Delfland besmeurd met vervuild slib Financiële strop dreigt in Spaland 'Rossini' valt flauw bij concert van Harpe Davids Schanseiland staakt verzet Stadsgehoorzaal speelt hoofdrol in spektakel Maassluis wil naar radicaal verkeersbeleid Paardenmarkt wordt derde stadsevenement ©©Koster VLAARDINGS DAGBLAD SGHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Achterkant van toneel is óók toneel Boze moeders protesteren op Broersvest Dode man in haven Jongeren beroofd Barkeeper ontkomt aan overval Bouw bereikt hoogste punt Geuzenpenning voor stichting Februari 1941 MAANDAG 6 MAART 2989 PAGINA 9 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557- Sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Passagiers in bus 125 van de Westnederland wre ven zich zaterdagavond ongelo vig de ogen uit. Bij het passeren van de Stadsgehoorzaal zagen zij op het balkon in de stromende regen twee witte gedaanten een tragedie opvoeren. Bij het licht van schijnwerpers plantte de een de ander een dolk in het hart. Het fijne zullen de busreizigers er nooit van weten. Alleen de toeschouwers, die erin slaagden een van de 306 kaartjes voor Spettacolo Straordinario te be machtigen, doorgrondden de diepere betekenis van dit bloed stollende schouwspel. Aan de gevel van de Stadsge hoorzaal hangen sinds jaar en dag beeldhouwwerken die het Griekse drama, de oorsprong van het toneel, symboliseren. Die beelden zijn zo ingeburgerd dat niemand ze nog opmerkt. Za terdag werden ze letterlijk voor het voetlicht gehaald. Net als het souffleurshok, de kleedkamers, de garderobe, de kroonluchters en al die andere attributen die een theater onderscheiden van een weeshuis, een zwembad of een politiebureau. Hoofdrol De voor sloop voorgedragen Stadsgehoorzaal speelde voor één keer zelf de hoofdrol in een theaterstuk. Want, zeggen Kees Lesuis en Annet Braad, 'schrij vers' van Spettacolo Straordina rio, een gebouw als de Stadsge hoorzaal heeft een rijke geschie denis en een eigen geheugen; van alle stukken die er ooit wer den opgevoerd is iets blijven hangen. Het theater is gaande weg zelf theater géwordén. Die opvatting leidde tot een een malige, buitengewone voorstel ling, waarbij het publiek door de ingewanden van de Stadsge hoorzaal en de Harmonie werd geleid, op zoek naar de 'achter kant' van het toneel. En die ach terkant bleek zeer theaterge- niek. In wezen, zo stelde het pu bliek vast, is er geen verschil tus sen twee werksters die al kweb belend de kroonluchter poetsen en een beroepsacteur die onder dezelfde kroonluchter Macbeth zijn dood aanzegt. De excursie maakte ook duide lijk dat de grens tussen theater en 'werkelijkheid' ophoudt bij het doek dat het toneel scheidt van de zaal. In de kleedkamers was het publiek er getuige van hoe het beroemde balletduo Eb- belaar en Radius ruziede over de vraag wie die avond de spruitjes zou opzetten, in de benauwde kelders moesten de toeschou wers zich langs een enorme voorraad toiletpapier wringen. Dolen Giechelend en struikelend dool den de bezoekers, onder wie cul- tuurminnende coryfeeen als het burgemeestersechtpaar Van Lier, wethouder Arij Maarieveld en raadslid Jan van Hemert, door de vochtige krochten, met zaklantaarns bijgelicht door bi zar uitgedoste gidsen. In het halfduister was alles even grap pig en vermakelijk: hooguit werd even gehuiverd, toen twee zwervers de groep in het toilet afgedankte jassen uit de Leger des Heils-snop aanreikten. Er alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Surg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 Schiedam Secretaris Lam mert van Wagtendonk van be- won ersvereniging Schiedam- Centrum kondigt voor mor genochtend een optocht aan van boze moeders op de Broersvest „Wij gaan naar het stadskantoor om daar eens uit de doeken te doen, wat wij vinden van de onvei ligheid op de Broersvest voor overstekende kinderen", al dus Van Wagtendonk. Be moeders gaan op pad, zo dra de kinderen naar school zijn gebracht Dat de Broers vest een drukke straat is, be grijpen zij goed. Maar de situ atie zou veel overzichtelijker kunnen zijn, meent Centrum. stond een wandelingetje door de regen op het programma. „Niet 2euren, luizen zijn luizen", maande een vagebond, en die komische tekst hielp de aarze laars vlot over de drempel. Het publiek was opmerkelijk mak en gehoorzaam. Zelfs de af titeling in het filmzaaltje, waar volstrekt onleesbare dia's met de namen van alle medewerken den werden vertoond, zat ieder een geduldig uit. Terwijl dat on derdeel toch compleet overbodig was: de 107 namen stonden ook al in het programmaboekje. De enige kritische opmerking na af loop was die van een toeschou wer, die Stadsgehoorzaal-ont werper Van Ravensteijn ver vloekte. „Wat een klote-archi tect, geen mens kan in die smalle gangetjes fatsoenlijk uit de voe ten". Theaterglds Han van der Horst stuit in de toiletten van de Stadsge hoorzaal op twee zwervers die de jassen bewaken: 'Luizen zijn luizen'. Midden-Delfland Het hoogheemraadschap van Delfland zit opgezadeld met duizenden kubieke meters verontreinigde baggerspecie, die nu nog op de bodem van sloten en vaarten ligt. Ondanks de baggerplieht heeft het waterschap sommige wate ren al geruime tijd niet meer uit gegraven, omdat het geen raad weet met de modder. Vervuilde blubber mag niet zomaar op de kant worden gestort. Lokaties zijn er niet om de specie op te slaan. Deze situatie kan op den duur gevolgen hebben voor de water huishouding. Het regelmatig uit baggeren van kanalen, sloten en vaarten is van belang voor de pleziervaart en de watercapaci teit voor het polder/boezemsys teem. Vorige week werd bekend dat de meeste waterbodems ïn de provincie matig tot ernstig zijn verontreinigd. Dat bleek uit een onderzoek van de provincie in samenwerking met de water schappen in Zuid-Holland. De modder is veelal vervuild met zogenaamde PAK's, polycycli sche aromatische koolwaterstof fen. Dat zijn verbindingen, die voortkomen uit de verbranding van aardolieprodukten, zoals benzine. De onderzoekers ver wachtten dat de bodems van de sloten in hel gebied vol zouden zitten met resten van bestrij dingsmiddelen, maar die wer den nauwelijks aangetroffen. Neerslag De bagger in het water in de ste den Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is niet bemonsterd, maar volgens Van der Wal van het hoogheemraadschap is de modder in de singels en grachten zeker za vuil is als die in de slo ten en vaarten. Ook de bodem van de Schie viel buiten het on derzoek. De bagger van het water in en langs bebouwing en drukke ver keerswegen bleek hei vuilst. Voorzichtig concluderen de on derzoekers dat de verontreini ging eerder een gevolg is van de neerslag van luchtverontreini ging dan van lozingen op het op pervlaktewater. Voor de berging van vervuild slib uit de Rotterdamse haven zijn inmiddels stortplaatsen bij de Maasvlakte ingericht. Maar voor slib elders uit de provincie is nauwelijks plaats. ,,Een beetje een vreemde situa tie. Er is geen wet, die verbiedt de vervuilde bagger gewoon in het water te laten liggen. Zodra het wordt opgebaggerd, ben je echter aan allerlei maatregelen gebonden, terwijl dat slib op de walkant misschien veel minder kwaad kan", zegt Van der Wal. Vraag Volgens de norm moet tot het jaar 2000 acht a negen miljoen kubieke meter slib worden ge controleerd, verwerkt en ge stort, Dat komt neer op een be drag van ruwweg vijfhonderd miljoen gulden. De vraag is wie dat gaat betalen. Van der Wal; „Wij houden ons aan het principe: de vervuiler betaalt. In dit geval is dat de ge meenschap als geheel. Dus moet die ook voor de kosten opdraai en. Wij zullen ons er in elk geval sterk voor maken, dat het niet wordt betaald uit de heffingen van onze ingelanden. Het is niet reeel om mensen voor de kosten van een probleem op te laten draaien, waaraan ze part noch deel hebben gehad". Schiedam Doordat de defini tieve koopactes nog steeds niet kunnen worden getekend, dreigt een deel van de toekom stige bewoners van Spaland met een forse financiële strop te wor den opgezadeld.^ Van een aantal bewoners ver loopt binnenkort de bij de koop afgesloten hypotheekofferte, waardoor de huizenkopers op een nieuwe hypotheek met een hogere rente zijn aangewezen. In de negen maanden, die ver streken zijn sinds de eerste wo ningen in Spaland zijn verkocht, is de rentevoet met 0,6 procent gestegen. Kopers van een wo ning van 150.000 gulden kun nen, uitgaande van een vast ren tebedrag voor een periode van 15 jaar, warden geconfronteerd met een extra kostenpost van rond de 10.000 gulden. Adjunct-directeur Frans Griffi oen van gemeentewerken Schie dam realiseert zich dat bewoners met deze kostenstijging te ma ken kunnen krijgen. De proble men zijn een direct gevolg van het uitblijven van de lokatiesub- sidie. Deze subsidie, die nodig is om de inrichting van bet gebied te kunnen financieren, is in weerwil van alle verwachtingen nog steeds niet afgegeven. Lekker Potentiele kopers van de wonin gen werden in september van het vorige jaar al lekker ge maakt met de aankondiging, dat de eerste paal ruim voor de jaar wisseling de grond in zou gaan. Griffioen realiseert zich, dat de toekomstige bewoners zeer on geduldig beginnen te worden. „Ik wil echter benadrukken dat de problemen een kwestie van overmacht zijn, In het najaar vielen de problemen met de sub sidies absoluut niet te voorzien. Zo'n geschiedenis als nu hebben wij in het verleden nooit meege maakt". Een woordvoerster van Proper bv, een Rotterdamse verkoop maatschappij die in juli 1988 be gonnen is met de verkoop van 48 vrije-sector woningen: „Tegen ongeduldige kopers hebben wij gezegd dat zij eventueel van de definitieve koop af kunnen zien. Mensen die beweren, dat de bouw van de woningen veel tc lang op zich laat wachten, kan ik alleen maar gelijk geven". Bekend De financiële problemen, die kunnen ontstaan door de stijgen de rente, zijn de woordvoerster bekend. „Maar ze gelden niet voor de kopers in ons project. Als ontwikkelingsmaatschappij hebben wij bemiddeld voor een collectieve hypotheekaanvraag. Tot nu toe hebben wij de banken kunnen bewegen het doorbere kenen van de rentestijging op te schorten. Dat kopers van andere projecten wel met de rentestij ging worden geconfronteerd, is zeker niet uitgesloten". Volgens Griffioen heeft het mi nisterie van volkshuisvesting te lefonisch laten weten, dat de toe stemming vóór het einde van de maand beschikbaar is. „Zolang de subsidie nog niet binnen is, houd ik echter nog een slag om de arm", aldus Griffioen. De majorettes van Harpe Da vids leverden een belangrijke bij drage aan het geslaagde concert in de Passage. Schiedam In een vol Pas sagetheater presenteerde vrijdagavond de christelijke muziekvereniging Harpe Da vids het traditionele jaarcon cert. Dat de inspanningen van de jongste minirette tot de oudste blazer werden ge waardeerd, bleek na afloop uit het daverende applaus. „Het was grandioos, al vond ik de muziek wel een beetje hard", aldus een al wat oude re bezoekster. Het harmonieorkest kreeg met de komische act Rossini's ver jaardagsfeestje de zaal flink aan het lachen. De componist Rossini was zogenaamd 150 jaar gewor den en wilde daarom dit num mer zelf dirigeren. Maar hij had 65 jaar geleden voor het laatst een orkest geleid. Halverwege een nummer besloot de hoogbe jaarde even te stoppen, voor een biertje en een boterham. Nadat de jarige met veel moeite het laatste nummer had gedirigeerd, viel hij flauw. Orkesten publiek schreeuwden 'we want more', maar de oude Rossini werd door verpleegsters op een brancard afgevoerd. Aansluitend traden de tamboers, de leerling-minïrettes en de drumfanfare op. De minirettes en majorettes, meisjes van vijf tot vijftien jaar, dansten op mu ziek van de musical Cats. Daarbij verloor menig meisje haar glim mende slok, want dansen in een kattepak met een lange staart, waar je over struikelt, is niet ge makkelijk. Het mocht de pret niet drukken, aan het eind van hun kleurrijke show kregen de 'katten' een oorverdovend ap plaus. De kweekvijver van de harmo nie, het B-orkest, speelde frag menten uit 'Four Seasons' en 'La Bamba'. De verschillende groe pen instrumenten van het har monieorkest, de fluiten, saxen, baritons, trompetten, klarinet ten en drums, waren om de beurt te horen in een solo. Nanda Gel derblom, presentatrice van de avond, hield voor elk nummer een inleidend praatje. „Wat is een orkest zonder slagwerk? Juist, zoiets als een eitje zonder zout". In Don't mock baroque bewezen de baritons, ondersteund door een stevig ritme, dat barokmu ziek uit de tijd van Bach niet saai hoeft te zijn. Tot slot traden alle 130 leden van Harpe Davids on der leiding van Cees Kamer te gelijk op. Het harmonieorkest is op 18 maart, samen met de poli- tie-muziekvereniging Herman dad, te beluisteren in de Doelen in Rotterdam. Vlaardingen Uit het water van de Koningin Wilhelminaha- ven is vanmorgen het lijk opge haald van een onbekende man. Volgens de politie, die het li chaam voor een lijkschouwing overbracht naar Rotterdam, heeft de dode vermoedelijk ver scheidene weken In het water gelegen. Over de identiteit is nog niets bekend. Het stoffelijk overschot werd rond zes uur gevonden door een werknemer van de havensleep dienst. De politie vermoedt dat de dode niet Is verdronken in Vlaardingen, maar via de Nieu we Waterweg in de haven te recht is gekomen. SchiedamTwee mannen heb ben zaterdagavond op het Broersveld een 17- en een 19-ja- rige Schiedammer van hun geld beroofd. De jongemannen wer den door het duo met een mes bedreigd en moesten hun porte monnee met daarin 60 gulden inleveren. De hevig geschrok ken jongeren konden de politie later slechts vertellen, dat het ging om twee mannen met een donkere huidskleur van wie één een baseballpet op had. Maassluis/ Vlaardingen In haar verkeersbeleid gaat de gemeente Maassluis meer re kening houden met het mi lieu. Uitgangspunt is dat het aantal auto's moet verminde ren en het openbaar vervoer moet worden verbeterd. Bij acties als tegen de Blanken- burgtun nel ziet Maassluis voort aan af van de tactiek van 'age ren'. Pleiten voor milieuvrien delijke alternatieven lijkt de ge meente veel zinvoller. De commissie voor verkeer en milieu kwam na lezing van het rapport Zorgen voor Morgen tot de conclusie, dat het roer om moet. De regering somt in dat rapport de gevaren op die de na tuur bedreigen, onder meer als gevolg van het autoverkeer. Maassluis kiest daarmee de zijde van de gemeente Schiedam. On langs het de Schiedamse wet houder Chris Zijdeveld minister Smit-Kroes (verkeer en water staat) weten de aanleg van rijks weg 19 te veroordelen gezien de nadelige gevolgen voor het mi lieu. Zijdeveld redeneerde dat een tram verbinding zowel mi lieuvriendelijker als goedkoper was. De gemeente Maassluis wil Zijdeveld een sympathiebetui ging sturen. Ook de gemeente Vlaardingen heeft in een fax aan de leden van de Tweede Kamer gepleit voor een structurele verbetering van het openbaar vervoer. Een on derzoek naar verbinding van het rail vervoernet in de regio Den Haag/Delft met dat van de regio Rotterdam/Schiedam/Vlaar dingen lijkt de gemeente gewet tigd. „Slechts op deze wijze kan worden voorkomen dat steeds maar weer nieuwe rijkswegen moeten worden aangelegd", schrijft Vlaardingen, dat overi gens haar verzet tegen rijksweg 19 heeft opgegeven. De gemeen te heeft er bij de Kamer op aan gedrongen, dat er alles aan zal worden gedaan om de overlast van de nieuwe snelweg tot een minimum te beperken. Vlaardingen De barkeeper van koffiehuis The Buil aan de Vettenoordsekade is zondag morgen vroeg ternauwernood ontkomen aan een beroving. De man werd rond vier uur bij het verlaten van het koffiehuis vast gepakt door twee gemaskerde mannen. Zij probeerden hem te verdoven door een in een vloei stof gedrenkte doek voor zijn ge zicht te houden. De barkeeper verzette zich zo heftig, dat de overvallers het hazepad kozen. De politie is er nog niet in ge slaagd de daders op het spoor te komen. Schiedam De paardenmarkt wordt het derde jaarlijks te rugkerende evenement in Schiedam. De grote belangstelling voor de aflevering 1988, de eerste sinds 40 jaar, heeft de orga nisatie doen besluiten het gebeuren dezelfde status te geven als het Molenfestival en de Brandersfeesten. De beestenmarkt vorig jaar bracht ondanks het koude weer behoorlijk wat publiek op de been. De verkoop van paarden, die bij handslag van eigenaar wisselden, trok het meeste be kijks, maar ook een ritje met de paardetram lag bij de jeugd goed in de markt. Aan de formule voor de paardenmarkt van 1989, te houden op paaszaterdag 25 maan, is weinig gesleuteld. Om zoveel mo gelijk handelaren te trekken wordt een aanvoerpremie uitge loofd en evenals vorigjaar trekken er versierde rijtuigen door de stad. Verder wordt het centrum opgetuigd met braderiek- ramen. Nieuw in het programma, wederom opgesteld door de ■winkeliersvereniging Hoogstraat en paardenkenner Plet Hoepel uit Rotterdam, is het optreden van een orkest te paard. Andere attracties zijn een show van de Spalandruiters en een optreden van de Amazing Stroopwafels. De paardenhandel begint 's morgens om negen uur op de Grote Markt en duurt tot circa één uur. De andere attracties zijn rond vier uur afgelopen. Maassluis De bewoners van het Schanseiland in Maassluis hebben zich bij de feiten neerge legd. Eind november nog kalk ten zij leuzen langs de haven om de binnenvarende Sint Nicolaas attent te maken op het onrecht dat hen werd aangedaan. Vrij dag bleek dat zij hun verzet te gen de bouw van 42 huizen op het eiland voorgoed hebben op gegeven. „Je doet er toch niks te gen", klonk het uit de mond van de gedesillusioneerde actievoer ders. Een van de tegenstanders van het bouwplan is inmiddels ver huisd. De hoogbouw op het voor malige fabrieksterrein De Ploeg narr* het laatste streepje licht weg in zijn toch al donkere huis. „Je zal zoiets maar voor je deur krijgen, wat zie je dan nog van de lucht? En je hebt het idee dat de buren op je bord zitten". R. Nuysink van projectontwik kelingsmaatschappij Goud zwaard vindt de kritiek op zijn woonblok onbegrijpelijk. „Ik kan me niet voorstellen dat de buren er niet blij mee zijn. Ieder een, die er een beetje kijk op heeft, zal toegeven dat het een schitterend bouwplan is". Vrijdag werd het bereiken van het hoogste punt gevierd met het traditionele pannebier en bij die gelegenheid maakte de ontwik kelaar nog eens duidelijk dat wel degelijk was geprobeerd met ie ders wensen rekening te hou den. ,Op inspraak van een aantal nieuwe bewoners zijn de funda menten van de silo's van de oude fabriek alsnog afgebroken en ook de verbreding van de An kerstraat laat zien dat we reke ning houden met alle betrokke nen', aldus Nuysink. Ook de goedlopende verkoop onge veer de helft van de woningen zou al zijn verkocht duidt er volgens Nuysink op dat het om een geslaagd project gaat. De ac tievoerders van het Schansei land (ofwel Kerkeüand) konden er geen weerwoord op leveren. Zij waren niet voor de bijeen komst uitgenodigd. „Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan", zei Nusyink verontschuldigend. Het pannebierfeestje was vol gens de projectontwikkelaar vooral bedoeld om de toekomsti ge bewoners met eigen ogen te laten zien 'hoe de artist-impres sion werkelijkheid aan het wor den is'. Kopers die in Nusyinks bewoordingen 'nog boven de markt hangen' kunnen vanaf I april een kijkje nemen in de dan gereedgekomen modelwoning. De eerste huizen kostprijs tus sen de 159.000 en 235.QQQ gulden worden begin juni opgele verd. Vlaardingen Minister drs. Jan de Koning reikt op 13 maart in de Grote Kerk in Vlaardingen de Geuzenpen ning uit aan de stichting Fe bruari 1941. De onderscheiding, in het leven geroepen door de stichting Geu zen verzet 1940-1945, werd eerder toegekend aan Amnesty International en posthuum aan koningin Wilhelmina. De pen ning zal in ontvangst worden ge nomen door voorzitter H. Rege ling van Februari 1941. De onderscheiding wordt jaar lijks uitgereikt aan een persoon of instantie, die naar de mening van de stichting Geuzenverzet heeft bijgedragen aan het verzet tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Februari 1941 krijgt de penning, omdat zij zich heelt in gespannen voor adoptie van ver- zets- en oorlogsmonumenten door scholen. „Zo worden de leerlingen 2ich meer bewust van de waarden, waarvoor in de ja ren 1940-1945 is gevochten", al dus de stichting Geuzenverzet. De stichting heeft drs. De Ko ning gevraagd de penning uit te reiken, omdat hij als enige mi nister in het bezit is van het ver- zetsherdenkingskruis. Vooraf gaand aan de plechtigheid in de Grote Kerk worden op begraaf plaats Emaus de Geuzen her dacht, die aan het begin van de oorlog door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd. Daarop volgt een stille tocht naar het Geuzenmonument op de Markt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1