Ontruiming dreigt voor autosloper Politie gelukkig met versterkingen Mis geen stukje van het nieuws. I m» 'De rol van Poppe wordt ons gewoon opgedrongen' Eindstand: 800 bezwaarschriften Toch dure kunst bij politie bureau y Maasland: tekort aan volkstuinen Politiebureau maakt plaats voor 30 huizen Extra plaatsen in De Luit en in De Vleugel Nog-meer- jarenplan Tasjesrover maakt twee slachtoffers Proveniershuis doelwit dieven iS&Ê Weinig goeds aan 'goeie ouwe tijd' i ROTTERDAMS I NIEUWSBLAD VLAARBIN6S DAGBLftl SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Veerpïein tijdelijk afgesloten! Reijnhout denkt dat CDA geweldige poets wordt gebakken VHIHNVEG Maasland Tien jaar na de op richting kampt de Maaslandse volkstuindersvereniging nog steeds met een tekort aan tuinen, Het wachten blijft op het nieuwe complex in het recreatiepark De Commandeur, dat door de ge meente is toegezegd. Er is nog geen zicht op aanleg daarvan. Het rommelt in volkstuinders- kringen in Maasland. Een aantal tuinen moet verdwijnen. De volkstuinders op het voormalige land van Van Mil en de aangren zende tuinen bij De Ingeland moeten hun tuin binnen niet al te lange tijd verlaten. Voor deze met vertrek bedreig de leden moet het bestuur ruim te zien te vinden op de com plexen aan de Kluiskade en het Doelpad. Dat lukt niet zo best, want er komt maar af en toe een tuin vrij. De Maaslandse volkstuinders vereniging viert het 10-jaxig be staan vanavond met een jaarver gadering met diaserie en bingo in zaal De Magneet, Schiedam Het politiebureau aan de Lange Nïeuwstraat in Schiedam zal in 1992 plaatsma ken voor woningbouw. Het poli tiekorps beeft tegen die tijd al lang haar intrek genomen in het nieuwe bureau bij station Nieuwland, en bij de gemeente lijkt men niet te denken aan handhaving van het huidige complex. In het meerjarenplan stadsver nieuwing, dat deze maand in verschillende commissies en projectteamswordt besproken, staat dat over vier jaar gebouwd zal worden aan de Lange Nieuw- straat 55. Op de strook grond, die loopt tot aan de Nieuwe Haven, is ruimte voor dertig woningen. Dat er woningbouw gaat plaats vinden, hoeft overigens niet te betekenen dat alle opstallen van het huidige bureau verdwijnen. De voorgevel heeft een beeldbe palend karakter en het bijbeho rende pand staat dan ook aange duid als monument Het dateert van 1856. Er hebben wel verbou wingen plaatsgevonden, maar kenmerkende onderdelen van het deftige herenhuis, dat het ge bouw ooit was, zijn bewaard ge bleven..-- Schiedam Autosloper Sjaak Montfoort ziet zijn toekomstige erf aan de Polderweg geheel voor zich. Het nu nog haveloze boerenerf is in zijn fantasie al omgetoverd in een schone auto sloperij. De verlaten boerderij wil Montfoort na een grondige renovatie met zijn gezin gaan be wonen, terwijl het erf achter de woning wordt ingericht met een moderne autosloperij. Maar het is heel goed denkbaar dat die droom morgen wreed wordt verstoord. Montfoort, die zijn sloopactiviteiten een half jaar geleden naar de Polderweg verplaatste, wordt morgen ge daagd in kort geding. De ge meente wil de sloperij van de Polderweg weren- Doordat de gemeente de boerde rij plus opstallen anderhalf jaar geleden van boer Poot kocht, lijkt zij juridisch vrij sterk te staan in haar pogingen de auto sloper van het erf te verdrijven. Een half jaar geleden besloot Montfoort ten einde raad het ter rein in gebruik te nemen voor zijn autosloopbedrijf. Montfoort nam de stap, omdat hij het al ja ren 2onder een terrein moet stel len waar hij zijn beroep kan uit oefenen. Voordat hij aan. de Polderweg begon, ontplooide de autosloper zijn activiteiten op het Emma- plein en in de Gordonstraat, Tot groot ongenoegen van omwo nenden, maar Montfoort was tot deze noodoplossingen gedwon gen, nadat zijn legale sloopter- rein aan de Buitenhavenweg acht jaar geleden werd gesa neerd. In datzelfde jaar moest Mont foort twee jaar de gevangenis in. Hij werd beschuldigd van het doorsnijden van de remleidin gen van een maatschappelijk werker. De autosloper ontkent zijn betrokkenheid met het inci dent nog steeds. „Soms denk ik wel eens dat ik de wet beter wél had kunnen overtreden. Dan weet je tenminste waarvoor je zit. Voor mij is nog altijd een raadsel, waarvoor ik moest boe ten". Na zijn invrijheidsstelling poog de Montfoort vergeefs zijn maat schappelijke carrière nieuw le ven in te blazen. Tot dusver zon der veel succes. De autosloper vindt het vooruitzicht om ook de komende jaren met zijn gezin af hankelijk te zijn van een bij standsuitkering niet aantrekke lijk. „Als ik de kans krijg, zou ik hier een prima boterham kun nen verdienen", laat hij weten. „Het lijkt er echter op dat de ge meente mij alleen maar wil dwarsbomen". In de dagvaarding somt de ge meente de redenen op, die de uit zetting van Montfoort volgens haar rechtvaardigen. De sloper heeft zonder medeweten van de gemeente het terrein in gebruik genomen, terwijl een vergun ning voor het werk ontbreekt. De gemeente beschouwt de acti viteiten van Montfoort als een inbreuk op haar eigendomsrecht en gelast onmiddellijke ontrui ming. De gemeente ziet de oncontro leerbare vervuiling van de bo dem als een andere reden voor ontmanteling van het sloopbe drijf. Montfoort bestrijdt dit laat ste argument „Wij vormen een schone sloop. Wij zorgen ervoor BC Vlaardingen. Postbus4008.3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229.435:2066. «350657-^redactie: Vlaardïngen De gemeente heeft besloten bet budget voor een kunstwerk bij het nieuwe politiebureau te verhogen tot 40.000 gulden. Dat is het vier voudige van het bedrag, dat oor spronkelijk in de begroting stond. Op advies van de commis sie voor beeldende kunst, voor gezeten door de Schiedamse mu seumdirecteur Hans Paalman, zijn kunstenaar David van de Kop en kunstenares Karin Daan gevraagd een ontwerp te maken. De commissie voor beeldende kunst maakte bezwaar tegen de zuinigheid van de gemeente, die slechts tienduizend gulden wilde uittrekken voor het kunstwerk. „Wij betreuren het, dat niet in het kader van de percentagere geling beeldende kunst tenmin ste één procent van de bouwsom voor. dit doel is gereserveerd", schreef Paalman namens de commissie. Volgens de percentageregeling moet er 80.000 gulden opzij wor den gelegd voor een kunstwerk bij het nieuwe politiebureau. Een deel van dat bedrag zou door sponsors bijeen moeten worden gebracht Maar een gemeentelij ke bijdrage van 40.000 gulden is alleszins redelijk, vindt de com missie, Burgemeester en wet houders zijn het daarmee eens, blijkt uit een onlangs genomen besluit. Maassluis/Schiedam - De ge zinsvervangende tehuizen De Luit in Maassluis en De Vleugel in Schiedam mogen hun capaci teit met enkele plaatsen uitbrei den. De uitbreiding wordt gefi nancierd uit de twee miljoen gul den extra, die de provincie voor de zwakzinnigenzorg in Zuid- Holland heeft uitgetrokken. De Luit aan de Haydnlaan in Maassluis krijgt ruim 18.000 gul den en kan daardoor onderdak bieden aan nog eens twee geeste lijk gehandicapten. De Vleugel, gehuisvest aan de Jozef Orelio- sïngel, krijgt 105.000 gulden, geld waarvoor zes nieuwe bewoners aan een plaats zullen worden ge holpen. De provincie heeft het budget verruimd om de lange wachttij den voor een plaats in een ge zinsvervangend tehuis enigszins te bekorten. Zo'n tehuis is be doeld voor geestelijk zwakbe gaafder!, die een baan hebben en die niet meer bij hun ouders wo- dat alle olie- en koelstofresten netjes worden opgevangen". Hij wijst vervolgens in de richting van de spoorlijn. Het gebied ach ter de boerderij, dat de meest noordelijke uitbreiding van in dustriegebied 's-Graveland moet gaan vormen, is opgespoten met metershoge wallen van zwaar vergiftigd havenslib. „Op zijn minst hypocriet om zo'n argu ment te gebruiken", vindt Mont foort. De autosloper hoopt dat de ge meente hem eindelijk gaat steu nen in zijn pogingen een eigen bestaan op te bouwen. „In de loop der jaren is mij van alles be loofd, maar er is nooit iets ge beurd", aldus Montfoort. „Als de gemeente mij blijft dwarsbomen, moet ik straks weer in de Gor donstraat aan de slag". Schiedam Het meerjaren plan stadsvernieuwing 1989-1993 kijkt nog verder vooruit dan de titel aangeeft. Op pagina 59 staat dat er aan de Westmolenstraat in totaal 70 woningen zullen worden gebouwd. Dit jaar niks, vol gend jaar ook nul, en in 1991 en 1992 eveneens niets, maar in 1993'staan er 35 wo ningen op stapel. En de resterende 35 dan? „Tja, je zou dat een foutje kunnen ^noemen", zegt een ambtenaar in het stadskan toor, „want eigenlijk had in dit meerjarenplan een totaal van 35 genoemd moeten worden. Maar voor 1994 en daarna is er ook nog wo ningbouw gepland aan de Westmolenstraat. En over een langere termijn zijn het er dus 70". In een volgend meerjaren plan komt dat foutje dus vanzelf weer goed. Vlaardïngen Twee vrouwen zijn gisteren in Vlaardïngen bet slachtoffer geworden van een tasjesdief, In de Dirk Schafer- straat werd rond één uur een 57- jarige Vlaardingse op de grond fegooid en van haar handtas met aarin 150 gulden beroofd. Om half vier rukte in de Anna Pau- lownastraat een jongen een 48- jarige vrouw de tas van de schouder. Hij kwam in het bezit van 15 gulden en wat make-up spullen. Volgens de politie werden beide overvallen door één en dezelfde dader gepleegd, een ongeveer 16-jarige jongen met een lange gestalte en een blauw-wit petje op. Hij pleegde de overvallen vanaf een fiets. Schiedam— Een dief heeft flink huisgehouden in het Proveniers huis. Opnieuw werden twee in braken gemeld in de hofjeswo ningen van de voormalige lepro- zenkolonïe. Evenals bij twee in braken eerder deze week was de buit te verwaarlozen: een walk man, wat sieraden en ongeveer 230 gulden aan contanten. Schiedam/Vlaardingen- Maassluis Het Schiedam se politiekorps mag in 1992 worden uitgebreid met 42,8 manschappen. De totale sterkte van het korps komt dan op 185,6. Schiedam dankt die explosieve groei, die gis teren door het ministerie werd bekendgemaakt, aan een nieuwe rekenmethode. Daarbij geldt niet langer uit sluitend het inwonertal als criterium. Andere factoren zijn het aantal jongeren en vreemdelingen in een stad, de oppervlakte van het werkgebied en het aantal ho- reca-gelegenheden. Voor buurgemeente Vlaardïn gen betekent de nieuwe reken methode een uitbreiding van het korps van 157 naar 175 mensen. Het politiekorps Maassluis kan rekenen op 11 agenten erbij en komt op 67. De Schiedamse commissaris Jan van Hof f had al rekening gehou den met een substantiële toena me, maar is toch aangenaam ver rast De extra mensen zullen in eerste instantie naar de onderbe zette wijkteams gaan. „Maar ge zien het forse aantal denk ik, dat uiteindelijk alle afdelingen er profijt van zullen hebben", aldus VanHoff. Hij voorziet dat de politieorgani satie vanaf 1992 soepeler zal kunnen opereren en dat 2ijn mensen meer gemotiveerd hun werk zullen doen. „Ons pro bleem is al jaren dat het moeilijk is om problemen projectmatig te lijf te gaan. De laatste tijd zijn er bijvoorbeeld veel inbraken, in kelder boxen in Noord. Het is on doenlijk voor langere tijd daar intensief mee bezig te zijn. Straks kunnen we er wel een ploeg voor vrij maken, die een paar weken lang de vrije hand krijgt". In zijn algemeenheid denkt Van Hoff straks meer aandacht te kunnen besteden aan de wortels van. het kwaad en minder aan symptoombestrijding. Overigens betwijfelt hij of 'de grote inhaalrace'1 in 1992 al zal zijn uitgevoerd. „Als er een in stroom van onderaf moet ko men, dan moeten we eigenlijk nu al met de werving beginnen. De selectie van kandidaten neemt een half jaar tot een jaar in beslag en dan volgt er nog een studie van twee jaar". De Vlaardingse commissaris Gijs Bierling noemt de 18 agenten die het korps erbij krijgt 'een welko me aanvulling'- Hij verwacht dat de uitbreiding vooral ten goede zal komen aan de surveillance dienst. Op die afdeling bestaan de meeste vakatures. De Vlaar dingse politie hoopt nog voor de zomervakantie een nieuw hoofdbureau te betrekken. Ruimtegebrek behoeft Bierling dus niet te vrezen. De commissaris voorziet wel problemen bij de werving van de nieuwe politiemensen. „De re sultaten van eerdere wervings actieswaren niet hoopgevend* Ook het Maassluisse korps heeft grote moeite om aan nieuw per soneel te komen. „Wij hebben onlangs nog een paar adverten ties gezet, maar daar kwam wei nig reactie op", zegt hoofdin specteur Hans de Jong. De Maas sluisse politie heeft vooral be hoefte aan meer mensen bij de recherche; „Die afdeling is nood gedwongen ingekrompen en moet in noodgevallen een beroep doen. op de geünifor meerde dienst", aldus De Jong. „Wij zijn bijzonder gelukkig met de versterking. Zelfs al zouden wij er maar zes bij krijgen". Vlaardïngen Onder de mislei dende titel 'Die goeie ouwe tijd' werd gisteren in het Zonnehuis een tentoonstelling geopend over Vlaardïngen in crisistijd. Misleidend, want uit het ten toongestelde blijkt dat de jaren dertig misschien gezellig waren, maar allerminst goed. jue kunstcommissie van het Zon nehuis deed voor de expositie een beroep op Jan Andersons Streekmuseum. Met materiaal uit zijn collectie werden de vitri- nes gevuld. De wanden hangen vol tekeningen en schilderijen uit het gemeente-archief. „Door mijn werk aan de kronie ken van Vlaardingen kreeg ik een goede indruk van deze jaren, die ik zelf niet heb meege maakt", vertelde Matthijs Struïjs, medewerker van het ar chief. De crisisjaren werden ge kenmerkt door oorlogsdreiging, vertelde Struijs. Die dreiging kwam tot uiting in het leven van alledag, maar ook in de Vlaar dingse architectuur. Het post kantoor aan de Westhavenkade werd uit voorzorg voorzien van Bewoners van het Zonnehuis bij de opening van de expositie in ge sprek over de crisisjaren. een bomvrije kelder en getralie de vensters. Jan Anderson bracht een kast vol nostalgische spulletje mee: oude radio's, een zeepklopper met Sunlight Zeep en een com pleet crisispakket. „Werklozen kregen eens per jaar zo'n pakket van de steun. Het was wel een half maandsalaris waard. Er zat koffie in, en zeep, sigaren en ont bijtkoek". De expositie in het Zonnehuis aan de Dillenburgsingel is te zien tot 4 maart Waar u ook woont in hartje Rotterdam of 'St, in de regio het Rotterdams Nieuwsblad informeert u als enige krant compleet over alles wat er gebeurt. Zo Is er op maandag voor sportliefhebbers de sportbijlage in kleur. Hierin vindt u niet alleen informatie over de grote clubs, maar ook over uw eigen club in de buurt. Nuchter, objectief en kleurrijk, maar vooral prettig leesbaar en zó overzichtelijk ingedeeld, dat u niet hoeft te puzzelen om uw favoriete nieuws te vinden. Bel gratis voor een vrijblijvende proef: 06 - 022 9300 COMPLEET EN KLEUR RUK WOENSDAG 8 FEBRUARI I9J PAGINAT3 „Alweer een straat afgestoten?" Menig automobilist keek raar op zijn neus, toen hij op het Veerpïein, ter hoogte van de nieuwbouw, plots een verkeersbord zag opdoemen dat een voetgangersgebied aanduidt. En sommigen mopperden ai, dat het in Vlaardingen toch bijna onmogelijk wordt om je met de auto door de stad te bewegen. Maar de maatregel is tijdelijk, vertelt verkeersambtenaar René van der Hoek. Het gebied rond de nieuwe bibliotheek en de winkels op het Veerpïein wordt, atë" het werk klaar is, een winkelerf. Dat betekent dat automobilisten er,zij het uiterst omzichtig, door mogen rijden. Ook de andere kant van het Veerpïein, bij de Fransenstraat en de Waalstraat, wordt ingericht ais winkelerb Burgemeester en wethouders hebben wei voorgesteld om het Veerpïein af te sluiten, maar zijn teruggefloten door de raadscom- missie voor verkeerszaken. Die wil de doorgang voor auto's op het Veerpïein niet helemaal onmogelijk maken. Maar in verband met de werkzaamheden is het Veerpïein wel voor onbepaalde tfjd voor auto^ verkeer gesloten. Schiedam „Die Ton de Vos is toch wel erg afgegleden. Ik vind het werkelijk absurd om Spa- land erbij te halen. Dat heeft er geen snars mee te maken". D66- fractieleider Adri Reijnhout kan zich verschrikkelijk opwinden als argumenten niet met tegen argumenten worden beant woord. maar met niet terzake doende opmerkingen. Reijnhout reageert op de uitspra ken van PvdA-raadslid De Vos in het Rotterdams Nieuwsblad van gisteren. Reijnhout bena drukte dat het erom gaat dat D66, de CPN en de fractie van PSP en PPR niet door B en W zijn ingelicht over een tekort van de expositie Bida i Koló, ter wijl de fractieleiders van de drie grotere partijen wel op de hoogte waren gesteld, en dat zoiets on gehoord is in een democratisch bestuur. Reijnhout: „Dat is een ernstige situatie en daarover gaan onze schriftelijke vragen. Ik vind het heel zielig, als De Vos dan sugge reert dat we wat in te halen heb ben, omdat de door ons aange zwengelde gifaffaire in Spaland niet serieus werd behandeld in de gemeenteraad. Overigens ko men we binnenkort nog op Spa- land terug. Daar is de PvdA nog niet klaar mee". De Vos had ook gezegd dat het misschien maar goed is dat niet zo veel raadsleden op de hoogte werden gesteld van de crisis rond Bida i Koló, omdat dat de kans op uitlekken alleen maar vergroot. Ook daarover maakt Reijnhout zich kwaad. „Als een paar mensen iets mogen horen en wij niet vanwege de kans op lekken, dan is dat een impliciete beschuldiging aan ons adres. Bij voorbaat gaat men er dan van uit, dat wij de boel naar buiten brengen. Er spreekt nog wat an ders uit: kennelijk is er iets wat niet door de beugel kan en daar om geheim moet blijven". Reijnhout: „Ik trek het me erg aan, als een abnormale situatie kennelijk normaal wordt gevon den. Vlaardingen mag dan een rare gemeente zijn, met een ge meentebestuurwaar ze altijd ru zie hebben, maar ik heb wel het idee dat het er daar opener aan toe gaat dan in Schiedam. De op positie in Schiedam bestaat uit vier mensen: Uiferd Bruseker, Bart de Leede, Coby de ]a Rie en ik. Het CDA doet gewoon mee met PvdA en-VVD. Het is toch een schande, dat Siem Bosman zegt dat vanwege het ongebrui kelijke van de situatie drie van de zes fractieleiders niet zijn ge ïnformeerd? Hij doet er niks aan, want het CDA hoopt dat ze In 1990 ook een wethouder mogen leveren. Dus blijven ze lief voor PvdA en VVD. Maar ik sluit ntet uit, dat het CDA een geweldige poets wordt gebakken. Straks hebben ze vier jaar braaf in-de bankjes gezeten en dan krijgen ze plotseling géén wetbouqgr. Zul je ze horen!" g-A Maar, zegt Reijnhout, „ondertus sen mogen de linkse fracties het vuile werk doen. Als wij geen principiële zaken aan de ordé stellen, doet niemand dat, ook het CDA niet. Geen wonder dat wij steeds de lastpakken zijn. Zo als het nu gaat, worden we zowat gedwongen in Schiedam de rol te gaan spelen, die Remi Poppe in Vlaardingen heeft. De rol van een Poppe krijgen we gewoon opgedrongen- Al zijn er natuur lijk verschillen tussen Poppe en ons". Reijnhout spreekt van een diep-! tepunt in de Schiedamse poli tiek, als B en W selectief mét fractieleiders gaan omspringen; „Dan kom je op een glijdende schaal. Als je zo'n handelwijze extraem doorzet, kom je in een totalitaire structuur, waarbij minderheden het zwijgen wordt opgelegd". - Gelukkig, 2egt Reijnhout, was'er de 'lekkende' ambtenaar, door De Vos deloyaal genoemd maar niet door Reijnhout. „Ik kan mij voorstellen dat een ambtenaar het in geweten niet kan verdra gen, als grondbeginselen van-de rechtstaat worden geschonden. Ik kan er begrip voor opbren gen, dat iemand dan zoiets doet als informatie naar buiten bren gen. Of ik dat zelf gedaan zou hebben als ambtenaar? Nou, toej gespitst op de Schiedamse situa7 tie zou ik een dergelijke handel wijze op zijn minst overwogen hébben. Dan laat ik nadrukke lijk mijn werk bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten buiten beschouwing. Daar gaat alles trouwens veel opener dan in Schiedam". Schiedam -Precies geïnventa riseerd is het,aan tal nog niet, maar ambten aar Jules Peppe- laar gaat ervan uit dat er rond de achthonderd bezwaarschriften zijn ingediend tegen de bouw van drie flats aan ae Burgemees ter Van Haarenlaan. Tot giste ren hadden bewoners de tijd om bezwaar te maken tegen het om streden bouwplan, dat twee we ken ter inzage lag op het stads kantoor. Al afgelopen vrijdag overhan digde een delegatie van bewo ners uit West en Nieuwland een pakket bezwaarschriften aan ambtenaar Jules Peppelaar. Op dat moment was al duidelijk, dat het aantal van 654 bezwaar schriften een nieuw Schiedams record betekende. Enkele jaren geleden ageerden bewoners van de Vogel buurt en Kethel-Oost met succes tegen de komst van een woonwagencen trum. De 653 bezwaarschriften zorgden er uiteindelijk voor, dat het gemeentelijk plan werd te ruggetrokken om het centrum van de Schiekade naar de Koe- koekslaan te verplaatsen. De bewoners van West en Nieuwland vinden het onver teerbaar, dat het weinige groen in de wijk wordt opgeofferd aan de yuppie-flats. Secretaris John de Kievith van de bewonersver eniging West gaat ervan uit, dat de bouwplannen als gevolg van het massale protest worden afge blazen. „De gemeente kan een voudigweg niet om dit protest heen", Het De Kievith vrijdag reeds weten. slissing over bouw of geen bouw zal worden voorafgegaan door een inspraakavond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1