Winkelcentrum Woudhoek breidt uit met vijf kiosken Stationsstraat model voor tolerante buren PvdA'er kritisch over Vlaardings Israël-beleid mmm Partijen eensgezind tegen nieuwe kieswet Verpleegkundigen voeren actie bij rijksweg 20 VLAAMS DAGBLAD SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Haven verzamelt handtekeningen Gratis jasjes Zwavel over benen Conclusie van sociologe Leida Schuringa lt| IJ- Stift- yg llL Handwerkjes Gift SP in Schiedam eist klaarheid over NS-vervoer 'John, ga niet te ver Man bekent inbraken Rosemount sponsort Pabnboom Meer kansen voor werklozen Verto II voltooid PvdA praat met ouderen WATERWEG WOENSDAG 12 APRIL 1989 PAGINA IS Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343239.4352066.435055? - sportredactie- 4345209. Telefax; 010-4349754. door CAREL VAN DER VELDEN Maassluis Wil de spraak makende RPF'er Herman van Hoeven in 1990 terug ke ren in de gemeenteraad, dan doet hij er goed aan zich als nog direct aan te sluiten bij het CDA. Zijn eigen partij keert niet terug in het Maas- sluisse stadsbestuur, terwijl de PSP/PPR-combinatie in de nieuwe raadsperiode ook vanaf de zijlijn mag toekij ken. PvdA en CDA proeven via een extra zetel de zoete vruchten van het verdwijnen van de kleine horzels. De voorspelling is niet ontleend aan een recente opiniepeiling onder de Maassluisse kiezers, maar is gebaseerd op de voorge stelde wijziging van de kieswet, die morgen in de Tweede Kamer aan de orde komt Wie de nieu we rekenmethode loslaat op de Maassluisse verkiezingsuitslag van 1986, leert dat de vrees van kleine partijen dat zij lokaal het loodje leggen in de Maassluisse situatie inderdaad opgaat. De PvdA-kamerleden Rienks en Van Otterloo stelden eerder deze week voor de kieswet te Veranderen. Volgens de kamer leden kan de daadkracht van het lokale bestuur sterk worden ver groot, als er minder partijen in de raad zijn vertegenwoordigd. De methode om deze sanering te bereiken is even simpel als doel treffend. Alleen partijen, die de normale kiesdeler halen, krijgen een plaatsje in de gemeenteraad. Tot dusver kon een partij ook via een restzetel zijn entree maken. Of het amendement een kamer meerderheid zal halen, hangt in de eerste plaats af van het CDA. Indiender PvdA is vóór, VVD keert zich tegen het amende ment-Van Otterloo/Rienks, ter wijl het CDA zich nog niet heeft uitgesproken. De regering geeft de Kamer morgen haar mening - over het amendement. In 1986 waren in Maassluis in principe 683 stemmen nodig voor een zetel PPR/PSP kreeg 643 stemmen, terwijl 625 mensen het hokje van de RPF invulden. Onvoldoende om direct te wor den verkozen, maar via de rest zetelverdeling sleepten PPR/PSP en RPF met ruime af stand op de andere partijen de begeerde plaatsen in de wacht, die zij nu al driejaar innemen. Herman van Hóeven vreest, dat uitvoering van het kamervoor- stel tot een verschraling van de democratie leidt „Het gevolg zal zijn, dat het principiële geluid van de kleine partijen niet meer wordt gehoord. Op den duur blij ven er alleen partijen over, die met handen en voeten aan het college gebonden zijn". Van Hoeven heeft overigens niet de indruk, dat het zo'n vaart zal lopen met de voorstellen. „Op televisie bond die Van Otterloo al aardig in, toen het GPV-ka merlid Schutte de PvdA'er met de gevolgen confronteerde. Door de voorstellen kan het in ge meenten met zeven raadszetels gebeuren, dat partijen die 12 pro cent van de stemmen halen niet meer worden vertegenwoor digd. Dat zou natuurlijk absurd zijn". Hoe kijkt de PvdA in Maassluis tegen het voorstel aan? Fractie voorzitter Robert Punt „Je ver wacht natuurlijk dat wij staan te likkebaarden bij het vooruit zicht van een extra zetel", aldus Punt, die op persoonlijk titel spreekt. „Maar dat doe ik zeker niet. Het voorstel leidt volgens mij tot een ongewenste ver schraling van het politieke pa let". Punt begrijpt weinig van de ach terliggende motieven van zijn partijgenoten. „Zeker in kleine re gemeenten als Maassluis be staat sowieso al een hoge barriè re. Pas met 4,5 procent van de stemmen haal je de kiesdrempel. Kleine partijen als de R?F en PPR/PSP moeten nu ook al re delijk in de buurt van dit percen tage komen, willen zij in de raad komen". Hoe de verkiezingsuitslagen van 1990 worden, Is toekomstmu ziek, maar op basis van de ver kiezingsuitslag van 1980 worden in Schiedam en Vlaardingen veel minder spectaculaire ver anderingen verwacht. In 1986 kreeg in deze gemeenten name lijk geen enkele partij een raads- zetel zonder de kiesdeler te heb ben gehaald. De wijziging lijkt hooguit een ex tra drempel op te werpen voor partijen, die momenteel nog niet in de raad zijn vertegenwoor digd. Uitgaande van dezelfde kiezersopkomst als in 1986 zou den partijen als de SP en Ge meentebelangen in Schiedam en lijst Direkt in Vlaardingen in plaats van rond de 900 in 1990 ze ker 1100 stemmen moeten halen om een raadszetel te veroveren. Personeel van verpleeghuis Driemaasstede heeft vanmorgen tussen zeven en half negen actie gevoerd bij de op- en afrit van rijksweg 20 in Schiedam-Noord. Automobilisten, die Schiedam in wilden of richting Vlaardingen reden, werden tegengehouden en kregen een actiepamf let. Anders dan bij soortgelijke acties van verpleegkundigen werd de weg niet gebarricadeerd. De automobilisten kregen een kopje thee met een koekje en een pamflet en mochten daarna weer doorrijden. Hoe wel de actie tot flinke files leidde, reageerden de bestuurders over het algemeen begripvol. „Sommigen waren geïrriteerd, maar de meesten vinden onze eisen toch heel reëel", aldus actiecoördinator Willem van der Steen. Het personeel van Driemaasstede overhandigde de auto mobilisten een anoniem loonstrookje van een ziekenverzorgende. „We vonden het hoog tijd worden dat in de acties ook de problemen van die groep eens werden belicht", verklaarde Van der Steen, „ledereen heeft het steeds over de lage salarissen van de verpleegkundigen, maar de ziekenverzorgenden moeten het met nog minder doen". Voor lopig zal Driemaasstede zich van verdere acties onthouden. Een dele gatie van het personeel zal wel aanwezig zijn tijdens de regionale actie dag, die vrijdag in De Doelen wordt gehouden, Schiedam Op het Geuzenplein in wijk Woudhoek komen vijf kiosken, bedoeld als uitbreiding van het winkelcen- trurcipje aan het Frans Rietveldpad en omgeving. De kiosken komen er op aandrang van zowel middenstanders als wijkbe woners. Zij vinden het winkelaanbod te gering en moeten voor gewone boodschappen soms uitwijken naar andere win kelcentra. De dichtstbijzijnde zijn de Hof van Spuland, bij het Bachplein, en De Ketel, aan de Peter van Anrooylaan. „Maar voor je dage lijkse boodschappen is dat toch een behoorlijke tippel. Het gaat om normale levensbehoeften. Daarvoor moet je toch winkels onmiddellijk bij ie in de buurt kunnen vinden?' aldus een be woonster van het Frans Riet veldpad. De Woudhoekers hebben er al geregeld over geklaagd bij de ge vestigde middenstanders in de buurt van het Geuzenplein. De Bondsspaarbank is er, een tijd schriftenzaak, een bakker en een bloemenwinkel, en nog en kele zaken, maar een groente boer zul je niet in de nieuwbouw vinden. Er is wel een groente- venter, maar die maakt "gebruik van een mobiel verkooppunt. Volgens buurtbewoners wordt hij door andere middenstanders zowat weggekeken, omdat hij er veel goedkoper zit dan de win keliers die er over een pand be schikken. Hetzelfde geldt voor Janus' vishandel. Er zijn overi gens ook Woudhoekers, die het betreurden dat er niet altijd vis werd verkocht, maar in de daartoe geelgende periode oliebollen. Naar verluidt gaat het bij de kiosken op het Geuzenplein om in de grond verankerde opstal len, niet om verplaatsbare win kelruimten, Ter vergelijking worden de kiosken op de Koe markt genoemd, Deze werden destijds gebouwd door Slaven burg. Vlaardingen Vrijwilligers van buurthuis De Haven gaan de straat op om handtekeningen te verzamelen voor behoud van buurtwerk in de Vïaardingse binnenstad. „Als wij niks doen, blijft er in het centrum hélemaal geen ruimte over voor buurtaetï- viteiten", zegt een woordvoer-, ster van De Haven, nu nog ge huisvest in het voor de sloop be stemde Weeshuis. 'Buurtactiviteiten over snelweg en dijk jaagt de mensen uit de wijk'. Dat is het motto van de ac ties, die maandagavond in het buurthuis werden beraamd. Be stuur en medewerkers zijn bang, dat de dichtstbijzijnde buurthui zen straks gevestigd zijn in de Vettenoordsepolder en in de Westwijk. Een plan voor een nieuw buurt huis in de binnenstad heeft de gemeenteniet. Een daim, die De Haven legde op de bibliotheek aan de Fransen straat, die binnen afzienbare tijd leeg komt te staan, werd door de gemeente af gewezen. „Verder is er niet veel ruimte beschikbaar", aldus een medewerkster. Met de handtekeningenlijsten wordt straks de politiek be- 1 stookt Her en der in het cen trum zullen affiches van De Ha ven verschijnen en bestuur en medewerkers bereiden een ac tiekrant voor. Het bestuur van het buurthuis zal in oktober nog eens gaan proberen om de poli tiek van zijn standpunt te over tuigen. Voor die maand is geko zen, omdat de gemeenteraad dan volop bezig is met de bespreking van de begroting voor het jaar 19S0. Die begroting wordt in no vember vastgesteld. Schiedam Een bedrijf aan de Gustoweg is voor 3400 gulden gedupeerd, omdat de koper van een partij van 200 zomerjasjes er zonder te betalen vandoor ging. Juist op het moment dat de ver- koper wilde afrekenen, moest hij even naar het kantoor om de telefoon op te nemen, Toen hij terugkwam, was de koper ver- dwenen. Vlaardingen Een werknemer van Windmill is gistermorgen, met brandwonden aan zijn be nen overgebracht naar het Brandwondencentrum in Rot terdam. De 28-jarige Vlaardin- ger kreeg zwavel over zijn bo venbenen, toen hij van een schip met zwavel een monster wilde nemen. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de oor zaak van het ongeluk Maassluis Nederlanders en migranten hoeven niet per defi nitie met elkaar in onmin te le ven. De Stationsstraat in Maas sluis bewijst het. Deze straat, vroeger door de volksmond als 'voornaam' omschreven maar sinds het eind van de jaren zestig door dezelfde volksmond ver ketterd als 'Turkenbuurt', laat zien dat mensen van verschil lende culturen ook vriendschap pelijk met elkaar kunnen om gaan. Die conclusie trekt de Utrechtse sociolioge Leida Schuringa in haar boek Culturen als Buren. In 1984 koos zij de Stationsstraat als onderwerp voor een studie voor het Centrum Opbouwwerk Zuid-Holland. Aanleiding wa ren gesprekken met Betty Ger ritsen en Gerard Neesen, respec tievelijk migrantenwerkster en opbouwwerker in Maassluis. Het welzijnswerk had geconstateerd dat in de straat een gespannen si tuatie heerste en-zocht naar mid delen om die spanning weg te nemen, Schuringa's boek is een verslag van die pogingen. Interviews "met straatbewoners maakten de sociologe duidelijk dat er over en weer inderdaad veel ongenoegens leefden. De Nederlanders verweten hun Turkse en Marokkaanse buren, dat zij hun huis niet onderhiel den en verantwoordelijk waren voor een toenemende verpaupe ring. Omgekeerd maakten de migranten gewag van een vijan dige houding van de Nederlan ders. Vier Nederlandse vrouwen von den dat het zo niet langer kon. Leida Schuringa: „Ze vonden hun buren tenslotte best leuke mensen. Ze kenden alleen de achtergronden voor hun gedrag niet goed. Ze wisten niet veel meer van buitenlandse vrouwen dan dat die wel leuke hand werkjes maken", De koffie-ochtenden, die wer den opgezet om de verstandhou ding te verbeteren, werden druk bezocht. De vrouwen legden er de basis voor verdere contacten: ze gingen bij elkaar op visite en oi ganiseerden taal- en naailes sen voor de buurt. Sindsdien is de sfeer duidelijk veranderd. In plaats van te schelden op hun Turkse buurman, maken de Ne derlanders nu graag een praatje met de 'medelanders' in de Sta tionsstraat. In de Stationsstraat In Maas- Sluis kunnen Nederlanders en medelanders het uitstekend met elkaar vinden. Omdat er aanvankelijk geen geld was om de studie in boek vorm te publiceren, heeft het tot dit voorjaar geduurd voordat Schuringa wat meer bekendheid kon geven aan haar onderzoek. Uitgever Jan van Arkel kon pas "aan de slag toen vorig jaar het Koningin Julianafonds een gift toezegde. De eerste exemplaren van Culturen als Buren, dat straks ook in de boekwinkeL te koop zal zijn, worden donderdag 27 april overhandigd aan de Maassluise wethouders Liesbeth Snoek en Anton Wustrow. Leida Schuringa hoopt dat wel zijnswerkers in andere steden er hun voordeel mee kunnen doen. Voor Maassluis is het boek vol gens haar alleen al van belang, omdat het de naam van de Sta tionsstraat kan rehabiliteren. „Want die straat staat ten on rechte nog steeds als slecht aan geschreven". PvdA-fractievoorzitter John Ranshuijsen, hier in een vluchte lingenkamp bij Nabloes, schuwt geen middel om zijn sympathie met de Palestijnse zaak uit te dra gen. Schiedam De Socialistiese Partij, sinds kort ook in Schiedam actief met een ei gen afdeling, heeft een rap port gestuurd aan de gemeen teraad over het vervoer van gevaarlijkse stoften per spoor. Don't worry, be happy zo heet het rapport en het is door de SP opgesteld na de bijna-ramp met een goederentrein in Boxtel, in januari van dit jaar. Omdat ook door Schiedam twee spoorlijnen lopen (Delft-Rotterdam en Hoek van Holland-Rotterdam) wil de SP weten wat er over dit grond gebied aan gevaarlijke stoffen per spoor wordt vervoerd. Een stadsbestuur behoort dat te weten, vindt de SP, Kan het transport van gevaarlijke stof fen tot ongelukken leiden? Hoe veel mensen zijn er dan bij be trokken? En is een effectieve be strijding mogelijk van de gevol gen van een dergelijke ramp, of 'zijn de stoffen van dien aard dat hulpoperaties worden belem merd? Op dat soort vragen wilde SP van de gemeenteraad een antwoord. De SP deelt mee in Schiedam een flinke ledenwinst te maken, terwijl andere partijen er wat dat betreft op achteruit gaan. De SP rekent dan ook op eén of meer zetels na de raadsverkiezingen van 1990. Qua ledental is de SP de vijfde partij in Nederland, Als alternatief voor de PvdA willen de socialisten zich inzetten voor „gewone mensen, zowel in de wijken als in de fabrieken". In andere gemeenten is de SP al langer actief. Onlangs zei de Schiedamse PvdA-fractieleider Gé Brouwer in het Rotterdams Nieuwsblad, dat hij de SP niet vreest. Volgens Brouwer is de partij in Schiedam nog te onbe kend. Bovendien is er in Schie dam niet die ontevredenheid over het stadsbestuur, aldus Brouwer, die er in 1986 in Vlaar dingen was waar de SP opval lend hoog scoorde. Volgens an dere linkse partijen in Schiedam voegt de SP niets toe aan het po litieke spectrum. Vlaardingen Niet iedereen in de Vïaardingse PvdA onderschrijft het pro-Palestijnse standpunt van fractievoorzitter John Ranshuij sen. In het partijblad Achterban adviseert oud-gemeenteraadslid Toon Cornelisse de fractievoorzitter „niet te ver te gaan en niet al leen de joden de schuld te geven". Cornelisse reageert met een ingezonden brief op het voornemen van Ranshuijsen om de Vïaardingse gemeenteraad een motie voor te leg gen, waarin Israël wordt veroordeeld wegens schending van de mensenrechten in de bezette gebieden. Ranshuijsen bracht in oktober met een delegatie Vlaardingers een bezoek aan Israël, de Gazastrook en de westelijke Jordaan-oever. In het reisverslag veroordeelt de delegatie het geweld waarmee Israël de Intifada, de Palestijnse volksopstand, probeert te onderdrukken Hoewel Cornelisse het verslag niet heeft gelezen, sluit hij zich volle dig aan bij een artikel van de Rotterdamse historicus Han van der Horst, die meent dat de delegatie „de vingers lelijk gebrand heeft aan de geschiedenis". Van der Horst veroordeelt daarmee de benadering van zijn collega, historicus Peter Braad, die verantwoordelijk is voor het verslag. Cornelisse vindt Ranshuijsens opinie eenzijdig. De PvdA kan er bij de gemeenteraad beter op aandringen, dat die zich uitspreekt voor onderhandelingen tussen Israël en het palestijnse volk. „Maar Iaat de raad geen uitspraak doen over de schuldvraag, want dat kan ze ge woon niet Groeneweg is expert in exclusieve tuinaanleg en renovatie l.vm 12% jarig jubileum krijgt iedere opdrachtgever een exclusieve verrassing van Marjolein Bastin advies ophogingen ontwerp beslratingswerk. •k uitvoering afrasteringen kantoortuinen /nflHRft onderhoud etc. L. da Collgrrrlun 30 HM CP Vlaudlno*» ®010-4.750.654 Vlaardingen Een 20-jarige Vlaardinger heeft bekend, dat hij vier inbraken in woningen heeft gepleegd. Hij maakte daar bij voor ongeveer 35.000 gulden aan goederen buit. De man is gis teren voorgeleid aan de officier van justitie. De inbreker werd vorige week donderdag door buurtbewoners op heterdaad betrapt bij een po ging tot inbraak in een huis aan de Groeneweg. Bij het politie verhoor bekende hij behalve de vier inbraken ook vier mislukte pogingen tot inbraak. Schiedam Rosemount. het Schiedamse bedrijf dat zich spe cialiseert in meettechnieken voor de luchtvaart en de proce sindustrie, zal een aanzienlijke financiële bijdrage leveren aan de restauratie van molen De Palmboom. De cheque de grootte van het- bedrag wil Rosemount nog niet verklappen wordt op 21 april overhandigd aan de stichting De Schiedamse Molens. Dat gebeurt bij De Palmboom aan de Noord- vest. Daar geeft V. Heath, direc teur van het Amerikaanse moe derbedrijf van Rosemount, het startsein voor een nieuwe fase van de herbouw. De molen brandde begin deze eeuw al Heath komt die dag uit de Vere nigde Staten over ter gelegen heid van de uitbreiding van Ro semount Schiedam. Het bedrijf aan de 's-Gravelandseweg neemt 2200 vierkante meter fa- brieks- en kantoorruimte extra in gebruik, Rosemount is een be langrijke sponsor van de Schie damse molens. Eerder schonk de onderneming een floodlight-tn- stallatie voor Schiedams meest in het oog springende industriële monumenten. Schiedam Pogingen om lang durig werklozen in Schiedam door een intensieve begeleiding weer klaar te stomen voor de ar beidsmarkt, beginnen op be scheiden schaal vruchten af te werpen. Dankzij een gezamen lijk project van de gemeentelijke dienst en het gewestelijk ar beidsbureau kunnen dit jaar cir ca 30 werklozen aan een betaal de baan worden geholpen. De GSD en het GAB riepen vo rig jaar april een kleine 500 cliënten tussen 18 en 45 jaar op voor een zogenaamd heroriënte- ringsgesprek. Het gros zat al drie jaar of langer zonder werk. Be doeling was hen te interesseren voor beroepsopleidingen en om scholingscursussen en zodoende het pad te effenen voor herintre- dingop de arbeidsmarkt. Hoewel de belangstelling niet bij iedereen even groot was, wilde een groot aantal benaderden wel meewerken aan een 'actieplan', een voor hem of haar op maat gesneden methode die de kans op betaald werk moet vergroten. Sommige werklozen vielen later toch weer af, omdat ze vonden dat ze langgenoeg op school had den gezeten ze wilden gewoon aan de slag en waren voor een opleiding niet meer te motive ren. In 1988 lag het accent bij het pro ject op scholing en werkerva ring. Dit jaar willen GSD ep GAB meer gaan doen aan actie ve arbeidsbemiddeling- Maassluis In de Lange Boone straat wordt binnenkort een complex nieuwbouwwoningen opgeleverd. Mevrouw A. Knoopt voorzitter vari de Algemene Wo ningstichting Maassluis, reikt vrijdag de sleutel uit aan de be woners van Lange Boonestraat nummer 15. Het huis maakt deel uit van een bouwplan van 24 woningwetwo ningen, waarvoorde Rotterdam se architect Gün Aydagül het ontwerp tekende. Aydagül ont wierp ook de moskee, die aan de- Westlandseweg wordt gebouwd. Met de oplevering van de huizen in de Lange Boonestraat, ge bouwd door Elementum BV, is de wijk Verto II voltooid. Schiedam De PvdA praat morgen tijdens een ouderenmid- dag in zaal Beatrix over de noti tie 'Ouder in 2000'. Samen met oudere partijgenoten en andere belangstellenden zal de opsteller van de notitie, Arie van Loenen, tekst en uitleg geven over het beleid zoals de PvdA in Schie dam dat wil voeren. Ook fractie voorzitter Gé Brouwer is aanwe zig. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1