Verzet S teend ij kpolder tegen transportcentrum Hondensporters in hun sas met landelijke erkenning Botssimulator: klap na vrije val van tweehoog Lift voor bibliotheek broodnodig Actiecomité geeft de strijd niet op m Groot dilemma Holy- ziekenhuis U wilt uw spaargeld carrière laten maken. Bij ons kan de beloning in de papieren lopen. Beautiek failliet VLAARDINGS DAGBLAB SGHIEBAMSE C0URAKÏ NIEUWE WATERWEG COURANT 3, lUiiWSiisd i Vergaderbesluit werkt louterend De Brandersstad vraagt gemeente om ligweide Ruïhe wordt onteigend Pensioenfonds WF verkoopt zijn panden WOENSDAG S APRIL 1989 PAGINA 15 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557-sportredactie:4345209,Telefax-010-4349754. Schiedam Geen gordel om? Uit de wagen en naar de kermis! Want de botssimulator op het Emmaplein doet wel aan kermis i denken., Over twee weken zul- len er weer botsautootjes rijden, maar nu biedt de politie een der gelijke attractie. In de natte sneeuw nemen wetsovertreden- de automobilisten één voor één plaats op het wondere apparaat, dat is ontwikkeld door Veilig 1 Verkeer Nederland. De simula tor bestaat uit een steil aflopende helling met rails, waarop een karretje, voorzien van een auto stoel met gordels. De passagier neemt plaats, de gordel gaat om, waarna het slachtoffer wordt 'gelanceerd'. Het karretje rolt naar beneden en botst er tegen een rubberen rand. De passagier wordt flink door elkaar gehusseld. „Stel dat u in het echt geen gordel draagt lebach van Veilig Verkeer Ne- derland. „Dan was u met uw hoofd door uw voorruit ge knald". Ook in Schiedam staat Klebach deze dag op vrijwillige basis. Overtuigd van de goede zaak reist Klebach tal van gemeenten af om de automobilist te overtui gen van de noodzaak van het dragen van autogordels. De actie wordt gevoerd in samenwerking met de politie' Agenten Fred van Leemput en Freek Blom houden chauffeurs-zonder-gordels aan, waarna agente Petra van Maag denberg de overtreders naar de botssimulator begeleid. Waarom zo'n actie? Als eerste noemt Klebach het gegeven, dat zeker de helft van de automobi listen in de stad de gordel niet draagt. Bonnen schrijven voor de overtreding vindt Klebach gewenst, maar veel belangrijker acht hij het dat de automobilist doordrongen raakt van het nut van de gordel. Van automobilisten kun je niet verwachten, dat zij op afroep hard tegen een paaltje rijden, vandaar dat Veilig Verkeer Ne derland met de botssimulator op de proppen kwam, „Weegt u tachtig kilo? Dan is de moment kracht op het moment van de botsing 800 kilo", vertelt Kle bach. „Zo'n knal krijgt u als u met 50 kilometer per uur tegen een pa,ibjï# knalt. Hetzelfde ef fect alls vrije val van de twee de verdieping".- Onder de indruk van het ver haal laten de meeste passagiers van de simulator weten hun gor del in het vervolg altijd om te doen. Het gros van de automobil- siten beweert de gordel normaal wél te dragen. „Toevallig verge ten", krijgen de dienstdoende agenten In de meeste gevallen te horen. Agente Petra van Maagdenberg betwijfelt, of de actie wel tot een mentaliteitsverandering leidt. De botssimulator op het Emma plein trok veel bekijks. Het schijnt, dat sommige automobi listen expres zonder gordel re den. Om erin te mogen. „Na twee weken is iedereen het verhaal weer vergeten", vreest zij. Ook de politie mag volgens haar de hand in eigen boezem steken. „Tal van agenten dragen zelf geen gordel. En bijna nie mand van ons let erop bij routi necontroles". Zelf draagt Van Maagdenberg de gordel altijd. Haar collega Fred van Leemput bevestigt het verhaal. Op aandrang van zijn vrouwelijke collega is hij sinds kort ook bezweken voor de gor del. „Het dient de veiligheid", zegt Van Leemput. „De demon stratie bewijst dat". Dat zelfs een deel van het poli tiekorps hardnekkig weigert de gordel te dragen, stemt de Veilig Verkeer-vertegenwoordiger somber. Toch ziet Klebach licht puntjes. Na een dagje spelen met de botssimulator rijden nu meer Rotterdamse agenten met gordel dan voorheen. De botssimulator, die moet hel pen het beeld verder bij te stel len, komt op 6 april naar Maas sluis en is op 18 april in Vlaar dingen te vinden. MaassluisDe jeugdafdeling op de eerste verdieping van de bi bliotheek aan de Uiverïaan is voor rolstoelgebruikers met geen mogelijkheid te bereiken. Het ontbreken van een lift heeft voor gehandicapte lezers nare gevolgen. De werkgroep Maas sluis van de Consumentenbond heeft dat probleem voorgelegd aan degemeenteraad. De werkgroep dringt er bij de raad op aan, geld voor een lift in de bibliotheek ter beschikking te stellen. Ten tijde van de bouw van de openbare leeszaal werd de lift wegens geldgebrek uit de plannen geschrapt. In de loop der jaren heeft zowel de biblio theek als de Consumentenbond klachten ontvangen over het ontbreken van een lift. Bibliotheekdirecteur H.J. Bon- sink heeft het probleem al dik wijls met de gemeente bespro ken. Maar hoewel de gemeente niet onwelwiflig staat tegenover haar verzoeken, hebben de be sprekingen nog niet tot resultaat geleid. Het aanbrengen van een lift zou, schat mevrouw Bonsink, ongeveer 60.000 gulden kosten. De directeur is blij met het steuntje in de rug van de Consu mentenbond. „Het is plezierig dat ook anderen dit geluid laten horen", zegt zij. „Want het is triest dat gehandicapte jongeren niet naar de jeugdafdeling kun nen". Voorzitter H.A. Kraak van de bond heeft het in zijn brief aan de gemeenteraad over een 'broodnodige voorziening*. Maassluis In de rij met te genstanders van het trans portcentrum in Maasland heeft zich ook de commissie Bodemsanering Steendijk- polder CBS gevoegd. In een deze week verzonden brief verzoekt de commissie de provincie Zuid-Holland niet mee te -werken aan de aanleg van het transportcentrum op de grens van Maasland en Maassluis. Voorzitter Harm Woudstra van de commissie vreest, dat de voor genomen plannen om op de grens van Maasland en Maas sluis een transportcentrum te vestigen, tot een verdere aantas ting van het leefmilieu in Neer- lands grootste gifwijk zal leiden. „Wat de aanslagen op het milieu betreft, hebben wij al genoeg voor onze kiezen vindt Harm Woudstra, duidelijk doelend op de al jaren slepende gifaffaire in de wijk. Het cen trum, dat op steenworp afstand van de Steendijkpolder en de Molenwijk moet verrijzen, gaat de twee Maassluisse wijken vol gens Woudstra grote geluidso verlast bezorgen. „Er zijn wel betere plaatsen denkbaar voor zo'n centrum", vindt Woudstra. De voorzitter van de bodemcommissie denkt, dat het transportcentrum beter op zijn plaats is in de omgeving van de Beneluxtunnel. „Daar staan in ieder geval minder wo ningen in de directe omgeving.". Met de CBS is het Maassluisse college van B en W van mening, dat de komst van het transport centrum naar Maasland de be langen van een deel van de Maassluisse bevolking kan scha den. Om die reden organiseert de gemeente Maassluis een in formatieavond in de burgerzaal van het stadhuis. De bijeen komst, waarop bezoekers op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen rond het transportcentrum, begint don derdag 13 april om kwart over acht WMï&z/f'Mt'.'. Actievoerders delen pamfletten uit aan de poort van de Nieuwe Ma- tex. Vlaardingen De bewoners van de Oostwijk leggen zich niet neer bij de overslag van chemi caliën bii Nieuwe Matex aan de Vulcaanhaven. Hoewel de ge meente volgens de nieuwe ha venverordening verplicht is een hinderwetvergunning te geven, en. dat inmiddels heeft gedaan, geeft het actiecomité de moed niet op. Gistermiddag stonden comitéleden in de bittere kou aan de poort van de Matex, om in pamfletten de werknemers te wijzen op de gevaren, die de op en overslag van chemische stof fen met zien mee brengt. „Laten wij als bewoners en werknemers van Matex de han den ineen slaan, wij hebben de zelfde belangen", stond er in de brief die de werknemers in de band gedrukt gekregen. „Wij strijden als bewoners niet tegen de werkgelegenheid bij Matex, maar tegen het volstrekt onno dig toenemen van gevaren voor ons welzijn en de volksgezond heid". Niet alle werknemers wil den de brief in ontvangst nemen. Bij degenen die hun autoraampje dicht lieten werd de brief snel onder de ruitewissergedaan, Het actiecomité is bezig met een handtekeningenactie onder de bewoners van de Oostwijk. Met een petitie van verontruste be woners willen zij binnen afzien bare tijd opnieuw bij de gemeen teraad aan de bel trekken. vervolg wan de voorpagina Vlaardingen Volgens dr.L.M. van den Akker, directeur van het HoIy-2iekenhuis, staat het bestuur voor een uiterst moeilij ke beslissing. „Er zijn twee mo- Groeneweg is expert in exclusieve tuinaanleg en renovatie l.v.m. 1214 jarig jubileum krijgt iedere opdrachtgever een exclusieve verrassing van Marjolein Bastin advies ophogingen ontwerp bestratmgswerk uitvoering afrasteringen ★'kantoortuinen onderhoud etc. m t* CollflnyieM 30 HCP VI*D«<finoM> 010 - 4.750.654 5e jaar 33/4%_ GEMIDDELD BVt% BIJ LOOPTIJD VAN 5 JAAR. Omgezet in spaarcertificaten van f 1 000,-, f 5.000,- of f 10.000,- kan uw spaargeld nog een hele vlucht maken. Bij een gemiddelde rente van 612% kunt u door het princi pe van rente-op-rente m 5 jaar een waarde stijging van bijna 33% tegemoet zien. Spaar certificaten op naam mag u op ieder moment verzilveren. Kom voor meer informatie snel verenigcle even langs bn eén van onze kantoren. spaarbank Maassluis V ergaderingen ple gen in Maassluis minder tija in beslag te nemen dan in het nabu rige Vlaardingen, maar toch heeft de gemeenteraad gemeend de eigen vergaderdiscipline ver der aan te halen. Eenstemmig besloot de raad gisteravond voor commissievergaderingen een al gemeen geldend eindtijdstip van 23 uur in te stellen. Vergaderingen, die rond dit tijd stip nog niet in het eindstadium zijn beland, worden in het ver volg verdaagd. In zo'n geval wondt in onderling overleg be sloten, wanneer de vergadering kan worden voortgezet. Het voorstel van RPF-raad slid Herman van Hoeven om de ver gadering in voorkomende geval len de middag erop te hervatten, haalde het niet. Burgemeester Hans van Es voerde aan, dat een dergelijke regeling niet prak tisch is. Van Es denkt dat niet alle raadsleden in staat zijn op zo'n korte termijn een extra ver gadering in hun programma in te passen. Het besluit werkte gisteren di rect louterend op de raadsleden. Geholpen door een vrij korte- raadsagenda en bij gebrek aan echte geschilpunten konden de volksvertegenwoordigers gister avond reeds om half tien naar huis. Schiedam Hondensportvere niging De Brandersstad heeft wat te vieren. De club is erkend door de landelijke Stichting voor Gedrag, Gehoorzaamheid Be hendigheid en dat maakt het de Schiedammers mogelijk om aan wedstrijden mee te doen en exa mens te houden. De reglementen in de honden sport ziin vrij strak; zonder de landelijke erkenning is een hon densportclub zowat gehandi capt Ook erkende verenigingen worden kort gehouden, en wie niet oppast kan al snel worden uitgestoten. Dat is het geval, wanneer een vereniging andere kynologische activiteiten onder neemt aan waarvoor de in Wijk oij Duurstede gevestigde sticht txng toestemming heeft ver- - leend. Dat De Brandersstad door de strenge selectie is heengekomen, stemt voorzitter Klaas van der Ham tot grote vreugde. In het le denblad Hondenkoerier maakt hij melding van de officiële sta tus. Hij wijst op de unieke situa tie in Schiedam: De Branders stad werkt zeer nauw samen met de Gebruikshondensportvereni- gbig Schiedam. Bij De Branders stad melden zich steeds meer le den aan, die hun hond een ge drag- en gehoorzaamheidscursus willen laten volgen. Bij de Ge- bruikshondensportvereniging werken ervaren mensen met ge certificeerde honden. „Ik denk dat er in geheel Nederland niet een tweede combinatie gelijk aan onze verenigingen te vinden is", aldus Van der Ham, die van allebei voorzitter is. De landelijke stichting heet De Brandersstad hartelijk welkom. Secretaris J-W. Baretta hoopt dat de aansluiting „mag leiden tot ^een positieve bijdrage aan het gedrag, de gehoorzaamheid en behendigheid in Nederland". Dat het over honden gaat, schrijft Baretta er niet bij... UVG-veld „Tja, er zijn er nu dus twee in Schiedam'is het eerste wat Van der Ham zegt, als hij kond komt doen van het voor hem heuglijke nieuws. Hij doelt hiermee met op zijn eigen combinatie van twee verenigingen. Er is in Schiedam namelijk ook de hondensport club vijfsluizen, gevestigd aan de Parallelweg. Een crisis rond voorzitter George Neervoort leidde tot het vertrek van be stuursleden en instructeurs, die zelfstandig verder gingen als De Brandersstad. Over die conflict periode wil de blij gestemde Van der Ham het liever niet meer hebben. Er is toestemming ver kregen om voorlopig gebruik te blijven maken van het UVG- veld aan de Olympiaweg in het Hargapark, waar enkele malen per week de trainingen plaats vinden. Wel blijft De Branders stad zoeken naar een eigen ac commodatie. Burgemeester en wethouders hebben Van der Ham eind maart laten weten 'helaas' geen terrein beschikbaar te hebben voor hon detrainingen en gehoorzaam- heidscursussenen het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat aan Vijfsluizen ai een veld ge gund is, voorlopig nog voor de duur van driejaar. B en W geven De Brandersstad daarom het ad vies verder te zoeken in de parti culiere sector (bedrijfsterreinen of zo) en wensen de club veel succes toe. Van der Ham ontving de afwij zing op Goede Vrijdag, Hij ver werkte de teleurstelling snel en richtte zich hoopvol op de toe komst. Het is hem bekend, dat over onbepaalde tijd zogenaam de ligweïden worden aangelegd op het voormalige Ursus-com- plex aan de Parallelweg en in Bijdorp - huidige voetbalvel den van Oiympus en WK). Van der Ham heeft B en W deze week schriftelijk gevraagd te onderzoeken, of een van die lig weïden als permanente trai ningsaccommodatie kan worden toegewezen aan de twee vereni gingen, die hij vertegenwoor digt. Van der Ham heeft geregeld ge merkt, dat de hondensport door de gemeente niet als sport wordt beschouwd, Dat heeft hiermee te maken, dat de overkoepelende organen niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) in Den Haag. Deze orga nen zijn de Nederlandse Bond van Gebruïkshondensportvere- nigingen in Arnhem en de al eerder genoemde Stichting voor Gedrag, Gehoorzaamheid Be hendigheid. Zouden zn wei aan gesloten zijn bij de NSF, dan ver groot dat voor de Schïedamse bondensporters de kans om een plaatsje binnen de gemeentelijke sportraad te bemachtigen. Van der Ham heeft zich dan ook gewend tot de twee landelijke organen. Aansluiting bij de NSF zou de hondensport in het alge meen een betere status kunnen bezorgen, betoogt Van der Ham. En wellicht is er in de 'jungle van sportsubsidies' dan nog een potje voor de hondensport te vinden, hoopt hij. 171 ajuttjuamt geval zal Boejharat zich met hand en tand verzetten en alle juridische mogelijkheden benut ten om dat besluit aan te vech ten. Dat is voor ons niet zo'n aan trekkelijk vooruitzicht". „In het tweede geval krijgen we met grote interne problemen te maken. Boejharat heeft in publi caties dingen over het zieken huispersoneel gezegd die hem al lerminst in dank zijn afgeno men. Die dingen maken een toe komstige samenwerking er niet makkelijker op". De beslissing die het bestuur dinsdagavond neemt wordt niet meteen daarna wereldkundig gemaakt. Gezien de emoties waarmee de zaak is omgeven denkt het bestuur nog één of twee dagen nodig te hebben om bet besluit op zorgvuldige en verantwoorde wijze openbaar te maken, aldus Van den Akker. Zoetermeer De kappersoplei ding Beautiek is failliet De leer lingen troffen op de voordeur een bordje aan: 'Gesloten we gens faillissement'. De firma had ook vestigingen in Schiedam, Heilevoetsluis en Sp ijken isse. Er kwamen zeven werknemers op straat te staan en zeventig leerling-kapsters en -kappers zaten nu zonder opleiding- Dat leverde de politie in Hellevoet- sluis twintig klachten op. Zij hebben ieder vier- tot zesdui zend gulden betaald om aan de opleid i ng te mogen begin nen - Volgens curator J.R. Maas is het vrijwel zeker dat de cursisten geen cent van het betaalde cur susgeld terug zien. „Er is geen gulden meer over in het bedrijf', aldus Maa^. „Een zeer droevige zaak voor de leerlingen". Maas 2egl dok niette weten waar de baten dan Beautiek zijn ge bleven. „Als ik dat wist, zou het faillissement mij een stuk duide lijker zijn", aldus Maas. 1 Schiedam Het reeds half ge sloopte pand aan de Simon Ste- vinstraat, dat de stadsvernieu wing in Schiedam-Oost danig in de weg staat, zal worden ontei gend. De gemeenteraad zal dat besluit van B en W maandag of ficieel bekrachtigen. De eigenaar wil het pand wel verkopen, maar de gemeente is niet bereid de vraagprijs te beta len. Die wordt te hoog genoemd. Onteigening is voor de gemeente de enige methode om ae bouw val alsnog in bezit te krijgen. Bij geen van de andere panden in het gebied rond de Laurens Cos- terstraat, die tegen de grond moesten om plaats te maken voor nieuwbouw, hebben zich dergelijke moeilijkheden voor gedaan. Het pand Simon Stevïnstraat nummer 9 staat al geruime tijd als een onbewoond eiland tussen de oprukkende nieuwbouw. Toen de afbraak van de buurt begon, namen de slopers het pand aanvankelijk ook mee' bij hun werkzaamheden. De sloop moest worden stilgelegd, toen bleek dat de gemeente nog met de eigenaar in onderhandeling was Doordat de afbraak reeds half voltooid was, kreeg het pand in de buurt de bijnaam 'de ruïne'. Schiedam Het Gemeentelijk Woningbeheer Schiedam staat op het punt eigenaar te worden van een serie woningen, winkels en garages aan de Parkweg, Wo ningbeheer neemt het complex over van het Pensioenfonds Wil ton-Fijenoord. Het pensioenfonds van de Sehie- damse scheepswerf is al enige tijd bezig zijn pandenbezit af te stoten. Ook in Vlaardingen wordt onderhandeld over de verkoop van onroerend goed. Het pensioenfonds wil van zrjrx panden af, omdat het niet over een eigen beheersapparaat bë- schikt en omdat het de doelstel ling, huisvesting van WF-perso- neel, achterhaald vindt. Woningbeheer beschouwt het complex aan de Parkweg als een welkome aanvulling van het ei gen onroerend goed. Volgens! di recteur Ton Verdoes verkeer/ het complex in goede staat en ft er geen sprake van achterstel) onderhoud, dat voor rekery" van Woningbeheer zou kor Het pensioenfonds van WT de gemeente geen ander/ den ter overname' hebben boden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1