Ziekenhuis beslist over ontslag omstreden chirurg Onvrede over overname bouwbedrijf Yan der Waal Trotse vondst langs rijksweg [TComputerette 5 li Bouwbonden: 'Nieuwe eigenaar is lijkenpikker' Angelina van Dijk blijft wie ze is Schiedam wil bestuur van GGD verkleinen Koster VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT r Inbraak Iedereen in de hoofdrol bij jubileum De Fakkel Brand in flat 22 computers-wachten op u. Neem de proef op de som. Loop binnen bij het Computer-gebruikcentrum Ook voor cursussen, desk-top publishing Wij maken u snel wegwijs Jongens spannen touw over pad Er is niets te koop in de wereld, of 't komt in de krant. Diefstal met geweld Man overleden na botsing VAN DER MOEZEL Brigadier zwaar gewond VAN DER MOEZEL john kroes hülsta studio rsf, -J □NVBHHI Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vfaardinaen Postbus 400R i-nn u V 1FOS'bUS4°°B' 3130 KA V'^irgen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 -sportredactie:4345209.Telefax: MAANDAG S3 MAART PAGINA 9 "Vlaarrïmcrpn TTot V»o_ Het ziekenhuis wil vnhmnc .Hi. Vlaardingen Het be stuur van het Holy-zie- kenhuis zal niet over één. nacht ijs gaan bij zijn be sluit, of de in opspraak geraakte orthopedisch chirurg H.K. Boejharat zijn werk mag voorzet ten. Een medische commissie heeft weliswaar een vernietigend oor deel over de chirurg geveld, maar dat betekent nog niet dat de arts zijn werk in het zieken huis meteen moet staken. Een besluit daarover wordt pas over ongeveer een maand verwacht. Het ziekenhuis wil volgens di recteur L.M. van den Akker voorkomen, dat het dezelfde ju ridische fouten begaat als inder tijd het ziekenfonds DSW ge maakt heeft. De brief, die het fonds aan de huisartsen in de re gio schreef om de beëindiging van de samenwerking met Boej harat bekend te maken, moest op last van de rechter worden herriepen. Het ziekenfonds had geen hoor en wederhoor toege past. Daarom brengt de medi sche staf van het ziekenhuis eerst advies aan het bestuur uit, waarna het bestuur tot een voor lopig oordeel komt. Dat wordt vervolgens met de betrokken arts besproken. Pas daarna wordt een definitieve beslissing genomen. Hierbij speelt volgens Van den Akker ook een tweetal brieven van Hindoestaanse culturele or ganisaties aan het ziekenfonds en aan prof. Van der Linden een rol. Prof. Van der Linden is voorzit ter van de commissie, die het voor Boejharat belastende rap port heeft opgesteld. Deze brie ven werden als bedreigend erva ren, De geadresseerden werden gewaarschuwd geen maatrege len tegen Boejharat te nemen. Volgens de politie is er in juridi sche zin echter geen sprake van dreigbrieven. De verwijten in het rapport van de commissie-Van der Linden komen erop neer, dat patiënten voor betrekkelijk geringe afwij kingen soms ingrijpende opera ties moesten ondergaan. „Het operatiebeleid bij patiënten met een ernstige slijtage aan het kniegewricht wordt mede be paald door financiële motieven, waardoor patiënten in twee tem pi geopereerd worden, met alle nadelen vandien", aldus het rap port. Het abnormaal hoge aantal knie operaties was indertijd voor het ziekenfonds aanleiding een on derzoek in te stellen, waarbij alle patiënten van de arts uit 1986 werden opgeroepen om te wor den onderzocht door een onaf hankelijk orthopedisch chirurg. Daaruit kwam ondermeer naar voren, dat op meer dan inciden tele schaal mensen werden geo pereerd, die voorheen vrij van symptomen waren. Bovendien kwam vast te staan dat een aan tal patiënten 'half' was geope reerd en zeker niet zo uitgebreid, als door de arts was opgegeven. Bij het declareren van operaties zijn volgens het rapport „ver wijtbare fouten" gemaakt. Zo werden operaties, waarbij de stand van de grote teen werd ge corrigeerd, opzettelijk opge voerd als voetversmallende ope raties. Ook de medewerkers van de operatie-afdeling van het Holy- ziekenhuis hebben geen goed woord over voor de manier, waarop Boejharat functioneert, Uit het rapport: „Hij heeft een ruwe manier van opereren, zon der eerbied voor de weefsels, en door zijn brute gedrag worden bij knie-opex cries structuren ka pot gemaakt die daarvóór nog in tact waren. Bij het begin van de operatie weet hij soms nog niet wat voor operatie hij gaat uitvoeren, Hij staat voortdurend onder stress, gebruikt tegen zijn medewerkers beledigende en seksistische taal. Als er tijdens operaties problemen ontstaan, krijgen altijd anderen de schuld". Boejharat heeft de beschuldigin gen tot nu toe steeds weerlegd door te stellen dat zijn operatie- methoden veel geavanceerder zijn dan die van zijn collega's. Er zou afgunst in het spel zijn, om dat hij jaarlijks twee keer zoveel patiënten behandelt dan andere orthopedisch chirurgen en om dat hij daar financieel wel bij vaart, Boejharat zegt dat er een lai.ge wachtlijst is en dat de overgrote meerderheid van zijn patiënten zeer tevreden is met ae behandeling. Een inwoner van Spijkenisse bevestigde dat vorig jaar door een actiecom,%é op te richten, dat sypathiebetui- gingen voor Boejharat inzamel de. Hij kreeg daarop in korte tijd 1700 positieve reacties. De kos ten, die het comité maakte, wer den door Boejharat betaald. ^Zieook pagina 10. AmsterdamNa de uitslag van drie provincies weet Angelina van Dijk al, dat ze Nederland op 6 mei niet zal vertegenwoordi gen tijdens het Eurovisie-song- festival in het Zwitserse Lausan ne. Met geen spoor van teleurstel ling zegt ze: „Eigenlijk zijn er geen winnaars of verliezers. Ie dereen heeft gewoon zijn best gedaan en in feite ging het er al leen maar om wat het bestje lied je zou zijn". Dat Justine Pelmelay bijna una niem werd verkozen, verbaasde haar absoluut niet: „Justine zingt al heel lang en vanavond was ze heel erg goed. Ik gun het haar van harte "Vrijdagavond dongen dertien beginnende artiesten in de Am sterdamse RAI naar de eer om Nederland tijdens het Eurovisie songfestival te mogen vertegen woordigen. Eén van die dertien was de 18-jarige Angelina van Dijk uit Vlaardingen. Als achtste kandidate betrad zij in een prachtige showjurk het podium met een liedje over het milieu. „Kijk eens om je heen", luidde haar boodschap. Niemands hoofd echter bleek daar tijdens het nationaal songfestival naar te staan. Op uitnodiging van pre sentatrice Linda de Mol zingt Justine, op van de zenuwen, nogmaals haar winnende liedje: 'Blijf zoals je bent'. Angelina heeft geen aansporin gen meer nodig om te blijven zo als zij is. „Justine weet dat ze vanaf dit moment geleefd zal worden. Zo gaat dat nu eenmaal. Ik kan gewoon weer verder werken en er ïs niemand die me zal opjagen". Om drie uur in de nacht komt Angelina weer thuis, maar vijf uur later staat ze alweer klaar om naar haar Hilversumse showschool te gaan. Veel van Angelina's klasgenoten waren vrijdag mededingers. „Juist in Angelina van Dijk: geen invloed op mijn carrière. deze dingen komt het op zelfdis cipline aan. Ik denk dat het niet druk zal zijn op school. Maar ik wil geen les missen". Als ze elf uur later uit school komt, moet ze zich weer haasten voor een optreden bij Rita Young. Angelina: „Ik heb het van tevoren gezegd, het songfes tival mag geen invloed hebben op de ontwikkeling van mijn carrière. Ik blijf gewoon hard werken om een goede zangeres te worden". Vlaardingen De bouwbonden FNV en CNV dis tantiëren zich nadrukkelijk van de suggestie, dat zij medewerking hebben verleend aan de overname van het Vlaardingse bouwbedrijf Van der Waal. De nieuwe eigenaar, Aan de Stegge Verenigde Bouw bedrijven uit Twello, wordt door de bonden als een 'lijkenpikker' gekarakteriseerd. Verleden week wekte Aan de Stegge de indruk, dat de overna me van Van der Waal mogelijk is geworden door medewerking van de werknemersorganisaties. In het vakblad voor de bouwwe reld Cobouw geven vakbond- vertegenwoordigers een geheel andere visie. Districtsbestuurder Theo van Amersfoort en zijn CNV-coIlega P. Ermerins be schouwen de opmerkingen van Aan de Stegge als de grootst mo gelijke onzin. „Het enige dat wij hebben gezegd, is dat we de laat ste zuuen zijn. om het creeren van werkgelegenheid tegen te houden. Medewerking moeten ze ons niet in de schoenen schui ven". FNV en CNV hebben ernstige bedenkingen over de construe- Maassluis Inbraken in wonin gen en bedrijven zijn ook in Maassluis bijna dagelijks in het dagrapport van de politie terug te vinden. Het gemeentehuis is een minder gewild object voor inbrekers. Afgelopen weekend werd van die regel afgeweken. Inbrekers verschaften zich toegang tot één van de afdelin gen van het gemeentehuis. Zij braken een brandvrije kast open. Wat precies is ontvreemd, kon de politie vanmorgen nog niet zeggen. tie, die de bouwonderneming uit Twello heeft getroffen. De vak bonden vinden het onverteer baar dat Aan de Stegge wel voor een 'prikkie' het bedrijf over neemt, terwijl het bedrijf sluip wegen zoekt om de schuldenlast op de gemeenschap af te schui ven. Nadat de surséance van betaling twee weken geleden werd uitge sproken, nam Aan de Stegge contact op met curator mr, R.P.W. Frima over overname. Afgesproken werd, dat Aan de Stegge voor tien miljoen gulden eigenaar werd van ae kapitaal goederen, behuizing en de uit staande bouwopdrachten van Van der Waal. De naam Van der Waal werd de£r-Aan de Stegge ook overge nomen, maar de activa werden wel ondergebracht in een nieu we onderneming: Van der Waal vennootschap onder firma. Vol gens CNV-bestuurder P. Erme rins laat Aan de Stegge via deze constructie de bedrijfsvereni ging voor de achterstallige lonen en premies opdraaien, terwijl de firma zelf met een schone lei mag beginnen. „Ik heb grote moeite met het feit, dat de ge meenschap enkele miljoenen aan openstaande vorderingen moet betalen, terwijl Aan de Stegge mooi weer speelt". De directie van Van der Waal was niet voor commentaar be reikbaar. Van KooiJ bij de plek waar hij hel 'eerste' kievitsei zondagmor gen vond. Maassluis Een woning in een flatgebouw aan de Burgemeester Weslingstraat is zaterdagnacht vrijwel volledig uitgebrand. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor. De brand ontstond, door dat de bewoner vergeten was het vuur onder een frituurpan uit te draaien. Vlaardingen De andere kleur van het logo is symbolisch voor de ommekeer bij de nu precies veertigjarige toneelvereniging De Fakkel. De vuurrode kleur van de fakkel, die de link met de linkse poliek aangeeft, is sinds dit jaar vervangen dooreen neu trale gele tint. De Fakkel, ooit ontstaan uit een plaatselijke af deling van de VARA, is niet lan ger exclusief verbonden aan één specifieke politieke kleur. „Als vereniging", vindt be stuurslid Roel Isendoorn, „is het niet goed om met een politieke groepering vereenzelvigd te worden. De Fakkel is heel lang rood geweest, maar daar is zij overheen gegroeid. Hetgeen niet wil zeggen dat wij geen geënga geerd toneel meer spelen. Vorig jaar hadden wij bijvoorbeeld 'Jan Rap en z'n maat' op het pro gramma staan". Voor de jubileum voorstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, die zaterdag in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal werd voorgedragen, viel de keu ze op het stuk De knecht van twee meesters' van de Italiaanse schrijver Carlo Goidoni. Deze commedia delT arte uit de acht tiende eeuw was door regisseur Fred Vaassen als acteur ver bonden aan het RO-theaterin een eigentijds jasie gestoken. Geen maatschappijkritisch stuk dus, maar een kluchtige kome die, met de charmes die het ama teurtoneel met zich meebrengt Criterium bij de keuze was dat, juist omdat het hier om een spe ciale gelegenheid ging, aan geen enkel lid van de vereniging een onbeduidende rol zou worden gegeven. Omgeveer driehonderd mensen bezochten de jubileum voorstel ling. „Te weinig", vond Isen doorn, „ik vind dat dit stuk veel meer publiek verdient Dit is be ter dan lachen voor de buis. Maar dit weerspiegelt de ten dens in het amateurtoneel. Er komen steeds minder mensen j kijken". Het waren vooral fami- j lieleden, genodigden (onder wie j wethouder Maarleveld), oud-le- j den en spelers van andere to- j neelgroepen, die de gang naar de Stadsgehoorzaal maakten. i De tanende belangstelling voor amateurtoneel deed De Fakkel destijds besluiten om de Stadsge- hoorzaal de rug toe te keren en I op te treden in cultureel centrum Hollandia. Inmiddels is met de j gemeente Vlaardingen overeen gekomen dat de Harmonie het vaste speelhonk van De Fakkel S wordt. g De Vlaardingse toneelvereni- ging (met in totaal zestien leden) si hoopt 'De knecht van twee ba- s: zen' dit jaar nog enkele malen tt kunnen opvoeren. Moeilijkheid hierbij is echter de breedte en de ~*i hoogte van het decor. t De Fakkel speelde voor te reinig toeschouwers. Westzeedijk 507-Rotterdam-Tel. 010-4766660 Vlaardingen Een groep van zes jongens heeft in de nacht van zaterdag Op zondag een draad gespannen over een fietspad langs de Blois van Treslongstraat De poli tie ontdekte de gevaarlijke situatie, voor dat er ongelukken gebeurden. De jongens, die rond half vijf 's nachts op weg gingen van het centrum naar de Westwijk, wer den al een tijdje door de politie in ae gaten gehouden, omdat zij zich baldadig gedroe gen. Tegen de zes is proces-verbaal opge maakt. Vlaardingen De jaar lijkse speurtocht van de Vlaardingse familie Van Kooij naar het eerste kievitsei leverde gister morgen om elf uur suc ces op. In de berm van de rijksweg, ter hoogte van de wijk Holy, trof vader Van Kooij een ei aan. Echt verbaasd was hij niet over de vroege vangst, hoewel het ge bruikelijk is dat het eer ste kievitsei pas in de tweede helft van maart wordt aangetroffen. Van Kooij schrijft dat toe aan de zachte winter. Overigens blijkt dat in Friesland vorige week al een ei is gevon den, maar daar had Van Kooij geen weet van. Dat zal ongetwij feld te maken hebben met de mi nimale publiciteit, waarmee de vondst de laatste jaren is omge ven. De kritiek op de speurders, die potentieel leven uit een vo gelnest weghalen, is zo groot, dat de koningin en commissarissen der koningin het eerste ei tegen woordig niet meer in ontvangst willen nemen. Van Kooij kan er niet om malen. „Als men weet hoe de natuur in elkaar zit, dan is die kritiek wat vergezocht Door nachtvorst en werkzaamheden op het land gaan de meeste eieren er toch wel aan. Mensen vergeten ook dat kieviten drie keer per jaar ei eren leggen". Dat de trotse vinder het ei ook niet officieel aan burgemeester Van Lier kan aanbieden, deert hem evenmin. „Welnee, ik be waarhei ei met gepaste trots nog een tijdje in een eïerdoosje en dan gaat het op een toastje." Schiedam Het bestuur van de geneeskundige- en gezondheids dienst Nieuwe Waterweg-Noord is te groot. Een halvering van het 23-koppige GGD-bestuur is no dig om de besluitvorming te be vorderen. Tot dat inzicht is de Schiedamse gemeenteraad gekomen na een voorzetje van Herman Post hoorn (PvdA), die zelf ook lid is van het GGD-bestuur hoewel hij de vergaderingen nooit bij woont. Hij vindt het onjuist dat politieke besluitvorming plaats vindt in een bestuur van een uit voerend orgaan als de GGD. Beslissingen moeten volgens Posthoorn genomen worden in de raadscommissies voor volks gezondheid van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, de ge meenten die samenwerken in de GGD. De raadsleden, die nu zit ting hebben in het bestuur, moeten maar weer verkassen naar de zaaltjes waarde commis sies vergaderen. Het meerendeel van de Schie damse raad wil wel naar een be- stuursverkleining, maar die me ning meteen zwart op wit zetten is een tweede. De raad koos daarom voor een tussenoplos sing. Burgemeester Reinier Scheeres ging over tot een opi niepeiling: ak> Posthoorns amen dement zou worden ingediend, welke fracties zouden dan voor stemmen? Klein links en PvdA staken de hand op, CDA en VVD waren voorlopig tegen. Zij vin den dat eerst het GGD-bestuur zelf maar eens moet worden ge hoord. .«hl Schiedam Op de Nicoiaas van de Burghsingel is een 50-jarige Schiedamse dit weekeinde van haar tasje beroofd. De dame, die jn'=t de tram op de Bouwmees- terjngel had verlaten, werd van achteren aangevallen een onge veer 18-jarige jongen. De jongen rukte aan het tasje, maar de dame stevig vast, waar door zij over de weg werd ge sleurd. Uiteindelijk brak het hengsel. De vrouw, dis licht ge wond raakte, mist ongeveer 200 gulden. Schiedam Een inwoner van Hendrik Ido Ambacht is de afge lopen nacht verongelukt bij een botsing op het kruispunt van de Nieuwe Damlaan en de Burge meester Honnerlage Gretelaan. Om onverklaarbare reden reed de automobilist, de 49-jarige Louis Adrian us Hellemons, de middenberm van het kruispunt op, waar hij tegen een lantaarn paal botste. Nadat omstanders en de toege snelde politie de portieren had den geforceerd, werd de man in kritieke toestand naar het Rot terdamse Dijkzigt-ziekenhuis overgebracht. Rond half twee vanochtend kreeg de politie de melding, dat de man was overle den. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010 -473 82 22 SPECIALIST IN TEGELS tol et v. Baderie Van d installeert en b eersteklas metken Wij toner» u graag an« uitgebreide koitektie 24 maanden garantie. INFORMATIE I VERKOOP I SERVICE 3I1!PN5<HI£0AM Telefoon 0104731077 Maassluis Een 45-jarige Maas- sluisse brigadier van politie is za terdagmiddag zwaar gewond in het Dijkzigt-ziekenhuis opgeno men. De polïteman regelde op de Spartelweg bij Maasland het verkeer in het kader van een plaatselijke wielerwedstrijd, toen hij door onbekende oorzaak door een motorrijder van de ver- keersgroep van de Haagse rijks pol tie werd aangereden, De agent raakte zo ernstig gewond, dat pas vanmorgen het levensge vaar was geweken. De motorrijder hield slechts schaafwonden aan het ongeluk over. Na 2ijn val schoof de mo torfiets vele meters door en be schadigde vijf geparkeerde au to's. Toevallig stond op dat deel van het parcours geen publiek, zodat verder niemand gewond raakte. SPECIALIST IN BADKAMERS Badene Van der Moezel levert een kompleet programma n bijzonder hoge Sanitair van d eersteklas metken z«H Sphinx, F Grobc, Vcnlo, Koralle, Gedy. 3e te, ucosan, Aquagtes. Geberrt, Prestal it enz. in onze showroom geven vnj u graag vrijblijvend advies Baderie Van der Moezel ook specialist in tegels, Cv, gas en dakbedekking INFORMATIE VERKOOP SERVICE Sthie 40-52,3115 PN SCHIEDAM Telefoon QKH732077 59 jaar Uw bedden-specialist Hoold-sponsor Excelsior'20 SINGEL 51 SCHIEDAM (achlerzijde Broersvest)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1