De Haven staakt fusiegesprekken Volkstuinders laten zich niet wegj agen Geslaagd festival trekt veel te weinig publiek Zelfonderzoek PvdA moet beeldvorming verbeteren 'Wij zijn aan het lijntje gehouden' PvdA tracht gemoederen te bedaren Trefpunt Oost: van kroeg tot buurtcentrum Vaders vlag gestreken Koster ViAAROINGS DAGBLAD SGHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEB COURANT Traangas in gezicht van Maassluizer Hengelsport vergrijst Hardleers Amateurs storen zich niet aan geringe opkomst Wanhopige overvaller Nieuw pleidooi vóór tram en tegen rijksweg GERAMMEL VERRAADT INBREKER College erkent buiten boekje te zijn gegaan WKnmniEG Regionale reactie: Brede havens' raat 6. 3131 BC Vlaardingen. Poslhns dnna MAANDAG 27 FEBRUARI 1989 PAGINA 9 KA Vlaardingeiy Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557-sportredactie:4345209.Telefax:010-4349754. Delft Een "29-jarige buschauf feur uit Maassluis is de afgelopen nacht op de Van Leeuwenhoek- singel in Delft door een onbe kende man in het gezicht gespo ten met traangas. De chauffeur had zo'n veertig jongelui, die in Nootdorp aan het stappen waren geweest, op het plein voor het station afgezet. Bij het uitstappen haaide een van de passagiers plotseling een spuit bus uit zijn zak. waarmee hij de buschauffeur in het gezicht spoot. De chauffeur, die onge veer tien minuten het gezichts vermogen verloor, werd overge bracht naar het Reinïer Graaf Gasthuis. Hij zal geen blijvend letsel aan het incident overhou- den. De dader is nog spoorloos. Schiedam 'De toekomst van de Partij van de Arbeid in Schiedam' heet het rapport, dat vandaag in het stadhuis in de openbaarheid wordt gebracht. Het is het resultaat van een kritische analyse naar het functioneren van de eigen partij, verricht door een PvtlA-werk- groep onder leiding van afdelingsvoorzitter Peter Stadhouders en fractieleider Gé Brouwer. De werkgroep boog zich over belangwekkende vraagstukken, zoals het poliLeke gezicht dat de partij in Schiedam heeft en de herken baarheid voor de achterban. De werkgroep was door het be stuur ingesteld om reden, dat „de verantwoordelijke positie van de partij in deze stad ons dwingt" om na te denken over zulke vra gen. Hoe kunnen de burgers be ter betrokken worden bij de po litiek, en wat betekent dat voor de voorbereiding van allerlei za ken? In de werkgroep hadden behal ve Stadhouders en Brouwer vijf gemeenteraadsleden zitting: wethouder Chris Zijdeveld en Hans Bakker, Mahir Engin, Arie van Loenen en Jacob Wiersma; en enkele bestuursleden en ge wone leden: Harm de Block, Maarten Reuderink, Rita Schoen, Menno Siljee en Jan Si mons. De zelfanalyse van de PvdA komt niet voort uit onrust over de populariteit van andere par tijen, Daar ligt fractieleider Brouwer namelijk niet wakker van, zei hij onlangs in een inter view met een RN-journalist. Op komende partijen als Gemeente belangen Schiedam en de SP in Vlaardingen dé grote concur rent van de PvdA tellen in Schiedam nauwelijks mee, denkt Brouwer. De SP bijvoor beeld is volgens hem te laat be gonnen: „Over een jaar zijn er al verkiezingen, en wat heeft zo'n partij dan inmiddels kunnen be werkstelligen?" Schiedam Hengelsportvere niging Schiedam Omstreken mag dan met 1856 leden nog de frootste sportvereniging van cbiedam zijn, het gaat de sport- visserij in de Jeneverstad niet voorde wind. De vergrijzing heeft toegeslagen, vertelde voorzitter Bas Sleeu wenhoek zaterdag in hotel Rijn mond, waar de vereniging het 75-jarig bestaan vierde. „Mensen met een goede bril en mensen die nog zonder bril kun nen zien zal dat opgevallen zijn", grapte Sleeuwenhoek. De hen- gelsporters zullen de komende iaren proberen de jeugd voor hun liefhebberij te interesseren. Vooral onder de jeugd heeft de hengelsportvereniging, die ooit meer dan 3000 leden telde, veel aanhang verloren. Een aantal jaren geleden waren er 700 jeugdige leden, nu zijn dat er nog maar 200. De vereniging vindt dat erg jammer. „Men kan als jongelui toch beter vissen dan ruiten ingooien", zei Sleeuwen hoek. De vereniging zal in het jubileumjaar met concoursen proberen de gunst van de jeugd terug te winnen. De voorzitter wees op de educatieve taak van de vereniging: „Wij moeten de jeugd duidelijk maken hoe zij vissen moeten behandelen". Volgens Sleeuwenhoek hebben hengelsporten een belangrijke bijdrage geleverd aan het milieu. De hengelsportvereniging heeft de singels, de Poldervaart en de vijvers in het Beatrixpark onder beheer. „Vele hengelaars zijn al jaren doende het water te be monsteren op zuurstofgehalte. Als de waterkwaliteit is verbe terd, is dat vaak te danken aan de sportvissen]", zei Sleeuwen hoek. Maar er moet aan de kwa liteit van het water nog veel ge beuren. Sleeuwenhoek;Politie ke partijen maken zich druk om het milieu om stemmen tc win nen, bedrijven willen hun imago oppoetsen. Zij moeten beseffen dat het vijf voor twaalf is". door AAD RIETVELD Vlaardingen Zeer tegen de zin van wethouder Arij Maarle- veld heeft buurthuis De Haven de gesprekken over een fusie met ontmoetingscentrum West gestaakt. Huisvesti ng van de ge fuseerde instelling in de voor malige mulo aan de Billitonlaan is volgens De Haven onmoge lijk. „En dat had de gemeente twee jaar geleden al kunnen weten", zegt een boze woord voerster Anny Attema. „Toch heeft de gemeente ons twee jaar lang staan aanmoedi gen, terwijl wij ons rotwerkten. om die fusie tot stand te bren gen. Wij zijn aan het lijntje ge houden met lo2e beloften". De gemeente heeft de gebrui kers van het oude Weeshuis, waaronder buurthuis De Haven en peuterspeelzaal Olleke Bol- leke, per l januari van dit jaar de huur opgezegd. Maar zicht op andere ruimtes is er nog niet. Er is een werkgroep ingesteld, die de mogelijkheden voor andere huisvesting moet onderzoeken. De school aan de Billitonlaan zou één van die mogelijkheden zijn, maar volgens Anny Atte ma is dat een gepasseerd station. „De gemeente heeft die kans aan haar neus voorbij laten gaan. Er zijn geen serieuze po gingen gedaan om dat gebouw te kopen. Nu heeft de vereni ging voor christelijk schoolon derwijs het gebouw overgedra gen aan de Rijksdomeinen". Twee jaar geleden wist De Ha ven al, dat er moest worden om gezien naar een ander gebouw. Daarom werden gesprekken aangeknoopt met ontmoetings centrum West. Een gefuseerde instelling in de leegstaande school aan de Billitonlaan zou voor beiden een goede oplossing zijn. West heeft een krakke mikkig pand aan de Ploris de Vijfdelaan. Burgemeester en wethouders stelden in maart 1988 een half miljoen gulden beschikbaar stelden voor aankoop en ver bouwing van de school, maar dat was nooit meer dan een luchtballon, aldus de woord voerster van De Haven, „De ge meente wist toen al, dat er min stens 830.000 gulden mee ge moeid zou zijn. Dat stond in ons programma van eisen". Nu huisvesting aan de Billiton laan niet doorgaat, is er voor De Haven ook geen reden om de gesprekken over de fusie voort te zetten, al heeft wethouder Maarleveld daar wel op aange drongen. Het alternatief van nieuwbouw aan de Floris de Vijfdelaan is niet acceptabel. Attema: „En dan gaat het ons niet om de gebruikers van het buurthuis, maar om de peuters en de bejaarde bewoners van de binnenstad. Die moeten ergens terecht kunnen en de Floris de Vijfdelaan is veel te ver weg". „De halve binnenstad staat in de steigers, maar aan voorzie ningen wordt niet gedacht Wij eisen geen luchtkastelen, wij vragen geen gouden bergen. Maar wij vragen wel, dat de po litiek zich sterk maakt voor de belangen van bewoners". De Haven heeft het contract om niet, dat de gemeente heeft aan geboden, niet getekend. Een ad vocaat onderzoekt of het buurt huis en de speelzaal huurbe- seherming genieten. „Die haalt echt de onderste steen boven", zegt Attema. „En ook al holt de staat van onderhoud van het Weeshuis achteruit, wij blijven hier zitten tot er een acceptabele vervanging is". „Van besturen van buurthuisjes krijgt de gemeente niet vol doende weerkwerk", zei Maar leveld onlangs in een interview met deze krant, om de noodzaak van een fusie in het sociaal-cul tureel werk te onderstrepen. „Hij krijgt weerwerk zat, maar hij gooit het in de prullenbak", zegt Anny Attema. Cenlen tellen „Er zijn mensen die kunnen be sturen en er 2ijn mensen die kunnen goed pannekoeken bakken", zei de wethouder in hetzelfde interview. „Mensen die goed pannekoeken kunnen bakken, moeten niet in een be stuur gaan zitten. En daarmee zeg ik niets ten nadele van die mensen". Ook die uitspraak is Anny Atte ma in het verkeerde keelgat ge schoten. „Er zijn mensen die goed centen kunnen tellen en er zijn mensen die verstand heb ben van welzijn", reageert zij. „Mensen die goed centen kun nen tellen moeten geen wethou der worden, maar kassier bij de Amrohank. En daarmee zeg ik niets ten nadele van die men sen. Nee toch?" In 1985 stuurde de gemeente Vlaardingen nog een brief naar het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, waarin de bezuinigingen van dat ministerie 'een miskenning' van het sociaal-cultureel werk werden genoemd. Annema: „Toen dachten wij: de wethou der heeft het begrepen, hè, hè! Maar een jaar later accepteert hij nog een extra bezuiniging van vier ton". Vlaardingen De politie heeft In de nacht van vrijdag op zater dag de auto van een 30-jarige man uit Hellevoetsluis in beslag genomen. De man was met een paar borrels op achter het stuur gaan zitten. De politie hield de man aan, maakte proces-verbaal tegen hem op en legde hem een rijverbod van acht uur op. Een uurUater zagen dezelfde agentehpop de Burgemeester Heusdepslaan de man weer rij den. Dat leverde hem een twee de proces-verbaal op en kostte hem zijn auto. Trefpunt Oost heeft in toene mende mate te kampen met ruimtegebrek. De dansers konden er za terdag echter goed uit de voe ten. Schiedam Omringd door bloemen en onder het genot van een drankje vierden medewerkers en belangstellenden zaterdagmid dag het eerste lustrum van Trefpunt Oost aan de Celsiusstraat. Het was een levendige viering in het buurthuis. Er werd zelfs ge danst, vooral toen de Holzhakkerblaaspoeppegroepe een deuntje speelde. Van jong tot oud was de buurt vertegenwoordigd, maar niet alleen de omwonenden. Ook het hoofd van basisschool De Paperclip en afgevaardigden van Kluphuïs Oost en Klubhuis Zuid. Bloemen kwamen er onder andere van het wijkteam F van de politie en van de EHBO-vereniging Christophorus, Bovendien kregen alle bestuursleden een versierde kop en schotel van de 55-plussers. Een Kaapverdiaanse vrouw vindt, ondanks het tegenvallend aantal buitenlanders bij de receptie, dat Nederlanders en buiten landers goed met elkaar om kunnen gaan. „Dit bleek wel tijdens het afgelopen carnaval van het buurtcentrum. Ook de Kaapver diaanse avonden worden altijd druk bezocht door Nederlanders. En dan danst iedereen met elkaar", aid us de bezoekster. Na een moeizame start in 1984 is Trefpunt Oost uitgegroeid tot een volwaardig buurtcentrum met een actief bestuur en 25 enthou siaste vrijwilligers. Penningmeester Ton Spronk, door zijn omge ving Bolle genoemd, is een van de medewerkers van het eerste uur. Spronk: „In het begin leek het meereen kroeg voor jongeren dan een buurtcentrum voor iedereen. Er was veel agressie en dis criminatie. Door een strenger beleid is dat gelukkig veranderd. Nu voelen ouderen en buitenlanders zich een stuk veiliger". Ock door de komst in 1985 van sociaal-cultureel werker Joop van Swieten kwam er meer structuur in de organisatie. Zijn coördine rende taak alsmede de goede zelfwerkzaamheid van bestuur en vrijwilligers zorgde voor meer activiteiten en bezoekers. Van Swieten: „Vooral de instuif voor kinderen en de zomerkampen zijn een groot succes. De peuterzaal heeft een wachttijd van twee jaar. Omdat er zoveel activiteiten zijn, is er een ruimtegebrek ont staan, maardaar hopen we binnenkort iets aan te doen". Ondanks de bezuinigingen zien zowel het bestuur als de vrijwilli gers de toekomst van Trefpunt Oost positief tegemoet. Vlaardingen De 157 volks tuinders op het Moermanter rein zijn niet van plan om zonder slag of stoot te wijken voor gemeentelijke plannen voor kantoorbouw. Dat bleek zaterdagmiddag, toen verte genwoordigers van de SP de tuinders een bezoek brach ten. Het advies van Remi Poppe om een vereniging op te richten was niet aan dovemansoren gezegd. Er zal zeer binnenkort een ver gadering worden belegd. „Wij laten ons hier niet wegtrappen", zeiden de tuinders strijdlustig, 's Ochtends hadden alle tuinders een brief van PvdA-voorman John Ranshuijsen in de bus ge kregen. Enige hoop dat de tui nen kunnen blijven bestaan, konden de geadresseerden daar aan. niet ontlenen. „Maar wij la ten u niet in de steek. Er zal ge zocht worden naar goede alter natieven", stond er in de brief. De PvdA had een goede reden om de brief te schrijven. De Vlaardingse sociaal-democraten hebben het verbruid bij de veelal oudere mensen, die verknocht zijn aan hun tuintje op schone grond. De socialisten van de SP, die bij de vorige verkiezingen al grote stemmenwinst boekten ten koste van de PvdA, zijn bij de tuinders heel wat populairder. „Wij kopen die grond niet voor een kapitaal bedrag aan om er vervolgens volkstuinders op te laten zitten", zei PvdA'er Bert Kandel onlangs in een raadver gadering. Dat is hem door de tuinders niet in dank afgeno men. „Een kapitaal bedrag", schamperden zij. „Twintig gul den de vierkante meter! Daar had ik mijn tuintje zelf ook wel vóórwillen kopen". Voor veel tuinders is het lapje grond op het Moermanterrein hun ziel en zaligheid. Niet alleen halen ze er groenten en bloemen vanaf, ze zitten er 's zomers in het zonnetje en houden er ook kippen, konijnen of geiten. „D'r zijn erbij, die zitten hier veertig jaar", zei een man. „Ik ken ze bïi- na allemaal. Ik heb hier niet al leen mijn tuintje, maar ook mijn sociale contacten. Als wij een an der tuintje krijgen, kom ik die mensen nooit meer tegen. Dan zit ik thuis op een stoel en dat is het dan". Tussen de hooiberg en het dui venhok van wijlen dokter Cor nells Moerman vertelde SP'er Poppe de tuinders, hoe de vlag er volgens hem bij stond. „Project ontwikkelaar Blauwhoed wil hier graag glazen kantoren bou wen. Jullie belangen worden verkwanseld. Als jullie daar iets tegen willen doen, moeten jullie je organiseren". Het plan van de volstuinders enSP ers praten over de toekomst van het Moerman terrein. Op de muur van het duivenhok schrijtt een tuinder naam en adres op een I ijst, zodat hij kan worden uitgenodigd voor de actie- vergadering. SP om in de partijruimte aan de Broekweg een vergadering te houden sprak de tuinders aan. „Laten we dat dan maar doen, want hier staan we alleen maar kouwe poten te krijgen". De tuinders gruwen van het plan om op de nooit met chemi caliën verontreinigde grond kantoren te bouwen. „Daar heb ben ze toch geen schone grond voor nodig? Laten ze die kanto ren ergens anders neerzetten". Zij wezen naar de Broekpolder. „Als er kantoren gebouwd moeten worden, doen ze het daar maar. Dit terrein ligt zo lekker dicht bij de snelweg, zegt de ge meente. De Broekpolder niet soms?" Ondanks de geringe publieke belangstelling klonk zaterdag luid applaus in de Harmonie voorde Vlaar dingse amateurmusici. Schiedam In de Wolkaarder- straat heeft zich zaterdag een mini-tragedietje afgespeeld. Een bewoner was zo in de wol ken wegens het zojuist bereikte eerste vaderschap, dat hij de vlag uitstak. Lieden, die van dit heuglijke feit niet op de hoogte waren, maar die wel dringend om een vlag en de bijbehorende stok verlegen zaten, stalen in een onbewaakt ogenblik het dundoek. De diefstal zette slechts even een domper op de feestvreugde. Vlaardingen Een gewapende man heeft vrijdagavond zijn woede over een mislukte over val gekoeld op een auto. De man, gekleed in overall en bi vakmuts, bedreigde op de Frank van Borselenstraat twee vrou wen, van 23 en 27 jaar, met een pistool en een mes. De vrouwen liepen echter door naar hun auto, stapten in en reden weg. De man holde de wegrijdende auto nog achterna, maar kon niet meer doen dan een paar wanho pige trappen tegen de auto ge ven. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 door MARI TIMMERMANS Vlaardingen Wat het Stadsge hoorzaalcomplex betreft, zit de manifestatie Kunst Voor Ama teurs er op. Vier dagen hebben vooral Vlaardingse amateurs op de podia van de Stadsgehoorzaal en Harmonie voor een program ma gezorgd, waarover zelfs ge routineerde theaterbezoekers meer dan tevreden zouden zijn. „Zo'n festival moet een traditie worden. Graag zelfs..." meldt een festivalbezoeker hijgend, terwijl hij van het ene onderdeel naar het andere holt. Vorige week donderdag begon het festival met popmuziek in de Harmonie. Maar liefst drie groe pen speelden swingende rock voor helaas veel te weinig lief hebbers. Vrijdag was het geluk kig wat drukker, toen familiele den van koorzangers de rijen vulden. Maar liefst zes Vlaar dingse koren traden voor het voetlicht, terwijl op het podium van de Stadsgehoorzaal Vlavoc ook de Hollandse folklore tot le ven bracht. Zaterdag leek het een beetje op een feestelijke afsluiting. Fami lieleden van de optredende ama teurs vormden weliswaar ook toen het merendeel van het pu bliek, maar zeker gedurende de sing- and play-in liepen tal van nieuwsgierigen de zalen, binnen. Individuele musici kregen zater dag de gelegenheid om na een dag lang repeteren om half vijf gezamenlijk met een daverend concert te komen. Bram Sebel en Anton van Tilborg, die de repeti ties begeleidden, hadden hun handen eraan vol. Toneelgroep Varia en spelgroep Argus zorgden dat er ook voor het oog iets te beleven viel. Varia gaf een kleine voorproefje van een stuk dat op 15 april in pre mière gaat 'Stuivertje wisselen' zal in de smaak vallen. Daarvan kan het gezelschap nu al uitgaan. Argus verzorgde de eenakter 'Zwanenzang' van Anton Tje- chow. Beheerst en geroutineerd maakte Argus er een theatersie raad van. Rond de toneeluitvoe ringen was er muziek. Van Dijks Amusementsorkest bracht een halfvolle Harmonie tot leven en ook Voorwaarts stoorde zich niet aan de geringe opkomst In de maar matig gevulde Stads- gehoorzaam zette Varia en Sur- sum Corda onderwijl hun beste beende voor, Carla Heijboer van toneelvereniging Varia: „Alle amateurs zijn natuurlijk blij met de mogelijkheid om eens voor publiek te spelen. Aan het feit dat bet publiek niet zo talrijk is, storen ze zich dan niet". Voor de vele deelnemers was het festival een regelrecht succes. Het publiek moet nog over de streep. Schiedam/Delft De colleges van B en W van Schiedam en Delft hebben er in een gezamen lijke brief aan de Tweede Kamer nogmaals voor gepleit af te zien van verlenging van rijksweg 19. Zij opperen dat het veel zinvol ler is in de Randstad „een aanzet te maken voor een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem". Het zandliehaam, dat speciaal is opgeworpen voor de aanleg van de rijksweg, zou prima gebruikt kunnen worden om er een snel tramtracé op aan te leggen. Schiedam en Delft zien in die op lossing de eerste fase voor een veel breder opgezet openbaar vervoersysteem in de Randstad. De voordelen van die aanpak zijn volgens de twee gemeenten legio: minder kosten („slechts een tiende vergeleken met de rijksweg-variant") en minder luchtverontreiniging, geluids hinder en horizonvervuiling. Ook het energiegebruik zal lager zijn dan bij een autosysteem. De Tweede Kamer wordt ge vraagd het plan serieus te onder zoeken en tot die tijd niet tot aan leg van de rijksweg over te gaan. Schiedam Een bewoonster van de Rembrandtlaan kreeg za terdagnacht de schrik van haar leven, toen zij in de woonkamer een onbekende man aantrof. De vrouw was rond vier uur ont waakt door sleutelgerammel. De betrapte inbreker maakte zich snel uit de voeten, echter niet zonder de 1400 gulden aan con tanten en enkele paldes sigaret-" ten die hij op de tafel had aange-, troffen. Hij verdween spoorloos. Eeveneens op heterdaad betrapt, maar wél ingerekend, werden drie Schiedammers van 18,20 en 22 jaar. Zij doorzochten zater dagavond de kantine van voet balvereniging Ursus aan de Pa rallelweg, toen de politie de in geslagen ruit opmerkte en het drietal in de kraag vatte. Schiedam Het college van B en W geeft toe, dat het in sep tember niet bevoegd was een be sluit te nemen om maximaal 100.00D gulden uit te geven aan' de tentoonstelling Bida I Koló. In haar antwoord op de vragen van klein links laten burgemees ter en wethouders weten, dat men de raad achteraf via een be grotingswijziging om toestem ming wilde vragen. De uitgaven waren nodig om het doorgaan van de Antilliaanse tentoonstelling Bida I Koló te redden. Nadat museumdirecteur Hans Paalman in september van het vorige jaar had laten weten de financiering voor de tentoon stelling niet rond te krijgen, be sloten B en W een machtiging teJ geven voor 100.000 gulden. Bart de Leede, één van de indie ners van de vragen, noemt de wijze van beantwoorden 'onbe vredigend'. „Men geeft in feite toe, dat men bereid is grote be dragen geld'uit te geven zonder de raadscommissies te raadple gen. Ik vind het volmaakt onge past, dat men de raad pas achter af om toestemming vraagt", laat PSP/PPR-raadslid De Leede weten. Wat heeft het voor zin om toestemming te vragen, als het geld al is uitgegeven?' In de antwoorden voert het col lege van B en W aan, dat het or ganiseren van de tentoonstelling als uitvoering van bestaand be leid kan worden beschouwd. Te vens laat men weten, dat het niet wenselijk is de raadscommissies te confronteren met 'onvoldra gen kredietaanvragen'. „Waarom men wel ruggespraak houdt met enkele grote fracties, terwijl wij niet zijn geïnfor meerd, blijft totaal onduidelijk", vindt Bart de Leede. Het argu ment van bestaand beleid noemt De Leede ook ook onzin. „Wij zijn als raad akkoord gegaan met een tentoonstellingsbudget voor een heel jaar. Het totale bedrag hiervan ligt-nog lager dan men voor deze tentoonstelling wilde uitgeven".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1