De Burcht sluit rij met adopties Els Pet benoemd tot hoofd voorlichting Dolletje mondt uit in grote Azië-reis Opnamen Skymasters VLAARD1NGS DAGBLAD SGHIEDflMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Politie treedt regelend op bij receptie Konmar Dè videofilm van'89 SSffSSo? Antwoord Bida i Koló nog niet naar buiten Schiedammer uit de bocht SLIMME ABONNEES KIEZEN EEN HANDIG CADEAU Plaat waait -j tegen auto "j Fietser rijdt tegen taxi Jantje helpt j zeekadetten j Besluit over rijksweg 19 uitgesteld Maasland verkiest totaalplan Tavenu WHBHK6 "WOENSDAG 22 FEBRUARI Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon:" 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie; 4345209. Telefax: 010-4349754. door SANDER SONNEMANS Schiedam Dat een dolletje kan ontaarden in serieuze plannen, ondervond de 27-jarige Schiedammer Jan Lansbergen onlangs aan den lijve. De administratief medewerker, die zijn beroep graag afwisselt met horeca-erva- ringen, opperde enkele maanden geleden in het net geopende trendy café BéBé het idee om met wat vrienden een grote reis te maken. Aanvankelijk reageerde hij grinnekend op de vraag, of hij dat te voet zou gaan doen. Maar al gauw gooiden de uitbaters van BéBé kolen op het vuur door er een goed doel aan te verbin den- Kroegbazen Berry de Mos en Ben van der Kooij kropen met initiatiefnemer J an Lansber gen rond de tafel en toverden een alleraardigst plan uit de hoge hoed. „Dat ik een wereldreis zou gaan maken, stond al lang vast Want ik heb lang gespaard om ooit eens wat van de wereld te gaan zien. Dat mijn voornemen zulke vormen aan zou nemen, had ik natuurlijk nooit verwacht", begint de blonde krullebol zijn relaas. „Na veel gepraat kreeg ik mijn vrienden Peter Hagendoorn en André van Gemeren toch zo Thuisfront gokt voorgoed doel ver om met mij gedurende een halfjaar een op zienbarende reis te maken. Ben Kooij, die altijd wel m is voor een grap, stelde voor 2oveel mo gelijk kilometers te voet af te leggen en daar voor het thuisfront een soort prijsvraag aan te verbinden. We zijn nu overeengekomen dat de bezoekers van het café vooreen knaak kunnen raden, hoeveel kilometer we totaal, inclusief de vliegreizen, afleggen vanaf het beginpunt tot aan het einds€5tion". Brandweerwagen Zondag 5 maart is het dan zover. Het Schie- damse trio wordt door een antieke brandweer wagen, door de brouwerij ter beschikking ge steld, bij het café aan de Vlaardingerstraat op gehaald. Daarna worden de drie reizigers keu rig bij Schiphol afgeleverd. „Dat van die brandweerwagen is typisch een geintje van de heren Van der Kooij en De Mos. Daar wist ik dus helemaal niets van", zegt Lansbergen, die zichzelf speciaal voor de trip door Azië een bijnaam heeft toebedeeld: jambo (goedenmorgen in hetKi-Swahili). „We vliegen eerst naar Pakistan, waar we van af Karachi liftend naar Nepal reizen. In Kat mandu bereiden we ons voor op de voettocht door het Himalaya-gebergte, waarna we ach tereenvolgens Thailand, Maleisië en Indonesië willen doorkruisen. We gaan er daarbij wel vanuit dat we aangewezen zijn op de trein, bus en boot. Maar alles wat we liftend kunnen af leggen, is mooi meegenomen. Voorts gaat de reis terug naar de Chinese grens, waar we langs de kust richting Peking zullen trekken. Daar aangekomen stappen we op de Transsiberië- expres die ons dwars door Rusland naar Berlijn moet brengen. De laatste kilometers naar Schiedam zullen we dan liftend afleggen", spreidt Lansbergen zijn routebeschrijving ten toon. Lansbergen zal iedere drie weken een uitge breid verslag met daarin het aantal afgelegde kilometers opsturen naar het thuisfront, Daar heeft Ben van der Kooij speciaal een stukje wand vrijgemaakt om er de vorderingen van het trio op een wereldkaart aan het consume rende publiek te kunnen tonen, „En dan het goede doel! Wie het aantal kilome ters raadt of er het dichtst bij zit, wint een ste reo-toren. Leuk. Maar de opbrengst is bestemd voor een bevriende pater, Dick ae Waard, die in een dorpje in Thailand ontwikkelingswerk verricht en de centjes best kan gebruiken. Als alles een beetje volgens schema verloopt, arri veren we ergens in september weer in Schie dam en dan ben ik benieuwd hoeveel de actie heeft opgeleverd", blikt Lansbergen ver voor uit. „De reis is helemaal geslaagd als Ik na terug komst weer snel aan de slag kan. Want mijn baan heb ik ervoor opgegeven!" Jan Lansbergen, Berry de Mos en Ben Kooij la- Ji ten de landkaart zien, waarop de route globaal is r! uitgestippeld. Maassluis De politie moest er aan te pas komen, zo druk was het gisteravond op de receptie van de Konmar in de Konings hoek, Terwijl agenten regelend optraden om het drukke verkeer jn goede banden te leiden, moes ten dranghekken ervoor zorgen dat het binnentreden van de gas ten ordentelijk verliep. De Konmar had liefst 1500 uit nodigingen verstuurd aan ken nissen en zakenrelaties voor de ingebruikname van het twaalf de filiaal. Onder hen bevonden zich ook tal van winkeliers uit de Koningsboek. Bij sommigen be stond aanvankelijk aarzeling, uit vrees voor de concurrentieposi tievan de winkelgigant Niet uitgenodigd waren de win keliers uit het centrum van Maassluis, die zich van meet af aan fel tegen de komst van de su permarkt verzetten. Bij wethou der Anton Wustrow drongen sommige winkeliers uit het cen trum er in het najaar zelfs op aan geen vestigingsvergunning aan de Konmar te verlenen. De winkeliers klopten tever geefs aan, want de Vendex- dochter bleek voor vestiging in het geheel geen vergunning no dig te hebben. Net als voorgan ger Torro is de Konmar een vol ledige dochter van het Vendex- concern, waardoor een ver kooptransactie uitbleef. Wel werd de winkel, die aanvanke lijk uit 3000 vierkante meter be stond, uitgebreid met 400 vier kante meter. Commercieel directeur A. Mi chel noemt de bezwaren, die bij een gedeelte van de Maassluisse middenstand leven, begrijpelijk maar niet terecht. „Ook in Kat wijk was de middenstand be vreesd voor onze komst, maar uiteindelijk bleek dat meer win kels van onze aantrekkings kracht konden profiteren. Hier in de Koningshoek heeft men dat overigens al door. In een pa ginagrote advertentie worden wij door de winkeliers welkom geheten". De Konmar, die werk gaat bie den aan 180 medewerkers, van wie 70 fulltime, wil zich richten op de regio tussen Hoek van Hol- and en Vlaardingen en het zui delijk deel van het Westland. .Vandaar dat wij in de wijde om trek hebben gefolderd", laat commercieel directeur Michel weten. De commercieel directeur sluit niet uit, dat de winkel een sub stantieel deel van de regionale klandizie aan zich zal weten te binden. „Uit marktonderzoek blijkt echter dat onze klandizie uit alle hoeken en gaten komt. Het is niet zo, dat wij alle klanten van één bedrijf inpikken", aldus de directeur- Tijdens de receptie, waar een or gelman tussen de bintjes zat te spelen, werd duidelijk dat de vrees van middenstanders voor klantenverïies niet geheel onge grond is. De Konmar-winkel oogt ruim en modern, terwijl het assortiment veelzijdig en in drukwekkend te noemen is. RbnUitd Hoornweg 27 Rotlef dam tet 415260S FHmbnd Benthuizerstr. 68 Rotterdam VkJwtftMfcOMlfiMft»' Cap. a/dUsseitet teL 4670573 Tankenöeffl 45 SP turft protesten bij volkstuinders Vlaardingen De SP be reidt acties voor tegen de ge meentelijke plannen om de tuinders uit de Gouden Drie hoek te bannen. Als eerste stap bezoeken de vijf ge meenteraadsleden van de SP zaterdag de volkstuinders. SP-raadslid Fred Trooster noemt het plan van de gemeente om het volkstuincomplex in de Gouden Driehoek op te offeren voor woningen en kantoren 'een schandaal'. Troosten „Dit is de zoveelste aanvaring met de wer kende klasse". De SP-fractie is zeer geïnteres seerd wat de gebruikers van het terrein van de gemeentelijke plannen vinden. De SP'ers ho pen daarom, dat alle tuinders za terdag op het complex aanwezig zijn, zodat men een goede inven tarisatie van de meningen, van de tuinders kan malten. De SP beschouwt het volkstuin complex als een uniek gebied, dat het verdient te worden be houden. Bovendien is het terrein al jarenlang in gebruik van volkstuinders. „Die mensen mag je niet zomaar van hun tuintje ja gen", vindt de SP. De SP is met name verbolgen over de houding van de PvaA- fractie. Tijdens het debat over het aankopen van het Moerman- terrein, waar de volkstuintjes zich op bevinden, liet PvdA- raadslid Bert Kandel weten dat de gemeente geen 2,7 miljoen uitgeeft om er volkstuinders op te laten zitten. De SP beschouwt de opmerking als het zoveelste bewijs, dat de PvdA uit economi sche motieven de belangen van arbeiders opoffert. Rotterdam De AVRO maakt morgenavond vanaf tien uur opnamen van de Skymasters in jazzcafé Dizzy. Voor deze gelegenheid wordt de big band aangevuld met trombonist Jiggs Whigham en steeldrummer Rudy Smith, Onlangs hebben de Skymasters een toernee door de Verenigde Staten gemaakt, waar ze in grote hallen hebben opgetreden en di verse tv-opnamen hebben ge maakt. Met name de solisten, on der anderen Jarmo Hoogendijk en Ferdinant Povél, oogstten waardering van de pers. De en tree kost 3,50 gulden. Leerlingen van De Burcht leg gen een krans bij het zojuist gea dopteerde monument in de Plan tage. Schiedam Mevrouw Verplan ken van de stichting Februari 1941 probeerde de trage reactie van Schiedam gisteren nog enigszins te vergoeilijken. „Het heeft wel lang geduurd, maar ge lukkig is er een hele grote groep bij betrokken", zei zij ter gele genheid van de geestelijke adop tie door leerlingen van scholen gemeenschap De Burcht van het oorlogsmonument in de Planta ge. Schiedam genoot gisteren de twijfelachtige eer als laatste stad in Nederland een dergelijk mo nument te adopteren. De afgelo pen jaren ontfermden circa dui zend scholen zich over totaal 800 ooriogs- en verzetsmonumenten. De bedoeling van die door de stichting opzette nationale actie is jongeren bewust te maken van de gruwelen uit het verleden. Voordat vijf leerlingen uit de brugklassen van de christelijke scholengemeenschap de adoptie met een kranslegging bekrach tigden, legde burgemeester Rei- nier Scheeres uit welke voorna me rol de regio in het verzet tij dens de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. De Schiedamse onderwijzer Bernard Dzerdraat naar wie in de Jeneverstad ook een straat Is genoemd, was de eerste die echt in verzet kwam, hield Scheeres de scholieren voor. „Hij had de gevolgen van het bombardement op Rotter dam zelf gezien. Staand op de puinhopen welde er een enorme woede in hem op en hij besloot onmiddellijk iets te doen", aldus Scheeres, die daarmee het begin van het Geuzenverzet schilder de, „Het begon met een ketting brief. Later kwamen de sabota gedaden". Uzerdraat en zijn Vlaardingse vriend Ary Kop, die in de buurgemeente een wandel club leidde, waren twee verzets mensen van het eerste uur. Helaas werden zij door de Duit sers opgepakt en na een schijn processamen met vijftien gelijk gestemden ter dood gebracht, vertelde Scheeres. „Daarmee was het met de Geuzen afgelo pen. Maar hun namen en moedi ge daden zijn altijd blijven voort leven", zei de burgemeester. Het levend houden van de her innering is ook voer de stichting Februari 1941 de reden geweest om het groots opgezette adoptie project te starten. Mevrouw Ver planken legde omslachtig het belang van democratie uiten ha merde er bij de leerlingen op, dat zij nooit mogen vergeten hoe be langrijk het werk van verzets mensen voor onze vrijheid is ge weest en nog steeds is. Daarom ook kregen alle leerlin gen, die samen met een groot aantal verzetsmensen de ver schillende toespraken in het stadskantoor aanhoorden, een herinneringsvaantje met het op schrift: „Ik sta stil bij de vrijheid toen en nu". De adoptie betekent overigens niet dat De Burcht de komende vijftien Jaar volledig verant woordelijk is voor het monu ment. De scholieren worden wel bij de jaarlijkse kranslegging be trokken. Schiedam Aet college van B en W is niet van plan vandaag al naar buiten te komen met de antwoorden op de schriftelijke vragen, die de linkse partijen in de gemeenteraad onlangs in dienden naar aanleiding van de tentoonstelling Bida KoIÓ. Vol gens wethouder Luub Hafkamp is het 'ongepast* dat raadsleden die antwoorden uit de krant moeten vernemen. D66, PSP/PPR en CPN stelden twee weken geleden vragen over de verwikkelingen rond de tentoonstelling, waarin zij niet waren gekend. Het bleek achter af, dat de voorbereiding van Bida i Koló in gevaar was geko men, toen museumdirecteur Hans Paalman de organisatie niet rond kreeg. Omdat koningin Beatrix de ten toonstelling zou bezoeken, zag wethouder Luub Hafkamp ech ter geen weg terug meer. Beslo ten werd ambtenaar Ben Hak- kenbroek de organisatie in han den te geven. Hakkenbroek kreeg het fiat om maximaal 100.000 gulden uit te geven aan kosten. Maar alleen de fractielei ders van de grote partijen waren hierover ingelicht. De drie klei ne vragen zich af, of het vaker voorkomt dat zij niet worden in gelicht over dergelijke besluit vorming. Zij vragen zich af, hoe B en W de rol van de kleine par tijen ziet. Als het college bang is dat de 'kleintjes' vertrouwelijke Informatie naar buiten brengen, beschouwen de linkse partijen dat als een motie van wantrou wen. De gisteren geformuleerde ant woorden het college nam een besluit over de precieze tekst bereiken de vragenstellers later deze week. Rijswijk Een 43-jarige Schie damse automobilist is gister nacht om twee uur op het knoop punt Ypenburg uit de bocht ge vlogen en tegen een vangrail en lichtmast gebotst. De man, die uit de richting Amsterdam kwam en de afslag Plaspoelpol- der had genomen, is in het zie kenhuis Westein.de gehecht aan verwondingen aan kaak en ïip- pën. Uit een bloedproef bleek dat hij te veel alcohol op had. De auto is onherstelbaar bescha digd. Vlaardingen De 29-jarige drs. Els Pet is door B en W benoemd als nieuw sectorhoofd van de af deling kabinet, voorlichting en beheerszaken. Zij is momenteel werkzaam als communicatie-ad viseur bij het Bouwcentrum in Rotterdam. Drs. Pet wordt de opvolgster van Wim van Pelt, die onlangs van de vut-regeh'ng gebruikmaakte. De sector kabinet, voorlichting en beheerszaken maakt onder deel uit van dé secretarieafde ling algemeen bestuurlijke en- economische zaken. Els Pet krijgt de verantwoordelijk voor de gemeentevoorlichting, de re presentatie, de kantine en de K.S.M. Peters, hoofd algemene zaken, toont zich zeer ingeno men met de aanstelling van Els Pet. Peters, zelf sinds een half jaar in dienst van de gemeente Vlaardingen, noemt haar de sol licitant met de meeste kwalitei ten. „Ze neemt het nodige aan bagage mee. Mevrouw Pet werkt momenteel bij het Bouw fonds, waar zij publiciteitscam pagnes voor particulieren en de overheid opzet Volgens ons een prima basis voor de taak, die haar in Vlaardingen te wachten staat". Els Pet, geboren en getogen in Vlaardingen, behaalde in 1982 haar kandidaats-examen Neder lands. In 1986 slaagde zij ernn laude voor het doe toraal-exa men communicatiewetenschap pen, waarna zij bij het Bouw fonds in dienst trad. Volgens Peters was de gemeente Vlaardingen op 2oek naar een kandidaat, die in staat is de ge meentevoorlichting extraverter te maken, .ponder enige kritiek te hebben op meneer Van Pelt denk ik, dat het beeld van Vlaar dingen naar buiten toe kan wor den verbeterd. In-de regio en in het land zijn de kwaliteiten van Vlaardingen nog onvoldoende bekend", Peters vindt, dat de economische mogelijkheden van Vlaardingen beter kunnen worden uitgebuit. „Het beeld naar potentiële bewo ners van Vlaardingen kan ook worden verbeterd. Met het vele groen is Vlaardingen een aan trekkelijke woonstad. Dat beeld is tot nu toe wat onderbelicht ge bleven", „De aanstelling past bovendien prima in het gemeentelijk eman cipatiebeleid", zegt Peters, daar haastig aan toevoegend: „Er is echter zeker geen sprake van po sitieve discriminatie. Van de twintig sollicitanten was me vrouw Pet zonder meer de meest geschikte kandidaat". Els Pet treedt op 6 maart in dienst lEDEHEENDlE-ONS.EEN' NIEUWE ABONNEE BEZORGT. KRIJGT DEZE'" HANDIGE BUROSET -- CADEAU. DENIEUWE - ABONNEE MOÉTZICH WEL MINSTENS 3 -MAANDEN OP.HET' ROTTERDAMS NIEUWSBLAD - ABONNEREN. De nieuwe abonnee is: hr Naam:voor!. adres: postcode:huisnummer plaats: telefoon:|ivm controle op bezoiging} De nieuwe abonnee krijgt het RN eerst 2 weken gratis en neemt daarna een maandabonnement O kwartaalabonnement Over de betaling krijgt hij/zij bericht. Stuur de buroset naar: :voorl naam: adres- postcode: plaats. Deze bon in een open envelop, zonder postzegel, zender naar: Rotterdams Nieuwsblad, afd abonne menten. Aotwoordno. 1579, 3000 VB Rotterdam PAGINAÏ7Ï Maasland Een houten plaat,' mogelijk weggewaaid van eeni ander voertuig, heeft gisteroch tend aanzienlijke schade aange-j richt aan een auto op rijksweg 20. Een man uit Schoonhoven' reed ter hoogte van Maassluis' richting Den Haag, toen het hout' tegen zijn wagen aanwoei. Door! de schrik kwam hij via de mïd-i denberm op de andere rijbaan' terecht. Hij liep geen letsel op en j er was op dat moment geen tege moetkomend verkeer. De rijks- j politie zou van getuigen graag meer horen over de herkomst! van de plaat. Delft Een 35-jarige man üiti Vlaardingen is vanmorgen rond; half zeven gewond geraakt,; doordat hij op de Schieweg fron-l taal tegen een taxi was opgerè-j den. Het ongeluk gebeurde toen een' 37-jarige Rotterdamse taxi-} chauffeur, in de richting van dei Kethelweg rijdend, werd gecon-j fronteerd met een tegemoetko-j mende fietser. Deze reed midden] op de weg. Volgens de politie re-' ageerde hij niet op getoeter en[ lichtsignalen. Een aanrijding, was onvermijdelijk. - De fietser liep een pijnlijke schouder en een hoofdwond'opi en moest worden vervoerd naarl het ziekenhuis. De taxi werd zwaar beschadigd. j Vlaardingen Het Nationaal Jeugdfonds, beter bekend alst Jantje Beton, heeft drieduizend gulden beschikbaar gesteld aan, de stichting Zeekadetkorps- Vlaardingen, De bijdrage is bestemd voor re-' novatie van het korpsschip, een I omgebouwde tanker. HetZeeka-' detkorps telt veertig leden in de j leeftijd van 12 tot 18 jaar. Den Haag De Tweede Kamer heeft gisteren nog geen eindbe slissing genomen over rijksweg 19. De stemming over de twee moties, die PvdA-kamerlid J.J. Feenstra vorige week indiende, werd uitgesteld. 'Feenstra wil met zijn moties be reiken dat de Kamer nog niet akkoord gaat met de wijze, waarop de nieuwe snelweg zou worden aangelegd in het polder gebied Midden-Delfland. Hij wil dat pas bepraten in een discussie over de totale aanpak van de verkeersproblemen in Neder land. De moties lijken echter geen kans te maken, omdat CDA en VVD tegen zijn. De stemming is nu bepaald op aanstaande dins dag, 28 februari. Maasland De gemeenteraad i van Maasland heeft gisteravond 1 gekozen voor een grondiger re- j novatie van Tavenu dan B en W j hadden voorgesteld. Er werd' 17.000 gulden extra uitgetrok ken om ook de zolder te kunnen betrekken bij de nieuwe ge- meenteiijke tentoonstellings- j ruimte. Daar was wel een uitge- breide discussie voor nodig, -i i B en W hadden met het opknap- s pen van de zolder willen wach- j ten tot latere begrotingjaren. De standpunten hierover in de ge meenteraad lagen uiteen. Het CDA was verdeeld. Eén deel meende, als je toch gaat verbou- wen, dat je dat niet half moet doen 'maar meteen goed'. Twee fractieleden vreesden echter voor de kredietoverschrijding. De PvdA pleitte bij monde van Wiebe Gouma hartstochtelijk voor een totale renovatie, terwijl de Open Groepering het midden hield: op voorhand wel de trap aanleggen, maar pas later de zol der renoveren. Juist om het aanieggen van die j trap draaide de hele discussie. In j het collegevoorstel was die trap niet te vinden, omdat er van een buitentrap was uitgegaan. Pas later was het idee van een bin- nentrap ontstaan. Dat gaf wat geharrewar over de kosten. Na een schorsing kwam het van to tale renovatie. B en W waren be reid hun voorstel bij te stellen-op verzoek van CDA-fractieleider Pleun Quack en diens Pvd A-col- lega Gouma. Het geld wordt on der andere onttrokken aan het fonds Dorpsuttleg. Met alle elf stemmen voor, zij het sehoorvoe- tend bij CDA'ers Freek de Vos en wethouder Chris Keijzer, kwam de uitgebreide variant er door.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1