Schiedam wint quiz van Bergen op Zoom Denktank in stadskantoor schiet Hilversum te hulp Moor: gevaren aan eigen inkomenspolitiek Vlaardingse kritiek op batterijenactie VUIRRMGS DAGRERR SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Argusogen gericht op nieuw bedrijf Waalbrug Masalant gaat door op ingeslagen weg Gedienstige dief Gezin in zak en as Marskramer geplunderd SP wil vaste vergoeding afschaffen Molenfestival vervangt de Molendagen Vooral meer werklozen in Schiedam WfllRWHi VRIJDAG 3 MAART 1989 Ranste redadie: Brads Haven,,ra,, 6, S^IJCVIaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingsn. Telefoon, Cno-4343229.4352066, ,350557 -sportredad ie: 4345209. Teiafaa: PAGINA 13 Vlaardingen Theo van Amersfoort van de Bouw- en Hout bond FNV en bewindvoerder R.B.W. Friema achten het on waarschijnlijk, dat de uitstaande bouwprojecten van Van dei Waal door de nieuwe firma Waalbrug kunnen worden over genomen. Van Amersfoort ziet het oprich ten van Waalbrug door de Van der Waal-directeuren Henk van der Waal en Roelof Jan van Bruggen voorlopig als een laatste stuiptrekking van het zinkende bouwbedrijf. „Buiten de werk nemers en het werk is er niets interessants aan Van der Waal, Als men met dezelfde werkne mers in de nieuwe firma wil in zetten, krijgt men direct te ma ken met vorderingen van-, de bond". Direct nadat surséance van beta ling bij het grootste Vlaardingse bouwbedrijf werd aangevraagd, kwam het Van Amersfoort ter ore dat Van Bruggen en Van der. Waal een nieuwe besloten ven nootschap hadden opgericht. Van Amersfoort bekijkt deze ontwikkelingen voorlopig met argusogen. „Bij dit soort jongens stikt het altijd van de bv's. De schulden, die zij achterlaten Wil len zij op de gemeenschap verha len, waarna zij met een schone lei willen beginnen", aldus Van Amersfoort. Doordat de bond buiten alle ont wikkelingen bij Van der Waal wordt gehouden, heeft Van Amersfoort het personeel gead viseerd naar ander emplooi om te zien, „Tal van bouwbedrijven informeren bij mij naar perso neel van Van der Waal. Ik ver wacht, dat het gros binnen de kortste keren weer aan het werk Bewindvoerder Friema wil de surséance van betaling van Van der Waal binnen twee weken opheffen. Friema toont zich met name begaan met de werkne mers. „Wat er met de directeu ren moet gebeuren, is mijn zaak niet. Ik hoop alleen dat de uit staande werken voor het perso neel behouden blijven". Vlaardingen Welbewust heeft de gemeente Vlaardingen niet meegedaan aan de actie Kwik in 't Bakkie van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond). Weliswaar vindt de gemeente het ge-scheiden inzamelen van klein chéfnisch afval een goede zaak, maar over de AVR-aetie heeft zij zo haar twijfels. „Het was meer een strijd tussen scholen dan een actie om het mi- lieu-bewustzijn te bevorderen", aldus milieu-ambtenaar Her man Berkhout. In Schiedam en Maassluis deden scholen wel enthousiast mee aan Kwik in 't Bakkie en spraken de milieuwethouders Aad Wieg manden IzaSk van der Knaap er lovende woorden over. De win nende scholen in Schiedam en Maassluis verdienden met hun inspanningen een cheque van 5000 gulden. Die winnaars wor den op 9 maart in het zonnetje gezet door minister Ed Nïjpels. „Er wordt een hoop tamtam om gemaakt, maar de batterijen worden niet verwerkt", zegt Theo van der Werf, ambtenaar natuureducatie. „Ze worden ge-' woon in een zoutmijn opgesla gen. Dan moeten de AVR niet zeggen dat het milieu daar zo veel beter op wordt". Volgens Van der Werf, en die mening wordt gedeeld door milieuamb tenaar Herman Berkhout, heeft de AVR bij de aankondiging van de actie niet het hele verhaal verteld. „Ze zeggen: kijk eens Maasland Terwijl voor het lo pende seizoen nog twee voorstel lingen op het programma staan, is de culturele vereniging Masa lant al volop bezig met de voor bereidingen voor het nieuwe sei zoen. Masalant gaat door op de ingeslagen weg: één keer per maand een programma in Maas land en tussendoor bezoekjes aan regionale activiteiten in gro ter verband. „Die nieuwe opzet is zeker aan geslagen", meent voorzitter Jan- nie de Graaf. „We hebben in de zaal van De Pynas steeds een volle bak gehad. De enige beper king is dat er maar honderd mensen in kunnen". Vanavond is de laatste van de zes voorstellingen in Maasland. Na dit optreden van een strijkkwar tet van het Rotterdams conser vatorium volgt op 15 maart de afsluiting van het seizoen in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal, met cabaretier Youp van 'tHek. Van een kwakkelende vereni ging is Masalant uitgegroeid tot een bloeiende club met ongeveer 200 leden. En dat aantal groeit volgens Jannie de Graaf nog steeds. Masalant blijft gebruik maken van De Pynas, maar juicht de renovatie van gebouw Tavenu van harte toe. Die zaal biedt meer mogelijkheden en er is plaats voor meer toeschou wers. Vlaardingen Een man heeft woensdag op een originele ma nier geprobeerd supermarkt Bas van der Heijden te beroven. Hij .meldde zich bij de bedrijfsleider 'met de mededeling dat hij v.kwam helpen". Hij werkte tot sluitingstijd hard door maar nam bij het heengaan een bruinieren koffertje mee. Dat was eigendom van de supermarkt, evenals de inhoud: 8000 gulden. Veel ple zier zal de dief er niet van heb ben. Hij .is een bekende van de politie.. hoe milieubewust wij zijn, maar ze halen de schadelijke afval stoffen niet uit het milieu". Van der Werf en Berkhout vin den dat batterijen niet gedumpt, maar verwerkt moeten worden. „Ik weet haast zeker dat de tech nische mogelijkheden er zijn", zegt Berkhout. Directeur N. Struijk van de fir ma Battrex in Delft en lid van de stichting Batterij bevestigt, dat er „voor een aantal soorten bat terijen verwerkingsmethoden bestaan". Dan gaat het met name om de oplaadbare batterijen en zilveroxydebatterijen, die hoge concentraties zware metalen zo als cadmium en nikkel bevatten. Naar de mogelijkheden tot ver werking van die batterijen zijn door de EG gesubsidieerde on derzoeken gaande. Maar voor de gewone bruin steenbatterij en aïcalmebatterij zijn er, zegt Struijk, geen ver werkingsmethoden. „En die zul len nu juist bij zo'n scholierenac tie als van de AVR worden opge haald". Struijk heeft ook zo zijn bedenkingen bij Kwik in 't Bak kie„het winnen van een com puter was belangrijker dan de batterijen" -maar vindt elke actie om batterijen uit de vuilnis zak en zo uit de verbrandingso vens te houden een goede zaak. „Dat is een hele stap in de rich ting die wij willen". De AVR brengt de batterijen naar een zoutmijn in het West- duitse Kassei. Daar worden de batterijen opgeslagen in zoutla gen. „Bij de huidige stand van de techniek is dat de beste oplos sing", zegt AVR-woord voerder Laurens Chevalier. „Die zoutla gen worden met damwanden af gesloten en de schadelijke stof fen komen nooit in het milieu". Volgens Chevalier is de door Vlaardingen bekritiseerde actie een groot succes geworden. „De uitstoot van kwikdampen bij de AVR is met de helft terugge bracht. Het milieu is een goede dienst bewezen". handSenfng woegenCheereS "a uiteendina bestormd door schoolkinderen uit Bergen op Zoom, die de Schiedamse burgemeester zijn Schiedam De familie Hellemink in Leiderdorp blijkt in gesprek. „Ach, Ber gen op Zoom is ons natuur lijk net een seconde voor", verzucht de denktank in het Sehiedamse stadskantoor. Maar even later is Hellemink op de radio te horen. De NCRV had de Leiderdorper, die dertig jaar geleden de 250.000e tv-kij- ker was, al vele minuten eerder gebeld volgens afspraak. Hellemink weet zich de eerste regels van een liedje van Jelle de Vries, destijds gezongen, nog uitstekend te herinneren, maar hij zegt het niet. Daar moeten de teams uit Schiedam en Ber- -gen op Zoom namelijk op een andere, meer inventieve ma nier, zien achter te komen. Ambtenaar Jules Peppelaar zoekt in de dikke Larousse. geen fijne encyclopedie, te wei nig toelichtend namelijk. Oud archivaris drs.G.van der Fetjst mist er verklaringen in. Zelf is hij gewapend met enkele boe ken over de klassieke geschie denis en de oudheid naar het stadskantoor gekomen, maar - wat heb je daaraan als het om een voorval uit 2958 gaat? Ook in zijn kalendarium komt zo'n onbenullig incidentje als een tv-jubileum niet voor. En wat heb je in zo'n geval aan de Bos atlas? „Leiderdorp. Het telefoonboek van Leiderdorp. Waar is het te lefoonboek van Leiderdorp?" roept Wim Groeneweg van de Stadsomroep Schiedam met een, als NCRV-presentator Henk Mouwe de vraag heeft gesteld over de eerste regels van het liedje, dat Jelle de Vries destijds voor de familie Hellemink uit Leiderdorp zong. Burgemeester Seheeres blijkt de telefoonboeken te hebben meegenomen naar de NCRV- studio. Maar er staan er nog een paar in de bibliotheek in de Lange Haven, waar ook ambte naren zitten mee te denken en te snuffelen. Maar al het zoe ken levert niets op. Waar moet je zulke informatie nou van daan halen? De denktank, be staande uit enkele ambtenaren en journalisten, komt niettemin een vrouw op het spoor die de geluidsband van die uitzending nog heeft. Maar die band afdraaien, dat kost veel te veel tijd. Het antwoord moet tenslotte wel binnen ze ven minuten zijn gegeven. Na zesenhalve minuut komt een bevrijdend telefoontje bin nen bij de receptie van het stadskantoor, en bode Michel van Dam springt in de lift naar de vierde etage, stormt de ka mer van de denktank binnen (ondanks het bordje 'Niet sto ren') en hij roept de gezochte zinnen van De Vries' liedje. Voorlichter Frans Thijssen belt naar de zesde, want vanaf de etage van B en W is'er een di recte lijn met Hilversum, en dan ontstaat er een papegaai - effect: Thijssen leest de eerste zin, collega Jan Langstraat her haalt deze terwijl Thijssen de tweede zin al opleest, en in Hil versum spreekt Peter'de Lange de eerste zin na in de micro foon, terwijl Langstraat de tweede zin opdreunt Het is al lemaal net op tijd. Schiedam scoort op de valreep zeven pun ten. 2n de haast is men vergeten te noteren wie die oplettende Schiedammer was, die het stadskantoor belde met de eer ste regels van dat vermaledijde liedje. Schiedam mag dan weliswaar van Bergen op Zoom winnen, de NCRV-quiz Heer en Mees ter duurt al geruime tijd en en kele gemeenten hebben wel licht dankzij zwakkere tegen standers dan Bergen op Zoommeer punten in de wacht gesleept. Schiedam be landt op de vijftiende plaats, te zamen met Delfzijl, Ede en Ne- derlek. „Niet gek", vindt de denktank, die vervolgens afdaalt naar de begane grond. Beneden ziet een lid van de welstandscom missie het opgeluchte gezel schap aan, als de denkers uit de lift stappen. „Hebben jullie al lemaal aan dat spelletje meege daan?" vraagt hij verbouwe reerd. En hij loopt hoofdschud dend Weg: „Een spelletje! Daar zijn tientallen mensen meer dan een uur mee in de weer ge weest! Moet je eens kijken wat een geldverspilling!" Onzin, vindt gemeentevoor- lichter Bas van Bochove. „Het was in onze lunchpauze". Schiedam Het ijzeren geheugen van een vol slagen onbekende en de verbluffende parate kennis van burgemees ter Reinier Seheeres hebben Schiedam giste ren de overwinning be zorgd in de radioquiz Heer en Meester. In de NCRV-studio was Sehee res zijn tegenstanders uit Bergen op Zoom telkens net iets te vlug af. De Brabantse burgemeester Pieter Zevenbergen en zijn te amleden konden op het bel- knopje drukken zoveel zij wil den, ontmoedigend vaak moes ten zij het juiste antwoord aan Seheeres overlaten. Zelfs Sehee res' eigen secondanten, oud raadslid Herman Noordegraaf en RN-joumalist Pqter de Lan ge, kwamen er in het radiospel letje nauwelijks aan te pas. Na vier vragenronden was Ber gen op Zoom al nagenoeg kans loos en stonden er zoveel punten op het scorebord, dat Schiedam ruim tot de middenmoot behoor de. De vrees voor een afgang zo als de gemeente Tilburg door maakte, die in een vorige uitzen ding slechts 12 punten wist te verzamelen, ebde weg, Opgelucht ademhalen kon het team uit de Jeneverstad pas, toen een onbekende luisteraar de denktank in het stadskantoor het antwoord bezorgde op de te- lefoonvraag. Een onmogelijke vraag. Presentator Henk Mouwe wilde weten hoe de eerste regels luidden van een liedje dat in 1958 door Jelle de Vries was ge schreven bij de verwelkoming van de 250.000e televisiekijker. „Wie was dat in vredesnaam, Jelle de Vries", fluisterde de Sehiedamse equipe nerveus. „Zouden ze dat bij de NOS mis schien weten?" v De koortsachtig telefonerende Seheeres had geen geluk en de naar Hilversum meegesleepte Nederlandse Kronieken gaven geen enkel uitsluitsel. Producer Hijlko Span wilde de bel al lui den, toen het verlossende tele foontje uit Schiedam kwam: „Wees welkom kwartmiljoenste kijker, wij reiken u ontroerd de hand". De glimlach op Zeven bergens gelaat veranderde in wanhobp. Dat de eerste burger van Krabbegat even later net juiste antwoord produceerde op een aanzienlijk makkelijker vraag, kon de eindstand niet meer in zijn voordeel keren. Schiedam zegevierde met 34 te gen 27 punten. Het verschil had nog veel groter kunnen zijn, beweerde wethou der Aad Wiegman, die als sup porter in de studio zat maar meende dat hij achter de micro foon beter op zijn plaats was ge weest. „Ik wist bijna alle ant woorden, zelfs die op de zoek vraag van de tegenpartij". Het team was met de 15e plaats op de eindranglijst aan Heer en Meester doen zo'n 80 Nederland se gemeenten mee echter dik tevreden. Alleen de Stadsom roep Schiedam is teleurgesteld. De radiomakers hadden gehoopt dat Seheeres de hoofdprijs van 10.000 gulden zou winnen. Dat geld was aan de omroep beloofd voor de aanschaf van nieuwe ap paratuur. Maassluis Tweede-Ka merlid Frans Moor (PvdA) ts als een kind zo blij, wanneer een* gemeente als Maassluis besluit iets extra's te doen voor de minima. Toch schui- Vlaardingen Een gezin aan de Dr. Wiardi Beckmansingel zit in zak en as. Gisteren brandde hun keuken volledig uit. De bewo ners waren vergeten dat er een pannetje op het vuur stond. De brandweer moest er aan te pas komen om de schade binnen de perken te houden. Die was even goed niet gering: zo'n 15.000 gul den. De bewoners waren niet verzekerd. Schiedam Bij de Marskramer aan de Mgr. Nolenslaan hebben dieven een flinke slag geslagen. Na sluitingstijd forceerden rij de winkeldeur en zochten een com plete keukeninventaris uit Ver mist worden pannensets, mag netron-ovens en enkele kleinere elektrische apparaten voor de huishouding. De schade be draagt ongeveer 3500 gulden. ien in een lokale inkomen spolitiek grote gevaren, vindt Moor. „Rijke gemeenten kunnen veel meer doen dan arme. Daardoor dreigt rechtsongelijkheid te ont staan". Hei kamerlid sprak gisteren op uitnodiging van de Maassluisse afdeling van de PvdA over de positie van de minima. De PvdA'ers wilden onder meer eens bekijken, welke mogelijk heden een gemeente heeft om de inkomenspositie van de minima te verbeteren. Fractievoorzitter Robert Punt somde er een aantal op. Naast uitkeringen uit het gemeentelijk sociaal fonds denkt Punt aan soepele schuldsaneringen en het betaalbaar houden van de ge meentelijke tarieven. „Met name voor de laagste inkomens groepen is het heel belangrijk, dat voorzieningen als het zwem bad en de bibliotheek betaalbaar blijven", vertelde Punt Ook de landelijke sociale wetge ving biedt volgens Punt tal van mogelijkheden. „Ik vind dat de gemeente de taak heeft de gren zen af te tasten. Een ruig beleid noem ik dat. Je moet dan maar op de koop toe nemen, dat de rijksoverheid zo nu en dan zegt dat je als gemeente te ver bent gegaan, Je zult in zulke gevallen hooguit de negentig procent van de uitkering, die je als gemeente vergoed krijgt, kwijtraken". Hoewel Frans Moor de inzet van lagere overheden toejuicht, kan de enige werkelijke oplossing volgens het kamerfïd van de lan delijke overheid komen. „Alleen herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen en het ver beteren van de werkgelegen heid kan de positie van ae ipmi- ma werkelijk verbeteren. Daar om wordt het tijd, dat de PvdA in de regering terugkeert", liet het kamerlid zijn dertigkoppig gehoor weten. Expliciet vermelden deed Moor het niet, maar het kamerlid liet wel doorschemeren dat ook de gemeente een belangrijke rol in de uitbreiding van de lokale werkgelegenheid kan vervul len. „De minima zijn vooral ge baat bij meer werk. Uitbreiding van de collectieve sector zou veel voor de werkgelegenheid kun nen betekenen", aldus Moor. Of Robert Punt in staat is zijn ideeen om minima verder tege moet te komen kan realiseren, moet overigens worden afge wacht. In tegenstelling tot ste den als Rotterdam en Amster- 1 dam is de PvdA-Maassluis bij het bepalen van het gemeentelijk o beleid in sterke mate afhanke- lijk van de coalitiepartners CDA en VVD, Vlaardingen De Socialistiese Partij trekt'in Vlaardingen ten strijde tegen wat de partij noemt de 'ontoelaatbare wildgroei in de vergoedingen van wethouders'. De partij doet datzelfde in de 22 andere dorpen en steden waar de partij in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. De SP heeft de telefoon- en reis kostenvergoedingen in 37 ge meenten en vier provincies met elkaar vergeleken en stuitte op 'onverklaarbare' verschillen. Volgens de socialisten worden de gemeente- en provinciewet in veel gevallen met voeten getre den, omdat vaste onkosten aan raadsleden worden uitbetaald. „Onkosten", meent het Vlaar dingse SP-gemeenteraadslid Bertie Vugts, „zijn onkosten, en die hebben geen vast karakter". In schriftelijke vragen aan het college van B en W hekelt 2ij dan ook de manier waarop in Vlaar dingen de onkostenvergoedin gen zijn geregeld. De gemeente raadsleden krijgen jaarlijks ie der 3840 gulden als vaste vergoe ding. Vugts typeert die vaste on kosten als extra inkomsten. „Hoe kunt u dit rijmen met de bezuinigingen die u doorvoert", wil zij van het college weten. Vugts roept het college dan ook op een einde te maken aan de onkostenregeling. In het SP-onderzoek zijn ook de afspraken in Schiedam en Maas sluis doorgelicht. Schiedam han teert geen vaste vergoedingen, maar Maassluis doet dat wel. Daar krijgen de raadsleden jaar lijks een telefoonvergoeding van 816 gulden. Als kwistigste gemeente is Zoe- termeer uit het onderzoek naar voren gekomen. Daar krijgen de raadsleden 7200 gulden aan reis kosten. De SP-fractie in die stad heeft de minister van binnen landse zaken inmiddels ge vraagd gebruik te maken van zijn vernietigingsrecht, omdat de regeling niet strookt met de gemeentewet. Frans Moor, uiterst links, pleitte bij de PvdA in Maassluis voor meer werkgelegenheid in de collectieve s tor. Schiedam Een andere ver pakking en een vernieuwde in houd. Met die aan de reclamewe reld ontleende tekst, komt de werkgroep Sehiedamse Molen dagen met de eerste informatie naar buiten over de jaarlijkse feesten. Zaterdag 20 mei viert de werkgroep het eerste lustrum. Om de vernieuwing meteen ex tra cachet te geven, is de naam van het evenement omgedoopt in het Schiedams Molen festival. De organiserende werkgroep wil alle festiviteiten beter dan tijdens voorgaande edities rond de vier (bijna vijf) Sehiedamse molens groeperen De bedoeling is dat er een nog aantrekkelijker molenroute ont staat. Uit ervaringen uit het ver leden hebben de organisatoren geleerd, dat het beter is alle festi viteiten op één dag te houden. In 1985, toen in het kader van het 200-iarig bestaan van molen De Vrijheid de eerste molendag werden gehouden, waren de ac tiviteiten nog over verschillende weken uitgesmeerd. „Die for mule kwam de publieke belang stelling niet ten goede", oordelen de organisatoren achteraf. Van de in totaal vijftien pro gramma-onderdelen. vallen twee nieuwe evenementen op. Dat zijn een reusactige molen maaltijd waaraan enkele hon derden mensen kunnen deelne men en' een Molenruilbeurs waarbij verzamelaars molen spullen kunnen verhandelen of ruilen. De nadruk komt dit jaar op het culturele aspect te liggen. Het voorlopige programma vermeldt veel optredens van muziekkorp sen, straatartiesten, toneelvere nigingen en koren. Enkele be proefde programma-onderdelen blijven gehandhaafd zoals de openstelling van drie distilleer derijen, een originele visafslag, de openstelling van de molens en een demonstratie oude ambach ten. Schiedam/Vlaardingen/Maass luis—De werkloosheid in de re gio Nieuwe Waterweg-Noord is begin dit jaar met 7d toegeno men. Eind januari stonden bij het arbeidsbureau 9171 mensen als werkloos te boek. Met uitzon dering van Vlaardingen, waar het aantal werklozen met 46 af nam, en Maasland (min vijf) viel de balans in alle andere gemeen- tén negatief uit. Op het arbeidsbureau is men er inmiddels aan gewend, dat Schiedam de kroon spant Vrij wel elke maand scoort de jene verstad het slechtst in de statis tieken. Dit keer steeg de werk loosheid met 57. Een opvallend forse toename (38) werd ook voor Maassluis genoteerd. De term werkloosheidscijfer is overigens door het arbeidsbu reau uit het jargon geschrapt eij vervangen door bemiddelings- bestand zonder baan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1