Blokkade Rozenlaan als protest rCpmputerette Nieuwe nota parkeren in binnenstad Kinderen knappen vuil karweitje op 'Ontevreden burger kent raadsleden beter' Dominee bedankt ©©Koster ■M»» êgggë rëjjjggjggSg VIAARDINGS BAGBLAI SEHIEDAMSE COURANT NlfilWf WATERWEG GBHRANI Kk Rijverbod van 22 uur Wonderkinderen bespelen zaal vol trotse ouders Banden lek Ergotherapie start vaak veel te laat Snackbar overvallen 22 computers wachten op u. Neem de proef op de som. Loop binnen bij het Computer-gebruikcentrum Ook voor cursussen, desk-top publishing Wij maken u snel wegwijs Discoganger bewerkt met ijzeren pijpen Pomp mag niet in Oost Brand bij Blokker Passagetheater mist geldkist WffERWEG MAANDAG 13 FEBRUARI 195 PAGINA 1 Ga fietsen slaat erop een protestbord en ook: Een wijk met sluipvsrkeer biedt geen veiligheid Bewoners van de Rozenlaan blokkeerden zaterdag middag aan twee kanten □etoegangtot hun laan. Vlaardingen De huidige situatie in de Rozenlaan mag dan al erg genoeg zijn om de bewoners van dit keurige stadsdeel te bewegen tot een blokkade van hun laan, de ache., van zaterdagmiddag bleek ook een voorschot te zijn .op verdere protesten. Want men vreest in de nabije toekomst een nog grotere drukte. Als burgemeester en wethou ders van Vlaardingen wel de Anthony Knottenbeltsingel af sluiten en niet de Goudsésingel, wat dus neerkomt op half werk omdat het verkeerscirculatie plan (VCP) uitgaat van afslui ting van beide, dan wordt de Ro zenlaan nog meer een sluiproute dan zij nu al is. Dat zegt actieleider Evert van den Broek, voorzitter van de werkgroep Veiligheid Rozen laan. Hij voerde zaterdag van drie tot vijf uur de actie aan en stond vertegenwoordigers van de gemeente te woord, die een kijkje kwamen nemen bij de blokkade van twee kruisingen. Het was de weggebruikers on mogelijk gemaakt om vanaf de Knottenbeltsingel en vanuit de Dahliastraat de Rozenlaan in te rijden en veel buurtbewoners kwamen hun sympathie met de actie betuigen. „Veel succes", zei een motoragent, die even een praatje kwam maken en tegelijk inspecteerde of zich geen onge regeldheden voordeden. Benieuwd Gemeentelijk verkeersdeskun- dïge Roel Blom, die meteen van de gelegenheid gebruikmaakte om zijn hond uit te laten, was mét de omwonenden benieuwd naar de vergadering van aan staande donderdag, als de ver- keerscommissie bijeenkomt Van den Broek stoort zich eraan, dat het advies van de Vlaarding- se verkeersspecialisten om en kele kruisingen op te hogen niet door B en W is overgenomen. De Rozenlaan eist snelheidsbe- perkende maatregelen, die des te dringender nodig zullen zijn als eenmaal de Knottenbeltsingel is afgesloten voor doorgaand ver keer. „Moet je je deze straat eens voorstellen als sluiproute", zei hij tijdens de blokkade, toen er voor het eerst sinds lange tijd he lemaal geen autoverkeer ter plekke mogelijk was. „Moetje je eens voorstellen! Kijk eens naar die bomen: die groeien zo mid den op het trottoir, dat mensen met kinderwagens gedwongen zijn over de straat te lopen. En bedenk dan daarbij eens, dat dit een zeer kinderrijke buurt is. Al leen al op miin rijtje wonen der tig kinderen Huisarts Van den Broek eist een veilige straat. Hij is tenslotte geen huis- arts geworden om slachtoffers van het gemeentelijke verkeers beleid te behandelen. Terwijl hij met enkele buurtbewoners de ene blokkade verzorgde, stond zijn vrouw met andere buren bij de andere blokkade. De actie le verde veel bekijks op en veel toeterende en zwaaiende auto mobilisten. Maassluis Hoe ontevrede ner burgers zijn over het woonklimaat in hun stad, hoe beter zij de mensen kennen die de stad besturen. Die stelling zou Jan Storm, frac tievoorzitter van D66 in de Maassluise gemeenteraad, graag eens wetenschappelijk bewezen zien. Zelf denkt hij wel dat het zo Storm, in het dagelijks leven do cent maatschappijleer en ge schiedenis op het Zandeveltcol- lege in 's-Gravenzande, hoopt dat één zijner collega's bij het Maassluise onderwijs de relatie tussen gemeenteraad en bevol king eens grondig gaat uitplui zen. Storm deed onlangs iets der gelijks in 's-Gravenzande, waar hij zijn leerlingen een 'tevreden- heidsonderzoek' liet uitvoeren. In Maassluis zou hij een dergelijk onderzoek ook zinvol vinden, maar zelf durft Storm dat niet aan: „Vanwege mijn raadslid maatschap wordt het dan met een een politieke 2aak". Uit de enquête onder 270 inwo ners van 's-Gravenzande kwam naar voren, dat het merendeel van de bevolking tevreden was over de mogelijkheden voor winkelen, wonen en recreëren in hun woonplaats. Van de voor het beleid verantwoordelijke be stuurders kende 94 procent de burgemeester (nar.J, Ekkers), maar de wethouders en raadsle den scoorden aanzienlijk lager. Wie wethouder Piet Vijvenberg was, wist 55 procent van de on dervraagden; de overige be stuurders genoten nauwelijks bekendheid. Westlanders Het viel Storm op dat ontevre den inwoners van de Westlandse gemeente daarentegen vH de namen van hun volksvertegen woordigers kenden. Misschic n is dat wel logisch, redeneert de do cent „De betrokkenheidsgraad van de bevolking bij het bestuur wordt natuurlijk groter, naar mate er meer klachten zijn". Een onderzoek zou die theorie met cijfers kunnen staven. Storm voegt daar op voorhand aan toe, dat ook in een stad met veel problemen niet iedere poli ticus automatisch evenveel be kendheid geniet. Volgens Storm is die 'populariteit* voor een groot deel afhankelijk van de soort gemeente waar het om gaat in een kleine leefgemeen schap gaan mensen traditioneel op vertrouwelijker voet met el kaar om dan in een grotere stad, waar bestuurders eerder ano niem zijn. In Maassluis zou een onderzoek alleen al de moeite waard zijn, omdat het om een middelgrote stad gaat waar de bevolking vooreen groot deel uit 'import' bestaat. Handjevol In 's-Gravenzande bleek dat de burgemeester en de wethouders veruit de bekendste politici wa ren. Van de gemeenteraadsleden konden de 300 ondervraagden slechts een handjevol namen noemen. Dat verwondert Jan Storm niet „De gemeenteraad is de belangrijkste macht in een ge meente, maar de meeste raadsle den komen nooit voor het voet licht. Ze doen hun werk veelal achter de schermen. De fractie voorzitters zijn nog het be kendst, omdat ze de mening van hun partij moeten verwoorden en dus als eerste in het nieuws komen". Dat de bevolking zijn vertegen woordigers zo slecht kent, vindt de D66-/oorman jammer. Sug gesties hoe die situatie kan wor den verbeterd zouden in het Maassluise onderzoek dan ook niet mogen ontbreken. Storm is benieuwd of een Maassluise do cent een dergelijk onderzoek aandurft. „Het zou fantastisch zijn, als iemand hier eens wat dieper op inging". Vlaardingen Een 45-jari- ge, in Duitsland woonachti ge Nederlander, heeft zon dagnacht het maximale rij verbod van 22 uur opgelegd gekregen. De man, die op de Deltaweg was aangehouden, weigerde medewerking aar. de ademtest en gedroeg zich bij zijn aanhouding bijzon der recalcitrant. Ook aan een schikking van 2000 D- mark weigerde hij te vol doen. Een andere dronken rijder, een 42-jarige Vlaardinger, was inschikkelijker. Hij ging akkoord met een trans actie, betaalde 250 gulden en kwam eraf met een rijver bod van een uur. "Maassluis Drie'Maassluise au tobezitters zijn dit weekeinde het slachtoffer geworden van vandalisme. Van hun auto's werden één of beide achterban den lek gestoken. Dat gebeurde in de Tollenslaan, P.C. Hooft- laan en de Mgr. Beckersiaan. Maassluis Voor burgemeester Hans van Es was er na twintig prijswinnaars nauwelijks meer plaats op het podium. Een week lang luisterde Maassluis naar 120 jonge musici, die zich in de 30e Maassluise Muzïekweek presen teerden. Juryleden Tom van de Vree en Piet Veenstra beëindigden pas vrijdagavond in de Koningshof hun onmogelijke taak om er de besten uit te kiezen. Een zaal vol trotse ouders was getuige van een herhaald optreden van hun getalenteerde kinderen. Jopïe Vons presenteerde na mens de werkgroep Muzïek week 22 jeugdige solisten, die in de leeftijdsgroepen van 7 tot 17 jaar waren onderverdeeld. Het ene kind verzorgde zijn optre den met meer allure dan het an dere, maar gemeen hadden ze de ingespannen ernst en uiterste concentratie. De 8-jarige DietTi- lanus uit Rotterdam beet het spits af met haar ontroerende vertolking van het vioolconcert van Vivaldi. Vergezeld van begeleidende ou ders of leraren besteeg na haar een stoet van wonderkinderen het podium. Op dwarsfluit, cello, piano en orgel speelden de kin deren soms zeer moeilijke com posities van Höndel, Bach, Mo zart of Schubert. Ook minder be ft Dwarsfluitsoliste Mariska van der Sande behoorde tot de prijs winnaars op de Maassluise Mu zïekweek. kend werk kwam aan bod. Het publiek stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. De kinderen werden er soms verle gen van. „De Maassluise Muzïekweek krijgt steeds meer bekendheid", stelde mevrouw Jopie Vons vast. „Ik ben er nu 18 jaar bij betrok ken en steeds opnieuw beleef ik er plezier aan. Ik hoop maar dat de gemeente ons blijft steunen, dan kan er volgend jaar weer een kom°n. Voor de stad wordt deze week trouwens een flink stuk Maassluis-promotion". Vlaardingen De stuurgroep Flankerend Ouderenbeleid en het Zonnehuis gaan samen het project ergotherapie in de eerste lijn voortzetten. Zij hebben daar voor, ook nadat eind vorig jaar een twee jaar durend experi ment afliep, geld beschikbaar gesteld. Aan het experiment deden 160 oudere Vlaardingers mee, van wie de meesten boven de 70 jaar waren. De stuurgroep, die het experiment destijds aankaartte omdat ergotherapie niet in het ziekenfondspakket zit maar wel zeer belangrijk werd geacht, spreekt over een succes. Ergotherapie is erop gericht be jaarden te helpen fysiek beter te functioneren, zodat ze automa tisch ook sociaal meer gedijen. Bijkomend voordeel is, volgens de initiatiefnemers, dat de oude ren minder snel een beroep hoe ven te doen op zwaardere, veelal dure zorg. In vrijwel alle geval len (97 procent) kon de therapie thuis worden toegepast. De stuurgroep ontdekte tijdens het experiment dat veel ouderen al intensief hulpbehoevend wa ren. Deze mensen hadden eigen lijk al eerder therapie moeten krijgen. Dat is althans één van de conclusies in het rapport Er gotherapie in de Thuiszorg, dat vanmiddag in Het Zonnehuis werd gepresenteerd. Voortzetting van het project is voor zowel de stuurgroep als Het Zonnehuis dan ook een logische zaak. Vooral omdat op de afde lingen ergotherapie in de regio de personeelsbezetting zo mini maal is, dat behandeling vaak veel te lang op zich laat wachten. Schiedam Snackbar Eurobur ger op de Koemarkt is in de nacht van zaterdag op zondag door een ongeveer 26-jarige man overvallen. In eerste instantie drentelde de man zenuwachtig in de gele kiosk rond, waarop hij de zaak verliet Spoedig keerde de man in de zaak terug. Hij sprong over de balie, waar hij onder bedreiging met een mes een 26-jarige ver koopster in de wurggreep hield. De 19-jarige eigenaar overhan digde de overvaller vervolgens wat geld. De overvaller ver dween spoorloos. Vlaardingen/Schiedam De gereformeerde gemeente in Ne derland in Vlaardingen. verder zoeken naar een predikant, nu dominee W. Verhoeks te Arne- muiden heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. Bij de christelijk gereformeerde kerk in Leerdam is de Schie- damse predikant J.P. Boiten be roepen. Hij houdt het beroep in beraad. Maassluizer A.H. van Erp heeft het beroep aangeno men, dat de Nederlands her vormde kerk in Vlaardingen op hem had uitgebracht Van Erp wordt geestelijk verzorger van het Holyziekenhuis Naar Hoek van Holland gaat H.M. de Bruiin uit Amsterdam. Hij komt in dienst van de gere formeerde kerken. Schiedam Slechts één plastic bekertje belandde op het maag delijk schone grasveld tussen de flats in de Jan Oudegeeststraat. Op zijn minst verwonderlijk, want op dat moment liepen maar liefst zestig kinderen rond met stickers, bekertjes limonade en zakken snoep ter opluistering van de feestvreugde. Bijna alle kinderen deponeerden het afval netjes in de daarvoor bestemde afvalbak, en dat stem de ambtenaar J os Preijn nog wel het meest tot tevredenheid. Het feestje, dat de kinderen kregen aangeboden, vormde de belo ning voor de schoonmaakactie van het ernstig vervuilde gras veld. Tijdens de krokusvakantie waren bijna alle kinderen actief als parttime-schoonmakers op hun geliefde speelveldje. Opvoedkundig zeer belangrijk, bedacht Jos Preijn, toen de amb tenaar van buurtbewoners het verzoek binnenkreeg om mate riaal van de plantsoenendienst voor de actie te mogen lenen. De actie bleek een wonderbaarlijke uitwerking te hebben op de mentaliteit van de kinderen. Tij dens het feestje hadden de kin deren de alom heersende non chalance met afval in elk geval even afgezworen. Enkele weken geleden kwamen buurtbewoonsters Wil Bink horsten Ludy Jansen op het idee de ernstige vervuiling van het grasveld aan te pakken. Nogal wat flatbewoners gooiden regel matig rommel over de reling. Doordat de plantsoenendienst tijdenlang niets aan het onder houd van de groenvoorzienin gen deed, namen het grasveld en de metershoge struiken langza merhand de kenmerken aan van een middelgrote vuilnisstort plaats. Ratten De meeste kinderen uit de Jan Oudegeeststraat beschouwen het veld als hun favoriete speelter rein. Een hoogst ongezonde situ atie, want door de opeenhoping van vuilnis en voedselresten werden regelmatig ratten in de omgeving van de flats gesigna leerd. Voor de bewoonsters het sein om de vervuiling via een ac tie te bestrijden. Hoewel toekijkende buurtbewo ners tevreden zijn over de actie, leeft bij sommigen toch de vraag, waarom de gemeente zelf niet wat meer aandacht aan het op ruimen van afval in groenvoor zieningen besteedtvooral om dat het groen is aangelegd met het idee de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Nu snoeide de plantsoenendienst alleen de struiken, waardoor de kinderen de handen vrij hadden om het werk af te maken. Volgens Jos Preijn beschikt de gemeente echter bij lange na niet over voldoende mankracht om de vervuiling van groenvoorzie ningen in woonwijken tegen te gaan. „Schiedam is een stad met veel parken. Daar heeft de plantsoenendienst al zijn handen vol aan". Preijn hoopt dat de schoonmaakactie de kinderen en hun ouders tot bewuster ge drag zal aansporen. „Als mensen eens stoppen met het over het Ambtenaar Jos Preijn kreeg een zaag en een kluif van de buurtbe woners. „Omdat de schoon maakactie een hele kluif was", verklaarde Ludy Jansen, die sa men met haar buurvrouw Wil Binkhorst de actie opzette. De zaag was waarschijnlijk bedoeld als een stille hint. De bewoners hopen, dat de plantsoenendienst de struiken in het vervolg beter wil onderhouden. balkon gooien van afval, is de zaak veel beter beheersbaar". Naast de schoonmakers waren de afgelopen week ook verven de kinderen actief op Het plein. Zij schilderden de grauwe speel plaatsin vrolijke, bonte kleuren. Westzeedijk 507 - Rotterdam - Tel. 010 - 476 66 60 Vlaardingen Een bezoeker van discotheek *t Packhuys is in de nacht van zaterdag op zondag door drie anderen met ijzeren pijpen in elkaar geslagen- De man, een 20-jarige Vlaardinger, is met een hersenschudding in het Holyziekenhuis opgenomen. De vechtpartij vond plaats om tien over half vier, op de Koningin Wilhelminaha ven. De recherche onderzoekt nog, wat de reden ■was voor de afstraffing. Veel discogangers wa ren getuige van de kloppartij. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 Vlaardingen De parkeer situatie in de Vlaardingse "binnenstad dreigt zo ondoor zichtig te worden, dat zelfs de gemeente er nog maar nau welijks wijs uit kan. De verkeersdeskundigen in het stadskantoor gaan daarom een nieuwe parkeemota schrijven. Bedoeling is een helder en sa menhangend beleid voorde hele binnenstad te formuleren. Door de nieuwbouw rond de Markgraaflaan is een situatie ontstaan, waarin een deel van de centrumbewoners wel voor de belangenhebbendenregeling in aanmerking komt en een deel niet. Wie onder die regeling valt, kan voor een paar gulden een vignet kopen en mag dan een jaar lang gratis in de buurt van zijn huis parkeren. De nieuwe woningen rond de Markgraaflaan vallen niet onder de regeling. De meeste parkeer plaatsen liggen op binnenhofjes, die voor niet-bewoners moeilijk toegankelijk zijn. Het is daarom niet nodig de bewoners een vig net te geven, redeneert de ge meente. De huurders zijn echter bang dat automobilisten, die in het centrum boodschappen ko men doen, toch hun parkeer plaatsen inpikken. Op een inspraakavond in januari riepen bewoners, dat de ge meente hun parkeerplaatsen 'zo maar weggaf'. Ook de project groep stadsvernieuwing cen trum adviseerde het stadsbe stuur voor de nieuwbouw een belanghebbendenregeling in te stellen. Elders in het centrum zijn weer andere regelingen van kracht. Daar moeten huurders betalen voor een plaatsje in een garage bij hun woning. De aangekondigde nota moet in mei klaar zijn. Gemeentewer ken gaat ondertussen de ver keersintensiteit in de Mark graaflaan meten. i Vlaardingen De olie- maatschappij BP mag geen benzinestation bouwen aan j de Mr. LA. Kesperweg. Een verzoek van het concern is j door B en W van Vlaardin- gen afgewezen. I BP zag wel mogelijkheden voor een tankstation even voorbij het spoorwegviaduct I bij Vlaardingen-Oost, de I enige plek aan de Mr.L.A. Kesperweg waar nog kan worden gebouwd. Het Vlaardingse gemeentebe stuur wil net aantal benzine verkooppunten echter niet uitbreiden. Als een olie maatschappij een pompsta tion wil openen, mag dat al leen op plaatsen waar al eerder een pomp was geves tigd. Op de plaats, die BP op het oog had, was dat niet het gevaL MaassluisOp de bovenste^ ver dieping van het Blokker-filiaal in de Nieuwstraat heeft zater dagmiddag een klein brandje ge woed. De brand bleef dankzij snel ingrijpen van personeel be perkt tot enkele dozen met daar in haspels. De schade bedroeg slechts 160 gulden. De politie vermoedt dafde brand is aange stoken. Bij éen renovatieproject aan de Marnixkade zijn vrijdag enkele dakkapellen in vlammen opgegaan. Ook in dit geval denkt de politie dat er sprake is van op zet. Het aannemersbedrijf, dat de dakkapellen voor de renovatie van de woningen had bestemd, werd voor ongeveer 7000 gulden SchiedamIn het Passagethea ter is gisteren een geldkistje met een geschatte inhoud van 1500 gulden ontvreemd. Het geldkis tje bevond zich achter het buffet van het theater. In een onbe waakt ogenblik sloegen de die ven toe. Een Passage-medewer ker miste het geld bij terugkomst achter de bar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1