'Niemand is gelukkig met asfalt door natuurgebied' blijven weg Ik kom u graag het ROTTERDAMS NIEUWSBLAD bezorgen Eigen Huis vindt gemeente nalatig Eerste geld binnen voor nieuw spektakel VLAARDINGS DAGBLAD SCHiEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Zeekadetten op televisie Biertappers lopen warm Verdeelde reacties na debat over rijksweg 19 AUTO BRANDT 'Draai van klein rechts tekent toch de tendens' UIT Bel: 010-4004444 Wmm en dollar onder Arabische moskee aan Arij Koplaan blijkt onhaalbaar miËRwte Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008. 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-Q4322S.4353066, 43S05S7 - sportredactie: WOENSDAG 15 FEBRUARI 1989 PAGINA 13 4345209. Telefax: 010-4349754. Maassluis Ongetwijfeld nieuwsgierig zullen de leden van het Maassluisse zeeka- detkorps vanmiddag hun televisietoestel aanzetten. Vanmiddag om tien voor vijf laat de Evangelische Omroep het resultaat zien van een dagje filmen in Maassluis. Onlangs vertoefde een Hilver- sumse filmploeg op het moeder schip De Rigel om het Zeekadet- tenwerk in beeld te brengen. Twee jeugdige kadetten vertel den over het leven als Zeekadet. De filmploeg filmde alle hoeken en gaten van moederschip De Rigel in de oud e haven. Belangstellenden kunnen in de Kinderkrant zien wat er van de inspanningen is overgebleven. Het Maassluisse item duurt tien minuten. De niet-gebruikte op namen worden op band gezet en naar de Zeekadetten gestuurd. Schiedam Frans Broertjes hoopt op een goede opkomst, vanavond bij de biertapwed strijd voor de Schiedamse ho- reca-ondernemers, maar dat zal dan niet aan de particulie re stadspost te danken zijn die door Broertjes ingeschakeld was. De uitnodigingen aan de horeca-ondernemers werden pas zeer laat bezorgd. Broer tjes is de cafébazen erkente lijk, die ondanks de korte voorbereidingstijd toch de bereidheid toonden van avond naar De Nieuwe Brug te komen. De biertap wedstrijd, aanvanke lijk aangekondigd voor de 25e van deze maand, vindt vanaf acht uur plaats in het zaaltje aan de Houthaven, achter het café aan de Rozenburgsestraat. In de jury zitten onder anderen V W- directeurRuud Pillard en Novo- tel-directeur Jan-Willem Mijin- ke. Gisteravond won slager Aad van de Ende de eerste prijs van het door vier cafés gezamenlijk ge organiseerde klaveijastoernooi. Schiedam/Vlaardingen „Die pe teleurstelling". Maar ook: „Blij dat de rijksweg er nu komt". Dat waren gisteravond de sterk verdeelde reacties van wethouders uit de gemeenten rond Midden-Delfland, nadat duidelijk werd-hoe de Tweede Kamer denkt over rijksweg 19. Bijna alle lokale bestuurders hadden de discussie gevolgd via radio, teletekst of tv-joumaal. Wethouder Cor van Leerdam van Schipluiden en de Schie damse wethouder Chris Zijde veld waren er persoonlijk voor naar het Binnenhof gegaan. Zij woonden het voor hun gemeen ten zo belangrijke debat bij van af de publieke tribune. Vrijwel alle wethouders in de streek, met uitzondering van Zij develd, gingen er gisteravond in hun commentaren van uit dat CDA en VVD de komende da gen niet meer te vermurwen zijn tot koerswijzigingen. De twee partijen, samen goed voor een parlementaire meer derheid, zullen minister Neelie Smit-Kroes de noodzakelijke steun geven voor de aanleg van de zo lang omstreden rijksweg. Triest Wethouder Jan-Bart Mandos uit Delft sprak van een 'trièste be slissing'. Als lid van het CDA heeft hij zijn partijgenoten in de Kamer diverse malen laten we ten tegen de rijksweg te zijn, zo als het voltallig college van B en W in Delft dat ook is. „Maar ik kreeg te horen dat het standpunt vast lag. Dan houdt het voor mij op". Mandos is ook lid van de recon structiecommissie Mi d d en-Delf- land. Deze organisatie werd in de jaren zeventig door de Kamer aangesteld, met als taak het pol dergebied tussen Den Haag en Rotterdam te wapenen tegen op rukkende verstedelijking. Nu komt er dus een rijksweg door: volgens de Delftse wethouder volledig in strijd met die recon structiewet. Mandos herhaalde zijn eerdere uitspraak dat minis ter Smit-Kroe? deze 'wrange si tuatie1 heeft weten te bereiken door een salami-tactiek. Hij voegde er echter aan toe dat de reconstructiecommissie het de afgelopen jaren zelf zover heeft laten komen, door onhandig en niet standvastig te manoeuvren. Mandos' collega Van Leerdam uit Schipluiden, eveneens wet houder voor het CDA, kan zich wel vinden in de verwachte be slissing van de Kamer. „Niemand is gelukkig met asfalt door een natuurgebied. Maar er liggen ook problemen die we moeten oplossen", zei hij met ge reserveerde tevredenheid. Van Leerdam wees daarbij op het vele autoverkeer dat zich dage lijks door Den Hoorn worstelt, op de weg tussen Westland en' Delft, van en naar rijksweg 13. De nieuwe rijksweg moet aan dit knelpunt een eind maken. Schipluiden' is content met de voorgenomen maatregelen te gen lawaai: wallen van 4,3D me ter hoogte in de open polder, en de bouw van een aquaduct (in plaats van een hoge brug) in dorpsdeel Den Hoorn. De meest onverholen reactie kwam van voorzitter J.de Bruin van het Samenwerkingorgaan Westland (zeven Westlandse dorpen): „Ik heb met grote vol doening de bijna-zekerheid ge constateerd dat de A4 er door komt. Voor die zaak waren we in het Westland' al volop actief, toen ik in 1974 burgemeester van Naaldwijk werd. Ik mag wel zeggen dat de aanleg van de A4 tot aan het Kethelplein voor ons de allerhoogste prioriteit heeft" De Schiedamse wethouder Chris Zijdeveld (PvdA) toonde zich zeer teleurgesteld over de hou ding van het CDA. „Men weigert gewoon de aanleg ter discussie te stellen. Ik vind dat een volstrek te ontkenning van de enorme milieuproblemen als zure regen en het broeikaseffect". Meer te spreken was de PvdA'er over de houding van klein rechts. „De wijze waarop SGP en RPF het rentmeesterschap uitdragen, kwam bij mij over als een vera deming". Geweten Zijdeveld hoopt dat de houding van klein rechts haar invloed op het geweten van de CDA-ka- merleden zal hebben. Door het verzet van klein rechts zijri de voorstanders voor een beslissing nu alleen in de regeringsfracties te vinden. Zijdeveld hoopt dat een deel van de CD A-fractie uit eindelijk niet akkoord zal gaan met de aanleg van rijksweg 19. „Minister Smit-Kroes antwoord de niet op de vraag, waarom het besluit niet kon worden uitsteld. iHet ontbreekt de Kamer nog steeds aan essentiële gegevens over de inpassing van de weg. Ik kan mij daarom voorstellen dat een deel van de CDA'ers uitein delijk toch tegen de aanleg van de wegzal stemmen", zo hield hij hoop. Wethouder Henk van der Lin den (CDA) van Vlaardingen was vanochtend nog niet op de hoog te van het verloop van het ka merdebat, „Dat de weg er komt, was mij echter al eerder duide lijk. Jé kunt twee dingen doen: je blijven verzetten of streven naar een zo goed mogelijke inpassing. Wij hebben voor het laatste ge kozen". Actievoerder Henk Tetteroo in de Tweede Kamer: „Ik weet zeker dat milieu-argumenten Neder land meer gaan bezighouden". Den Haag De sombere ver wachtingen werden gisteren aan het eind van de middag bewaar heid voor actievoerder Henk Tetteroo. De in Delft wonende leraar Ne derlands is al vele jaren de drij vende kracht achter de protest groep Stop Rijksweg 19. In het begin van de jaren zeventig luk te het die beweging nog de men sen massaal op de been te krijgen voor een demonstratief kam- peerweekend, op de al aangeleg de zanddijk voor de gelaakte snelweg tussen Den Hoorn en Schiedam/Vlaardingen. Maar de laatste jaren was het Actievoerder Henk Tetteroo: groepje actievelingen geslonken tot vijf a tien man, met Henk Tetteroo nog immer als onver moeibare spil. Metershoge sta pels brieven .moet hij hebben rondgestuurd, in zijn streven de weg tegen te houden. Vanaf de publieke tribune van de Tweede Kamer, waar hij in allerijl recht streeks uit school naar toe was gefietst, moest Tetteroo gisteren concluderen, dat het niet is ge lukt een spoor van twijfel te zaai en binnen CDA en VVD: die Vlaardingen In een garage box aan de Roemer Visscher- straat is gisteravond t tn auto in brand gevlogen. Een t'riend van de eigenaar van de auto was be zig een doorgeroeste chassisbalk te lassen. Daarbij brandde een benzineleiding door. Van de auto bleef weinig over. Door de auto tijdig uit de garagebox te duwen kon erger worden voorkomen. Opvolger van 'f Spui naar Lange Haven door CAREL VAN DER VELDEN Schiedam Na het succes van 't Spul van Joncker Franssen Oorloch 'gaat het Schiedams Collectief Histo risch Amateur Theater (SCHAT) een nieuw spekta kelstuk in de open lucht op voeren. Het toneelstuk, dat zal zijn gebaseerd op de con flicten tussen de orangisten en de prinsgezinden in de Pa triottentijd, wordt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk op gevoerd in het historisch de cor van de Lange Haven. Gisteren presenteerde het col lectief tijdens een reünie van 't Spul de plannen voor een nieu we openluchtvoorstelling. Het massale toneelstuk, over de bele gering van Schiedam door de Hoeken onder leiding van Jon ker Frans, werd verleden jaar met veel succes opgevoerd in de historische setting van de ruïne. Ongeveer 2500 Schiedammers woonden toen de voorstellingen bij. Om vergelijkingen met deze op voering hij voorbaat te voorko men heeft het collectief besloten om te zien naar een andere loka- tie. Verleden week bekeek men verschillende lokaties rond dc Lange Haven. Gedacht wordt zan opvoering bij de Koren beurs, terwijl de lokatie Vis- markt ook serieus is bekeken door de werkgroep. „We zijn er echter nog niet uit". Iaat Renê van der Most weten. „De lokatie moet voldoende pu bliek kunnen herbergen, de po litie en brandweer moeten cr mee akkoord gaan, terwijl er ruimte moet zijn om mét boten te manoeuvreren". De boten moeten een belangrij ke rol gaan spelen in het nieuwe spektakelstuk, dat door de Utrechtse regisseur Bernard Bredero zal worden geschreven en geregisseerd. De samenwer king met Bredero beviel SCHAT 20. goed. dat de regisseur werd aangezocht opnieuw de regie op Net als 't Spul van Jonckér Franssen Oorloch wordt het nieuwe openlucht-theaterstuk gebaseerd op een enerverende gebeurtenis uit het Schiedamse verleden. Werd in 't Spul de be legering van Schiedam in 1589. verbeeld, in het nieuwe stuk kom t het gevecht van de patriot tistische beweging tegen de pri vileges van de Schiedamse vroedschappen aan de orde. Op gewestelijk niveau liepen de spanningen tussen de rebelle rende orangisten én de staatsge- zinden in de periode tussen 1785 en 1787 hoog op. Uiteindelijk wist dè stadhouder met behulp van Zwitserse en Pruisische troepen een burgeroorlog te voorkomen. Hoe Bernard Bredero deze ele menten' in het verhaal wü ver werk en, blijft vooralsnog ondui delijk. Bredero leest momenteel vefl over de Schiedamse ge- scbiedenis van die periode. Bre dero maakt hierbij dankbaar ge bruik van De Geschiedenis van Schiedam, het standaardwerk van oud-archïvaris drs.G.van der Feijst. De conflicten tussen orangisten en staatsgerinden in Schiedam komen daarin uitge breid aan bod. Doem en verderf zulten over Schiedam' komen, als het ge meentebestuur het nieuwe Open luchtspektakel niet subsidieert, waarschuwde een boodschapper gisteren- Door drukke werkzaamheden voor een theaterstuk voor de ju bilerende Spoorwegen wil Bre dero het toneelstuk pas in het voorjaar uitschrijven. Gisteren, op de dag af 500jaar na de belegering van Jonker Frans, werd het eerste geld voor de nieuwe uitvoering toegezegd. Wethouder Luub Hafkamp stel de namens de gemeente 20.000 gulden beschikbaar, waardoor de schrijvers- en regiekosten zijn gedekt. Hafkamp was, net als burgemeester Reïnier Scheeres, vol lof over het initiatief. „Ik denk dat het goed is om met deze wijze met de geschiedenis om. te gaan". De begroting van 128.500.gulden kent nu nog een tekort van 96.000 gulden. Via vervolgsubsi dies van gemeente, provincie, rijk en sponsors hoop,SCHAT de begroting rond te krijgen. De audities voor het Patriottenstuk starten in september van dit jaar. Vlaardingen De gereformeërde predikanten H.J. Kou- wenhoven en JJD.van Kampen praten als Brugman om (oud-) werknemers van Shell ertoe te bewegen weer naar de kerk te komen. Veel Vlaardingse gelovigen, die bij Shell werken, wo- ,nen de diensten niet meer bij. Zij voelen zich in de kou gezet door.de kritische houding van de kerken jegens de oliemaat schappij. wen tussen de kerk en de afge haakte gelovigen te herstellen. Voor "een tweede gesprek, dat gepland is in maart, verwacht de predikant evenwel een enorme belangstelling. „Dit ongenoegen smeult al jaren, de mensen zijn blij dat ze er eindelijk over kun nen praten". De gereformeerde synode heeft flink wat gelovigen de kerk uit gejaagd door de activiteiten van Shell in Zuid-Afrika te veroor delen. De opstelling van de syno de, die zijn aandelen in het olie concern verkocht wegens Shells betrokkenheid in het land van de apartheidspolitiek, kwam vooral, bij gereformeerde Vlaar- dingers hard aan. In de voormalige Haringstad wonen veel SheU-wérknemers. Maar het probleem speelt ook in andere kerken, heeft dominee Van Kampen gemerkt tijdens een eerste verzoeningsgesprek. Daarbij waren behalve gerefor meerde ook rooms-katholieke en hervormde werknemers van Shell aanwezig. Teleurgesteld Het kringgesprek kwam tot stand na een schokkende erva ring van Van Kampen in zijn wijk. Een lidmaat van de kerk deelde de predikant bij een huis bezoek mee de kerk voortaan te mijden, omdat hij zich „persoon lijk gepakt voelde wegens de anti-Shell-sfeer". Het bleek Van Kampen al spoedig dat deze ge reformeerde niet de enige te leurgestelde gelovige was. Ande re predikanten, zoals J.H. Kou- wenhoven, hoorden regelmatig soortgelijke geluiden. Van Kampen zoekt dé oorzaak van de ongenoegens in de grote betrokkenheid, die Shell-werk nemers hebben bij hun bedrijf. „De kritische afstand tot hun werkgever is bij Shell-werkne mers aanzienlijk lager dan bij andere bedrijven", constateert Van Kampen. „Er is ook een grote saamhorigheid. Dat komt ongetwijfeld doordat Shell goed voor zijn personeel 2orgt Het is een onderneming met een goed sociaal klimaat. Shell heeft in Vlaardingen huizen gebouwd, een sportpark aangelegd en de opleiding van mensen verzorgd. Daardoor gaan werknemers zich met hun bedrijf vereenzelvi gen". Begrip De predikant kan de rancune je gens de kerk daarom wel begrij pen. Maar hij heeft ook.de in druk dat veel 'afvallig-n* de situ atie verkeerd beoordelen. „Het is bij voorbeeld niet waar, dat de synode heeft opgeroepen tot een boycot van Shell. En het raakt kant noch wal, als wordt be weerd dat de kerk uitspraken doet die bevorderlijk zijn voor activiteiten van groepen als RaRaofzo". Het wordt volgens Van Kampen nog 'een hele Idus' het vertrou- Överigens is het niet de eerste keer dat de kerk door een poli tieke stellingame. in "conflict komt met 2ijn achterban. Vap Kampen: „Ten tijde van de ra- kettendiseussie waren er be roepsmilitairen, die zich tot tweederangs christenen voelden gedegradeerd, omdat de kerk zich tegen kernwapens had uit gesproken". Vlaardingen De vereniging Eigen Huis heeft zich gesteld achter de bewoners van de Groeneweg, dié zich verzetten tegen het voornemen van de ge meente om hun huizen te slopen. Volgens de gemeente is de sloop van de huizen aan Groeneweg en Weteringstraat de enige ma nier om wateroverlast in ae toe komst te voorkomen. Eigen Huis vindt dat de gemeen te voorbijgaat aan haar bestuur staken. Tot die taken behoort het aanleggen en onderhouden van een goed functionerend riole ringsstelsel. „Daaraan wordt niet of nauwelijks aandacht be steed", schrijft mr.J.S.van Luik nameps de vereniging. Volgens de bewoners werd de wateroverlast-van juni en sep tember 1987 veroorzaakt door storingen in het riool. Een balk in dè waaier van de pomp zou daarvan de oorzaak zijn geweest; Bewonersvertegenwoordiger F.van Gooswilligen zegt dat het stadsbestuur dat in een gesprek met hem heeft toegegeven. In de notulen van dat gesprek werd over de balk echter met geen woord gerept. Eigen Huis vindt het merkwaar dig, dat besloten is om de huizen te slopen. „Dat is een wel zeer drastische maatregel ter voorko ming van incidentele water overlast", schrijft mr. Van Luik. Zie ook pagina 15. Als je gebonden bent aan de plaats waarin je woont, moet je precies weten' wat dMr en in wijde omgeving gaande "is. Die. informatie haalt u uit de krant. Niet zomaar een krant', maar een wereld- stadskrant. De krant voor je eigen stukje Nederland. Boordevol nieuws op elk niveau. Internationaal, nationaal, regionaal, plaatse lijk, stralelijk. Wat u ook maar bedenkt; er wordt wel over geschreven. Sport, cultuur, wetenschap, feiten, menin gen, achtergronden. Allemaal uitduw eïgen perspectief: objectief en onafhankelijk. Ik nodig u uit om nu de teleFoon te pakken en het nummer van de afdeling Lezersservice te bellen. Ik zorg dat u voortaan uw RN keu rig op tijd in de bus heeft. Elke middag. Het maakt niet uit of het regent, sneeuwt, hagelt of stormt. Weer of geen weer. Ik (en mijn col lega-bezorgers) doe die kleine moeite graag voor u. Tot ziens en hartelijk dank voor uw tele foontje. ma t/m vrij. 08.3.0 - 16.30 uur, of stuur de ingevulde voorpaginabon op. partijen blijven onverbiddelijke voorstanders van de weg. „Er is geen wil om te luisteren", reageerde Tetteroo na afloop. Hij had deze uitkomst van het debat echter verwacht, al was die voor hem zeer teleurstellend. De wet op het groèn houden van Mid den-Delfland wordt opzijgescho ven,' herhaalde de actievoerder nog eens, en aan allerlei geluids normen zal niet worden vol daan. Evenals een medestander vanuit de natuurbeweging toonde de Delftenaar zich daarentegen blij verrast door de 'draai' bij klein rechts. De SGP'er Van den Berg en RPF-kamerlid Leerling drongen namelijk eveneens aan op uitstel van een besluit over rijksweg 19, teneinde eerst Ie kunnen debatteren over een brede aanpak van de verkeers- en milieuproblemen ih ons land. Tetteroo: „Dat tekent de ten dens. Ik weet zeker dat de mi lieu-argumenten Nederland met rasse schreden zullen gaan bezig houden, en dat meermensen het absurde van deze weg door een stiltegebied gaan inzien". De actievoerder mocht dé afgë" lopen tijd in diverse interviews een nogal aangeslagen i.'-'ruk maken, gisteren na het Kamer debat gaf hij te kennen de strijd toch niet te willen opgeven. De werkgroep is nu van plan om waar dat kan protest aan te teke-; nen. Zoals bij noodzakelijke ver anderingen van bestemmings plannen. i „Op die manier kun je tijd rek ken. En elk jaar zal het aantal mensen groeien dat zich af vraagt waarmee we bezig zijn11. Vlaardingen De Marokkaan se gemeenschap in Vlaardingen 2iet waarschijnlijk af van de bouw van een moskee aan de Arij Koplaan. De plannen waren nagenoeg rond, maar de stich- tïngskosten vallen zwaar tegeh. Een bedrag van 400.000 guldén gaat volgens de Marokkaanse moskeevereniging Al-Hijrah de financiële mogelijkheden van de ongeveer 400 gelovigen ver te boveri. Al-Hijrah-voorzitter Nasri heeft de gemeente laten weten dat het aankopen en renoveren van een bestaand pand nu de voorkeur geniet. Dat betekent dat de vesti ging van een nieuwe Marok kaanse gebedsruimte vermoeder lijk een flinke vertraging op loopt. Óver de bouwplannen aart de Arij Koplaan, vlakbij NS-sta- tion Vlaardingen-West, was niet de gemeente al overeenstem^ ming bereikt. Renovatie van een bestaand pand neemt meer tijd in beslag. Eerst mpeten de vèr- bouwingsplannen worden goed gekeurd en in de regel moet ook het bestemmingsplan worden aangepast. j De vereniging zou nog geen be- paald pand 'op het oog hebben. De gemeente veronderstelt ech- s ter dat een gebouw in de_West- wijk favoriet is. omdat in datj- deel van Vlaardingen ongeveer; de helft van de Marokkaanse ge- meensehap woont. Momenteel j. gebruiken de Marokkanen de bovenverdieping van hun ont- moetingscentrum aan de Arnold Hoogvlietstraat als moskee. De; Marokkaanse sociaal-culturele vereniging moet dat pand bin-, nenkort verlaten, omdat de eige- naar hel zelf in gebruik wil ne-j men. j Formeel ïs de geplande moskee: bedoeld voor alle Arabisch spre-, kende moslims, maar de ge-, meente denkt dat de gebeds-j ruimte in de praktijk alleen door Marokkanen zal worden be- zocht De Vlaardingse Palestij-' nen zouden in elk geval geen be- langstelling hebben getoond. De Marokkaanse moskee Is de: derde gebedsruimte voor mo-j; hammedanen in Vlaardingen De Turkse moslims houden hun. bijeenkomsten in de Emma-j straat en in een moskee in een verbouwd pand achter de Oost-; havenkade. De provincie heeft' die verbouwing, waartegen de- buurt massaal in opstand kwam,, onlangs officieel goedgekeurd:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1