiedammers tegen betaling in de romp van molen De Palm boom mogen aanbrengen, wordt geen censuur toegepast Alleen 'apert obscene kreten' worden volgens Jos Gunne weg geweerd. Voor de rest vindt de directeur van de stichting de Schiedamse Molens vrijwel iedere medede ling geoorloofd, van een liefdes verklaring tot een commerciële boodschap. „Al mag die molen natuurlijk geen reclamezuil worden". De tekst wordt gegra veerd in ijsselsteentjes, die wor den ingemetseld en honderd gul den per stuk kosten. Hoe tolerant de molendirecteur is, blijkt wel uit de lijst van deel nemers aan de steentjesactie. Het geld van bona fide bedrijven is even welkom als de bijdrage van de illegale omroep Radio Ural. Voor dat bedrag wordt zelfs de zendfrequentie van de piraat in de steen gegraveerd. Schiedam Prins Frans II heeft op twee fronten gedeci deerd afgerekend met het carnavalsverleden van Bran dersgat. Hij is de eerste Prins Carnaval, die zijn regeerpe riode prolongeerde en gaat bovendien de geschiedenis in als de leider van de Rietzei lers, die burgemeester Hei- nier Scheeres voor tien in plaats van drie dagen uit zijn ambt ontzette. Scheeres kon er zaterdagmiddag bij de officiële sleuteluitreiking aan zijn tijdelijke vervangér niet mee zitten. Hij bood Frans II zelfs met een groots gebaar aan vanavond de vergadering van de gemeenteraad voor te ritten. „Misschien is het dan zelfs beter als u uw Raad van Elf mee neemt Dan kunnen de gemeen teraadsleden ook gewoon thuis ^lijven", aldus Scheeres, die in middels zijn r ambtsketting had ingeleverd en zich in een boe renkiel had gehesen. Als blijk van waardering kreeg Scheeres een onderscheiding van de Riet zeilers. Hij mag zich sinds zater dag opperbouwmeester van mo len De Palmboom noemen. De camavalsfestiviteiten begon nen zaterdag met de traditionele optocht De grootste ïn Rijn mond, wist Frans II, die met die woorden nogmaals wilde onder strepen dat 'carnavallen' een be zigheid is waaraan men zich ook boven de grote rivieren met ver ve kan overgeven. De aanwezig heid van de Naaldnarren uit Naaldwijk, de muzikanten van Fairplay uit Kerkrade, de Vest zakkloppers uit Dordrecht en vooral de Borrel mannek es uit het Belgische jeneverstadje Has selt waren volgens Frans II vol doende bewijs, dat Schiedam het 'carnavallen in de vingers heeft De carnavalsstoet was met zijn ruim dertig auto's dan ook veruit de langste uit de vijftien jaar oude geschiedenis van de op tochten. Toch hadden maar wei nig deelnemers veel moeite ge daan om met een leuke creatie op de proppen te komen. Tot de positieve uitzonderingen moeten zeker de eerste computerbaby en de KEP-wagen met een boze mi nister Van den Broek worden gerekend. Verschillende deelne mers beperkten de aankleding tot wat luchtballonnen en sBn-_ gers, die rond grote reclamebor den waren gedrapeerd. Dat het commerciële aspect een grote rol speelt in de carnavals optocht, bleek uit de woorden waarmee een autobedrijf werd aangekondigd, dat volstond met het meevoeren van een gloed nieuw model. „Deze nieuwe auto is hetzelfde merk dat onze vorige Prins had". In de Schiedamse earnvalsoptocht gaan geld en gein hand in hand. In de avondlijke uren verhuis den de carnavalsgang ere naar de Blauwe Brug, dat tijdens de tien daagse regeerperiode de domici lie voor prins Frans I vormt Ruim 400 mensen deden vol overgave mee aan het gehos, op muziek van de Schiedamse. blaaskapel De Pullekes. Tot de meest fanatieke dansers mocht zeker burgemeester Reinier Scheeres worden gerekend. Ook raadslid Coby de la Rie van D66 gaf zich in zigeunezjurk over aan het camavalsgeweld. Temidden van veel 'gewone' voertuigen nam ook een duikboot deel aan de carnavalsoptocht. Eerder op de avond maakte zij deel uit van de jury in café Podi um, waar de mooist uitgedoste bezoeker van het Antilliaans Carnaval werd beloond met een .prijs. Ook Prins Frans I en bur gemeester Reinier Scheeres kwamen nog even langs aan de Lange Haven. Scheeres tekende daar het eerste exemplaar van het Antiliaans camavalspas- poort „Uitgegeven door Podium .der Nederlanden, niet gedrukt bij KEP", vertrouwde een mede werker van Podium de burger vadertoe. Even ruimhartig reserveerde Gurmeweg een plaatsje voor de steentjes die rijn opponenten George Toth en Ad Kurstjens aankochten. Toth en Kuretjens zijn eigenaar van de Bols-silo, de grauwe betonnen toren pal te genover De Palmboom. De mo lendirecteur heeft daar al menig •hartig woordje met Toth en Kurstjens over gewisseld. Vol gens Gunneweg zal hun eigen dom straks.de voor ruim 2 mil joen gulden herbouwde molen hevig ontsieren. Gunneweg zou de silo het liefst van de horizon zien verdwijnen. Tegen de honderden guldens die Toth en Kurstjens en hun fami lie- en personeelsleden aan we deropbouw van De Palmboom bijdroegen, had Gunneweg evenwel geen enkel bezwaar. Humor van Toth Co, lank moedigheid van de zijde van Gunneweg? Of liet de molendi- reeteur zich eenvoudigweg lei den door het principe dat geld niet stinkt? „Die dingen moet je scheiden", zegt Gunneweg. „Als het leuk is, lach ik mee. En het is toch leuk dat dit kan? Dat zij die steentjes kopen en dat ik dat goed vind?" Maassluis Na* bijna tien jaar behelpen, beschikt de kruisvere niging in Maassluis-West sinds vrijdag eindelijk, over een mo derne behuizing. In de Jan Scboutenlaan opende burge meester Hans van Es het nieuwe onderkomen, waarvoor in april de eerste paal werd geslagen. Het kruiswerk in de Westwijk is acht jaar lang vanuit een houten keet uitgevoerd. Een toch al ver re van ideale situatie waaraan in december 1987 een einde kwam toen werd ontdekt dat het nood- gebouwtje slooprijp was. „Het was in zo'n slechte staat", herin nert medewerkster Hennïe Haakma zich, „dat het zelfs met spoed moest worden afgebro ken". In de tussenliggende periode moest de kruisvereniging uitwij ken naar een flatwoning in de Burgemeester Zaneveldstraat. „Dat was ook geen oplossing voor een lange tijd", meent Haakma, „omdat het consulta tiebureau voor zuigelingen en kleuters voor moeders met kin derwagens heel goed bereikbaar zou moeten zijn". Al die problemen zijn nu verge ten. Het nieuwe pand is goed be reikbaar. Bovendien is het veel gemakkelijker te vinden dan het noodonderkomen, dat in het flatgebouw was weggemoffeld. Vlaardingen Buurthuis De Haven en jongerencentrum La byrint hebben voor niets haast gemaakt met hun plan voor een informatiedag voor buitenland se schoolverlaters. In november zei de gemeente, dat zij maar snel een begroting moesten indienen om in aanmerking te komen voor subsidie. Dat deden De Ha ven en Labyrint. Op 2 februari zou de informatiedag worden gehouden. Maar het hele plan is voorlopig in het water gevallen, omdat de eerst zo haastige ge- meente pas op 21 februari besluit over het al dan niet toekennen van de subsidie. De organisatoren van de dag, voor buitenlandse jongeren zit ten er maar mee. Vertegen woo r- digers van de sociale dienst, het arbeidsbureau en andere instan-, ties waren al uitgenodigd, om de jongeren op 2 februari te vertel len over hun kansen op de ar beidsmarkt. Die uitnodigingen hebben De Haven en Labyrint op het laatste moment moeten afzeggen. „Het is wel heel jam mer, dat de gemeente zo traag is", vindt Erna Lohmann, soci aal-cultureel werkster van De Haven. Buurthuis en jongerencentrum deden voor de informatiedag een beroep op een deel van de 21.000 gulden, die de gemeente - overhield in een subsidiepotje voor migranten-organisaties. De dag zou mooi aansluiten bij een - initiatief van de gemeente, om buitenlandse jongeren les te ge- ven in solliciteren. De Haven en Labyrint vroegen op 12 december 2.700 gulden aan. Een vertegenwoordiger van de gemeente verzekerde hen, dat zij een goede kans maakten op in( elk geval een deel van dat be-' drag. Maar sindsdien werd van de gemeente niets meer verno men. De informatiedag is voorlopig verschoven naar 23 maart. Voor die tijd zullen burgemeester en wethouders, zo verwachten de organisatoren, wel uitsluitsel ge ven. Schïedam/Vlaardingen/Maass- luis De werkloosheidscijfers in Vlaardingen en Schiedam groeien steeds verder uit elkaar. Alleen al in december steeg het verschil tussen het aantal werk lozen in de twee gemeenten, met 86. Schiedam heeft de twijfel achtige eer in het Waterwegge bied koploper te zijn. Daar is het werkloosheidscijfer inmiddels opgelopen tot 3856. Het aantal haanlozen in Vlaardingen nam met 59 af en kwam uit op 3260. In de regio, waaronder ook Maas sluis (1132), Maasland (67), Hoek van Holland (221) en Rozenburg (559) vallen, bleef het werkloos heidscijfer stabiel: 9095. Het grote verschil tussen de twee grootste Waterweggemeenten komt volledig voor rekening van de mannelijke beroepsbe volking. De werkloosheidscij fers onder de vrouwen (Schie dam met 1297 en Vlaardingen met slechts zeven minder) rijn vrijwel in evenwicht. Vlaardingen Twee jongens van 17 en 19 jaar zijn de van nacht op de Hoflaan aangehou den met een auto vol gestolen ra dio's, een televisie, een videore corder en een computer. Rond half drie zag de politie de auto van de twee rijden, met de ach terbak een stukje open. Die ach terbak bleek afgeladen-vol te zit ten met spullen, die rij even te voren, bekenden zij, gestolen hadden uit een school aan de_ Van Boisotstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1