Nieuwe plas bij Bommeer niet naar zin watersport Fel protest tegen nóg een snelweg in Midden- Delfland Onverzekerde Gambiaan geopereerd in Dijkzigt AUTO HUREN N00TEB00M AUTOVERHUUR Zakenleven heeft weinig op met plattegronden Vlaardingen bezorgt ooievaars 'n nestje VLAAROINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE CODBANI NIEUWE WATERWEG COURANT i-; Wustrow schaft prijsvraag af 't is weer lekker op de veerpont Langer markt in Maassluis VW GOLF 52,- per dag Winkelcentrum SPALAND Aluminium weg Auto ontvreemd Diefstal bij Van Woerkom Toch geen nekkramp Jarig Weeshuis brengt bands "HANDIGE ABONNEES KIEZEN EEN PRAKTISCH CADEAU WATERWEG DONDERDAG 23 MAAKT 1S69 PAGINA 17 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6.3131 BC Vlaardingen. Postbus 4QQS, 313Q KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066.4350557- sportredactie: 4345209 Telefax: 010-4349754. -Delfland De nieuwe recreatie-plas die moet komen bij het Bommeer (tussen Schipluiden, Maasland en Vlaardingen) dreigt volgens watersporters verkeerd te warden ingericht Aan de Maaslandse kant achter het 'Jachthuis', een etablissement vlakbij datBommeer, zal in de Foppen- polder tussen twee oude vlieten een gloednieuwe plas worden gegraven. Dat gebeurt in opdracht-van de re constructiecommissie Midden-Delfland. De bedoe ling daarvan is de twee kwetsbare vlieten, met zeld zaam rietland, te ontlasten. De commissie heeft de tekeningen inmiddels klaar: in de plas komen een nieuwe aanleghaven en enkele ei landjes waarvan één jaren lang eerst een opslag plaats wordt voor uit sloten geschepte bagger en het etablissement wordt via een bruggetje ook voor fietsers bereikbaar. In mei zou men dit project, dat miljoenen gaat kosten, willen aanbesteden. In 1993 moet het karwei groten deels klaar zijn. Gistermiddag in Maasland, tijdens een vergadering van de reconstructiecommissie Midden-Delfland, lie ten twee afgevaardigden van de watersport scherpe verwijten horen over de gang van zaken. H. van Beek uit Vlaardingen namens de studiecommissie van wa tersporters en H. Benjert uit De Lier, vice-voorzitter van de Delftse Watersport Vereniging, klaagden dat ze vrijwel niet bij de plannen zijn betrokken. Van Beek zelfs: „Als het zo moet, doe dan maar wat anders voor dat geld. Laat ons dan maar niet modde ren m een klein plasje, dat niet tot ons genoegen is in gericht". Onder meer vinden de watersporters de eilandjes niet gunstig opde wind liggen, de fietsbrug wordt 1,80 me ter hoog in plaats van de verlangde 2,40 meter, de nieuwe havenkom achter het Jachthuis zou averij uitlokken, en het etablissementwaar meer publiek wordt verwachtzou het zonder stromend water en riolering moeten stellen. Op aandrang van diverse leden van de Midden-Delf land commissie werd besloten tot nieuw overleg: „Want we moeten niet een situatie creëren die de be langrijkste gebruikers straks niet zint". Burgemeester Mieke Bloemendaal van Maasland, één van die pleitbezorgers van nader beraad, drong ook aan op een waterleiding en riolering: „Drinkwa ter met melkbussen uit Schipluiden halen, dat kan niet". Top-arnbtenaar A.A. Verhagen, die het mikpunt was van de watersport-kritiek, zegde toe kort na pasen te gaan praten met de belanghebbenden. Hij deelde nu al mee, dat het nieuwe bruggetje waarschijnlijk toch 2,40 meter hoog wordt. Wel stelde hij, en daarbij kreeg hij de steun van de commissie, dat niet het hele plan overhoop gehaald moet worden. Eén van de financiële vragen is nog wie de aanleg van de nieuwe haven achter het 'Jachthuis' moet betalen. Volgens ir. Verhagen wil het ministerie van land bouw dat 'derden', zoals de Delftse Watersport Vere niging, dat geld op tafel brengen. De Delftse wethou der J.L.M. Mandos stelde dat sprake is van 'planscha- de': de overheid wü iets anders, dan moet de overheid daarvoor betalen. Ook dit aspect wordt nog verder bekeken. i' ",a 1,1 i'*'1" 'A--j. v'i h:V;r j .r* V-I'' A hUK&kHPIs 5 SÖB&JfeSlfeff - Vlaardingen Dankzij finan ciële steun van Vlaardingse vrienden is de 27-jarige Lamin Singateh alsnog geopereerd aan een zeldzame botziekte in zijn arm. De Gambiaan kon in eerste ^instantie niet worden geholpen, omdat de man niet kon worden verzekerd bij het ziekenfonds. Singateh, van wie uit onderzoek ,bleek dat hij de kiemen van zijn botziekte al jaren bij zich droeg, .kwam in december van het vo- ;rigjaar naar Nederland om werk i te zoeken. Will Lotten en Gerard Landheer hielpen de Gambiaan spoedig aan werk, maar het ar beidsbureau stak een stokje voor plan. Singateh beschikte niet overeen werkvergunning. Het arbeids- Maassluis De politieke proble- 1' men, die ontstonden over de bouw van vrije-sectorwoningen aan het Kastanjedal, hebben er~ toe geleid dat PvdA-wethouder Anton Wustrow in het Vervolg - afziet van prijsvragen onder ar chitecten. Volgens Wustrow is de gemeenteraad niet in staat, de weelde van een vrije architec tenkeuze tedragen, De problemen onstonden verle den jaar nadat Wustrow had af gesproken dat de raad uit drie ontwerpen voor het Kastanjedal mocht kiezen. Als criterium werd gesteld dat het meest ei genzinnige en vooruitstrevende ontwerp zou worden gekozen. Wustrow vond dat het ontwerp van het Maaslandse architecten bureau TK daaraan het best vol deed. De raad dacht er anders over. Een meerderheid van CDA/VVD vond het ontwerp ^van de Maassluise architect Jos 'de Bruijn geschikter, waardoor een conflict met Wustrow ont stond. De wethouder maakte zich er zeer boos over dat raadsleden suggereerden dat hij bij voorbaat de bouw aan TK had gegund. Tijdens de raadsvergadering, toen de grondverkoop aan de uiteindelijke winnaar Jos de Bruijn werd geratificeerd, Het Wustrow weten dat zijn eigen keuze alleen was gebaseerd op de door de raad gestelde voor waarden. „We hadden afgespro ken dat we het ontwerp zouden kiezen dat er het meest uit sprong. Als de raad dan kiest voor een conventioneler ont werp, moet men mij niet kwalijk nemen dat ik tegenstem". WD-raadslid Leen de Zeeuw vroeg zich af, of het niet vreemd is dat Wustrow nu moet onder handelen over een bouwplan waarmee hij het niet eens is. Wu strow ziet hierin geen bezwaren. „Op een gegeven moment ben je uitgepraat. Als de raad het geko zen plan al bijzonder genoeg vindt, dan moet dat gewoon wor den gerealiseerd". Wustrow hoopt wel, dat het ver liezende architectenbureau TK alsnog de mogelijkheid krijgt een woningbouwproject in Maassluis te realiseren. Via een prijsvraag zal dit echter niet meer gebeuren. Wustrow kon digde aan, de raad in het vervolg weer afgeronde bouwprojecten ter goedkeuring voor te leggen. bureau vroeg de werkgevers om de indiensttreding van Gambi aan te motiveren. Will Lotten slaagde er niet in aan te tonen dat hij Singateh nodig had om bepaalde werkzaamheden te vervullen. Het bureau" voerde aan, dat de functie ook door een ingeschrevene van het arbeids bureau kon worden vervuld. Gevolg was, dat de Gambiaan niet in het ziekenfonds kon wor den opgenomen. Singateh begon in de tussentijd steeds meer Tast van zijn arm te krijgen. Volgens directeur geneesheer Trommel van de GGD moest de Gambiaan spoedig worden' geopereerd om blijvende invaliditeit te voorko men. Dijkzigt wilde in eerste instantie niet opereren, cmdat er geen dekking voor de operatie- en verpleegkosten kon worden ge vonden. Na veel over en weer gepraat is uiteindelijk besloten Singateh na een aanbetaling van 1000 gulden op te nemen. Na de operatie, die is uitgevoerd door professor B. van Lïnge moet Singateh waarschijnlijk nog enkele weken revalideren. Doordat zijn ning is verlopen, biaan ons land binnenkort waar schijnlijk verlaten, waardin werker Will Lotten heeft be loofd, dat Singateh in de toe komst voor Lotten mag gaan werken in Gambia. Sinds enige tijd poogt de Vlaardinger in dit land enkele ontwikkelingspro jecten op te zetten. De kosten van de operatie hoopt Wil] Lotten te dekken via een geldinzamelingsactie bij het bedrijfsleven. Enkele bedrijven zegden reeds geld toe, maar de opbrengst is volgens Lotten nog bij lange na niet voldoende om de uiteindelijke kosten, die wor den geschat op ruim 10.000 gul den, te dekken. verblïjfsvergun- >n, moet de Gam- De Vlaardingse ontwikkelings- SPEC1ALI5T IN SANITAIR EN TEGELS Bacfene Van der Moezel ontwerpt en installeert met 24 maanden garantie Een spwaaLtaak met uitsluitend eersteklas merken O a Sphm*. F Grcbe, Ventó, «oratie, Gedy, Bette. Ucown, Aqua glas, Gebcnt, Pressal it ent INFORMATIE I VERKOOP l SERVICE VAN DER MOEZEL Wne 40-52,3111 PN SCHIEDAM Telefoon 0104732077 In dagen van vorst, storm en re gen betekent een tochtje met de veerpont niet altijd een lolletje. Op de boot zelf is het zelfs In bar re dagen nog redelijk toeven, maar de tocht naar en van de boot wordt door menig fietser verafschuwt. De komende maan den zal dat hopelijk anders rijn. Ais het weer verbetert en de eerste voortekenen van de lente hebben zich at aangediend neemt menig recreatief fietser de pont om eens op de Zuidholland se of Zeeuwse eilanden te toeren. Reeds het komende paasweek einde zal de stroom toeristen op gang komen, verwacht de veer dienst. Op de foto ligt de pont al klaaraan het Maassluisse Hoofd, Vlaardingen De plattegron den, die vier jaar geleden bij de belangrijkste wegen in Vlaar dingen zijn geplaatst, voldoen voor het bedrijfsleven niet. Die conclusie heeft de gemeente ge trokken uit het feit, dat veel be drijven eigen verwijzingsbordjes in wegbermen zetten of aan lan taarnpalen hangen. „Die bordjes bewijzen de behoef te aan aanvullende route-aan duidingen", schrijft drs. K.S.M. Peters, hoofd van de afdeling al gemeen bestuurlijke en econo mische zaken, in een nota aan burgemeester en wethouders. Anders dan de gemeente in 1984. dacht, vinden veel bedrijven niet dat de stadsplattegronden hun eigen verwijzingsborden overbodig maken. Peters wil dat dat probleem wordt besproken in een ambtelijke werkgroep. Die besprekingen moeten in elk geval niet leiden tot een wild groei van verwijzingsborden, vindt P.F.A. Pouwer, secretaris van de Industriële Kring Vlaar dingen. „Want dan gaat het ef fect ook verloren. De beste op lossing lijkt mij, maar dan spreek ik op persoonlijke titel, het plaat sen van extra grote plattegron den bij de ingangen van de in dustriegebieden. Naast zo'n kaart moet dan een parkeerha ven komen, waar ook vrachtwa genchauffeurs hun auto even kunnen neerzetten". De Kring spreekt in deze zaak echter met namens alle aange sloten bedrijven. Pouwer: „Er zijn zoveel verschillende menin gen, dat wij gezegd hebben: wij kunnen hier niet als interme diair optreden". De gemeente heeft zich tot taak gesteld voor die bedrijven met al die verschillende meningen één oplossing te vinden. „Er moet enige uniformiteit komen in de borden", zegt Peters, „zodat de zaak visueel wat aantrekkelijker wordt". De bordjes die nu, vaak in strijd met de algemene politie verordening, in bermen staan of aan lantaarnpalen hangen, wor den voorlopig niet verwijderd. „Die mogen in elk geval blijven tot de werkgroep haar ei heeft gelegd", zegt Peters. Maassluis/Schipluiden Nóg een nieuwe snelweg door het poldergebied Midden-Delfland is een onaanvaardbare aan tasting van deze groenstreek. Een brief met die boodschap stuurt de reconstructiecommissie binnenkort naar minister Nelie Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat. Gistermiddag besloot de recon- structiecommissie Midden-Delf land een brief naar de minister te sturen met een 'onaanvaard baar' als boodschap. Wethouder J.L.M. Mandos uit Delft was één van degenen die zich boos toon de over de nieuwe aantasting van de groenbuffer: „In ant woord op wat de minister zegt over het niet onmogelijk maken van de A24, moeten wij terug schrijven dat zij moet ophouden met het onmogelijk maken van de reconstructie van Midden- Delfland". Naast de aidileg van rijksweg 19, waarmee de Tweede Kamer on langs na vele jaren discussie ak koord ging, wil de minister de mogelijkheid open houden voor een nieuwe wegverbinding door Midden-Delfland. Dat komt naar voren in het Structuurschema Verkeer en Vervoer, de toekomstvisie van de minister op het vervoer in Nederland. Daarin geeft ze aan dat er na de eeuwwisseling een rijksweg zou moeten komen vanaf bet nieuwe vliegveld Zes- nenhoven in de richting van Maassluis, aansluitend op de nieuwe Blankenburgtunnel. Deze snelweg, de A24, zou in Midden-Delfland haaks komen op de rijksweg 19 (oftewel A4) en op korte afstand evenwijdig gaan lopen aan de vlieten tussen de Vlaardingervaart en Maas land en Maassluis. In haar structuurschema geeft de minister aan dat die A24 wel iswaar niet op korte termijn zal verschijnen, maar dat er intus sen niets mag worden gedaan wat een uiteindelijke aanleg kan blokkeren. Maassluis Illegale transacties, dat moet eens afgelopen zijn op de weekmarkt bij winkelcen trum Koningshoek. Het komt 's dinsdag wel voor, dat vrouwen al met uitpuilende boodschap pentassen lopen, terwijl de marktlooplieden nog bezig zijn hun kraam in te richten. Dit ta fereel moet vanaf volgende maand tot het verleden behoren. Handel drijven voor één uur was strafbaar, maar er werd een oog je dichtgeknepen. De dinsdagmarkt begint, zodra de gemeenteraad daarvoor groen licht geeft, al om twaalf uur. Een verzoek van de markt- commissie om nog een half uur eerder te mogen beginnen, zal door de gemeenteraad niet wor den gehonoreerd. Verschillende marktkooplieden staan 's mor gens op een andere markt en kunnen niet op tijd in Maassluis zijn om hun nering daar voort te zetten. Het college van B en W oordeelde dat als hun collega's wel op tijd zijn, er sprake is van oneerlijke concurrentie. Ook de openingstijden voor de vrijdagmarkt in de binnenstad zullen enigszins worden ver ruimd. In plaats van tien uur kan men straks al om half tien boodschappen doen. In de brief van Midden-Delfland wordt ook om nadere ophelde ring gevraagd over het belang van de nieuwe rijksweg 19. In het structuurschema van de mi nister blijkt die snelweg aange duid als 'hoofdtransportas'. Daarmee wordt deze route in eens belangrijker geacht dan de bestaande rijksweg 13 ('trans portas'). Het bestuur van Mid den-Delfland vraagt zich nu af hoe dat valt te rijmen met ge maakte afspraken over rijksweg 19. De gemeente Delft en de provin cie zijn ook vierkant tegenstan der van de weg- De provincie heeft aangekondigd, zich met verve tegen deze nieuwe aantas ting van de functie van Midden- Delfland als groene buffer tus sen Rotterdam en Den Haag te verzetten. De provincie gaat uit sluitend akkoord met een stukje A24 als omleidingsweg rond een nieuw vliegveld Zestienhoven, als verbinding tussen rijksweg 13 en de weg naar Dordrecht. I Voorbeeld: 100 km vrij Inci. all-risk verzekering en BTW exclusief brandstofkosten eventueel ook automatische versnelling Speciale tarieven voor weekend-, vakantie - of zakenauto Schiedam-Noord - 010-4708122 Vlaardingen Van de binnenplaats van een be drijf aan de Stephensonweg in Vlaardingen is dins dagmorgen een grijze container met oranje dekzeil ter waarde van 4000 gulden ontvreemd. Daarin be vond zich een lading aluminium ter waarde van 26.000 gulden. Vlaardingen In de nacht van dinsdag op woens dag is een groene Mercedes op illegale wijze van ei genaar gewisseld. De diefstal vond plaats op het parkeerterrein aan de Eksterlaan. De schade wordt geschat op 17.500 gulden. Schiedam Uit het magazijn van loodgieters be drijf Van Woerkom zijn eerder deze week geisers en kookplaten met een totale waarde van 4000 gul den ontvreemd. De dieven verschaften zich toegang tot het pand aan het Broersveld door het forceren van twee hangsloten. Maasland/Vlaardingen De Maaslandse leerling van de Vlaardingse scholengemeenschap West- land-Zuid, die vonge week in het ziekenhuis werd opgenomen blijkt toch geen nekkramp te hebben. „Het had wel de symptomen van nekkramp, maar gelukkig bleek het om iets onschuldigere te gaan", aldus een opgeluchte conrector Van Hemert van Westland-Zuid. SPECIALIST IN CV. Bader e Vfcr» der Moezel it specialist in verkoop en mstal- laoe van CV's Wij vemrekken u graag alle informatie over capaciteit en energieverbruik 24 maanden schnfieiijice garantie INFORMATIE VERKOOP f SERVICE VAN DER MOEZEL Sdtie 40-52, 3111 PN SCHIEDAM Telefoon 0104732077 Vlaardingen Met een beetje geluk broeden er dit voorjaar ooievaars op Hoogstad, het landgoed van wijlen Cornells Moerman. Op het terrein, waar de kankertherapeut ooit proeven nam met duiven, heeft de gemeente onlangs een ooievaarsnest in een boom aangebracht. Reden om het bedje voor een ooievaarsgezin te spreiden is het feit, dat deze vogels de laatste tijd steeds vaker op Hoogstad worden gesignaleerd. Gemeentelijk jagermeester Roel Blom heeft de dieren ook in de Broekpolder waargenomen. Ook daar moet volgens hem snel een nest in gereedheid worden aangebracht. Sinds 1929 zijn in Vlaardingen geen broedende ooievaars ge zien. V maf dat jaar wordt landelijk bijgehouden waar deze dieren nestelen, maar Vlaardingen behoorde niet tot het se lecte groepje Nederlandse plaatsen waar ooievaars zich thuis- voelen. Tot verdriet van de vogelliefhebbers bleef het wagen wiel in het Hof ieder voorjaar leeg. De ooievaars, die tegenwoordig in Vlaardingen worden ge zien, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de Rotterdamse dier gaarde Bhjdorp. Het zijn halftamme dieren, die contact heb ben met de ooievaars uit de beroemdste broedplaats van Ne derland, Het Liesveld in Groot-Ammers. De gemeente hoopt, dat de Bhjdorpse vogels wilde exemplaren aantrekken die een gezin in Vlaardingen willen stichten. De begeleiding van het ooievaarsproject is in handen gegeven van twee vogelkenners, de heer W. Bakhuizen en mevrouw J.G.F. Verhoef. De huidige biotoop in de Broekpolder zou gunstig zijn voor ooievaars. Het wemelt in 'de polder van voedsel, zoals sprinkhanen, kevers, slakken, kikkers, wor men en insekten. Een blijvende vestiging van ooievaars in Vlaardingen is volgens jagermeester Blom zeker niet uitge sloten. Schiedam Uitbater Henk Post van tapperij Het Weeshuis heeft alle reden om feest te vieren. Zijn café, dat in een mum van tijd tot de succesvolste van de stad is gaan behoren, bestaat deze maand precies één jaar. Post kreeg onlangs ook te horen, dat zijn etablissement als vol waardig lid van de Alliantie van Biertapperijen is geaccepteerd. Het paasweekeinde wordt door de caféhouder, die tegenwoordig ook maaltijden serveert, aange grepen om de heuglijke gebeur tenissen met zijn clïëntèle te vie ren. Van vrijdag tot en met maandag staat Het Weeshuis ge heel in het teken van de levende muziek. De Vlaardingse zanger Fred Piek, bekend van Fungus, The Amazing Stroopwafels en 3 Heren, bijt vrijdag 24 maart het spits af aan de Hoogstraat. Ver baal mag het publiek kenbaar maken, welke nummers het wil horen. Piek studeerde 100 num mers in, waardoor de cafégan gers een redelijke keus hebben. Het Amsterdamse jazztrio De Commotie speelt zaterdagavond in de tapperij. Jazz, blues en Zuidamerikaanse ritmes staan centraal bij dit trio, dat reeds eerder haar opwachting in Schiedam maakte. Datzelfde geldt voor het Tuffie Vos Kwar tet, dat op le paasdag bij Post op visite komt. Tijdens de laatste jazznacht maakte deze jazzband, die uit leerlingen van Swee- linck-conservatorium bestaan, de meeste indruk. Tijdens een paasbrunch worden de feestelijkheden maandagmid dag afgesloten. Een salonorkest bezorgt de eters vanaf twaalf uur 's middags licht-klassieke ach tergrondmuziek. IEDEREEN DIE ONS'EEN NIEUWE ABONNEE- BEZORGT, KRIJGT DEZE 'PRAKTISCHE TELEFOON- KLAPPER CADEAU. DE NIEUWE ABONNEE-MOET ZICH WEL MINSTENS 3 MAANDEN OPHET; ROTTERDAMS NIEUWSBLAD ABONNEREN. De nieuwe abonnee is: Naam: adres: postcode. plaais huisnummer telelOOn (i v m controle op bezorging) De nieuwe abonnee krijgi het RN eersl 2 weken gralis en neemt daarna een O maandabonnemenï O kwartaalabonnement Over de betaling krijgt hij/zij t.z.t. bericht Stuur de telefoonklapper naar: naam: voori adres-no -plaats: postcode- Deze bon in een open envelop, zonder postzegel, 'I zenden naar: Rotterdams Nieuwsblad, afd. abonne' -J menten. Antwoordno. 1579. 3000 VB Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1