Industrie bedreigt nieuwbouw op Hoofd HANS PAALMAN WAST HANDEN IN ONSCHULD Meer wagenbewoners naar Spaland-West mm Spannend onderzoek in Potgieterstraat Bouw politiebureau verloopt voorspoedig Singel kwartier is overlast zat VLAARDINGS DASBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT W&. mm A lleen de toren nog Niet veel vlinders in Midden- Delfland Huisbezitters boos op Chris Zijdeveld 'Nieuw zwembad geen persoonlijke hobby' Groenoord- Zuid ziet renovatie oprukken Leenderts legt ïjsselsteentje VRIJDAG 3 FEBRUARI 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam Museumdirecteur Hans Paalman acht een supervi sor voor Schiedams Stedelijk Museum niet nodig. „Ik ga er voorlopig van uit, dat het ge rucht dat er iemand naast of bo ven mij wordt wordt geplaatst nergens op is gebaseerd. Als er zo'n superorganisator zou ko men, zou dat in strijd zijn met de instructie voor het museum. Zo'n besluit kan alleen door B en W worden genomen". Hans Paalman reageert verrast op de veronderstelling in cultu rele kring, dat zijn rol in het mu seum als gevolg van de peri kelen rond de tentoonstelling Bid a I Kólo is uitgespeeld. Weken geleden werd al gemeld, dat de leiding feitelijk was over genomen door cultuurambte naar Ben Hakkenbroek. Een di recte aanleiding werd toen niet fenoemd. Onlangs liet wethou- er Luub Hafkamp weten, dat Hakkenbroek in belangrijke" mate de hand heeft gehad in de organisatie van de Antilliaanse tentoonstelling. Hafkamp ver telde dat op een moment, dat er vragen werden gesteld over Hakkenbroeks Antillen-reïs. Paalman geeft toe, dat Hakken broek achter de schermen van Bida I Kólo actief was. Op het verwijt, dat Paalman de tentoon stelling afzegde juist nadat ko ningin Beatnx haar komst al had aangekondigd, wenst de mu seumdirecteur niet in te gaan. „Het is ongebruikelijk, maar ik heb me voorgenomen geen com mentaar op de affaire te geven". Wel ontkent Paalman het ver haal als zou hij direct na het af blazen van de tentoonstelling zijn vertrokken, waardoor over leg over de ontstane situatie on mogelijk werd. „Eind augustus ben ik inderdaad op vakantie ge gaan. Naast de museumstaf had ik ook het stadskantoor inge licht. Het valt dus niet vol te houden dat ik op de vlucht ben geslagen". Ondanks de problemen kijken Hans Paalman en geestelijk va der José Capricorne met tevre denheid terug op de tentoonstel ling. „Afgelopen zondag was de afsluiting een grote happening, die door 200 bezoekers werd bij gewoond. Op gewone dagen werd de tentoonstelling goed be zocht. Al met al een geweldig re sultaat", aldus Paalman. Verleden jaar reisde Paalman af naar de Antillen om de tentoon stelling samen te stellen. „Ook dat zullen sommigen wel een snoepreisje noemen, maar ik heb drie weken onafgebroken ge werkt om de tentoonstelling rond te krijgen". Paalman gaat ervan uit, dat zijn toekomstig functioneren niet ter discussie staat. „Wel zijn er plan nen om het management te stroomlijnen^ maar dat tast de positie van de directeur niet aan". Schilder José Capricorne, gees telijk vader van de tentoonstelling Bida I Kólo, presenteerde giste ren zijn boek Bida Na Kolo in het Stedelijk Museum. Schilderijen van Antilliaanse dieren gaan in het boek vergezeld van gedichten van Carel de Haseth en J.M. Eus- tatia. Op da foto biedt Capricorne 2 (recht) het boek aan aan gevol- 5 machtigd minister E.A.V, Jesu- o run. Burgemeester Reinier Scheeres (links) kijkt belangstel- lend toe. »M~- t' ptr-<yy>% V - j Alleen de toren van de Heilige Geestkerk stond gisteren nog overeind. Vandaag is ook die ge sloopt. Vlaardingen De slopers van de Heilige Geestkerk aan de Van Hogendorplaan hebben hun werk gedaan. Gisteren stond ai- leen de toren nog overeind, van daag is ook die omver gehaald. Volgende week worden de oude heipalen uit de grond getrokken en in maart gaat de eerste paal voor de nieuwe kerk de grond in. Negatieve gevolgen van het be sluit om de kerk te slopen heeft de rooms-katholieke parochie in de Babberspolder nog niet on dervonden. Wel positieve. Sinds de dakloze gelovigen in de gere formeerde Emauskerk hun diensten houden, is het bezoek alleen maar gestegen, vertelt se cretaris H.L. Veugelers. Hij ver moedt dat dat aan de betere ver warming in de kerk aan de Ke~ thelweg te danken is. De Heilige Geestparochie ruilt het kerkgebouw met 700 zit plaatsen in vooreen veel kleiner gebouw, waarin maar 230 kerk gangers een plaatsje kunnen vinden. Die nieuwe kerk wordt gebouwd door de Ilijswijkse ont wikkelaar Kavel BV. Behalve een kerk zet Kavel aan de Van Hogendorplaan wonin- fen en winkels neer. De bestuur- ers van de parochie verwach ten, dat de nieuwe Heilige Geest kerk in november wordt opgele verd. Het zou hen veel plezier doen, als zij de kerk konden in wijden met een kerstdienst. Vlaardingen De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie maakt zich ernstig zorgen over het vlinderbestand in Midden- Delfland. Slechts een paar pro cent van de vlinders, die eigen lijk in het weidegebied zouden moeten voorkomen, zijn in Mid den-Delfland gesignaleerd. De NJN-afdeling Schiedam- /Vlaardingen heeft het Bureau van Uitvoering Midden-Delf land daarom gevraagd een vlin dervriend elijk beleid te gaan voeren. Zo min mogelijk maaien, een drastische beperking van het gebruik van herbiciden (be strijdingsmiddelen) en het laten staan van oveijarig gras op be paalde plekken zouden volgens de jeugdige natuurvrienden stappen in de goede richting zijn. DeNJN kwam tot deze conclusie na een vergelijkend dagvlinde- ronderzoek in de Vlaardingse Broekpolder. Daar werd gedu rende één jaar (1988) door vrij willigers de vlinderstand bijge houden. Behalve 'alledaagse' vlinders als het koolwitje en de schoenlapper deden de bondsle den ook verschillende zeldzame waarnemingen, zoals een iearus- blauwtje dat al in april actief was, terwijl mei de normale le vensmaand is voor deze soort. Een bruin zandoogje, dat gedeel telijk asymmetrisch albino was, bracht vlïnderkenner N.W. Elf- ferich bijna in extase. Het zou leuk zijn als soortgelijke waarnemingen ook weer in Mid den-Delfland gedaan konden worden, suggereert de bond van natuurvrienden. Schiedam Een bouwtechnisch, hiermee de stadsvernieuwing onderzoek moet duidelijk ma- niet op. Er is nog een scala van ken, wat de toekomst van de afzonderlijke renovatie- en Potgieterstraat wordt. Zodra be- nieuwbouwaetiviteiten gepland, kend is wat de staat is van de funderingen, zal het projectteam Schiedam-West een stadsver nieuwingsplan indienen. Pro jectleider Han de Kluyver re kent erop, dat het halverwege dit jaar al zover kan zijn. De Potgieterstraat is een van de meest bijzondere straten van Schiedam, door haar typische ligging. Ze begint en ze eindigtin de J.A. Alberdingk Thijmstraat, alsof er een oor aan deze straat zit. Er is alleen een zijuitgang naar de Dirk van Wassenaar straat. Gelet op deze planologi sche merkwaardigheid vinden veel wijkbewoners, dat sloop in de Potgieterstraat 'zonde' zou fn. Maar elders in Schiedam- est zijn huizen, die op het eer ste gezicht vergelijkbaar zijn, wel gesloopt. Ook in Schiedam-Zuid, -Oosten -Centrum zijn stadsvernieu wingsplannen in de maak. In Oost gaat het om de Voltastraat en Snelliussingel, de Galilef- straat en de Singel-Noord. In Zuid betreft het de Hidderkerk- sestraat en in de binnenstad ïsna de Nieuwstraat de Boterstraat aan de beurt. De Oversehiese- straat en de Nicolaas Beetsstraat zullen moeten wachten in ver band met de beperkte financiële mogelijkheden, Uiteraard houdt Schiedam Woningbouw op het Hoofdplein in Schie dam is niet mogelijk, Indien de provincie Zuid-Holland zich schaart achter een eind rapportage van Haagse amb- tenaren. In dit rapport wor den bepaalde geluidsnormen aanbevolen, waardoor wo ningbouw in de buurt van in dustriegebieden vrijwel on mogelijk wordt. Het industrielawaai in Schie dam-Zuid is van dien aard, dat nieuwbouw haast ondenkbaar wordt. In zijn meerjarenplan voor de stadsvernieuwing in Schiedam spreekt wethouder Hans van Kleef van 'desastreuze gevolgen', die de provinciale eindrapportage zou hebben. Hij hoopt daarom, dat de provincie en het rijk soepel met die nor men omspringen. Wat voor het Hoofd geldt, geldt in principe voor heel Schiedam- Zuid. Maar het is niet zo, dat op grond van het rapport alle nieuwbouw onmogelijk zou zijn. De ambtenaren maken namelijk een uitzondering voor bouw plannen, die zijn gemaakt voor een gebied waar al eerder wo ningen hebben gestaan. En dat is bijvoorbeeld het geval aan de Hoofdstraat-Zuid (langs de Ha ven- of Deltadijk). Ook zijn er na de sloop tri de Lekstraat en Rid- derkerksestraat geen beletselen. Zou ook vervangende nieuw bouw niet mogen, dan had de ge meente immers beter voor reno vatie kunnen kiezen. Maar indien het rapport Zone ring Industrielawaai wel een of ficiële status krijgt, dan komen veel bouwplannen in gevaar. Een voorbeeld is het particuliere plan voor sloop en woningbouw op de hoek van Westerkade en Nieuwe Haven. Hier staat een pakhuis van de vroegere wijn handel Jac. Blok. Als bedrijfs ruimte plaatsmaakt voor huizen, is er geen sprake van vervan gende woningbouw. En dan mag bouwen dus niet. Overigens is er een impasse in de planvorming voor het Hoofd plein. Er is nog geen sprake van een patstelling, want dan zou het spelletje tenslotte afgelopen zijn, maar stroef gaat alles wel. Vol gens SS N-dïrecteur CeesBokx is de gemeente Schiedam aan zet. Hij wacht af, of een plan voor luxe appartementen genade vindt in de ogen van directeur gemeentewerken Harm de Block. In een eerder stadium Het Bokx zich al eens ontvallen, dat als de planvorming nog lang zou duren, hij het hele idee zou in trekken. Dat idee gaat uit van aanvankelijk één ranke flat, en eventueel later een tweede. De bewonersvereniging Schiedam- Zuid is niet bijster gecharmeerd van hoogbouw en probeert een meer aanvaardbare bouwvorm te bewerkstelligen. Hieruit valt af te leiden, dat ook de bewo nersvereniging vindt dat wo ningbouw moet kunnen, on danks het industrielawaai. Schiedam Tijdens een hoor zitting hebben bewoners van de Woudhoek geprotesteerd tegen de voorgenomen bouw van 17 woningen in de nabijheid van hun woningen. De bouw van de woningen, m de directe omgeving van de Geel- gietershof in de Ambachten- buurt 3n Woudhoek, is volgens de bewoners in strijd met de af spraak, dat er geen woningen in de omgeving van de straat zou den worden gebouwd. Tijdens de hoorzitting voerden bewoners aan, dat zij juist voor de rust hun woning aan de rand van de stad hadden gekocht. Zij develd heeft de bewoners be loofd, hun bezwaren mee te la ten wegen inde besluitvorming. Vlaardingen De werkne mers van bouwer Van der Heijden uit Schaijck kregen gistermiddag pannebier. Het hoogste punt van Vlaardings nieuwe politiebureau, waar voor in augustus de eerste paal werd geslagen, is be reikt. De politie greep dat moment ook aan voor een klein feestje. Korpschef An ton Spel manoeuvreerde met een hijskraan de vlag van de politie naar een standaard op het nieuwe bureau. „Het gebouw is als een paddes toel uit de grond geschoten", zei Spel later op een receptie in de kantine van het tijdelijk politie bureau aan de Westlandseweg. Als de winter zo zacht blijft als hij tot dusverre geweest is, dan kan de politie nog voor de bouw vakvakantie haar nieuwe on derkomen betrekken, voorspel de hij. Spel liet merken dat hij liever vandaag dan morgen met de politie zou vertrekken uit het noodgebouwtje, waar het werk klimaat veel te wensen over Iaat en aan bezoekers en arrestanten weinig privacy kan worden ge boden. De korpschef herinnerde in zijn toespraak aan de twijfels, die vlak na de start van de bouw re zen over de kwaliteit van de hei palen. PvdA, CDA en WD Vier agenten kijken toe, hoe hun commissaris op het in aanbouw zijnde politiebureau van Vlaardin gen de korpsvlag in top hijst, In Schiedam is overigens deze week begonnen met de bouw van een nieuw politiebureau bij station Nieuwland. brachten de politiek in rep en roer met schriftelijke vragen over die palen, die mogelijk te licht gewapend zouden zijn. „Een storm in een glas water", zei Spel. „Het gebouw staat in middels op 162 technisch en poli tiek deugdelijke palen". Schiedam De gemeente Schiedam zal in Spaland- West waarschijnlijk meer standplaatsen voor woonwa gens moeten inrichten dan oorspronkelijk de bedoeling was. De provincie stelt zich voor, dat Schiedam nog dit jaar tenminste 15 en wellicht zelfs 30 plaatsen voor wa genbewoners aanlegt in de woonwijk in wording. Eerder werd uitgegaan van maximaal 15 standplaatsen in Spaland-West. De wijziging is een gevolg van het falende Schiedamse woomvagenbeleid. Jarenlang overleg tussen gemeente en provincie heeft tot nu toe geen enkel concreet resul taat opgeleverd. Schiedam had tot begin dit jaar niet één nieuwe standplaats gerealiseerd, ondanks toenemende druk van de provincie. De provincie lijkt nu definitief een punt te willen zetten achter de gesprekken en Schie dam tot handelen te willen dwingen. Uit het in januari bijgestelde provinciale woonwagen plan blijkt, dat slechts een klein deel kan worden ge handhaafd van de Hof van Cyrene, het huidige kamp aan de Schiekade. Een aantal wagenbewoners heeft bij dit kamp een sloperij, maar daarvan zullen er verschil lende moeten verdwijnen. Er zijn bedrijven bij, die zich volgens de provincie niet aan de afvalstoffenwet houden en die bovendien regelmatig grond gebruiken die niet tot hun bedrijf behoort. Sluiting van die bedrijven is niet ondenkbeeldig. Een onderzoek naar de noodzaak daar toe wordt momenteel door de provincie voorbereid. Volgens opgaven van de provincie moet Schiedam plaats bieden aan 50 woonwagengezinnen. Een paar jaar geleden probeerde de gemeente dat aantal kunstmatig te verlagen met een experiment op het Schuttersveld. Daar werden twaalf gezinnen van de Hof van Cyrene ondergebracht in gewone huizen. Zes gezinnen hebben inmiddels laten weten, dat zij toch de voorkeur geven aan een bestaan op een wagenkamp, Dat betekent dat de gemeente alsnog over 44 standplaatsen moet beschik ken. Door de voorgenomen 'uitdunning' van het kamp aan de Schie resteert alleen Spaland-West als mogelijke vestigingsplaats. Alle andere oplossingen, die door de ge meente en de kampbewoners werden aangedragen, le den de afgelopen jaren schipbreuk. Raadsleden ontvangen met spandoeken Schiedam De commissie stadsvernieuwing kon vanmid dag rekenen op een warm ont haal in het Singelkwartier. Be woners var de Christïaan Huy- gensstraat en de Simon Stevin- straat waren vanmorgen bezig spandoeken aan te brengen in hun wijk om de raadsleden en ambtenaren te wijzen op soms ontoelaatbare toestanden. „Wij willen geen mot, maar onze spullen zijn wel verrot", luidde één van de noodkreten, Wethouder Hans van Kleef en zijn commissie hebben geen flauwe notie van de problemen, die z» h afspelen in een stadsver nieuwingsgebied, zeggen de be woners. Natuurlijk heeft nie mand iets tegen nieuwbouw, zo als die momenteel plaatsvindt rond de Laurens Costerstraat. Maar het zou fijn zijn, als het stadsbestuur ook eens op de pro blemen van de achtergebleven bewoners lette. „De praktijk ziet er heel anders uit dan de politiek op papier beslist", maakt Hans Wagtendonk duidelijk. Deze eigenaar van een pand in de Simon Stevinstraat zit naar eigen zeggen 'minstens tweeën half jaar m de rotzooi', Wagten donk: „Reken maar uit: eerst de verpaupering, dan de plannen makerij, dan de sloop, dan de nieuwbouw en derenovatie. Een groot deel van die tijd heb je bouwverkeer In je wijk. Kranen blokkeren de straat, in de dwars straten wordt het vuilnis niet meer opgehaald, waterleidingen en rioleringen knappen, je knigt smeer aan je kleren en modder aan je schoenen en al die troep breng je je huis binnen. Je kunt de vloerbedekking wel oprollen. Een stadsvernieuwingsgebied is een rampgebied". Een half gesloopt pand in de Si mon Stevinstraat (gisteren op de foto in onze krant) werd van morgen versierd met ballonnen en spandoeken om de commissie te wijzen op een 'schoonheids foutje' over de afbraak van het huis was met de eigenaar na melijk nog geen overeenstem ming bereikt Wagtendonk noemt het „een monument van falend vernieuwingsbeleid". Ondanks de soms felle kritiek hoefden Van Kleef en zijn ge volg niet te vrezen voor lijfelijke confrontaties. „We houden net vriendschappelijk", beloofde Jo~ landa Mulder, eveneens woon achtig in de Simon Stevinstraat, „We zijn het zat, dat er nauwe lijks naar onze klachten wordt geluisterd, maar we houden het netjes. Wat mij betreft krijgt het bezoek toch een feestelijk tintje, al is het een feest met een traan tje". VVD- wethouder Madem: Vlaardingen Sportwet houder Jan Madem en amb tenaar mr. M.M. Jacobs zijn verbaasd over de negatieve uitlatingen, die met name PvdA-fractieleider John Ranshuijsen heeft gedaan over het plan om in Vlaar dingen een nieuw zwembad te bouwen. „Het Kolpabad is bijna 35 jaar oud en moet voor mil joenen worden opgeknapt. Wij moeten naar een nieuw zwembad", laat Madern aan duidelijkheid niets te wen sen over. „Als je het Kolpa bad laat zoals het is ben je verkeerd bezig". Ranshuijsen heeft het rap port, dat de commissie Toe komstvisie Gemeentelijke Zwembaden onder voorzit terschap van mr. Jacobs maakte, naar de prullenbak verwezen. De commissie heeft een jaar aan het rap port gewerkt. Dat vindt de PvdA'er zonde van de tijd. „Er moet in Vlaardingen veel worden gedaan, maar de bouw van een nieuw zwembad hoort daar niet bij", zei hij deze week tot onze krant Madem vindt dat een merkwaardige uit spraak. Sportwethouders en ambte naren gaan al sinds zeven jaar regelmatig naar moder ne zwembaden elders in het land kijken, om inspiratie op te doen voor een nieuw Vlaardings bad. Madern: „Het is toch goed bestuur als je eens bij jezelf te rade gaat, of het Kolpabad nog wel voldoet Ranshuijsen doet net alsof dat nieuwe zwem bad een persoonlijke hobby van mij is. Maar het college van burgemeester en wet houders heeft om een on derzoek gevraagd. Ik heb bewust geen zitting geno men in de commissie die dat onderzoek heeft gedaan. Ik heb de conclusie van de commissie dus niet kunnen beïnvloeden De voorzitter van de com missie, mr. Jacobs, vindt het ook vreemd dat de fractie voorzitters van zowel PvdA, CDA als SP hebben gezegd, dat zii geen behoefte hebben aan plannen voor een nieuw zwembad. „Zo'n nieuw bad is goed voor de stad en goed voor de mensen", vindt hij. Schiedam De bewonersvere niging Groenoord-Zuid doet er niet moeilijk over, maar onder de huurders is lang niet iedereen even gelukkig met de renovatie. Vooral het feit, dat goede keu kenblokken vervangen moeten worden door roestvrijstalen aan rechten, leidt in sommige huis houdens tot de vraag of hier niet van kapitaalvernietiging sprake Dat renovatie van verouderde woningen nodig is, begrijpt de wijk wel. Maar dat ook goede spullen moeten plaatsmaken voor iets nieuws, levert vraagte kens op. Niettemin heeft de Wo ningbouwvereniging Schiedam gekozen voor een standaardaan pak: allemaal dezelfde keuken blokken en douches, en wie een afwijkend model wil, betaalt daar extra voor. De woningcorporatie zai ook de kozijnen gaan vervangen. Ove rigens is dat in een deel van Groenoord-Zuid allemaal al ge beurd en het gaat nu om het res terende gedeelte. De gemeente heeft vergunning verleend voor de flatwoningen aan de Willem Pijperstraat I tot 5 en 17 tot 31, de Obrechtstraat 1 tot 29 en 2 tot 36, de Johan Wagenaarstraat X tot 5 en 15 tot 29, de Laan van Bol'es 13, de Diepenbrockstraat 17 tot 31 en de Sweelïncksingel 2 tot 30 (in de gemeentelijke uitgave Het Stadserf werd onlangs gespro ken van Sweelincksfraat). De gemeente heeft meer bouw vergunningen verleend. Aan de Aleidastraat, ter hoogte van de nummers 32 en 34, worden acht woningen gebouwd. En ook de aanvraag voor 86 woningen op het Boerbaaveplein, inclusief een café, is nu gehonoreerd. Ver der wil het Gemeentelijk Wo- ningbeheer het pand Lange Nieuwstraat 119 verbouwen. Aan de Baan verrijst een trans formatorstation. In de Nieuwe Waterwegstraat neemt de bedrijvigheid nog steeds toe. De gebroeders Van Leeuwen hebben vergunning gekregen voor de plaatsing van een demontabele loods. En er is een aanvraag van architect Mat- thé Treïjtel, bekend in histori sche kringen, voor een gloed nieuw bedrijfsgebouw en kan toor aan de Nieuwe Waterweg straat. Het bedrijf Van Manne- kus Co. wil er een kraanbaan bouwen. Voor zijn Sport-Arcade aan de Boterstraat heeft Alain Breugel- mans een vergunning aange vraagd. Hij wil het bedrijf met bovenwoning verbouwen. Schiedam De Schiedamse aannemer C.Leenderts legt binnenkort de 'eerste' steen voor de wederopbouw van molen De Palmboom. Leen derts, die eerder restauratie werk verrichtte aan De Noord en De Vrijheid, was de laagste inschrijver op het mo lenproject. reen partij V£ ijsselsteentjes e 1B kan wor- Jos Gunneweg, directeur van stichting De Schiedamse Molens, biedt de aannemer 100.000 gebikte aan, waarmee fase 1 den uitgevoerd. Die fase houdt in dat de bestaande romp van De Palmboom wordt hersteld. Fase 2, de feitelijke wederopbouw van het in het begin van deze eeuw afgebrande gedeelte, gaat van start als daar voldoende geld voor binnen is. Veertienduizend gulden heeft Gunneweg al: dat is de opbrengst tot nu toe van de steentjesactie, waarbij Schiedammers een steentje kunnen kopen, waarin hun naam of die van een gehefde wordt gegraveerd. Het lot zal be palen wie van de donateurs in september zijn of haar steentje persoonlijk mag komen inmetse len, Gunneweg wil daarvoor tien personen uitnodigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1