Vrije Liggers klappen voor gouden Hendriks 'M IIP 'Onze hoop ligt op oud stoepie in Vlaardingen' Hafkamp-Hafkamp dringt aan op volgend Gorzens toernooi BEmM 'Zelfs een dikke pil kost minder tijd dan Dallas" Geen oog blijft droog 1 bij Gert en Hermien Poetry-festival in de Teerstoof Koster VLAARDINGS 0A6BLAD SCHIEDAMSE CQUBAXII NIEUWE WATERWEG COURANT Hé Joh gaat de straat op Automobilist in de knel Passage m de geest van Cato Bakkers treuren om Leo den Boer Groep berooft Rotterdammers Man smakt op Stationsplein Gil ais perfecte Michael Jackson WHERWtG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vfaardinnen Postbusdona iranir a T aardingen. Telefoon: 010- 4343229.4352066.4350557 -sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Schiedam De wethouder baltoeroooi waren geweest. Pfan«? QrPrio+ïq a t. moet een reuze zaterdag gehad Luub HafkamD kon aan het i™tï™-ïï!',.?! een reusach" -Heus een prachtig toernooi ge- komen. Ook hel damesvoetbal Het toernooi beeon overieens in Men tn'nn hen, tw MAANDAG 20 MAART 1989 PAGINA IN Schiedam De wethouder moet een reuze zaterdag gehad hebben. Eerder op de middag al werd hij gastvrij onthaald bij de Vrije Liggers, en later werd hij in café De Nieuwe Brug begroet zoals hij nog nooit begroet is. "„Hafkamp! Hafkamp! Hafkamp! Hafkamp!" scandeerden 150 deelnemers en toeschouwers, die in de Energiehal in Rotterdam bij het eerste Gorzens Zaadvoet baltoernooi waren geweest. Luub Hafkamp kon aan het en thousiasme merken, dat het een zeer succesvol toernooi is ge weest, en hij vond dan ook dat er volgend jaar wel een vervolg op moet komen. Opnieuw klonk het van Haf-kamp-Haf-kamp de wethouder kon niet meer stuk. En toen moest de prijsuit reiking nog beginnen. Winnaar werd het team van snackbar Hans Sr Grietje, dat een reusach tige beker mee kon nemen naar de Groenelaan. Tweede was het team van De Nieuwe Brug ge worden, met zes punten welis waar, evenveel als de teams van cafés Juijn en Peyton Place, maar met een onvergelijkbaar doelsaldo. Was dat van de twee andere in de min, De Nieuwe Brug had goed gescoord en kwam op een saldo van 14. „Het is een prachtig toernooi ge weest", brachten de scheidsrech ters van de KNVB naar voren. 4 Een toernooi van cafés wil wel eens door drankmisbruik anders aflopen, maar wat de Gorzenaren hadden gepresteerd was bijzonder sportief en span nend geweest en voor herha ling vatbaar, vond ook de EHBO, die niet in actie had hoeven te komen. Ook het damesvoetbal tussen De Nieuwe Brug en Vita Nova, gewonnen door de laatste, was een lust voor het oog ge weest. Alle waardering ging uit naar het team van PTT Post, dat als enige niet-hüreea-ploeg mee deed. Café De Buitensluis ein digde onderaan, maar dat kwam omdat de kolossale Lothar niet mee kon voetballen omdat hij' achter de tap moest staan. Het toernooi begon overigens in een paniekerige sfeer: bijna een uur te laat, want mede-organisa tor Hendrik van Juijn, die alle benodigde papieren bij zich had, bleek zich te hebben verslapen. Hij is wekenlang met de organi satie bezig geweest en toen het erop aankwam, was hij overver moeid, meenden de verzamelde teams bij de Energiehal, toen hij er na een half uur nog niet was. Men ging hem thuis ophalen. Verder werd keu. ïg de hand ge houden aan bet tijdschema. De Nieuwe Brug was eerder in de week ook al een verzamel punt voor verschillende cafés geweest: de biertapwedstrijd was gewonnen door Centrum-West. Ook café 't Westen eindigde hoog. „Vaklui, in die wijk", proefden de aanwezigen. -• Gert en Hermien zingend. De volle Havenkerk luistert bijna tot tranen geroerd. Vlaardingen „Een beetje jam mer vinden we het natuurlijk .wel, maar nu kunnen we onze .aandacht meer aan andere din gen besteden". Peter de Vries van koffiebar Hé Joh n'eemtzon- der tranen afscheid van het "Weeshuis. Het jeugdhonk van Youth For Christ hield acht jaar 'in het Vlaardingse stadscentrum 2ijn deuren open voor evange lisch jongerenwerk. „Het is bij ons nooit zo dat we Gods woord aan mensen opdringen, maar bij een kop koffie komt toch heel vaak het geloof ter sprake". De nieuwe koffiebar werd zater- daggeopend op een minder druk punt: in een noodschoot aan de Curaqaolaan, Licht en donker grijs worden in de nieuwe behui zing smaakvol afgewisseld met donkerrood. .„Hét^jeugdcafé zal nu minder .aanloop krijgen, maar daar staat t tegen over dat we ons nu op 'straatevangelisatie kunnen toe- -leggen", zegt Peter, die ook zijn bestuurszetel beschikbaar gaat stellen. „Niet vanwege die ver huizing, maar omdat ik er naar -mijn idee al veel te lang bij be trokken ben. Het wordt tijd dat ik eens iets anders ga doen' Om de nieuwe ruimte feestelijk in te wijden hield Hé Joh zater dag open huis. Zeventig jonge ren wisten de weg naar de Cura- caolaan te vinden. „De vaste kern bestaat altijd nog uit zo'n 25 jongeren. De deur voor anderen blijft uiteraard wagenwijd open staan". Met zeven, andere be stuursleden blijft Rïnus deBruy- ne het bestuur van Youth For Crhïst. In Hé Joh zal hij vaak te vinden zijn. Schiedam De vrijdagse evan- gelisatiedienst in de Havenkerk krijgt dit keer extra luister door een optreden van Gert en Her mien Timmermans. Het is niet de eerste keer dat het vocale paar een bezoek brengt aan de Schiedamse Maasbach-vesti- gïng- Woordvoerder M. Riedijk van Johan Maasbach Wereldzen ding: „We beschikken in de Ha venkerk over onze eigen mu ziekgroep, maar dit keer is de dienst veranderd. Normaal is er een zangdienst met een aanslui tende woorddienst. Die woord dienst komt nu min of meer te vervallen. Gert en Hermien zin gen nu de avond vol". Broeder £.Holder sprak naar aanleiding van een gezang toch nog een paar stichtelijke oorden, maar gaf de microfoon onmiddellijk door aan het gods vruchtige duo. Riedijk: „ÏJor- maal zitten er bij een vrijdaga vonddienst 2o'n 300 mensen in onze kerk. Dit keer zijn het er volgens mij wel 450". Vlaardingen Een automobilist heeft zich vrijdagnacht klemge reden in de bosjes langs de Van Hoornbeekstraat. De politie, die de bestuurder rond half drie in de auto aantrof, vond het maar een vreemd geval en nam de man mee naar het bureau op verdenking van overmatig alco holgebruik. De bestuurder, een 30-jarige Vlaardinger, weigerde echter zowel de blaas- als de bloedproef. Hij werd in de loop van de nacht naar huis gestuurd, met een bekeuring en een rijver bod van 12 uur op zak. Schiedam In het nieuwe clubhuis van de Vrije Liggers steeg zaterdagmiddag een warm applaus op voor Goof Hendriks. „Die voorzitter van jullie is goud waard", zei wethouder Luub Hafkamp. „Hij zet altijd wel ieder ander in net zonnetje, maar zelf heeft hij er ook van alles aan gedaan om het zover te laten komen. Jullie voorzitter ver dient een stevig applaus". Goof Hendriks werd er zowaar verlegen van. Hafkamp vertelde alle aanwezigen, dat toen hij nog - maar net wethouder was, hij meteen al en daarna bij elke vergadering één vast gezicht op de publieke tribune ontwaar de. „Dat was dan Goof Hendriks, die steeds weer vertelde wat er mis was en hoe het moest. Nou, bet heeft misschien een paar jaar langer geduurd dan hij wilde, maar uiteindelijk zien we nu het resultaat". En dat resultaat mag er wezen. De Vrije Liggers hebben nabij de Hulpbrug over de Schie steigers gebouwd voor hun plezierjach ten, en langs de Overschïesese- weg ligt een plantsoentje, afgezet met een stevig hek, zodat de kin deren van de Vrije Liggers er veilig kunnen spelen. Zaterdag g werd de jongste aanwinst geo- i pend: clubhuis De Meerkoet, J door de liggers zelf gebouwd met financiële hulp van de gemeente Schiedam, De Vrije Liggers zijn 5 er trots op, en terecht, zei wet- houder Aad Wiegman, die met je zijn collega Hafkamp was mee gekomen om de keurige, bete gelde ruimten te bewonderen al vorens hij ïn het sfeervolle ont moetingszaaltje kwam. „Knap werk van die jongens", zei Wieg man. En Hafkamp herhaalde wat vorige week al een journalist schreef: „Jullie hebben geen zwart geld, maar wel gouden handjes". Speciaal werden 2es leden in het zonnetje gezet, die er vele dagen aan hebben gewerkt: Piet Ko ning, Willem van der Vlies, Klaas Buide, Gerrit van der Kooij, Wubbe van der Spoel en Adri Zuydam. Van de voorzitter wilde Hafkamp wel eens weten waar de naam De Meerkoet nou lalÉis&ShS ïMMgiïM1 Wethouder Hafkamp plant een boompje bij de ingang van het complex van de Vrije Liggers. Hij schept er aarde omheen, terwijl de 86-jarlge Piet Hendriks de stam vasthoudt. vandaan komt, want hij vroeg zich af of de Vrije Liggers iets ge meen hebben met deze familie van de blaashoenders. Als ware hij een volleerd interviewer van de Stadsomroep, 20 hield Haf kamp Hendriks de microfoon voor. En Hendriks vertelde dat vorig seizoen een meerkoet broedend achterop zijn boot had gezeten, dat had hem op de ge dachte gebracht. Ook hadden ze het over de voorwaarden, waar aan liggers bij de watersportver eniging moeten voldoen, ,,'t Moet wel netjes blijven", vond Goof Hendriks. Stuk van werf Clubhuis De Meerkoet bevindt zich, waar de Philippusweg uit komt op de Overschieseweg, in het Schiedamse deel van de Spaanse Polder. Eromheen staan bedrijven zoals Unique, Muys Co en Sulzer, en voor de werknemers daar is Ket er ook wat vrolijker op geworden, want feestelijk wapperen nu de vlag gen bóven De Meerkoet. Ze wer den zaterdag gehesen door wet houders Wiegman en Hafkamp en havenmeester Theo Sabel. Aan de overzijde van de Schie is de stratenmakerswerf van ge meentewerken Schiedam geves tigd. Goof Hendriks maakte daar een dolletje over: „Als ik nou weer op krachten gekomen ben, ga ik zorgen dat ik een stuk van die werf krijg. Want ik heb een lange wachtlijst". De Vrije Liggers beschikken nu over 33 aanlegplaatsen bij de Hulpbrug, en voorts nog een aarttal verderop in de Schie, bij Van de Boor en Avezaath. Een oom van Goof, de 86-jarige Piet Hendriks, verzuchtte dat tegen woordig alles zo moeilijk is. „Toen ik 14 was, had ik mijn eer ste bootje. En toen mocht je nog aanleggen waar je wou". Oom Piet herinnerde zich de rustige Nieuwe Waterweg, „toen de Eu ropoort er nog niet was. Toen kon je daar fijn varen". Dom Piet hielp wethouder Haf kamp bij het planten van een boompje bij de ingang. „Ik heb vanochtend ook al een boom op gezet, maar dat ging van kwek- kwek". Vervolgens trok voorzit ter Goof Hendriks aan bet alle- mans endje van de seheepsbel, waaraan zijn pet had gehangen, en dat geklingel was het start sein vooreen uitbundige nazit. Vlaardingen Tussen honderd lui met doffe ogen is er telkens wel één dié twinkeleert, en die geeft hoop voor de toekomst' Je kunt ze Schiedam „En voor de rest ben ik van mening, dat Schiedam onafhankelijk moet blijven van Rotter dam", zei zaterdagavond in het Passagetheater de Rot terdamse journalist Rien Vroegindeweij. Het sloeg op dat moment nergens op, want de forumleider had het over boeken gehad en niet over annexatie, maar juist daarom deed het denken aan een bekend gezegde uit de klassieken. Van de Romeinse senator Cato is bekend, dat hij na elke rede, te pas en te onpas, 'als slotopmerking plaatste: „Overigens ben ik van me ning, dat Carthago verwoest moet worden". De invloed van Cato zal nooit exact dui delijk worden, maar Cartha- fo wérd verwoest ïet belezen publiek in Pas sage speculeerde dan ook na afloop over de invloed, die Vroegindeweij zal hebben op de Schiedamse onafhan kelijkheid. overal in Nederland vin den en soms op een oud stoepie in Vlaardingen. Daar ligt dus onze hoop, redeneerde Simon Vin kenoog zondagmiddag voor de microfoon van Omroep Vlaardingen. Het literair programma werd live uitgezonden vanuit café D'Oude Stoep in de Smalle Ha venstraat Vinkenoog was op dreef als van ouds, en hij moet wel, want hij wil nog vóór de eeuwwisseling een wereldregering hebben ge vormd'van uitsluitend gelukki ge mensen. „Praat je daarom zo snel?" vroeg interviewer Jan van der Kolk, die het twee uur durende programma professio neel aan elkaar smeedde. Hij ontving vijf auteurs, achtereen volgens Wirn de Haan, Simon Vinkenoog, Hans Visser, Joop Kiela en Jil van den Doel Aanvankelijk had ook Levi Weemoedt toegezegd te komen, maar die liet zich vrijdag excuse ren. Zonder kennisgeving ble ven gistermiddag de schrijvers A. Moonen en Jan Brokken weg. Daardoor viel een gat in het pro gramma, dat werd opgevuld met een verlengd optreden van het duo Bob Bert en een praatje met Bert Roodhorst. Deze verte genwoordigde boekhuis Den Draak, die met Omroep Vlaar dingen en D'Oude Stoep het ini- tiatief had genomen tot deze af sluiting van de boekenweek in Vlaardingen: 'een ontspannen praatprogramma, dat weüïcht elke maand op een zondagmid dag gaat plaatsvinden. Er zat veel variatie in, want de poëzie schrijvende bokstrainer Wim de Haan uit Schiedam is van een heel ander slag dan de Maassluïsse Vestdijk-kenner Hans Visser, de zingende reis- verhalenschrijver Joop Kiela uit Vlaardingen of de schrijvende muzïekscnooldirecteur Jil van den Doel uit Maassluis. Qua bekendheid sprong Vinke noog eruit („maar ik begin steeds meer een mysterieplaneet te worden"). Het was niettemin juist de Amsterdammer, die op de onderlinge overeenkomst wees: „Wij allen willen weten wat de zin van het leven is. Die bokstrainer doet dat, en ik ben ook een harde strijder, maar dan ïn de zachte sector Hij zei dat zo, omdat Wim de Haan het vóór hem juist had ge had over de onverenigbaarheid van boksen en dichten. „Die twee werelden sluiten elkaar ei genlijk uit", zei De Haan. „Bok sen is een harde wereld en ik ben bepaald ook geen softie, maar Ik vind het prachtig om de lege ogenblikken waarin ik niet slaap op te vullen met gedichtjes van uit mijn gevoel geschreven". Het viel De Haan ook nu weer op, in welk een andere wereld hij als schrijver is gekomen, „Hier heb je niet die kinnesinne, die je in de bokswereld tegen komt", zei hij, terwijl zijn zoon Edgar in een amusant gesprek met Simon Vinkenoog was ver wikkeld. Hoogtepunt, tussen alle schrij vers door, vormden de kale mu zikanten Bob Bert, die zich even bevreesd afvroegen of Vin kenoog niet de ellende van hun muziek van zich zou gaan af schrijven, „Nee hoor, I love it", riep Vinkenoog terug. Bop Berd, zoals ze in de nieuwe spel ling zullen heten, gaven een try- out van hun nieuwe liedje over kleine meisjes. „Wordt een hit in Oude Pekela en populair in de Bolderkar!" Ook Joop Kiela zorgde voor mu ziek. Zijn vellen tekst werden met een lantaarntje bijgelicht, anders kon hij het niet lezen. Dé muzikant onder de schrijvers, muziekscbooldirecteur Van den Doel, speelde niet want hij was 'vergeten' zijn piano mee te ne men. Hij kondigde een nieuwe roman aan van 300 bladzijden, Simon Vinkenoog vindt zichzelf een ui, zo vaak geschild, dat er al leen een stem overblijft die in een groene bal praat (de microfoon) tegen een andere stem van omroepmedewerker Jan van der Kolk die in een gele bal praat. die in september uitkomt. „Het is heel belangrijk dat de titel ge heim blijft", zei hij. „Zal dan wel goed verkocht .worden", lachte het publiek wat overigens via de radio niet te horen was. Hans Visser deed een onthulling, die zijn Vestdijk-manie meteen ïn een masochistisch kader plaatste. Zijn liefste Vestdijk-ro man is 'Meneer Vissers helle vaart'... Schiedam De Filmclub ruimt de volgende sehrijversavond in de Teerstoof in voor een Poetry-festival, waaraan enkele bekende schrijvers meedoen alsmede verscheidene amateur- dichters. Op 15 april zijn onder anderen Levi Weemoedt, Si mon Vinkenoog, Johhny van Doom en Wim de Vries te ver wachten. Later die maand komt Ward Ruyslinck vertellen over eigen werk, op 29 april; en op 20 mei komt A.C. Baantjer naar Schie dam. Op 20 april treedt Heere Heeresma op in de Blauwe Brug. Deze performance is op touw gezet door boekhandel Mercuri- us en de bibliotheek, ter gelegenheid van de start van de vi deo-uitleen in het filiaal Noord. Schiedam Het is vrij uniek dat aan het eind van een boe kenweek een kinderboeken schrijfster wordt gevraagd voor een afsluitende lezing, zei Mies Bouhuys zaterdags t vond in Passage. Zij heeft de ervaring dat jeugdliteratuur in Nederland nog steeds niet voor vol wordt aangezien, en wat haar betreft stellen de Schiedamse boekhandels zich serieuzer op ten opzichte van het kinderboek. Zij had den immers, samen met de Filmclub en Passage-direc teur Carel Beke, mevrouw Bouhuys uitgenodigd. De jaarlijkse boekenavond, doorgaans in het Stedelijk Mu seum, vond deze keer in Passage plaats. Vijftig aanwezigen luis terden naar Mies Bouhuys en vervolgens naar een forum, met de schrijvers Léon. de Winter en Marijke Höweier, onder leiding van journalist Rien Vroeginde weij. De schrijfster van kinder boeken wasgoed te volgen. Maar het forumdebat over de relatie tussen boeken en films vereiste zoveel voorinformatie dat het publiek, deze voorkennis niet geheel bij machte, er enigszins giechelend van werd, telkens als Vroegindeweij een onbekend fragment ui teen boek vergeleek met een eveneens onbekend fragment uit een film. Léon de Winter leek dat goed door te hebben en verkoos een meer al gemene benadering van de rela tie boek-film: „Je hoort wel eens zeggen, dat een boek lezen zo veel tijd kost. Maar hoeveel mensen kijken niet een jaar naar Dallas? In dezelfde tijd kun je Ulysses van James Joyce uitge lezen hebben! Zelfs een dikke pil kost dus minder tijd! Het zal wel zijn. dat een boek minder toe gankelijk is dan veel films. Je moet er misschien wat meer moeite voor doen4'. Mies Bouhuys had het daar in haar lezing ook over gehad. „De mensen krijgen steeds meer vrije tijd, maar vervolgens weet men niet de middelen om die vrije tijd in te vullen. Cultuur is .helaas nog steeds een randver schijnsel en mensen gebruiken de vrije tijd amper voor het bij schaven van hun persoonlijk heidsstructuur, bijvoorbeeld door eens een goed boek te le zen". Néém die moeite, was haar boodschap, want je wordt èr zo veel wijzer van. „Door te lezen ben ik geworden wat ik nu ben". In een amusante samenspraak kwamen Vroegindeweij en De Winter tot een bespiegeling over video's, die het mogelijk maken een film te zien zoals je een boek leest: nog eens terugspoelen, even iets terugzien, nog een stukje terug, enzovoorts. „Straks heeft iedereen thuis een schermpje van twee bij één me ter om op die manier een film te draaien", zei Léon de Winter. „En dan gaan we naar die ouwe bioscoop om een boek te lezen", opperde Rien Vroegindeweij. Een drankje en combomuziek sloten de boekenavond af, in de Roo Roosenzaal van de oude bio scoop Passage. I Schiedam Op zijn verjaar dag is vrijdag Leo den Boer overleden, een Schiedammer die groot aanzien genoot on der de Nederlandse hakkers. Hij was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij en commissaris van het gilde van samenwer kende bakkers, SaBa, in He- del. Voorts was hij directeur van bakkerij A.A, den Boer. Leo den Boer is 55 jaar gewor den, Nabestaanden en zaken relaties spreken van een mar kante en krachtige persoon lijkheid, toegewijd aan zijn werk en aan zijn vrienden. Hij heeft gewoond aan de Ju- lianaiaan. Woensdagmiddag om drie uur zal zijn stoffelijk overschot ter aarde worden besteld op de Beukenhof in Schiedam. SchiedamTwee 16-jarige Rot terdammers zijn zaterdagavond op het Broersveld door een groep van vijf leeftijdgenoten van hun geld beroofd. De twee Rotter dammers merkten tijdens hun wandeling in de richting van de Hoogstraat, dat zij werden ge volgd. Voor zij konden vluchten werden zij vastgepakt en kreeg één van de twee een mes in zijn zij gedrukt. Zij stonden honderd gulden af aan het dreigende groepje. De politie vermoedt, dat de groep van vijf dezelfde is, die1 al eerder de Schiedamse binnen-' stad onveilig maakte en mensen beroofde. Schiedam Een 25-jarige man is zondag levensgevaarlijk ge wond naar het DijkzSgtzïeken- huis overgebracht, nadat hij van het dak was gesprongen van de overkapping bij de ingang van station Schiedam/Rotterdam- West op het Stationsplein. Rond elf uur ontdekten voorbijgan gers de man, die vier meter bo ven de begane grond op het puntdak zat. Agenten probeer den hem te bewegen om de sprong niet te wagen, maar dat was vergeefse moeite. De man smakte op het plein, maar bleef in leven. Zijn identiteit is de poli tie niet bekend. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar. Zaterdagmiddag om half vier stond de man ook reeds op de punt van de overkapping. Vlaardingen De 14-jarige Gil Semedo Moreira presenteerde zich volgens de jury van een door Rita Young georganiseerde soundmix- en playbaekshow ei- genlijk net iets te laat aan een j groot publiek. „Jammer dat ik Gil nu pas ontdek, anders had hij kunnen meedoen aan de voor rondesvan de Henny Huisman- j show", oordeelde één van de ju- ryleden zondag tijdens de finale in zaal Middelhuyse. j De winst in de categorie sound- mix maakte veel goed. Gils in- terpretatïe van Michael Jack- i son's 'The way you make me feel' had hij vooral te danken f aan zijn perfecte dans en een j strakke, koele gelaatsuitdruk king, die sterk aan die van Jack- son deed denken.' j In een overvolle zaal Middel- j huyse konden ook de overige vijftien finalisten rekenen op 3o- f vende juryrapporten. De des- j kundigen vonden dan ook dat het in de regio nog bulkt van het i talent. j Als playbackster scoorde Cindy 5 Groote het hoogst. Gekleed in t roze babydoll met in haar recht terhand een fles wijn, zette zij de f dronken juffrouw uit de musical Annie overtuigend neer. De 11- jarige Esther Riekwell werd tweede door in de huid van Lisa j Minelli te kruipen en de 9-jarige Mareille van der Velden werd als mini-uitvoering van Corrie van Gorp derde. Edward van der Linden en Roy Simons behaalden respectieve lijk de tweede en derde prijs bij het soundmixen. Astrid van Maastrigt fleurde helemaal op toen zij, als troost voor een tech nisch mankement aan haar key board, de wisseltrofee toegewe zen kreeg. Behalve de finalisten traden de Vlaardingse Angela van Dijk, onlangs nog te zien bij het nationale songfestival, en voorts het duo Sense, Josta, Mo nique de Bruin en het Roland Trio op. alle merken meestal klaar terwijl u wacht' da's pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010 - 473 82 22

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1