Sue Chaloner doet het goed in Podium Rooien en knaken troef op tweede Paardenmarkt DO 'RET moet route bus 54 omgooien' Toch draagvleugelboot in Maassluisse haven Finse kinderen mogen niet in sporthal slapen VLAARDSNGS DABBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vechtpartijen bij viering i Hindoestaans nieuwjaar ,VW informeert ook over regio Dronken man botst Voorbijgangers mishandeld Bende vergokt buit Brand op rijksweg UITZENDBURO DE SCHIESTREEK HEFTRUCKCHAUFFEURS PRODUKTiEMEDEWERKERS MAGAZIJNMEDEWERKERS CNC DRAAIERS METAALBEWERKERS Parket van DOEPARKET laat graag over zich lopen! Loop eens vrijblijvend binnen. Apollo breekt huwelijk af in Verwarringen DINSDAG 28 MAAKT 1989 PAGINA 15 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4003, 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 01P-4343228,4352066,4350557 -sportredactie: 43-15209. Tetefa»:010-43497S4. Schiedam De viering van het Pakistaans-Hindoestaanse 'nieuwjaarsfeest in sporthal Mar griet is zaterdagavond zeer ru moerig verlopen. Hoewel de or- •ganisatie een ordedienst had in- gezet om de circa 4DOO aanwezi gen in toom te houden, moest de politie er verschillende keren aan te pas komen om de verhitte gemoederen tot bedaren te bren gen. Oorzaak van de ongeregeld heden was volgens een politie- X woordvoerder overmatig drank- v gebruik. Om de orde te handha- ■X' ven zette de politie behalve een fors aantal manschappen een hond in. Het feest, dat rond half zeven 's morgens werd afgesloten, werd verscheidene malen verstoord i door een bommelding. Ook de brandweer moest "eenmaal uit- rukken omdat een automatische brandmelder in de sporthal alarm sloeg. Bij onderzoek bleek j dat het apparaat was geactiveerd door talkpoeder. V Maassluis De VVV Maassluis X zal binnenkort meer en betere X in formatie kunnen verstrekken over evenementen in de regio. •Die uitbreiding van het pakket inlichtingen, dat aan het publiek kan worden verstrekt, dankt de ■VVV aan een gift van de Kamer 'van Koophandel in Rotterdam. De Kamer wil de regionale sa- menwerking intensiveren, zodat 1 er een beter toeristisch en recre- atief produkt kan worden aan- geboden. Dat wordt mogelijk zodra de 'VVV over een computer be- schikt, zodat met één druk op de I knop op een scherm verschijnt wat er bijvoorbeeld in Schiedam X en Vlaardingen op uitgaansge- '.i bied te doen is. De Kamer schenkt de VVV 20.000 gulden voor de aanschaf van die appara tuur. De gemeente stelt 10.000 gulden beschikbaar. Voortaan kunnen bij de VVV ook kaarten worden gereser veerd voor allerlei voorstellin gen. Ook vakantiereserveringen J worden dan door de VVV gere- geld. yiaardingen Een beschonken automobilist heeft in de nacht ,van zondag op maandag in de '.Valerïusstraat vijf geparkeerde auto's zwaar beschadigd. Zijn 21- jarige vriendin raakte bij de bot sing licht gewond en moest in het Holyzïekenhuis worden be handeld. De 23-jarige man raakte in de Valerïusstraat de controle over zijn voertuig kwijt en raakte twee stilstaande auto's. Die twee auto's schoven door en botsten legen drie andere voertuigen. De materiële schade was groot. De zwaar beschadigde auto van de man moest met een takelwagen worden weggesleept. De man kreeg een rijverbod van acht uur. Schiedam Bij een vechtpartij op de Korte Haven is zaterdaga vond een 45-jarige inwoner uit Oldenzaal gewond geraakt. Hij werd tot twee keer toe door twee onbekende mannen lastiggeval len. Bij de tweede poging om de man uit Overijssel zijn geld af handig te maken, maakten de overvallers gebruik van een sti letto. Het slachtoffer wist zich los te rukken. Hij kwam er vanaf met enkele wonden aan handen en gezicht Op het Broersveld werd vrijdag- avond een 33-jarige Schiedam- mer mishandeld. In het voorbij- gaan kreeg hij een duw van een j man die op het trottoir stond. In rde daarop volgende vechtpartij liep de Schiedammer een gebro- ken kaak en een gekneusde neus óp. Vlaardingen Met de aanhou ding van zes Vlaardingers van tussen de 15 en 26 jaar oud heeft de politie drie gewapende over vallen en een groot aantal inbra ken en diefstalen opgelost. Van de buit werd een auto gekocht. De rest van het geld bleek voor het grootste gedeelte te zijn ver- gokt- De bende, waartoe ook twee jeugdige Vlaardingers behoor den' die onlangs werden aange houden voor de gewapende overval van de chauffeur van een meubelzaak, bedreigde bij de overvallen de slachtoffers met luchtdrukpistolen of mes sen. Op 14 januari van dit jaar pleegden zij een overval op een snackbar aan de Dirk de Derde laan. Ruim een maand later de den zij een vergeefse poging om in de buurt van sporthal West- wijk twee vrouwen te beroven. In juni van het vorig jaar over vielen zij de beheerder van sporthal Westwijk. De auto die zij van de buit hadden gekocht is in beslag genomen. Sue Chaloner tijdens haar optreden in Podium. Met haar warme stem maakte de in Engeland geboren zangeres veel indruk in Schiadam. Schiedam Het concert van No Holding Back verviel vrijdagavond in café Podium, maar plaatsvervanger Sue Chaloner maakte duidelijk, dat zij met minstens evenveel recht met deze Engelse term in verband mag worden ge bracht. Met haar Soul Train zorgde de in Noord-Holland wonende Britse voor een concert, waar inderdaad geen houden aan was. De imponerende staat van dienst van Sue Chaloner, die in 1970 in Nederland terecht kwam als zangeres in de musical Hair, wekte vooraf al de nodige ver wachtingen. Als 4-jarige zong de Engelse al regelmatig in een big band, terwijl zij in de musical Golden Boy naast Sammie Davis jr. op de planken stond. Later volgde de musical Hair, terwijl Sue in de jaren zeventig de vrouwelijke helft van het vermaarde duo Spookie Sue vormde, iviei mts als swinging On A Star', 'You Talk Too Much' en 'I've Got The Need* timmerde het duo internationaal aan de weg. Dat Sue Chaloner het imago van zoetsappige vertolkster van op pervlakkige discohits ver van zich af heeft geworpen, bewees de zangeres vrijdag met verve. Begeleid door jonge Nederlandse muzikanten ging Chaloner er stevig tegen aan. Eerst met hea- vy-funk, terwijl de traditionele elementen uit de soul gaande weg het concert steeds meer ter rein wonnen. Chaloner bleek nog steeds gezegend te zijn met een warme, soulfulle stem, waarmee zij een scala aan emo ties wist op te roepen. De band, die normaal uit negen mensen bestaat, trad voor de ge legenheid afgeslankt aan. Het concert in Podium was in de eer ste plaats bedoeld om de nieuwe gitarist Erik de Wit in te spelen. De Wit bleek de partijen snel on der de knie te hebben, terwijl de andere muzikanten, onder wie de voormalige Spieringhoek- leerlïng Marcelino Vishnudatt, voor een zeer professionele be geleiding zorgden. Op korte termijn vertrekken Sue Chaloner en haar Soul Train naar Denemarken en Duitsland, waar de band al een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd. In Denemarken verzorgt de band binnenkort een tv-optreden, vandaar dat de groep mom enteel zo vaak mogelijk wil optreden om goed beslagen ten ijs te ko men. Sue Chaloner kan de buiten landse toernee met vertrouwen tegemoet zien, want zelfs het als weerbarstig bekend staande Schiedamse publiek reageerde zeer enthousiast. Tot kwart over twee werd er stevig geswingd aan de Lange Haven. De Podi um-directie zal ongetwijfeld een herhaling voor de band in ge dachten hebben, maar of dat zal lukken, valt te betwijfelen. Door de snel stijgende bekendheid lijkt Chaloner spoedig verloren voor het cafécircuit. Schiedam Trefcentrum Oost wil voorlopig geen goed woord meer horen over de gemeente Schie dam. Medewerkers van het wijkgebouw in de Fahren-1 heitstraat vinden de plaatse lijke overheid maar een kil le instelling. Reden voor de boosheid is de weigering van de gemeente 'óm mee te werken aan een plannetje van het Trefcen trum. De buurtbewoners willen komende zomer een groepje gehandicapte kinde ren uit Finland naar Schie dam halen. Het feestpro gramma was rond op het lo gies na. Misschien kunnen de kinderen in de sportzaal overnachten, redeneerden de medewerkers. Sportamb tenaar Jan Tjassens zag geen bezwaren, maar trok zijn aanvankelijke toezegging opeens in. Wethouder Haf kamp vond het niet goed, verklaarde hij. Raar, meende organisator Joop van Swieten. Hiï ver moedde dat Tjassens zich er met een smoesje vanaf pro beerde te maken. Eerst iets beloven, en dan later de zwarte piet naar de wethou der schuiven, zoiets vindt in zijn ogen geen genade. Maar Tjassens handelde wel degelijk in opdracht van Hafkamp. De wethouder: „Wij staan een sportaccom modatie in principe niet af voor overnachtingen. Daar zijn die zalen niet voor be doeld. Anders onstaat er een ongewenst circuit aan over nachtingen". De Finse kin deren zijn door de gemeente doorverwezen naar de GJVW, de stichting voor ge specialiseerd jeugd- en vol wassen enwerk. Weten die geen oplossing, dan kunnen de kinderen volgens Haf kamp altijd nog aankloppen bij de Nivon-boerderij in Vlaardingen. Maasland Op rijksweg 20 ter hoogte van Maasland is gister avond, vermoedelijk ten gevolge van kortsluiting, een auto uitge brand. De "bestuurder van een 'lelijke eend', een 28-jarige Rot terdammer, zag bij het rijden rook onder de motorkap van daan komen. Hij zette zijn auto aan de kant en waarschuwde de brandweer, die korte tijd later de brand bluste. alle merken meestal klaar terwijl u wacht da s pas service! Burg. H. Gretelaan 273 SCHIEDAM Tel. 010-473 82 22 Schiedam De archivaris van de RET moest tot 2 fe bruari 1981 teruggaan, dat lijn 54 voor de laatste maal over de Havendijk ging. Het besluit, dat de Rotterdam se vervoersmaatschappij destijds nam om de bus voort aan door de Nieuwe Maasstraat te laten rijden, ziet me vrouw W.C. Schaberg-Westerdijk, woonachtig op de Havendijk, acht jaar na dato graag teruggedraaid. Haar mobiliteit is doordat de bus het randje van de Gorzen mijdt, danig belemmerd. De klacht is niet nieuw; de bewo nersvereniging Schledam-Zuid liet de afgelopen jaren ook haar bezwaren horen. Met het wetboek in de hand probeert mevrouw Schaberg nu lijn 54 zijn oude route te laten hervatten. Sinds I januari 1988 is de nieuwe Wet Personenvervoer van kracht, die het ge meentebestuur machtigt de dienstregeling van de lokale lij nen (in het geval van Schiedam zijn dat 53 en 54) mede met de Rotterdamse Elektrische Tram te regelen. In een brief aan de VVD, die fractievoorzitter Gerard Ver- hulsdonk woensdag aan wethouder Zijdeveld doorspeelde, vraagt zij de gemeente om overleg te voeren met de Rotter damse Elektrische Tram om de maatregel uit 1981 ongedaan te maken. Zijdeveld zegde dat toe. De wethouder heeft een stok achter de deun sinds de eerste dag van dit jaar is de rege ling van kracht, dat de subsidieverstrekking voor de lokale lijnen via de gemeenten loopt. I nd ïen tot een wijziging in de route van lijn 54 wordt besloten, zou deze pas over ruim een jaar kunnen ingaan. Het is volgens de RET organisatorisch onmogelijk om de komende zomer en winterregelingte veranderen. n Lurkend aan een pijp bedenkt een potentiële koper hoeveel 'rooien en knaken' hij voor een paard wil beta len. Maassluis Tijden die er nooit geweest zijn kunnen uiteraard niet terugkeren, maar de aan staande komst van een draag vleugelboot naar Maasluis zal de gedachten van menigeen onge twijfeld terugvoeren naar 198Ö. In dat jaar presenteerde de firma Conro Enter Lines het plan voor een draagvleugelbootverbin ding tussen Maassluis en Lon den. Het enige fundament onder het ambitieuze plan bleek de bluf van initiatiefnemer Dirk Vahrmeijer. Een initiatief van 's lands grootste bierbrouwer zorgt er nu voor, dat Maassluizers als nog de kans krijgen zo'n draag vleugelboot in eigen haven te aanschouwen. De draagvleugelboot van Heine- ken doet alleen op 14 mei een paar uurtjes de haven van Maas sluis aan. Het vaartuig, in de vorm van een bierfles, maakt rond de pinksterdagen een pu- bliciteitstrip langs een aantal Zuidhollandse havens. De boot, die The Spirit ofHeine- ken is gedoopt, liep eerder deze maand in Amsterdam van de helling. Het ligt in de bedoeling dat de Belgische avonturier Fons Oerlemans in de zomer met het vaartuig de oceaan over steekt. Met de boot, die een snelheid van 80 kilometer per uur haalt, wil Oerlemans in drie dagen de af stand New York-Scilly Eilanden afleggen. Bijna even snel als destijds met Conro Enter Lines zal het wen kend perspectief van draagvleu gelboten in de Maassluisse haven weer tot het verleden behoren. De boot zal slechts enkele uren in de haven worden afgemeerd. Dat zal de bestuurderen minder spijten dan in 1980. Toen had de gemeente grootse verwachtin gen van de draagvleugelboten. Menigeen herinnert zich nog de initiatiefnemer, die in een scherp gesneden pak de show stal met het verhaal, dat hij 35 miljoen gulden in de verbinding wilde steken. Maar liefst 200 mensen zouden een baan bij de dienst kunnen vinden, vertelde de man tijdens de presentatie in een bomvol stadhuis. Eén ding vergat hij gemakshalve te vermelden: op het bezit van li quide middelen kon hij niet wor den betrapt Het was een boze droom, waaruit de gemeente spoedig ontwaakte. Dat de man meer praats dan geld bezat, werd naast het gemeente bestuur ook menig zakenrelatie duidelijk. De ex-Maassluizer, die momenteel vastzit voor oplich ting en flessetrekkerij, liet een spoor van schulden na. Eén van de gedupeerden vormt een hote leigenaar in Maam, die zijn goedgelovigheid duur betaalde.' Na negen maanden logeren in een luxe-suite Jvergat' de ex- Maassluizer de hotelrekening van 280.000 gulden te betalen. Schiedam Worden hier nu echt paarden verhandeld of moet het handjeklap van de han delaren tot de categorie kermisvermaak worden gerekend? Veel bezoe kers van de paarden markt, die zaterdagoch tend op de Grote Markt werd gehouden, kwa men er niet goed achter. Het vakjargon van de handela ren zorgde ervoor, dat het voor stadse leken vaak onduidelijk bleef of het paard nu van eige naar was verwisseld of niet Ter men als 'naar de nul toekomen', en 'het verschil delen' vlogen de toeschouwers om de oren, terwijl de handelaren hun verschillen in inzicht over de prijs uitslui tend in 'knaken' en 'rooien' ble ken uit te drukken. Met het dilemma van schijn of werkelijkheid kon menigeen le ven, want de door Heenvlieter Piet Hoepel georganiseerde paardenmarkt leverde zaterdag in ieder geval een aardig schouwspel op. Bekijks Naast de 97 aangevoerde paar den stonden geiten, bokken en konijnen op een nieuwe eige naar te wachten. De belangrijk ste attractie bleken echter de paardenhandelaren zelf. Met hun markante koppen en hun lange stokken trokken zij veel bekijks, zeker op momenten dat er werd onderhandeld. In veel gevallen is het handje klap wel degelijk serieus be doeld, liet een paardenbezitter uit Bleiswijk weten. „Ook hier lopen mensen rond die naarstig op zoek zijn naar een aanwinst, terwijl de handelaren bijna altijd wel bereid ziin om over verkoop te o n d erha nd elen Zelf hoorde de Bleiswijker dui delijk niet tot de categorie van serieuze verkopers. De 3-jarige merrie, waarmee de man op de Grote Markt verscheen, bleek niet te koop. Regelmatig gingen belangstellenden met hem het handjeklapritueel aan, maar de Bleiswijker bleef onverwurw- baar. „Ik vraag gewoon elf rooi en", verklaarde de man zijn werkwijze. „Dan begrijpt de an dere partij wel, dat ik niet wil verkopen. Dit paard is namelijk niet meer dan 5 a 6000 gulden waard". Keerde de 3-jarige merrie aan het eind van de middag terug in de vertrouwde stal in Bleiswijk, ongeveer tien paarden en pon- nies wisselden wel van eigenaar. Een andere handelaar ging er niet vanuit, dat er zich Schie dammers onder de kopers be vonden. „Meestal komt de ko pers uit het vaste circuit Stads bewoners als hier rondlopen kunnen zo'n paard natuurlijk niet op het balkon zetten". Na het scheiden van de markt nam een stoet van oude post koetsen en een muziekkorps te paard de fakkel in de stad over. De grote drukte op de Lange Kerkstraat en de Hoogstraat zorgde er echter voor, dat de stoet niet de geplande route mocht volgen. Te gevaarlijk, oordeelde de politie, waarop de muzikale paardenstoet een alter natieve route doordeBoterstraat volgde. Op de in de winkelstraten ge houden braderie bleek het zater dag een drukte van belang. Een handelaar in horloges toonde zich zeer tevreden over de klan dizie, al klaagde hij wel over de branchverdeling. „Vier standjes op rij verkopen hier zonnebril len", liet de man weten. „Het is toch niet te geloven dat de orga nisatie dat toestaat". Terwijl een dweilende jazzband en The Amazing Stroopwafels veel bekijks kregen op de Hoog straat, trokken de paardenhan delaren zich 's middags terug in café Sintjan. Country Meindert zorgde daar met zijn 'paardvriendeüjke' country-muziek voor een sfeer tje dat sterk deed ,denken aan een Amerikaanse saloon. Ont trokken aan het oog van het gro te publiek babbelden de hande laren wat na, terwijl er zowaar nog een paard van eigenaar wis selde. ATTENT REI Nieuwsgierig? Neem direkt kontakt op en laat u vrijblijvend intormeren over de vele mogelijkheden UITZENDBURO DE SCHIESTREEK, Dr. Wibautplein 15, Schiedam. Tel. 010-4701222 zoekt met spoed (Wijkunnen het parket eventueel ook vooru leggen.) Schiedamseweg 2a, 3134 BJ Vlaardingen, Tel. 010 - 4349923 Schiedam Dat het huwe lijk een zeer saaie aangele genheid kan zijn, demon streerde toneelvereniging Apollo zaterdagavond in het Passage-theater. In het blijspel Verwarrin gen werden de personages constant in verwarring, ver bijstering of verlegenheid gebracht. De visie van de schrijver Alan Ayckbourn over het in zijn ogen altijd tot mislukken gedoemde huwelijk en het (on)vermo- gen van mensen om naar el kaar te luisteren of wezen lijk contact te hebben, werd onder leiding van Benno van Leer op komische wijze uitgebeeld. In de derde akte, Tussen de happen door, komen de op vattingen van Ayckbourn over het huwelijk duidelijk naar voren. In een restau rant zitten Emma en Donald Peers te ruziën over wat ze zullen eten. Even later ko men Martin en Polly van Houten binnen. Polly wil absoluut niet dat het echt paar Peers hen ziet. Haar vreemde gedrag wordt ver klaard door het feit dat zij overspel heeft gepleegd. Ook de Van Houtens verwij ten elkaar van alles. Lach wekkend is de scène waarin Emma nijdig een slabak in het kruis van haar man gooit. En Polly zegt geïrri teerd tegen haar man: „Ik ga even naar de wc om te kot sen". Ook in de andere ak tes, Moederfiguur, Gezellig samen een borreltje, Het weldadigheidsfeest en "Een praatje in het park, laai de schrijver zien hoe mensen volgens hem in het dagelijk se leven met elkaar omgaan. An Hebbii (50), sinds 1979 lid van Apollo, leeft zich in to neelspelen helemaal uit. „Op het podium doe je alles wat je in het dagelijks leven niet kan of mag. Ik vergeet alles om me heen en raak lot van mezelf. Dat Is een heer lijk gevoel. Het 1 iefst speel ik dramatische rollen omdat ik daar meer mijn eigen emo ties en gevoelens bij kan be trekken. Toneel is voor mij een verslaving, ik kan niet zonder". De spelers van Apollo, die tevens het be stuur vormen, wisselen re gelmatig van regisseur om meer variatie in het spel en destukken te krijgen. Public-relationsman Hans Hogerwerf over de repertoi re-keuze: „Wij geven de voorkeur aan satires, trage dies en stukken met een sterke moraal. Om wat meer publiek te trekken hebben we gekozen voor een luchti ger stuk zoals Verwarrin gen. Toch staat hetspeelple- zier voorop, een volle zaal komt op de tweede plaats". Benno van Leer, die alleen dit stuk regisseert, vindt het jammer dat Verwarringen maar twee keer gespeeld wordt „Als spelers vaker een stuk presenteren dan kan de voorstelling gaan groeien, het resultaat wordt beter". Van Leer, beroep- saeter, is enthousiast over het regisseren. „Het is zalig om ook eens de spelstimula- tor te zijn en een voorstel ling tot één geheel te ma ken". De samenwerking met de Schiedam amateur vereniging bevalt hem pri ma. Apollo is met Verwar ringen op 1 april om 20 uur te zien in het bibliotheek theater te Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1