Koffiejuffrouw) maakt politieke tongen los Handtekeningen maken weinig indruk op parlementariërs 'Provincie zaait paniek onder de volkstuinders" 1 Steun reorganisatie gemeente Maassluis brokkelt af Jongerenwerk weer op volle sterkte Ml IZURBG j rss vloef- tegel vloer tegel 35,-j 32,50 VUAROIHRS BAGBIAO SCHÏEDAMSE COURANT NSOWE WATERWEE COURANT Zijdeveld biedt Smit-Kroes aan te helpen met studie op tram Subsidie bedreigt oud- papierbedrijf Malle taferelen 'Maassluis driehonderdzoveel jaar' warmtebron vlaardingen tegels/sanitair IqSf1" 132.60 U «U» 17t60K IRIS plavuizen WEGING [WEGING j WEDING Polaris wand/ 27,50 m2 wand/ vloertegel 24.50rr£ Bezoek onze unieke badkamer showroom met meer dan 20 opstellingen WATERWEG WOENSDAG 1 FEBRUARI Regionale redactie; Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postbus 110, 3130 AC Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229, 4352066, 4350557 - sportredactie: 4345209 PAGINA 1? Schiedam Voor koffie blijven de Schïedamse ambtenaren aangewezen op automatische service verlening. Levende bediening is weliswaar mens vriendelijk, beter voor het milieu, voor de Derde Wereld en voor de werkgelegenheid onder etnische minderheden, maar tevens zo duur dat wethouder Aad Wiegman er liever niet aan begint. Niet alleen het pleidooi van Coby de la Rie (D66) en Bart de Leede (PSP/PPR) om het ambt van koffie juffrouw op het stadskantoor en bij de Openbare Nutsbedrijven Schiedam in ere te herstellen heeft schipbreuk geleden. Ook het klemmende beroep op Wiegman om voortaan uitsluitend solidanteiiskoffie te schenken lijkt aan dovemansoren gericht Officieel is de keuze van de koffiesoort een bevoegd heid van de kantinecommissie, maar de PvdA-be stuurder heeft al laten doorschemeren dat hij per soonlijk zijn bedenkingen heeft tegen 'zuivere' kof fie. Want koffie uit de Wereldwinkel mag ambtena ren dan net zo wel bekomen als een 'regulier' merk uit de supermarkt, anders ligt het met het effect dat Max Havelaar-koffie heeft op de automaten. Die vertonen opvallend vaak storing, als ze gevuld wor den met hetsohdariteitsprodukt. De koffiediscussie brandde deze week in alle hevig heid los naar aanleiding van de vervanging van de automaten op het stadskantoor en bij de ONS. Een routinevoorstel aan de gemeenteraad, dacht Wieg man, maar De la Rie en De Leede zagen dat anders. Dit is voor Schiedam de gelegenheid bij uitstek om de met de mond beleden solidariteit met de Derde We reld, het milieu en werkloze migranten in daden om te zetten, vinden zij. Dus geen nieuwe automaten aanschaffen, maar koffiejuffrouwen werven onder werkloze migranten en herintredende vrouwen. Bij komend voordeel: Schiedam is dan meteen af van die milieuvervuilende plastic bekertjes en lepeltjes uit de automaten, want vanzelfsprekend mogen de beoogde koffiedames alleen schenken in aardewer ken kopjes Het leken éen heleboel vliegen in één klap. Wieg man echter moest D66 en PPR/PSP diep teleurstel len. Het huidige plastic serviesgoed uit de automaten is volgens hem heel wel afbreekbaar, dus het milieu argument telt niet En het werkgelegenheidsverhaal is volgens de wethouder achterhaald. De gemeente raad besloot in 1982 de koffiejuffrouw naar huis te sturen, omdat automaten goedkoper waren. En het is flauw, zegt Wiegman, om opeens op dat besluit te willen terugkomen. Herintredende koffiejuffrou wen kosten de gemeente trouwens een slordige 80.000 gulden op jaarbasis, geld dat Wiegman liever voor andere doeleinden bewaart Resteert de keuze van de koffiesoort Solidariteits- koffie wordt al geschonken tijdens mads- en com missievergaderingen; in dat opzicht is Schiedam re delijk 'zuiver' en doet de stad zijn principes reeds ge stand. De dreigende storingen in de nieuwe automa ten geven de doorslag. Niet de prijs van Derde We- reld-koffïe, want die valt wel mee: gemiddeld is die maar 15 procent duurder dan de gewone koffie, waaraan Schiedam waarschijnlijk toch de voorkeur zal geven. Verontruste Schiedammers bieden de vaste kamercommissie voor verkeer hun petitie aan. door CAREL VAN DER VELDEN Den Haag/Schiedam On danks het ontbreken van ge gevens over verkeersintensi teit en luchtverontreiniging ziet het er niet naar uit, dat de Tweede Kamer de beslissing over de definitieve aanleg van rijksweg 19 nog zal uit stellen. CDA-kamerlid H. Tegelaar- Boonacker Het verontruste be woners van Schiedam gisteren weten, dat haar fractie volgende week waarschijnlijk niet terug komt op de beslissing tot aanleg van de weg. De inwoners van Schiedam-Noord overhandig den gisteren in Den Haag een pe titie aan de vaste kamercommis sie van verkeer en waterstaat, waarin zij uiting geven aan hun ongerustheid over de aanleg van de weg. Volgens de Schiedammers is de Tweede Kamer door het ontbre ken van essentiële gegevens niet in staat de gevolgen van aanleg van de weg voor het milieu te overzien. In 1985, toen het prin cipebesluit .voor aanleg van rijksweg 19 viel, eiste de Tweede Kamer dat de weg alleen mocht worden aangelegd, als de rijks weg landschappelijk kon wor den ingepast. De petitie, waarin nog eens wordt gewezen op de kwalijke gevolgen van aanleg, werd door bijna 1100 inwoners van Schie dam-Noord ondertekend. Daar naast uitten nog eens 1600 men sen middels hun handtekening hun ongenoegen tegen besluit vorming over rijksweg 19 in dit stadium. Het grote aantal handtekenin gen was volgens woordvoerder Kees Munnik het resultaat van een bliksemactie in Schiedam- Noord. „Door de korte tijd tussen de datum van het einddebat en het moment waarop dit bekend werd, moesten we met een blik semactie volstaan. De respons zou ongetwijfeld veel groter zijn geweest als we heel Schiedam- Noord hadden bewerkt", liet Munnik de kamerleden weten. Het debat over de rijksweg, aan vankelijk gepland voor vandaag, is overigens tot nader order uit gesteld. CDA-kamerlid H. Teegelaar- Boonakker liet de bewoners we ten begrip te hebben voor de mi- lieu-argumenten. Zij voegde er* echter direct aan tde, dat een om mezwaai in haar fractie er niet meer in zit. „Reeds drie jaar gele den hebben wij ons uitgesproken voor aanleg van de weg en wij zien geen reden om daar nu op terug te komen". De tegenwerping van de bewo ners, dat destijds werd besloten de aanleg af te laten hangen van de landschappelijke inpasbaar heid, werd door Teegelaar ont kent. „Wij hebben gezegd dat we zo goed mogelijk rekening wil den houden met de aanbevelin gen van de reconstructiecom missie. Dat betekent echter niet, dat de commissie de aanleg van de weg kan tegenhouden". PvdA-kamerlid Jan Jille Feen- stra hoopt, dat minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat volgende week alsnog zal beslui ten de beslissing over aanleg uit te stellen. „Binnenkort praten we in de kamer over het struc tuurschema verkeer en vervoer. In dat stadium is een discussie over de weg veel zinniger". Feenstra hoopt alsnog op een ommezwaai bij zijn collega-par lementariërs: „Het treurige van voorstanders van aanleg is, dat zij volledig voorbijgaan aan de belangen van de regio. Bijna alle CDA'ers en VVD'ers m de Wa terweg-regio zijn tegen aanleg van de weg". Het aanbieden van de petitie be tekende gisteren nog niet het einde van de acties tegen aanleg van de rijksweg. Bewoners van de Vlaardingse wijk Holy zijn nog druk in de weer met het ver zamelen van handtekeningen tegen de weg. In een open brief aan minis ter Smit-Kroes doet de Schïedamse wethouder Chris Zijdeveld een klem mend beroep op haar om af te zien van aanleg van rijks weg 19, zolang niet het alter natief van een tram tracé se rieus Is bestudeerd. Het zou volgens Zijdeveld onver geeflijk zijn op de ingeslagen weg voort te gaan, terwijl een milieuvriendelijke op lossing voor handen is. Zijdeveld biedt de minister van verkeer en waterstaat aan om persoonlijk te hel pen bij een oriëntatie op de recente ontwikkelingen met tramvervoer in West-Duits- land. Volgens de wethouder voor stadsontwikkeling en milieu zijn in het buurland uitstekende resultaten be haald, die echter in Neder land nog nauwelijks bekend zijn. Door die onbekendheid denkt men hier aan hobby isme en zelfs aan „een wat primitief trammetje tussen de weilanden", aldus Zijde veld, die voorbeelden uit Keulen en Düsseldorf haalt om te onderstrepen dat een hoogwaardig tramsysteem wel degelijk een vervanging kan zijn van een autoweg. Vlaardingen Schiedammer C.J. de Vos heeft ernstig be zwaar tegen het plan van buur gemeente Vlaardingen om vere nigingen subsidie te geven voor ingezameld oud papier. De Vos zamelt papier en oud ijzer in voor zijn brood. „Door die subsi die wordt mijn bednjf bedreigd, hetgeen nooit uw bedoeling kan zijn", schrijft hij de gemeente. Het subsidieplan is afkomstig van een aantal verenigingen, die oud papier inzamelen om de kas te spekken. Daalt de papïerprijs, dan is het niet meer ionend om voor oude kranten langs de deu ren te gaan. Die kranten gaan dan bij het huisvuil. De vereni gingen hebben gevraagd om een garantieprijs voor het opgehaal de oud papier. Daalt de papier- prijs onder die afgesproken ga rantieprijs, dan zou de gemeente het bedrag moeten aanvullen. De gemeente heeft daar wel oren naar, omdat het plan in haar ogen milieuvriendelijk is. Schiedammer De Vos vindt dat de gemeente haar geld beter kan besteden aan andere projecten die het milieu ten goede komen: de inzameling van chemisch af val en batterijen bijvoorbeeld. Vlaardingen De provincie heeft op basis van verkeerde informatie besloten een on derzoek te doen naar bodem vervuiling op twee volk stuincomplexen in Vlaardin gen. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de provincie. Burgemeester en wethouders vinden dat het bodemonder zoek voor onnodige paniek onder de volkstuinders heeft gezorgd. Bij de inventarisatie van bodem vervuiling op vijf volkstuincom plexen in Vlaardingen zou de provincie verkeerde inlichtin gen voor waar hebben aangeno men. Zo werd van de volkstui nen aan de Frieslandlaan m Holy-Noord genoteerd, dat die waren opgehoogd met vervuilde grond uit de Nieuwe Waterweg. Die grond zou afkomstig zijn uit de sleuf, die indertijd is gegraven voor de aanleg van de Benelux- tunnel. Volgens de gemeente is dat een fabeltje. „De tuinen zijn opgehoogd met schone grond uit de Oosterschelde", weet milieu deskundige Aad van der Steen. De volkstuinen aan de Broek polderweg zouden volgens de provincie vervuild zijn geraakt bij de doorbraak van een dijk, die het complex scheidde van de werken beweert echter, dat van zo'n dijkdoorbraak nooit sprake is geweest. Van der Steen: „De bodemgesteldheid in die com plexen heeft nooit reden tot kla gen gegeven". De gemeente gaat ervan uit, dat de kans uiterst klein is dat de volkstuinen inderdaad vervuild zijn. „Het besluit van de provin cie om de grond te onderzoeken is niet voorafgegaan door een onderzoek of een analyse. Aan de hand van verklaringen van een beperkt aantal mensen is tot het nader onderzoek besloten", zegt Van der Steen. „Het onder- •zoek is desondanks wel groots gepresenteerd. Daardoor zijn mensen in paniek geraakt". R. Zuurbier, woordvoerder van de provincie, erkent dat het volks tuinenonderzoek mis schien „wat ongelukkig in de Stadsvernieuwing levert soms malle taferelen op. De nieuwbouw aan de Huijsmansstraat, bij het Fabriplein, staat zo hoog ten opzichte van de bestrating, dat een stoeprand met drie treden noodzakelijk is. Auto mobilisten moeten hun wagen nu een eindje van de stoep af parkeren, anders knalt het portiertegen de stoepranden aan. pers is gekomen", Nog voor de gemeenten iets van een onder zoek wisten, stond het verhaal al in de kranten. Maar de provincie heeft de zaak bepaald niet opge blazen, vindt hij. „Wij hebben al leen beweerd dat er vermoedens zijn en niet eens zulke sterke vermoedens van bodemver vuiling. Maar wij zien ai gauw reden tot een nader onderzoek. Als er niets aan de hand is, dan is dat alleen maar mooi meegeno men". Het onderzoek wordt ver moedelijk binnen twee maanden afgerond. Maassluis D66-raadslid Jan Storm verviel gisteravond In de klassieke fout van de leerling, die verkeerde informatie van zijn leraar klakkeloos overneemt- Van Hoeven, protesterend tegen de gemeentelijke reorgani satie, haalde er de geschiedenis bij. Volgens Van Hoeven heeft Maassluis in de 325 jaar dat bet een eigen stadsbestuur heeft, nog nooit zo dramatisch hoeven ingrijpen. „Een reorga nisatie nu lijkt daarom ook wat overdreven", voerde Van Hoeven aan. Storm, die aan het eind van de jaren zestig les kreeg van Van Hoeven op de mulo, noemde dit geen argument. „Het feit dat Maassluis al 325 jaar zelfstandig ïs, wil niet zeggen dat het be stuur niet is veranderd", zei Storm, die in Naaldwijk zijn brood verdient als geschiedenisleraar. Pïeter Hoogenraad van de PvdA, ook al een ex-leerling van Van Hoeven, zette zowel Van Hoeven als zijn schoolgenoot voor schut. „Maassluis bestaat dit jaar al 375 jaar", liet Hoog enraad overeenkomstig de officiële geschiedschrijving we ten. Van Hoeven heeft van zijn fout geleerd. In de tweede ter mijn noemde het raadslid voor de RPF de stad 'driehonderd- zoveel'jaar oud. Maassluis Na RPF-raadslid Herman van Hoeven heeft nu ook de CDA-fractie besloten verdere steun aan het gemeente lijk reorganisatieproces in Maas sluis op te schorten. Volgens de CDA-fractie verloopt het be sluitvormingsproces te snel, waardoor de stem van de ambte naren onvoldoende aan bod komt De voorstellen van burgemees ter en wethouders wijken vol gens het CDA te veel af van de aanbevelingen van de zoge noemde 'trekkersgroep', die de reorganisatie heeft voorbereid. Verleden jaar werd de trekkers- groep, waarin een aantal hoge ambtenaren zitting heeft, geïn stalleerd. In grote lijnen werd bepaald, in welke sector de be staande ambtelijke diensten zou den worden ondergebracht. De trekkersgroep gaat uit van een model, waarin de ambtelijke or ganisatie wordt onderverdeeld in vier sectoren en twee stafbu reaus. Naast een sector Algemene Za ken voorziet het reorganisatie model in een sector Welzijn, Fi nancien en Economische Aange legenheden en Stads- en milieu beheer. Het college van B en W hoopt met dit organisatiemodel een beter bestuur en een grotere dienstverlening aan de burger mogelijk te maken. Momenteel wordt, in samen spraak met verschillende in spraakcommissies bekeken, hoe de ruim 500 Maassluisse ambte naren in de vier sectoren kun nen worden ondergebracht. B en W hebben al besloten om Econo mische Zaken onderdeel te ma ken van de zware sector Stads en Milieubeheer. Woordvoerder Harm Woudstra van het CDA noemde deze ont wikkeling onwenselijk. Woud stra ziet de sector Staas- en Mi lieubeheer als een beheers- dienst, terwijl Economische Aangelegenheden volgens Woudstra bij uitstek een exploi- tatietaak heeft. „Als je het grondbedrijf en het verwerven van nieuwe bedrijven in één dienst onderbrengt, krijg je con flicterende belangen", vreest Woudstra. PvdA-woord voerder Robert Punt noemde de aanpassing niet fundamenteel genoeg om het door het CDA bepleite uitstel over te nemen De snelheid noemde Punt belangrijker dan het inlassen van een extra in spraakronde. Hoewel de trekkersgroep er zelf geen enkel bezwaar tegen had om het voorstel een week uit te stellen, besloten B en W het di rect aan de raad voor te leggen. Hierdoor werden de inspraak mogelijkheden volgens het CDA met volledig benut. I Volgens wethouder Anton Wu; strow luistert het college voort durend naar de betrokkenen. In de raadszaal, waar het publiek uit tientallen ambtenaren be stond, noemde Wustrow de reor ganisatie een 'indrukwekkend innovatieproces*- Net als veel ambtenaren behield RPF-raads lid Herman van Hoeven zijn scepsis. Volgens Van Hoeven is de laatste jaren al menig ge meente, die aan een reorganisa tie was begonnen, teruggekeerd op haar schreden. Maassluis Met het aantrekken van Irma van Holstein als partti me-jongerenwerkster is volgens ambtenaren voorlopig een einde gekomen aan de nijpende situa tie in het Maassluisse jongeren werk. Na het wegvallen van Ernst Tuytel als jongerenwerker en langdurige ziekte van een partti mer draaide het jongerenwerk in Maassluis bijna een half jaar op halve kracht. Bijkomend pro bleem was, dat de medewerkers die wegvielen allebei in De Toe- vlught werkzaam waren. Hier door zat dit centrum enige tijd geheel zonder personeel. In eerste instantie werd besloten jongerenwerker Aad Sluyter over te plaatsen naar De Toe- vlught. Met name door de activi teiten van straathoekwerker Jan van Bergen Henegouwen dreigde het jongerencentrum eind verleden jaar ten onder te gaan aan het eigen succes. Van Bergen Henegouwen lokte heel wat jeugdige Maassluizers naar het centrum, terwijl er geen be roepskrachten voor handen wa ren om deiongeren op te vangen. Vandaar dat er haast werd gezet achter de overplaatsing van Aad Sluyter naar De Toevlught Het fat, dat door het vertrek van luyter in Dug-Out viel, wordt opgevangen door Jan Marsman en Jan Doelman. Marsman, die reeds 19 uur per week in deeltijd in Dus-Out werkte, is sinds hét vertrek van Sluyter dertig uur per week in het jongerencen trum in de weer. Jan Doelman kon door het door schuiven van Sluyter en Mars man zijn functie als stagiair om zetten in een betaald dienstver band. De student werkt, net als Jan Marsman, in het vervolg dertig uur per week in Dug-Out Door de inspanningen van Jan van Bergen Henegouwen, die verleden jaar op proef werd aan gesteld als straathoekwerker, mag jongerencentrum De Toe vlught zich momenteel in een enorme belangstelling verheu gen. In de avonduren bezoeken momenteel tussen de 80 en 150 jongeren het centrum. Van Bergen Henegouwens tac tiek, om de jongeren van de straat te houden, begint volgens welzijnsambtenaar Ruud Kats vruchten af te werpen. De Poel dijker werd aangesteld om con- W#«th*venkade 43 telefoon 010-4342058 Vlairdingen I ééngreep® mengkranen mot 5 laat gsran»« Jf iMKtawns- .7g go Cc* kraan 1 met tien jaar fabrieks garantie vele maten - kleuren i dessins i I 40*40 cm biauw-gnjs 20x25 cm 2 tinten van 42,50 I voor wlt-gdjs 30x30 cm beige 15x20 cm NU bijpassend decor leverbaar tacten te leggen met groepen jongeren, die in Maassluis regel matig overlast veroorzaken. Sinds deze groepen vaak in De Toevlught te vinden zijn, is de overlast in wijken als de Steen- dijkpolder duidelijk afgenomen. „Uiteraard zijn de problemen niet geheel van de baan, maar hst'begin is er. Er blijft best een en ander Joos, maar de overlast indeSteendijkpolderistochdui- delijk afgenomen". Dat de toenemende populariteit l van De Toevlught een belangrij- i ke rol in dit proces speelt, is voor Kats zonneklaar, „Öp zondaga vonden, wanneer De Toevlught j gesloten is, ligt de overlast in de stad gemiddeld hoger dan op da^ gen dat het centrum is geopend". Ook het college van B en W staat positief tegenover de ontwikkel 1 lingen. „Wij hebben al gewaar^ schuwd dat het nieuwe beleid extra geld gaat kosten. Door de drukte vinden er meer activitei ten plaats, terwijl de baromzet I behoorlijk gedaald is. Dit laatste komt, doordat we besloten heb- ben alcohol uit het centrum te 1 bannen", aldus Ruud Kats.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1