Jehova's willen zaal Irene kopen Klubhuis Zuid wil duizend zonnebloemen laten bloeien Gemeenten tegen fusie in drinkwaterleiding Raad vraaj over museumbeleid Akerboom- prijs: nog geen geld SP eist klaarheid over nota Moerman-terrein HI a veris! ib niet in notulen' VLAARDINGS DAGBLAD SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Heel college doet officieel Priester uit Bacolod naar Vlaardingen Moeders gaan eerst praten Rietzeilers stelen show in Hasselt Diefstal met geweld Vrouw geschopt: handtasje weg Vara filmt in museum mmniiEG Regional redac,ie: Brede 3130 KA v,aardlngen, Te|e(0Qn:435g06e 43505S7 :sDortredaclie: ,,43?na T^,y niftJajBTa, DINSDAG 7 MAART 1939 PAGINA 13 Vlaardingen Het voltallige college van B en W (inclusief de gemeentesecretaris) verricht dinsdag 21 maart een officiële bouwhandeling. Zij geven dan rond elf uur het startsein voor de bouw van wijkwinkelcentrum De Loper in Vlaardingen-Holy. Met dat gezamenlijk optreden willen burgemeester Fred van Lier en zijn wethouders het be lang onderstrepen, dat zij hech ten aan die uitbreiding van het plaatselijk winkelbestand. Vlaardingen Morgen arri veert de Filippijnse priester Ter- rence Nueva in Vlaardingen. De geestelijke uit Bacolod, de stad waarmee Vlaardingen al sinds enkele jaren een hechte band heeft, komt naar Nederland op uitnodiging van de VLOS en de werkgroep Vastenactie Schie dam. Vlaardingen en Maassluis. Nueva blijftzes weken in Neder land. De bedoeling van zijn bezoek is .met vertegenwoordigers van •maatschappelijke groeperingen 'en uit de kerk te praten over el- kaars opvattingen en werkwijze. De VLOS gaat erva^> uit dat zijn toernee door Nederland ertoe zal bijdragen, dat de bestaande con tacten tussen Bacolod en Vlaar dingen worden verstevigd en nieuwe contacten kunnen wor den gelegd. •Vlaardingen Een 'definitief besluit over het instellen van een Vlaardingse cultuurprijs is nog niet genomen, maar mocht de gemeente er geld voor over heb- ben, dan weet de Culturele Raad wel een leuke naam: de Aker boom-prijs. Over die naam is heel wat afge- discussieerd. Gekozen werd ten slotte voor de akerboom, omdat die het symbool was van de ge lijknamige-Vlaardingse Rederij kerskamer. Een afbeelding van het boompje is te zien op een van de blazoenen van de Rederijkers in de hal van het Vlaardingse stadhuis. Het dichtende en to- neelschrijvende gezelschap uit de zeventiende eeuw wisselde deze blazoenen uit met Rederij kers uit andere steden tijdens zo genaamde landjuwelen. De Vlaardingse amateur-histori cus P.W. Assenberg heeft veel tijd gestoken in het achterhalen van de geschiedenis van het akerboom-blazoen. Maar of een beeldhouwer ooit opdracht krijgt het oude symbool plastisch vorm te geven, zodat het kan worden uitgereikt aan Vlaardin- gers die zich voor de (plaatselij ke) cultuur verdienstelijk heb ben gemaakt, moet worden afge wacht. Aan de prijs hangt name lijk een prijskaartje van 2500 a 300Q gulden. Op dat bedrag wor den de aanmaakkosten van het beeldje geschat. Niet duidelijk is of de gemeente Vlaardingen wel bereid is jaarlijks zoveel geld te steken in de aanmoediging van culturele initiatieven. Het voor stel ligt momenteel bij de afde- - ling financien op het stadhuis. Schiedam De Jehova's Ge tuigen in Schiedam zijn van plan zalencentrum Irene aan de Nieuwe Haven over te ne men. De onderhandelingen met eigenaar Rob Lutz lopen al geruime tijd. Als beide par tijen tot overeenstemming komen, houdt het zalencen trum in oktober dit jaar op te bestaan. Irene wordt dan de nieuwe Koninkrijkszaal van de Jehova's. De overnameplannen worden bevestigd door de secretaris van de Gemeente Jehova's Getuigen in Schiedam, G. Koopman. De overdracht kan volgens Koop man niet eerder geschieden dan oktober, omdat Lutz tot die maand contracten heeft lopen met huurders. Het plan van de Jehova's om Ire ne aan te kopen houdt verband met het ruimtegebrek in de hui dige Koninkrijkszaal aan de Stad houdersiaan. Daarvan ma ken twee groepen gelovigen van elk ongeveer 100 leden gebruik, de gemeente Oud-Mathenesse en de gemeente Nieuwland. De zaal is te klein geworden voor de druk bezochte bijeenkomsten. Beide gemeenten kijken al lan ger uit naar een nieuw onderko men. De kans dat de koop van Irene doorgaat schat Koopman op „zo goed als zeker". Rob Lutz ontkent de plannen om zijn zalencentrum te verkopen niet, maar wil er voorlopig geen commentaar op geven. Hij wil pas volgende week opening van zaken geven. Over berichten dat het zakelijk de laatste tijd slecht zou gaan met de zalen verhuur haalt Lutz de schouders op. Het verlies van grote klanten als car navalsvereniging De Rietzeilers en jongerensocieteit Instuif doet Lutz af met de opmerking: „De ene huurder komt, de andere gaat. Zo gaat dat in een zalencen trum". Lutz spreekt tegen dat hij er als De Sehiedamse Jehova's Getuigen willen van zalencentrum Irene hun Koninkrijkszaai maken. Schiedam De moeders, die ij veren voor een veiliger Broers- vest, hebben diplomatiek over leg met de gemeente Schiedam verkozen boven harde actie. Zij gingen vanochtend naar het stadskantoor om enkele punten aan te dragen ter verbetering van de situatie tussen Herenpad en Korte Singelstraat en als daar niets uitkomt, zullen zij zich over verdere acties beraden. Maar de moeders schrokken er even van, toen hun handelwijze veel opschudding leek los te ma ken. Meedenkend met hun pro blemen had de bewonersverenï- ging Schiedam-Centrum de pers al ingeschakeld. Maar de moe ders wilden het, aldus woord voerster Tode, in eerste instantie wat rustiger aanpakken. zaalverhuurder mee ophoudt: „Ook straks nog kan iedere klant bij mij terecht voor een zaal. En die krijgt dan de uitste kende verzorging die hij van mij gewend is". Schiedam De banden tus sen de Belgische Jeneverstad Hasselt en Schiedam zijn zon dag nauwer aangehaald. Een zware delegatie feestvierders onder leiding van Rietzeiler- sprins Frans II en diens echt genote Catharina I stal tij dens het carnaval in Schie dams 'zusterstad' de show met het uitdelen van onver valste borrels en handenvol snoep. Hasselt, dat het carnaval tijdens de halfvasten viert, had de broe ders en zusters uit Holland een warm welkom bereid. Carna valsvereniging de Borrelmenr.e- kes stelde haar prinsenwagen gastvrij ter beschikking van de Rietzeilers, die zich staande op dat voertuig veelvuldig lieten fo tograferen door de naar Hasselt meegereisde burgemeester Rei- nier Seheeres en wethouder Aad Wiegman, Aan de optocht, die uit circa ze ventig wagens bestond en die voorafgegaan werd door een re- clamestoet van zeker twee kilo meter lengte, namen ook gast- verenigingen uit Keulen, Aken, Maastricht, Sittard en Amster dam deel. De Schiedammers werden vooral door de doorge winterde earnavalvierders uit Maastricht en Sittard aanvanke lijk met enige spot en argwaan bekeken. Maar het professionele optreden van de Rietzeilens nam al snel alle twijfels over de Schïedamse deelname weg. Da' er naar schatting 140.000 mensen langs de route stonden, was voor Frans II een „onbe schrijflijke gewaarwording". In Schiedam beloopt het aantal toe schouwers hooguit enkele dui zenden. De prins: „Leuk en jam mer tegelijk. Met dezelfde ca priolen bereik je in de ene stad een veel groter publiek dan in de andere". Frans II, in het dagelijks leven Frans van Krugten, heeft goede hoop dat het carnaval in Schie dam in 1990 weer een fors aantal 'beginners' op de been zal bren gen. Volgens Van Krugten is het niet meer dan een kwestie van tijd, of Schiedam heeft zich in het rijtje van befaamde carna valssteden geschaard. Schiedam Breng eens een zonnetje in Zuid. Met dat voornemen hebben de mede werkers van Klubhuis Zuid een campagne bedacht, die het aanzien van de wijk een feestelijker aanblik kan ge ven. Tijdens de manifestatie Bekijk t aanstaande zondag, krijgt iedere bezoeker een gratis zakje zonnebloempit ten mee. „We hopen dat zoveel mogelijk mensen die pitten in de tuin of langs de gevel planten, zodat overal in de wijk de zonnebloe men hun kop opsteken. Zoals Mao zei: laat duizend bloemen bloeien. In september gaan we kijken welke zonnebloem de hoogste is. Op de lie van die maand is de pr.jsuitreïking en die bestaat uit gratis deelname aan één van onze activiteiten", aldus André Woutersen, coördi nator van Klubhuis Zuid. De winnaar zal een ruime keus hebben, want het aantal activi teiten in het wijkcentrum aan de Dwarsstraat is sinds de opening voortdurend gestegen. „Er zit nog steeds groei in", zegt Wou tersen. Om daar een goed beeld van te geven is een andere vorm van presentatie bedacht. Klub huis Zuid heeft afgezien van een open dag aan het begin van het nieuwe seizoen. „Dat is feitelijk te laat. Deopwarmperiode is dan te kort. Veel mensen hebben even tijd nodig om te beslissen of ze ergens aan meedoen en als ze daar pas over nadenken als het seizoen al op het punt staat te be ginnen. dan zijn ze vaak te laat. Dan zijn de activiteiten al van start gegaan". Beter vond Klubhuis Zuid het om in het voorjaar een manifes tatie op te zetten. Dan is het sei zoen inmiddels gevorderd en kunnen de deelnemers aan de verschillende activiteiten- laten zien, waar zij zoal mee bezig zijn geweest. „Als bezoekers dat met eigen ogen kunnen zien, geeft dat een betere indruk dan wan neer zij zich aan een kaal tafeitje ergens voor kunnen inschrij ven", zegt André Woutersen. De coördinatie van Bekijk 't is in handen van Sonja van Katwijk en Ria Brugman (met 'zonnebloe men') en Heieen Sweep en André Woutersen. „Maar er doen veel meer mensen aan de organisatie mee", zeggen ze. „Wij plakken het alleen maar aan elkaar". De manifestatie getiteld Be kijk 't duurt niet dagenlang, maar beperkt zich tot een happe ning van drie uur zondagmid dag van één tot vier. In die korte tijd verwachten ze aan de Dwarsstraat toch minstens dui zend mensen. Ook burgemeester Schiedam/Vlaardingen- Maassluis Ondanks be zwaren van de drie gemeen- ten ten noorden van de Nïeu- we Waterweg sturen gedepu- teerde staten aan op schaal- - vergroting van de drinkwa- J tervoorziening in Zuïd-Hol- land. Als provinciale staten akkoord gaan met de voor- stellen, wordt de watervoor- ziening in de Zuid-Holland in i de toekomst verzorgd door drie bed rijven. De Waterweggemeenten heb- I ben zich lange tijd verzet tegen de schaalvergroting. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis raken hierdoor hun zelfstandige wa terleidingbedrijf kwijt In de vf- sie van gedeputeerde staten .moet de watervoorziening in de toekomst worden verzorgd door het op te richten waterleidingbe- drijf Zuid-Holland Zuid. Vlaar dingen en Schiedam houden, net als als andere plaatsen in Zuid- Holland, hun bezwaren tegen deze constructie overeind. De Waterweggemeenten blijken over het algemeen heel goed met de huidige situatie te kunnen Ie- yen. De waterwinning is boven lokaal georganiseerd, terwijl de levering aan de bewoners in elke gemeente wordt verzorgd door een eigen waterleidingbedrijf. In tegenstelling tot de voorstel len, waarin een verticale inte gratie (waterwinning en water- levering in één bedrijf) wordt nagestreefd, zijn de gemeenten voorstander van een horizontale organisatie. In deze structuur, die momenteel gemeengoed is, worden verschillende nutsvoor zieningen door één gemeentelij ke dienst aan de consument aan geboden. Zo zijn het Vlaardingse waterleiding- en energiebedrijf geïntegreerd in het GEWB, Schiedam heeft de horizontale integratie nog verder doorge voerd. Naast het bedreigde wa terleidingbedrijf opereren het gas-, elektriciteits,- reïnigings- en marktbedrijf en de centrale antenne-inrichting onder de pa raplu van de Openbare Nutsbe drijven Schiedam. Lange termijn De provincie vindt, dat er sterke argumenten bestaan om tot schaalvergroting over te gaan. Het nieuwe bedrijf, dat zich uit strekt tot het voorzieningenge- bied van de gemeenten Delft, Maassluis, Rotterdam, het West- land, Dordrecht en de Hoeksche Waard, is volgens GS beter in staat de drinkwatervoorziening op lange termijn veilig te stellen. De gemeenten vinden echter, dat zij zeer wel in staat zijn de drinkwatervoorziening op eigen kracht te regelen. Uit de inge diende bezwaren blijkt, dat nog al wat gemeenten zich zorgen maken over de democratische besluitvorming in het nieuwe waterleidingbedrijf. De aandelen van Zuid-Holland Zuid worden over de gemeenten verdeeld, waarbij het aantal aan- sluitpunien en de afzet per ge meente als uitgangspunt gaan dienen. Dat Rotterdam door deze verdeelsleutel de feitelijke zeggenschap in het bedrijf krijgt, neemt de provincie op de koop toe. De Maassluisse wethouder Izaak van der Knaap is niet gelukkig met de 'Rotterdamse annexatie'. Maar in tegenstelling tot andere gemeenten heeft Maassluis be sloten het verzet tegen de reor ganisatie op te geven. „Het is het bekende verhaal van de kleintjes, die door de grote broer worden opgegeten. In plaats van verzet aan te tekenen denk ik dat wij er als randge meenten beter aan doen onze be langen zo goed mogelijk te ver dedigen. De argumenten tegen fusie deel ik, maar onze strategie is er nu op gericht een zo goed mogelijke regeling voor het per soneel te treffen", aldus Van der Knaap. Maassluis hoopt dat de werkge legenheid via het afsluiten van dienstverleningscontracten be houden kan blijven. „De vakor ganisaties werken al aan een so ciale blauwdruk om de belangen van het personeel veilig te stel len". aldus Van der Knaap. De Vlaardingse wethouder Henk van der Linden (financien en bedrijven) vreest, dat de ge meente haar greep op de tarie ven gaat verliezen. „Doordat Rotterdam de meerderheid van de aandelen krijgt, kan men de tarieven afstemmen op de eigen wensen. Dat kan vervelende ge volgen hebben voor de consu ment". Net als zijp Sehiedamse collega Aad Wiegman vindt Van der Linden het jammer dat de plaat selijke integratie van de gas- en waterbedrijven moet worden ontmanteld. „Tot dusver had de consument één loket, waar hij voor alle nutsvoorzieningen te recht kon. Dtor de schaal ver wordt dat weer onge- Van der Linden weet nog niet, of Vlaardingen ook na de beslissing van provinciale staten aan zijn bezwaar vasthoudt „Doordat ik pas drie maanden wethouder ben, weet ik nog niet het fijne van de reorganisatie af. We zul len ons echter sterk blijven ma ken voor onze argumenten". en wethouders en de gemeente raadsleden voor cultuur zijn uit genodigd, want onlangs stelde één der raadsleden de vraag wat er toch eigenlijk precies in al die wijkcentra gebeurt. „Kunnen ze het zelf eens komen zien", zegt Woutei sen. Bekijl. 't: dan kun je op twee ma nieren lezen. De coördinatie groep van de manifestatie, die naast Woutersen bestaat uit He- leen Sweep. Sonja van Katwijk en Ria Brugman, verkiest de po sitieve uitleg: „Kom en bekijk wat wij aan het doen zijn. Je moet dus niet denken aan de toon van nou,-bekijk-*t-maar,- ik-blijf-thuis. Vandaar dal de af fiches van brillen zijn voorzien: het gaat om het bekijken". Met een geluidswagen zaterdag middag en met folders, die zater dagochtend worden uitgedeeld in de Groenelaan, zal Klubhuis Zuid nog meer propaganda ma ken voor de manifestatie. En wie zondag komt. krijgt dus zonne bloempitten mee. Kennen ze in Klubhuis Zuid het oude bijgeloof rond zonnebloe men? Nee, dat kennen ze niet. Dat bijgeloof wil, dat wie een zonnebloem plant, het daarop volgende jaar gaat verhuizen... Zou dat waar zijn, dan dreigt er dus een exodus uit Schiedam- Zuid. Is het niet waar, dan wordt de wijk er vrolijker Op. Vlaardingen De Socialistiese Partij zal desnoods een beroep doen op de wet Openbaarheid van Bestuur om een nota over het Moerman-terrein boven wa ter te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders ontkent het bestaan van dat stuk, maar SP-leider Piemi Poppe beweert het met ei gen ogen te hebben gezien. De discussie over de toekomst van het landgoed Hoogstad van de vorig jaar overleden kanker therapeut Cornelis Moerman brandde onlangs los, toen be kend werd dat de gemeente het circa veertien hectare grote ge bied had aangekocht. Een deel van de grond wordt al jaren ge bruikt door volkstuinders. Zij vrezen dat zij hun tuinen moeten opgeven, omdat de gemeente er woningen en kantoren zou wil len bouwen, Dat is volgens Poppe de inhoud van de nota Plangebied Hoog stad, die B en W op 2 juni 1988 zouden hebben vastgesteld. Bur gemeester Van Lier heeft de SP echter laten weten dat er offi cieel nog geen plannen bestaan voor het Moerman-terrein. Wel is een studie verricht naar de be bouwingsmogelijkheden van het nabijgelegen Windmill-terrein. Gemeentewerken kreeg vervol gens de opdracht te bekijken of die plannen ook pasten in „mo gelijk latere ontwikkelingen" op het landgoed van Moerman. Maar dat plan was alleen be doeld als potentie-studieliet Van Lier weten. B en W zouden er nog geen besluit over hebben genomen. Wethouder Bas Goudriaan (stadsontwikkeling) geeft weer een andere lezing over het om streden stuk. V olgens hem maakte gemeentewerken de stu die op eigen gezag en werd de nota door B en W teruggestuurd met de mededeling dat het colle ge er geen behoefte aan had. De SP wil een einde maken aan dit nietes-welles spelletje e heeft het bewuste stuk opgeëist. Schiedam Er komt binnen kort een openbaar debat over het beleid en het management van het Stedelijk Museum. Dat heeft wethouder Luub Hafkamp de gemeenteraad van Schiedam gisteren toegezegd na een verhit debat over de problemen rond de expositie Bida i Koló. Deze tentoonstelling van Antil liaanse kunst, die in december en januari landelijk de aandacht trok, werd op het nippertje gered door topambtenaar Ben Hak- kenbroek, nadat museumdirec teur Hans Paalman de organisa tie niet rond kreeg. Hakken- broek mocht als beloning een veertiendaags reisje naar de West maken. Dat kostte de ge meenschap 9000 gulden. Behalve een rel rond dat reisje ontstond politieke onenigheid, omdat de linkse partijen in de raad, D66, CPN en PSP/PPR, niet gekend waren ïn het besluit van burgemeester en wethou ders om extra geld (maximaal een ton) voor de tentoonstelling uit te trekken. Gisteren stond de bewuste be grotingswijziging op de raadsa- genda, reden voor klein links om de affaire nog eens op te rakelen. „Paniekvoetbal", noemde Ul- ferd Bruseker (CPN) de finan ciële noodsprong var. B en W, waarover VVD, PvdA en CDA wel vooraf waren geïnformeerd. Volgens de wethouders Aad Wiegman (financiën) en Luub Hafkamp (cultuur) was ér niets geheims aan die beslissing. Hele maal gebruikelijk was het mis schien niet, „maar volg je altijd de strikt formele lijnen, dan kun je de tent wel sluiten", aldus Wiegman gisteravond. Links hield het erop dat Schiedam niet in z'r. hemd wilde staan, omdat konp' eatrix voor de exposi tie uitgenodigd. Volgens Br was het geen ramp ge weest a*-* de tentoonstelling niet was door gegaan. „De koningin had het heus niet zo erg gevon den om een keer op zaterdag middag vrij te hebben". De vraag wat er precies verkeerd ging bij de organisatie, en hoe dergelijke fouten voorko men kunnen worden, vormt het centrale thema in het aangekon digde debat in de raadscommis sie voor cultuur. Gezien de trend van het vergaderen in besloten heid eiste Coby de la Rie (D66) een openbaar debat. Bruseker heeft nog een antwoord tegoed op zijn vraag, wat Hakkenbroek op de Antillen heeft uitgevoerd, behalve twee catalogi van de tentoonstelling bezorgen. Schiedam Een 28-jarige Rot terdammer is op de Hoogstraat beroofd van 1100 gulden en en kele persoonlijke bescheiden. De man werd rond acht uur door vier jongens belaagd. Ter hoogte van het Broersveld werd de Rot terdammer op de grond gesme ten, waarna één van de jongens hem met een mes bewerkte. De man, die gescheurde kleren en verwondingen aan de worste ling overhield, moest zich onder doktersbehandeling stellen. Een signalement van zijn belagers kon de Rotterdammer niet ge ven, doordat de man zijn gezicht tijdens de worsteling tegen mes steken trachtte te beschermen. ë&y Schiedam Nadat zij een schop tegen haar enkels had gekregen, is een 31-jarige Sehiedamse be roofd van haar handtas. Wande lend over het Broersveld werd de vrouw 's avonds laat van ach teren belaagd door één of meer tasjesrovers. Door de schop struikelde de vrouw, waarna de overvaller haar handtasje met kracht van haar schouder wegrukte. De vrouw mist persoonlijke be scheiden en een geldbedrag van 100gulden. Schiedam Burgemeester en wethouders van Schiedam gaan de bandopname van de gemeen teraadsvergadering van 19 de cember vorig jaar nog eens zorg vuldig beluisteren. Volgens Bart de Leede (PSP/PPR) staat op die band een opmerking van wethouder Chris Zijdeveld, die in de notu len niet is terug te vinden. Zijde veld zou tijdens de bewuste ver gadering hebben gezegd, dat bij de opspuitingen van Spalsnd geen gebruik is gemaakt van slib uit de Rotterdamse Petroleum havens. Zijdeveld zei dat volgens De Leede in een vergelijking met de Maassluisse gifwijk Steendijkpolder. Volgens De Leede was het niet de eerste keer dat een opmer king van Zijdeveld over het ha- venslib de notulen niet haalde. Oud-raadsleden als Cor van Til- borg en Herman Noordegraaf zouden zich in het verleden over hetzelfde hebben opgewonden. Dat er wel specie uit de Petro leumhavens onder de toekomsti ge woonwijk ligt, staat inmiddels onomstotelijk vast: de gegevens zijn terug te vinden in de stor tingsrapporten van de Rotter damse dienst gemeentewerken. De Leede noemt het „zeer kwa lijk" dat Zijdevelds opmerking niet in het raadsverslag is opge nomen. Schiedam Dieuwertje Blok komt morgen samen met acteur Frank Groothof naar het Stede lijk Museum in Schiedam. Er worden opnamen gemaakt voor het VARA-programma Neder land Museumland. Deze aflevering is de derde in een serie over de menselijke le vensloop en heeft als thema De Jeugd. Blok en Groothof bekij ken in het Stedelijk Museum de kleurrijke schilderijen van de Cobra-groep en laten zien hoe de kunstenaars werden beïnvloed door kindertekeningen en pri mitieve kunst. In het museum hangen ook werken van kinde ren die op hun beurt weer wer den geïnspireerd door Cobra. De opnamen beginnen rond tien uur 's ochtends. Naast het Stede lijk Museum bezoeken Blok en Groothof gemeentemuseum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het NINT-Teehnologie Museum in Amsterdam. De Sehiedamse aflevering van Ne- i derland Museumland is zondag j 19 maart vanaf kwart voor ze- ven op Nederland 1 te zier». I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1