Goudriaan zoekt geld voor blijvende milieu-expositie Links ontketent rel rond geheim krediet «mm MM Arts staat steeds vaker in de file Australiërs nemen postbus in Maassluis Paardekam kan zwervende jongeren niets bieden 'Waardig kandidaat voor mikeuprijs' VLAARDINGS DAGBLAD SCHfEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Slecht voor mijn hart én dat van de patiënt Dief slaapt in jacht B en W wilden ton voor expositie wegmoffelenf Montfoort strijdt tegen ontmanteling sloperij 'Ambtenaar in gewetensnood' Kritiek op Hakkenbroeks 'snoepreisje' SP: onderzoek naar storing WHBIWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 400S, 3130 KA Vlaardinoen. Telefoon: 010-4343229.4352066.4350557-sportredactie.'4345209. Telefax: 010-4349754. DINSDAG 7 FEBRUARI 1989 PAGINA 11 Vlaardingen De Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) en de gemeente Vlaardïngen zijn op zoek naar geld voor een perma nente expositie over het milieu in een gebouw aan de Petro leum weg in Pernis. Dat vertelde milïeuwethouder Bas Goudri aan gistermiddag, toen hij in de burgerzaal van het stadhuis de jubileumtentoonstelling van VTM opende: Onder de rook van Rotterdam. De stichting Veerdienst Nieuwe Maas zou, als aanvulling op de permanente expositie, rond vaarten door de le en 2e Petro leumhaven gaan verzorgen. Er worden bijdragen verwacht van Rijmnondgemeenten en van het bedrijfsleven. De VTM en de gemeente zijn en thousiast voor het plannetje van voorzitter Dick Teegelaar van de stichting Veerdienst „Het moet slagen", sprak Goudriaan strijd lustig.-,, Als je denkt dat het beter kan met het milieu, dan moet je dat ook uitdragen". De VTM- tentoonstelling zou de basis vor men voor de collectie van een in formatiecentrum aan de Petro leum weg- De wethouder wil ex- werknemers van de Shell vra gen om in het centrum de bezoe kers te ontvangen. Goudriaan vindt dat de gemeen te Vlaardïngen tienduizend gul den voor de uitvoering van het plan ter beschikking moet stel len. Bovendien zal hij de Bonds spaarbank vragen een gift van tienduizend gulden voor dat doel te mogen bestemmen. De bank gaf dat geld voor het opknappen van een oude vuurtorenkop, maar Goudriaan denkt die reno vatie op een andere manier te kunnen bekostigen. Tieners De expositie 'Onder de rook van Rotterdam' is gemaakt ter gele genheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging tegen milieu bederf. Die vereniging werd op gericht door negen Vlaardin- gers, die in 1963 onder leiding van Pvd A-bestuurd er Versloot in het stadhuis van Vlaardingen een bezwaarschrift schreven te gen de uitbreiding van de kunst- mestfabriek ENCK, de tegen woordige Windmill. Het clubje, onder wie zich de latere PvdA- raadsleden Lydia van Duijn- Spruijt en Henk Krabben be vonden, werd spottend 'de tie ners van Versloot' gedoopt De tentoonstelling gaat over in dustriële landhonger en protes ten tegen luchtvervuiling. Op de panelen is bovendien een aantal schilderijen en spotprenten te zien van mensen, die zuchten onder zwarte rookwolken. Er zijn sombere werken van VÏaar- dinger Jan van Reeven en van Schiedammer Jaap Verweïj en zwart-humoristische prenten van Rob Figee en Arend van Dam. Een kaart van het Rijnmondge bied laat, na een drak op de knop, met rode en groene lamp jes zien welke stank op welke plaatsen in de regio voor onge- i mak zorgt De bezoeker zal oni- dekken, dat de meeste lampjes gaan branden als hij op het knopje 'patatlucht' drukt Bij 'kattepislucht' en door die stank werd Vlaardingen berucht brandt slechts één lampje, er- Je gens aan de Tankweg op Vonde- 'j. lingenplaat Nijpels 15 PvdA-wethouder Goudriaan baarde opzien door de liberale minister Ed Niipels veel lof toe te Êa. zwaaien voor diens milieubeleid. i| „Die heeft al twaalf milieuwet- ten tot stand gebracht, drie keer zo veel als zijn voorganger. Het is een minister, die zorg heeft voor ons nageslacht". De wethouder verslikte zich bij na in zijn enthousiasme. „Onder het mom van welvaart en werk- "■538 -SC*1 s -jS* l Iffpj Voormalig PvdA-raadsIid Henk Krabben, 25 jaar geleden één van 'de tieners van Versloot', bekijkt de expositie. gelegenheid zijn in het verleden zeer ernstige fouten gemaakt", De stipte uitvoering van milieuregels is volgens de gemeente Vlaardingen een goede reden om haar de mxlieuprijs 1988 toe te kennen. De gemeente schrijft dat in de brief, waarin zij zich bij de inspectie voor de milieuhygiëne aanmeldt voor de prij3. „Wij menen er een waardig kandidaat voor te zijn". De twijfelachtige reputatie, die Vlaardingen nog altijd heeft als het gaat om milieu, is volgens de gemeente niet meer te recht De stankgolven van de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn voorbij. De gemeente geeft toe dat dat niet in de eerste plaats haar verdienste is, maar veeleer die van het voormalig openbaar lichaam Rijnmond, de provincie en het bedrijfs leven. Maar voor het terugdringen van hinderverwekkende bedrijven uit de woonomgeving, het nachtelijk rijverbod, het voorkomen van nieuwe vuilstorten in de Broekpolder, het subsidiëren van compostbakken en het gescheiden inzamelen van glas eist de gemeente wel de eer op. De winnaar van de milieuprijs wordt in mei bekend gemaakt 1 In vorige jaren wonnen de gemeenten Eindhoven en Harder wijk. De gemeente Vlaardingen heeft er goede hoop op, dat zij nu aan de beurt is. zei hij. Maar een seconde later trok hij die woorden weer in. „Er zijn geen fouten gemaakt, er zijn vergissingen gemaakt Het mi lieu is wel eens vergeten". Goudriaan herhaalde een merk waardige uitspraak, die hij al eens aan het papier toever trouwde voor zijn partijblad Achterban. „Is de mens er voor de natuur of is de natuur er voor de mens: dat is een hele simpele stellingnarae". Een aantal van zijn toehoorders zette grote ogen op: stellingname? Goudriaans uitspraak deed trouwens sterk denken aan wat Joop den Uyl ooit eens zei: „Het milieu is er voor de mensen en niet anders om". VTM-voorzitter ing. Hiep Boer-, ma bedankte de gemeente Vlaardingen voor de gastvrij heid en het bedrijfsleven voor ae bijdragen in de kosten van de ex positie. „Zo hoeft de vervuiler betaald". Vlaardingen yerbolgen over de 'steeds minder werk bare verkeerssituatie' heeft de Vlaardingse huisarts1 A.F.M. Spreeuw een brief ge schreven aan burgemeester Fred van Lier. Daarin be klaagt hij zich over verkeers opstoppingen en afsluitingen in Vlaardingen, die het uitoe fenen van zijn vak ernstig be moeilijken. Hoewel het om een persoonlijke brief gaat, zegt Spreeuw dat tal van zijn collega's de klachten onder schrijven. Door files arriveren artsen re gelmatig te laat bij spoedge vallen, schrijft Spreeuw. Hem is dat afgelopen jaar tweemaal overkomen. Het eerste geval werd veroorzaakt door de 'waardeloze' situatie bij het postkantoor aan de Westha- venkade: „Eerst moest ik lang wachten tot ik uit de parkeer haven de weg kon oprijden, vervolgens kwam ik honderd meter verder in de file voor de brug terecht Omdat ik op de Schiedamseweg moest zijn, heb ik de auto tenslotte maar laten staan en ben ik gaan lo- pen. Toen ik aankwam, waS de ambulance net vertrok ken". Het tweede incident speelde zich af in het door afsluitin gen moeilijk bereikbare Vlaard mger-Ambacht „Ik was op het Emaus en moest voor een spoedgeval naar de Delftseveerweg. Dat betekent een eind omrijden, tenzij je met de auto over het fietspad rijdt. Als je dan de pech hebt dat ze de Schiedamsedijk aan het asfalteren zijn, stijgt je adrenaline naar ongekende hoogten. Zulke ervaringen zijn slecht voor mijn hart en voordat van de patiënt". Dokter Spreeuw heeft bij burgemeester Van Lier aan gedrongen op het weer open stellen van de Vlaardingse busbanen voor artsen. Medici kregen daarvoor van een vo rig college van burgemeester en wethouders ontheffing, maar door politiek geharre war werd die vergunning in getrokken. .Ook eist Spreeuw een gereserveerde parkeer plaats voor de deur van zijn praktijk aan de Schiedamse weg. Hij is nu regelmatig ge noodzaakt zijn wagen een of twee straten verderop te par keren. Door de grote verkeersdrukte en allerlei beperkende maat regelen zitten artsen volgens Spreeuw veel te lang in de auto. „Om een afstand van een halve kilometer te over bruggen sta je soms twintig minuten in ae file". De sug gestie om de auto aan de kant zetten en zijn patiënten per fiets te bezoeken legt Spreeuw naast rich neen „Mijn patiënten wonen ver spreid over de hele stad, bijna van Maassluis tot nagenoeg aan'Schipluiden. Dat kan ik niet allemaal gaan fietsen, dan ben ik qua tijdverlies net zo ver van huis". Morgen bespreekt Spreeuw met burgemeester Van Lier zijn verkeersgrieven. Hij heeft bewust niet gekozen voor een gezamenlijke actie via de vereniging van Vlaar dingse huisartsen. „Dan moet zo'n brief de hele ambtelijke molen door". Dokter Spreeuw zegt enkele wethouders en gemeente raadsleden als patiënt te heb ben. „Maar of dat in dit geval helpt, weetik niet". Maassluis Door de grote post- bussennood in Den Haag heeft het Australisch Verkeersbureau een postadres in Maassluis geno men. Het verkeersbureau, dat toeristische inlichtingen ver strekt aan reizigers uit de gehele Benelux, bevindt zich echter niet in Maassluis. Toen na de verh uiring vanuit Heemstede naar Den Haag bleek dat in de residentie geen postbus te krijgen was, besloot het ver keersbureau de post in arren moede maar in Maassluis te laten arriveren. Vlaardingen Een 22-ja- rige Vlaardingse inbre ker is vannacht door de politie gewekt De man lag na een paar inbraken te snorken in een boot in jachthaven Buitenkist aan deTrekkade. De VJaardinger bekende op zes pleziervaartuigen te hebben huisgehouden. Hij richtte voor vijfdui zend golden schade aan. y.ijn Snit was gering. Bij ontvreemdde een jack, een Besje aftershave en wat etenswaren. Maassluis was het beste alterna tief, omdat reisbemiddelaar He- leen Voskamp-Henneveld van het verkeersbureau woonachtig is in de Eerste Stad aan de Wa terweg. „Zeker voor buitenlan ders is het veel eenvoudiger om naar een postbusadres te schrij ven", verklaart Heieen Vos kamp-Henneveld. „Dat is veel eenvoudiger dan het onthouden en opschrijven van ons adres". Hoop dat het Australisch Ver keersbureau in de toekomst de zelfde domicilie zal kiezen als nu al op het postadres staat ver meld, hoeft Maasluis overigens niet te hebben. Pas onlangs ver kaste het verkeersbureau van Heemstede naar de Haagse Ko ninginnegracht. Tot haar grote tevredenheid heeft het ver keersbureau daar onderdak ge vonden in het gebouw van de Australische ambassade. Potentiële Australië-gangers hoeven niet bang te rijn dat ant woord op hun vragen lang uit blijft, nu him brieven niet direct naar de plaats van bestemming worden verzonden. Voskamp le digt de postbus elke dag, waar door brieven van Down-Under- gangers zonder vertraging in be handeling worden genomen. Overigens ontkent de PTT in Den Haag, dat in de stad geen postbus te krijgen is.„Misschien geldt dat voorde vestiging om de hoek, maar via het hoofdkantoor is er altijd iets te regelen", aldus een woordvoerder. Schiedam Door in het geheim 100.000 gulden uit te trekken voor de tentoonstelling Bida i Koló in het Stedelijk Museum hebben B en. W van Schiedam zich buitengewoon felle kritiek op de hals gehaald. echter niet dat een deel van de raad buiten het financieel over leg werd gehouden. Zo'n handel wijze is waarschijnlijk zelfs on- Ontoelaatbaar, ondemocra tisch, uiterst laakbaar en in faam" noemen D66, PSP/PPR en CPN het dat de gemeenteraad officieel niet werd ingelicht Alleen de drie grote partijen (PvdA, WD en CDA) werden in vertrouwelijke sfeer van het besluit op de hoogte gebracht Het geld, bedoeld om het door museumdirecteur Hans Paal man veel te laag Ingeschatte budget aan te zuiveren, zou later zonder nadere specificatie in de gemeentebegroting worden weggewerkt Met deze manoeu vre wilden Ben W voorkomen dat het grote publiek lucht kreeg van Paal mans falen. Er stond te veel op het spel om een rel rond de tentoonstelling te-riskeren. Behalve een aantal hoogwaar digheidsbekleders van de Antil len was koningin Beatrix uitge nodigd voor de opening van de expositie. Die belangen rechtvaardigen volgens D66, PSP/PPR en CPN Sjaak Montfoort, met zijn zoon Marcel op het erf aan de Polder weg.- Montfoort hoopt dat hij van justitie mag blijven zitten. „De ge meente maakt zich schuldig aan broodroof", aldus Montfoort. Schiedam Sloper Sjaak Mont foort is verbolgen over het feit, dat de gemeente rijn autosloperij aan de Polderweg wil ontmante len. Uit nood geboren begon Montfoort zijn sloopbedrijf een half jaar geleden op het erf van boer Poot. Via een kort geding tracht de gemeente, die de boer derij anderhalf jaar geleden van Poot kocht, Montfoort van het terrein te krijgen. De gemeente voert donderdag in het kort geding aan, dat Mont foort zonder medeweten het erf in gebruik heeft genomen als sloperij. Voor de sloperij is nim mer een vergunning gegeven, terwijl door de sloopactiviteiten j van Montfoort een oncontroleer bare vervuiling van de bodem ontstaat, aldusfle gemeente. Montfoort noemt de sloopaetivï- -1 teiten aan de Polderweg uitnood geboren- Acht jaar geleden werd Montfoorts legale sloperij aan de Buitenhavenweg ontmanteld en sinds die tijd moet Montfoort het zonder sloop terrein stellen. „De gemeente heeft mij al regel matig toegezegd, dat ik een nieuw "terrein zou krijgen. Tot nu toe is het altijd bij vage belof tes gebleven", aldus Sjaak Mont foort Over de bodemvervuiling zegt Montfoort „Dat is onzin. Alle olie en koelvloeistoffen worden keurig door ons opgevangen". wettig, suggereert klein links. „Je kan toch niet zomaar een ton wegmoffelen?" De linkse fracties wisten van niets totdat een ambtenaar, wiens naam zorgvuldig geheim wordt gehouden, bij Adri Reijn- hout (D66) een dossier over de affaire, compleet met vertrou welijke notities van B en W aan enkele topambtenaren, in de bus deed. Uit die papieren blijkt dat het college op 20 september vo rig jaar besloot, de leiding van het Bida i Kolo-prqject over te dragen van Ben Hakkenbroek, chef van de afdeling cultuur op het stadskantoor. Paalman was kort tevoren op vakantie gegaan met de mededeling dat hij de or ganisatie niet rond kreeg. Op de zelfde datum werden de wet houders Luub Hafkamp (WD, cultuur) en Aad Wiegman Het is niet onwaarschijnlijk, dat B en W alles op alles zullen zetten om de ambtenaar op te sporen, die Adri. Reijnhout (D66) de geheime stukken heeft toegespeeld over de museu maffaire. De drie linkse partijen zullen hun bron echter tot het uiterste beschermen. „Ik pieker er niet over een naam te noemen", aldus Reijnhout De bewuste ambtenaar zou uit gewetensnood hebben gehan deld. Reijnhout „Hij vond dat deze zaak in de openbaarheid moest Kennelijk zijn sommige ambtenaren democratischer dan sommige bestuurders". Ton de Vos (PvdA) noemt de overheidsdienaar, die het dos sierbet uitlekken, echter 'deloyaal'. „Er is voor een ambtenaar maar één weg als hij het niet eens is met een besluit van het bestuur, en dat is ontslag nemeri', al dus De Vos. Het is niet de eerste keer, dat klein links vertrouwelijke in formatie kreeg toegespeeld van een werknemer van de ge meente Schiedam. Voor de onthullingen over het gif in de bo dem van Spaland maakten D66, PSP/PPR en CPN ook ge bruik van een anonieme zegsman op het stadskantoor. (PvdA, financiën) gevolmach tigd maximaal een ton uit te ge ven om de tentoonstelling alsnog te laten doorgaan en zo Schie dam te redden van gezichtsver lies. Dat de expositie over Antilliaan se kunst uiteindelijk een groot succes werd en slechts zo'n 25.000 gulden kostte omdat het ministerie van weirijn, volksge zondheid en cultuur en de rege- van de Antillen ook met over de brug kwamen volgens klein links niet ter zake. Reijnhout: „Het gaat erom dat een klein groepje dit heeft bedisseld en dat een deel van de raad is gepasseerd. Een groter fout kun je in een democratie niet maken". Waarom rij niet bij de besluit vorming werden betrokken, is de drie partijen een raadsel- „Misschien omdat iedereen dacht dat wij tegen zouden stem men, misschien omdat ze von den dat dat lastige klein links be ter niet geïnformeerd kon wor den. Of misschien vonden ze ons gewoon te onbelangrijk", som men Bart de Leede (PSP/PPR) en Ulferd Bruseker (CPN) een paar mogelijkheden op. Links heeft de affaire in een reeks gepeperde schriftelijke vragen bij B en W aan de orde gesteld. Vinden zij de beant woording onbevredigend, dan zullen de drie fracties niet aarze len het provinciaal bestuur in te lichten over de „ondemocrati sche gang van "zaken". Reijn hout „Desnoods gaan we naar de minister van binnenlandse za ken". Het is niet de eerste keer dat de drie partijen de confrontatie met B en W zoeken. In september vo rig jaar zorgden rij voor grote op schudding door ernstige twijfels uit te spreken over de mate van Het reiqe naar de Antülen, dat topambtenaar Ben Hak kenbroek mocht maken als beloning nadat hij de ten toonstelling Bida i Kolo in het Stedelijk Museum had gered, bbjft vragen oproe pen. „Ik zie met in waarom een ambtenaar een retourtje Antiben moet krijgen, als hij eens iets extra's heeft ge~r daan", zegt Sïem Rosman (CDA) snibbig. Vorige week stelde rijn fractiegenote Els Heli wig al vragen over Hak kenbroeks 'snoepreisje' op kosten van de gemeente Schiedam naar de West. Ook Adri Reijnhout (D66) is slecht te spreken over Hak kenbroeks uitstapje. Het of ficiële doel van de cultuur ambtenaar was het over handigen van enkele ten toonstellingscatalogi op Cu rasao. „Maar dat kan de postbode ook", vindt Reijn hout Kwalijk is volgens de D66- voorman ook, dat dit soort reisjes altijd is voorbehou den aan afdelingschefs. „Terwijl er toch zat lagere ambtenaren zijn, die ook veel werk verzetten. Maar de mensen die in het week einde stukken mee naar huis nemen, krijgen daar voor hooguit een bodemvervuiling in de toekom stige woonwijk Spaland. Zie ook pagina 13 Vlaardingen SP-raadslid Fred Trooster vindt dat het ge-, meentebjk energiebedrijf in Vlaardingen de schade moet vergoeden die optrad na een sto ring in het elektriciteitsnet aan de Parabel weg. Van verschillende bewoners raakten huishoudelijke appara ten onklaar, toen in november vorig jaar de stroom uitviel. Vol gens Trooster was de storing een gevolg van de ombouwoperatie van het net van 220 naar 380 volt Het GEWB Het dat karwei uitvoeren door een particulier bedrijf. Dat legde de bedradin gen niet goed aan, stelt Trooster, in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Bewoners, die rich bij het ener giebedrijf beklaagden, kregen echter té horen dat het om een incidentele storing ging, „niet te wijten aan een gebrekkige aan sluiting en niet te voorkomen". Het GEWB heeft alle schade claims afgewezen. Trooster wil van het college we-, ten of het energiebedrijf de aan sluitingen van het particuliere bedrijf wel heeft gecontroleerd en of dergelijke fouten ook el ders in de stad rijn gemaakt Het raadslid van de Öocialistiese Par tij dringt aan op een onderzoek naar de juiste oorzaak van de sto ring. Vlaardingen De begeleidingscommissie Zwerfgroe- penwerk, vorige week geïnstalleerd door PvdA-wet houder Arij Maarleveld, is allerminst met goede moed aan haar begonnen. Voor het werk van jongeren werker Cock Paardekam blijkt geen geld beschikbaar. Hij heeft geen budget en wordt kennelijk geacht de orga nisatiekosten uit eigen zak te betalen. „De bestrijding !c mmral 1 n hptlann PT1 aAOI allë straat, is door dat cultureel jongerencentrum gedeelte lijk vrijgemaakt om het werk met rondzwervende jon geren te doen. De gemeente heeft daarvoor slechts 10.0"" 1J— wtto- sïe. De gemeente had hen 25.000 gulden m het vooruit zicht gesteld. politieke partijen verklaard tot prioriteit nummer 1, be halve in Vlaardingen", aldus de begeleidingscommissie. Cock Paardekam. die werkt bij Labyrint aan de Zomer- De jongerenwerker had al niet zulke goede ervaringen met de gemeente. In 1987 begeleidde hij een anti-vanda- Lïsmeproject in de Westwijk. Jongeren werden van van dalen tot schoonmakers. Zij zorgden er vrijwillig voor dat flatportieken, die zij eerst hadden beklad, een fraaier aanzien kregen. Paardekam en de jongeren kregen weliswaar lof toege zwaaid voor dat werk, maar hun rapport met aanbeve lingen ligt bij de gemeente in een bureaula te vergelen. Paardekam. en de begeleidingscommissie, waarin men sen zitting hebben namens de gemeente, de politie, het stedelijk instituut voor samenlevingsopbouw en de mid denstand, vreest dat het met het zwerf groepen werk de-, zelfde kant op gaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1