Siso eist bestanden op Dierenambulance gaat volwassen derde jaar in Ook Steendijkpolder klaagt overheid aan ENORME RESTANTENVERKOOP WAND- EN VLOERTEGELS w Ideologische strijd in sociaal- cultureel werk Ambacht sluit Rozenlaan af 'Geneuzel in de marge' VLAAROINGS DAGBLAD SCHIIDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Wethouder wil iedereen te vriend houden' Vrouwen trouwer aan Schiedam dan mannen Auto weg na inbraak 'Ik doe 't voor die lik over m'n koon' Links vraagt opheldering ABC-lokatie Bodemcommissie: ministerie solt met bewonersbelangen Raadslid: waar gaat "t nou om «Af A nils TCDRAKI WESTHAVENKADE 48, TELEFOON 010-4342058 WARM I tbnUIM VLAARDINGEN - MAANDAGOCHTEND gesloten WATERWEG vRegtonale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vfaardihaen. Pnsth,.* Anna dingen. Telefoon: 010-4343229.4352066.4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 070-4349754. VRIJDAG 10 FEBRUARI 1989 PAGINA 13 door AAD RIETVELD Vlaardingen Een ideologi sche strijd heeft de deelnemers aan de gesprekken over een fu sie in het sociaal-cultureel werk in twee kampen verdeeld. In ja nuari moet ae fusie van zeven buurthuizen» het instituut voor samenlevingsopbouw, de vere niging voor administratieve dienstverlening en het jonge rencentrum Labyrint een feit zijn. Maar er is een ernstig ver schil van mening en de gesprek ken gaan stroef. Het Siso wijt dat aan de houding van wethou der Arij Maarleveld. „Die heeft geen duidelijk be leid", zegt opbouwwerker George Herders. „Hij vindt het al een resultaat dat alle partijen om de tafel zitten en dat er nie mand wegloopt". In het meningsverschil staan Siso, Labyrint en een viertal buurthuizen aan één kant, de VAD en de wijkverenigingen Oost, Vettenoordsepolder en Holy-Noord aan de andere. Het Siso beeft een nota geschreven onder de titel: Welzijnswerk in perspectief. Daarin wordt een belangrijke rol weggelegd voor het nieuw te vormen centrale bestuur. Dat zou moeten bepa len, welke activiteiten er in de wijken worden ondernomen. De VAD en de drie wijkvereni- gingen hebben een tegennota geschreven, waarin juist wordt gepleit voor een grote mate van autonomie van de buurthuizen. De gemeente heeft ook een nota geschreven, waarin elementen uit beide voorstellen zijn ver werkt. Herders ziet daarin de hand van de wethouder, die er op uit zou zijn de kool en de geit te sparen. „Da's typisch Maarle veld. Die wil iedereen te vriend houden. Maar dat gaat niet in een fusieproces". Herders vindt dat de gemeente met een duide lijk standpunt moet komen. „De gemeente subsidieert al die in stellingen. Zij is één van de par tijen in de gesprekken. Daar mag je toch een visie, een voor keur van verwachten?" Herders ziet het er nog van ko men, dat de fusie vertraging op loopt. „Er moet zoveel gebeu ren. Er werken bij die instellin gen meer dan dertig mensen. Daar moet een sociaal plan voor komen, er moet overlegd wor den met de bonden. De gemeen te heeft daar nog niet eens over nagedacht". De opbouwwerker vindt dat in juni de fusiebespre kingen afgerond moeten zijn, om de samenwerking in 1990 tot stand te kunnen brengen. Polariseren Zoals het Siso kritiek heeft op de gemeente, zo heeft VAD- yoorzitter André Goossens kri tiek op het Siso en met name op George Herders. „Die probeert de deelnemers aan de fusie uit elkaar te drijven. Het is een machtsspel. Het Siso wil zelf de centrale werkgever worden". Het is Goossens opgevallen dat van het Siso steeds de werkne mers, de opbouwwerkers bij de fusiebesprekingen zitten. De andere instellingen worden bij die gesprekken vertegenwoor digd door bestuursleden; de werkgevers in hetsociaal-cultu- reel werk. Goossens ziet de boze brief van het Siso aan VAD en gemeente, over _de. afhandeling van de fi nanciële administratie, als een zet in het machtsspel. Het Siso zou na een aantal buurthuizen ook het VAD onder zich willen krijgen. „Een ideologische dis cussie vind ik best, maar die moet dan wel open en sportief worden gevoerd, zonder al dat gezeur er omheen. De wethou der moet maar eens ingrijpen". naardineen Er is een laai- den vsn Hp vatt Vlaardingen Er is een laai ende ruzie tussen twee deel nemers aan de gesprekken over een fusie van net soci aal-cultureel werk tn Vlaar dingen: het stedelijk instituut ,yoor samenlevingsopbouw (Siso) en de vereniging voor administratieve dienstverle- ;ning (VAD). Het Siso heeft computerbestan den vlan de VAD opgedist, om daarmee zelf de financiële admi nistratie te gaan voeren. De VAD gaat daar niet op in. „Val dood", zou André Goossens, voorzitter van de VAD, hebben gezegd toen Siso-opbouwwerker George Herders na een bespre king in het stadhuis onlangs om de bestanden vroeg. Het Siso heeft daarop een brief op poten geschreven aan de VAD en aan de gemeente. „Ze sturen die brief geloof ik de hele wereld rond", zegt Goossens. De voorzitter van de VAD ont kent, dat hij de gewraakte woorden heeft gebruikt. „Ik heb alleen maar gezegd: als jullie je eigen administratie willen voe ren, dan vraagje dat maar aan de wethouder. Daar staat ie". Maar leveld, die op de stadhuistrappen getuige was van het incident, keerde zich echter om en liep weg. „Ik dacht: laat de gemoede ren eerst maar eens tot bedaren komen. Als 2e er een nachtje over geslapen hebben zijn ae scherpe kantjes er wel af', ver klaart hij achteraf. De gemoederen zijn echter niet bedaard. Het Siso is nu niet al leen boos op de VAD, maar ook op de wethouder voor sociaal- culturele zaken. „Goossens zei: Schiedam Vrouwen hebben kennelijk een sterkere binding met Schiedam dan mannen. Dat kan worden geconcludeerd uit de bevolkingscijfers over vorig jaar. Over het gehele jaar keer den 144? mannen hun woon plaats de rug toe. Beduidend minder vrouwen lieten zich uit schrijven: 1219. Dat verschil van rond vijftien procent kan chef Bouwman van. de afdeling bur gerzaken slechts toeschrijven a an een toevallige samenloop van omstandigheden. ,;ik kan die cijfers in ieder geval niet verklaren", zegt Bouwman, die evenalssociograaf Rob Wark beaamt dat het verschil frappant f* 'root is. 'reemd genoeg blijkt Sehiedam bij het binnenhalen van nieuwe Ingezetenen juist een iets grotere aantrekkingskracht op mannen te hebben. Zij lieten zich met 1414 inschrijven, tegenover 1326 vrouwen. Gevoegd bij de cijfers over geboorte en sterfte resul teert dat in een totale bevol kingstoenamevan 160 over 1988. Daaraan leveren de mannen met 7 een schamele bijdrage- Dat Schiedam kennelijk voor vrouwen aantrekkelijker is dan yoor mannen vindt Wark 'een leuke veronderstelling, maar te simpel*. Hij meent dat een demo grafische wetmatigheid ook vol ledig voor Schiedam op gaat, In Schiedam kwam dat eind vo rig jaar neer op een totaal van 33.849 mannen en 35.587 vrou- >ven. Schiedam Inbrekers hebben de buit uit een woning aan de Amalïa van Solmsstraat ge bruikt om zich nog meer te ver rijken. Behalve sieraden ter waarde van 1500 gulden namen zij ook een sleutelbos mee. Eén van de sleutels was van de auto, die voor de woning stond gepar keerd. Die werd ook meegeno men. Vanochtend om half zeven werd in de Rembrandtlaan een 25-ja- rige Dordtenaar aangehouden die aan het slot van een auto stond te morrelen. De man be kende al een andere wagen te hebben gestolen, die op de Mes daglaan stond geparkeerd. Ook gat hij toe in Schiedam in enkele woningen te hebben ingebro ken. Uit een woning aan de Laurens Costerstraat werden drie cv-ke- tels, enkele radiatoren en een boormachine met een gezamen lijke waarde van 5170 gulden ge stolen. De woning werd door een aannemersbedrijf 'gebruikt als ;ppslag van die spullen- Dierenredder John Stout: „Ambulancedienst heeft kinderziektes overwonnen". vervofg van de voorpagina Vlaardingen John Stout is hulpverlener in hart en nieren. Hij is bij nacht en ontij in de weer. Hij wordt uit bed gebeld, gealarmeerd als hij zich doucht. Hij redt, troost, verpleegt en helpt soms begraven. En ook al is hij vrijwilliger, hij beklaagt zich nooit. Wel maakt hij zich zorgen, voornamelijk over geld. Stout is de man achter de dieren ambulance Vlaardingen, een voorziening die twee jaar gele den werd opgezet. „Omdat ik het kolder vond dat als bij mij op de hoek van de straat een hond werd aangereden, het anderhalf uur moest duren voordat een dierenambulance uit Rotterdam arriveerde". Stout en andere vrijwilligers zijn in die twee jaar 3180 keer met de Renault 5 met blauw zwaailicht uitgerukt. Wel een bewijs dat een Vlaardingse ziekenauto voor honden, poezen, zwanen en wat er ook in de dierenwereld maar ziek of geblesseerd kan ra ken geen overbodige luxe is. Maar hoe vaak Stout ook op pad is, veel waardering oogst hij nïet. Althans, niet van mensen. „Voor mensen doe ik 't ook niet. Mijn motivatie is die lik over m'n koon, als die gewonde hond na een week weer is opgeknapt". Curieus is het wel, dat gebrek aan dankbaarheid. Mensen ra ken dikwijls knap onthand als hun dier iets overkomt. Stout: „Je laat 's avonds je hond uit en hij schiet los uit de riem, loopt de weg op en wordt aan flarden ge reden. Daar sta je dan met dat lege riempje, met bloed aan alle kanten. Mensen weten vaak niet wat ze in zo'n. situatie moeten doen, in veel gevallen is die hond hen net zo dierbaar als een kind. Ze zijn compleet van slag". De dienstdoende ambulancebe stuurder brengt gewonde bees ten naar een dierenarts en kada vers naar de koelcel van het asiel in het Hol Een serviceverlening die niets kost, behalve de grote inzet van de- vrijwilligers. De materiaalkosten neemt de die renbescherming voor zijn reke ning. Maar die kosten kunnen flink oplopen, reden waarom Stout regelmatig moet bietsen bij bedrijven. Om een zwaailicht, een EHBO-koffer, een reflecte rende jas of een schijnwerper. Sponsors heeft de dierenambu lance echter nog steeds niet ge noeg, en vrijwilligers blijven ook welkom, want de ziekenauto is 24 uur per dag inzetbaar, en dat 365 dagen per jaar. De dierenambulance gaat het derde jaar min of meer verzelf standigd in. De 'strubbelingen en kinderziekten' waarmee Stout de eerste jaren kampte zijn over wonnen. Als de sponsorbronnen niet opdrogen blijven Stout en zijn mensen nog jaren mee. „Want die onregelmatigheid doet me niks, daaraan ben ik ge wend", zegt Stout, in het dage lijks leven operator in volconti- nue. De Vlaardingse dierenambulan ce is bereikbaar via het dierena siel, telefoonnummer 4345335, en via de politie in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Voor de coördinatie zorgt de Vlaardingse Taxicentrale, die gratis een mo bilofoon ter beschikking stelde. vraag het maar aan de wethou der, en toen liep Maarleveld weg", zegt opbouwwerker Her ders. „Wij zijn bozer op hem dan op de VAD. Want die vereniging doet onze administratie in op dracht van de gemeente. Het is logisch dat zij niet op eigen hout je die administratie aan ons over kunnen dragen. Maarleveld moet die knoop doorhakken". Desondanks heeft het Siso, vol gens Goossens, wel degelijk eerst aan de VAD en niet aan de ge meentegevraagd om de nodi ge computerbestanden. „Op een ochtend stonden er twee op bouwwerkers bij de VAD voor de deur en die zeiden: Wij ko men de bestanden halen. Toen zij die niet kregen waren ze laai end", zegt Goossens, Herders verklaart die handel wijze uit het feit, dat het Siso al sinds 1985 pogingen in het werk stelt om de administratie in ei gen beheer te krijgen. „Bij onze instelling gaat een miljoen gul den per jaar om. Wij proberen al vier jaar om een maandelijks overzicht van inkomsten en uit gaven van de VAD te krijgen. Dat is, door de achterstanden die de VAD heeft, nooit gebeurd". Goossens zegt dat ae VAD de achterstanden heeft wegge werkt en dat het Siso alleen maar om de financiële gegevens hoeft te vragen. „Ze kunnen alle informatie krijgen. Maar ver snippering van de administratie drijft alleen maar d e prijs op". Het Siso heeft de VAD in een brief beschuldigd van 'instei- linkje pesten'. Goossens vindt dat 'geneuzel' in de marge'. „La riekoek. Dit is een achterhoede gevecht in een machtsstrijd om de toekomst van het sociaal-cul tureel werk". Schiedam De vestiging van een ABC-warenhuis in Sehie dam beschouwen de linkse frac ties in de gemeenteraad als een 'aanwinst', maar over de volgens hen ongelukkige lokatiekeuze willen zij het naadje van de kous weten. In een brief een Ahoid, Blokker en C A vragen D66, PSP/PPR en CPN in hoeverre de drie win kelconcerns eigenlijk over alter natieven voor een winkel op de hoek van de Lange Kerkstraat en de Kreupelstraat hebben ge praat, De linkse partijen willen weten of die plaats de keuze is geweest van de concerns of van de gemeente Schiedam, en of er ook onderhandeld isoverandere lokaties. In de brief wordt ook gevraagd naar de oorzaken van de vertra ging in de planontwikkeling. Volgens de drie partijen heeft verantwoordelijk wethouder Chris Zijdeveld daarover onvol doende duidelijkheid verschaft. Het meest westelijke deel van de Steendijkpolder: de bewoners van Neeriands grootste gifwijk verkeren nog steeds in onzekerheid over de bodemsanering. Zij vinden dat het ministerie soit met de belangen van de bewoners. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Leden van de com missie Bodemonderzoek Steen dijkpolder gaan binnenkort deelnemen aan een politiek de bat in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Voorafgaand aan het debat, waarin het overheids- beleid inzake de bodemsanering het onderwerp van discussie zal zijn, wordt een boekwerk aan minister Nijpels aangeboden. In het boekwerk, een initiatief van de stichting Nederland Gif- vrij. dat de naam Aanklacht meekreeg, uilen bewoners van de Steendijkpolder en andere gifiokaties hun ongenoegen over de behandeling van bewoners in 'fwjjken. ndanks dat minister Nijpels zichzelf afficheert ais een grooj voorvechter van een beter en schoner milieu, heeft de com missie de indruk dat het mihiste- rie van volksgezondheid, ruim telijke ordening en milieu nog steeds solt met de belangen van de bewoners in de Steendijkpol der. Met de lokale en provinciale overheid is nog steeds geen over eenstemming bereikt over de wijze, waarop de voormalige vuilstortplaats moet worden ge saneerd. Momenteel wordt door de gemeente en de provincie be keken, tot hoe diep de grond moet worden afgegraven. De feitelijke uitvoering heeft voor lopig echter nog niet de instem ming van de werkgroep. Ondanks eerdere toezeggingen om snel tot besluitvorming te ko men heeft minister Nijpels niet besloten, op welke wijze de met havenslib vervuilde bodem in de Steendijkpolder moet worden afgegraven. Na het advies van de ambtelijke overleggroep Steendijkpolder- Zuid om de wjjk integraal af te graven tot een diepte van 1,75 meter, kwam de door Nijpels in gestelde technische commissie Bodemsanering in juni 1988 tot een heel ander advies. Gedeeltelijk Schiedam D66-raadslid Coby de la Rie stoort zich er vreselijk aan, dat het in de rel rond de expositie Bida i Koló al lang niet meer lijkt te gaan om de essentie. Zij heeft deze week alle blikse mafleiders eens geturfd en noemt als voorbeelden oud-gemeen tesecretaris Melis Blok, die het heeft over eventueel ontslag van een ambtenaar, verder gemeenteraadsleden als CDA'ers Heli- wig en Rpsman die zich om uiteenlopende dingen boos maken, en ambtenaren als Paalman en Hakkenbroek die zich van com mentaar onthouden ja, Hakkenbroek heeft nu een bruine kop en denkt: 't was een mooi reisje, ik zeg lekker niks"). Maar, vervolgt De la Rie: „Waar hébben we het nou toch over? Waar géét het nou om? Ik wil terug naar de kern van de zaak. Dat is dat de commissie niet is ingelicht over de maatregelen rond de tentoonstelling. Dat is verder, dat drie fractieleiders wel en drie niet zijn ingelicht. Dat is tenslotte dat er met geld gescho ven is op een geheimzinnige manier. Daartoe zou de discussie zich moeten beperken. Alles wat er verder wordt gezegd, leidt de aandacht alleen maar af van het ondemocratisch handelen, dat er ge weest is". Vlaardingen Een deel van de Rozenlaan wordt morgenmiddag door boze inwoners van Vlaardin- ger-Ambacht voor het verkeer afgesloten. De actie wordt gevoerd omdat de buurt vindt dat de ge meente onvoldoende maatregelen neemt om het verkeer aan banden te leggen. Bewoners van de Rozenlaan en omgeving klagen al sinds 1974 dat veel auto's te hara rijden in de wijk. De situatie in de smalle straten van Ambacht is levensgevaarlijk voor kinderen, zegt de buurt. Gepleit wordt voor verhoogde kruispunten, waar door automobilisten vaart moeten minderen. De gemeente vindt die oplossing echter te duur. Verontwaardigd zijn de bewoners ook omdat de gemeente het verkeerscirculatieplan voor lopig maar ten dele uitvoert. De Anthony Knottenbeltsingel wordt wel volgens plan af gesloten, maar de Goudsesingel gaat voorlopig niet dicht. Door afsluiting van die singel zou za lencentrum De Serre in ernstige problemen komen. De bewonerkbeweren dat de eigenaar van De Serre het met de gemeente op een ak koordje heeft gegooid en pas met de afsluiting akkoord gaat als er meer parkeergelegenheid in de buurt van het zalencentrum is aangelegd. De actie op de Rozenlaan duurt morgenmiddag van drie tot vijf uur. Alleen het gedeelte tussen de Anthony Knottenbeltsingel en de Dahlia straat gaat dicht. Boven de afgesloten straat worden spandoeken opgehangen. „Dankzij de actie kunnen onze kinderen ook eens een paar uur ongestoord op straat spelen", zegt een moe der uit Ambacht laconiek. Zie ook pagina 15 Deze commissie stelde voor de wijk slechts gedeeltelijk te sane ren. Onder de woningen en het asfalt zou sanering kunnen uit blijven, was te lezen in het ad vies. De terreinen, die wel voor sanering in aanmerking kwa men, hoefden slechts te worden afgegraven tot een diepte van 1.20 meter. Ruim een half jaar na dat advies heeft minister Nijpels nog geen beslissing genomen over de sa neringsvariant in de Steendijk polder. De afgelopen maanden werd wel druk uitgeoefend op de minister om het advies van 1,20 meter niet over te nemen. In een gunstige uitkomst lijken de be woners niet veel vertrouwen te hebben. Intern wordt al overleg gevoerd over een te volgen Arob-procedure. Volgens de commissie Bodemon derzoek Steendijkpolder laat het 'magere' advies zich uitsluitend leiden door de financiële last van de saneringsoperatie. Doordat er naast de Steendijkpolder nog tientallen andere sliblokaties in Zuid-Holland zijn, zou een keus voor de maximale variant enor me financiële consequenties voor bodemsanering elders kun nen hebben. Alleen met desane ring van de Steendijkpolder is naar schatting 150 miljoen gul den gemoeid. Leeflaag In Schiedam ging Nijpels on langs al akkoord met het hante ren van het zogenaamde leef- iaagprincipe in de nog te bouwen uitbreidingswijk Spaland. Deze variant, die uitgaat van een bo demsanering tot een diepte van 1,20 meter, werd fel bestreden door de linkse oppositie in Schie dam. In de Steendijkpolder mag vol gens Nijpels' technische commis sie enige extra blootstelling aan het gif worden getolereerd. De bewoners van de Steendijkpol der achten dat onaanvaardbaar. Tijdens het debat, dat op 16 fe bruari plaatsvindt, willen de be woners de lakse wijze, waarop de overheid met de gifproblema- tiek omgaat, nog eens aan de kaak stellen. Over de economische effecten van de bodemvervuiling zijn de bewoners nog steeds in strijd verwikkeld met de gemeente. Afgelopen zomer wonnen twee voormalige bewoners van de Steendijkpolder een rechtzaak, waarin de gemeente financieel aansprakelijk werd gesteld voor het economische waardeverlies van de woningen. In het hoger beroep, dat door de gemeente Maassluis werd aangespannen, is nog steeds geen uitspraak ge daan. Wel is door de kibbelende partijen een zeker akkoord be reikt over verkorting van de procedure.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1