Goudriaan: 75.000 inwoners kan toch Centrum en Oost willen gesprek over Stadserf Eerste paal Spaland nu écht de grond in Oud laboratorium Wilton uitgebrand B en W gunnen Gerritze de eer i Twee jaar cel geëist voor overvallen op geldlopers VLAARDINGS DAGBLAD SCHIÉDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Kandel lanceert plan 'Hoofd in de wolken Mevrouw Van Es bij gouden paar Raadscommissie naar Amsterdam Polen willen stedenband met Schiedam dag in Kepplerstraat Heerma belooft Schiedam topjaren Leermakers-clan in HOS-bestuur Man steelt eigen auto FRANKS ABONNEES ZIJNZ'N BESTE VRIENDEN EaaasgansBSEnaaJ wniwix Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4Q08 mn ka -r - -gen. Telefoon: OW-4343229.43S2Q66,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. DONDERDAG 13 APRIL 1989 PAGINA 17 Vlaardingen Eenheid is ver te 2oeken in de Vlaardingse ge meenteraad als het gaat over het structuurplan, de visie op de toe komst van de stad. Dat bleek gis teravond in een extra raadsver gadering, waar gepraat werd over de kwalijke gevolgen van de daling van het inwonertal en de vraag of die daling een halt kauworden toegeroepen. Het CDA pleitte in navolging van burgemeester en wethou ders voor de bouw van koopwo ningen. Naar die huizen zou veel vraag zijn. Maar PvdA en SP vroegen zich af welke Vlaardin- gers die huizen kunnen betalen. „Ik heb de eengezinswoning nog niet heilig verklaard", zei PvdA- "er John. Ranshuijsen. De stedebouwkundïg adviseurs van Kuiper Compagnons pleit ten voor laagbouw. Flats zouden nauwelijks nog in trek zijn. Maar PvdA'er Bert Kandel vroeg zich af. of fraaie, duurdere flats niet net zoveel aantrekkingskracht hebben als laagbouw. „Wij bewandelen teveel de geëi gende paden", vond Kandel. Jfn Rotterdam bouwen ze hoge flats aan de Maas, daar hebben ze het project Kop van Zuid, Waarom doen wij niet hetzelfde aan de Nieuwe Waterweg: het project Hoofd in de wolken". Torenflats aan de Waterweg, dat zou mooi zijn, beaamde SP'er Remi Poppe cynisch: „Dan kijken de mensen die daar wonen tegen de pijpen van de Shell aan, of misschien zelfs wel erin". Een duidelijke lijn viel er uit de discussie niet te halen. Of het moest zijn, dat behalve de SP alle politiekepartïjen in meerdere of mindere mate beducht zijn voor een verdere daling van het in wonertal. De voorspelling van B en W dat Vlaardingen zelfs 'met een enorme krachtinspanning' in 1997 nog niet meer dan 71.827 inwoners zal tellen, was veel raadsleden rauw op het dak ge vallen. CDA'er Leo de Snaijer vond dat 'erg zorgwekkend'. Wethouder Bas Goudriaan zei: ,,Wij in Vlaardingen zijn in staat om naar de 75,000 inwoners te gaan" maar dat deed aan die zorg niets af. f >A4'tje X"1 Zowel Remi Poppe als Bert Kan del vond de maandenlange amb telijke voorbereidingen en de papierproduktie, waarmee hel maken van een nieuw structuur plan gepaard gaat, maar onzin. ,,Dit kost handen vol geld", zei Poppe. „Het vorige structuur plan heeft 10 miljoen gulden ge kost, en daar hebben we ons öók niet aan gehouden". PvdA'er Kandel leek het daar mee eens. „Een duidelijke visie kun je ook op één A4'tje zetten. Wij zijn in Vlaardingen al jaren bezig met aarzelende discussies en doorwrochte studies. Maar wat komt er nou van de grond? Laten we aan de slag gaan Zo ver is het echter nog lang niet. De weg naar een nieuw struc tuurplan Is nog lang. De nota's en rapporten die gisteravond werden «besproken, en waaraan meer dan een jaar is gewerkt, vormen nog maar de prélude. Voor de zomervakantie kiezen B en W een van de drie scenario's daling, gelijkblijven of groei van het inwonertal daarna moet de gemeenteraad een keu ze maken en die keuze vormt dan weer de basis voor een nieuw structuurplan. En dat wordt geen A4'tje, liet prof, J. van Tol van Kuiper Compag nons weten. „Op één A4'tje kun je niet veel duidelijk maken". Roots De SP was de enige partij, die zich geen zorgen maakte om de leegloop van de stad. „Zo krijgen we ruimte om ons heen. De Randstad is al zo vol", zeï Poppe. Hij weet de leegloop aan het be leid van de gemeenteraad. „De -toots van de Vlaardïngers zijn weggeveegd. De mensen her kennen hun eigen stad niet meer. En alsjeinSpijkenisseeen eengezinswoning kan krijgen voor de prijs die je hier betaalt voor een flat, waarom zou je dan nog blijven", vroeg de SP'er zich af. „Waarom ben jij eigenlijk nog hier, Poppe?" zei wethouder Goudriaan. Hij kreeg daarmee de lachers op zijn hand, maar Poppe had meteen zijn antwoord klaar: „Omdat ik hel Vlaardin gen niet kan aandoen om alleen bestuurd te worden door mensen zoals jij". De SP'er zei dat hij het dom vond om mensen naar de stad te lokken, alleen omdat Vlaardin gen behoefte heeft aan meer in woners. „We moeten de boel niet volprakken met huizen, want dan krijg je problemen". En daarin vond Poppe het CDA aan zijn zijde. De christen-democra tische voorman Leo de Snaijer zat er instemmend bij te knik ken. Die moet ook niets hebben van wat genoemd wordt Ver dichting'. Schiedam Een al twee jaar leegstaand laboratorium op het terrein van scheepswerf Wüton-Fijenoord is vannacht volledig uitgebrand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De brand, die tot ver in de omtrek was te zien, ontstond even voor middernacht en was binnen een uurgebiust. Voor het bestrijden van de vlammenzee werden acht voertuigen ingezet, waaronder twee van de bedrijfsbrandweer. Ook de gemeentelijke havendienst spoed de 2ich met twee blusvaartuigen naar dok 4. Politie en brandweer konden vanmorgen nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. De politie zal vandaag de asresten onderzoe ken in de hoop daarin een aanknopingspunt te vinden. Werknemers van Wilton, die toekeken bij het bestrijden van de brand, reageerden schouderophalend op het verloren gaan van het laboratorium. „De Werf zal er niet om treuren. Het moest toch tegen de vlakte", aldus een omstander. In het begin van de avond moest de brandweer ook al uitrukken. Op het Johann Straussplein brandde een keuken volledig uit. De brand ontstond, omdat de bewoonster was vergeten het vuur onder een pan met vet uit te draaien. De vrouw wist de woning samen met haar kinderen ongedeerd te verlaten. Van het voor sloop bestemde voormalig laboratorium op het Wilton- terrein vie! voor de brandweer niets meer te redden. Maassluis Het echtpaar War ren-De Koe vierde vanmorgen in aanwezigheid van burge meestersvrouw Van Es het vijf tigjarig huwelijksfeest. Dat ge beurde aan de Jan Luyken- straat. Daar wisselden mevrouw Van Es en het gouden echtpaar wetenswaardigheden uit over hun stad. Louis Warren en Margaretha de Koe konden haar nog heel wat vertellen wat zij nog niet wist, want het jawoord gaven de twee elkaar destijds ook al in de Eer- ste Stad aan de Waterweg. Zij deelden een halve eeuw lief en leed, In Maassluis zijn dergelijke jubilea even zeldzaam als de 60- iarige huwelijken in het grotere Vlaardingen en Schiedam. Schiedam De raadscommissie voorstads vernieuwing en volks huisvesting maakt van donder- Schiedam Burgemeester Leon Krysinski van de Poolse stad Brodnica heeft zijn Schie- damse ambtgenoot Reinier Scheeres voorgesteld een sa menwerkingsverband lussen de twee steden op te zetten. Voor het verder uitbouwen van de al bestaande contacten heeft de Poolse burgemeester toestem ming gekregen van het best'* ir van de provincie Torun, De contacten tussen de twee ste den dateren van verleden jaar. Een uit Brodnica afkomstige groep scholieren bracht in de zo mermaanden een bezoek aan de openbare basisschool De Ouver ture. - *S' Door de persoonlijke contacten groeide bij baide jjartijen de be langstelling de vriendschap ver der uit te bouwen. Om de moge lijkheden te onderzoeken, be zochten enkele onderwijzers van De Ouverture enkele maanden geleden reeds de Poolse indus triestad. Als eerste stap wil De Ouverture op 30 mei met een groep leerlin gen een tegenbezoek brengen aan de Poolse school. Of het be zoek doorgaat, is in eerste instan tie afhankelijk van de financiën. De commissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken bleek giste ren niet onwelwillend tegenover de samenv» erking met de Poolse stad te staan. Volgens burge meester beinier Scheeres kun nen de contucten, die momenteel al tussen scholen bestaan, een vruchtbare bodem voor uitbouw- vormen. De Poolse school, die ruim 1000 leerlingen telt, heeft Schiedam ondertussen om hulp gevraagd voor het verkrijgen van school- faciliteiten. Schiedam De bewonersverenigingen Schiedam-Oost en - Centrum plaatsen kritische kanttekeningen bij de plannen van de gemeente voor het Stadserf. Aad de Wolf, bestuurslid van Oost, bood wethouder Chris Zijdeveld gisteren op een In formatie- en reactie-avond een brief aan met het verzoek om later uitvoerig te discussiëren over diens stedebouwkundige intenties: Zijdeveld zegde dat toe. De nog kale entourage in de T - Kepplerstraat fn Schiedam-Oost ts gistermorgen opgefleurd door leerlingen van openbare basis school De Singel. Hoewel de offi ciële boomplantdag al geweest is, pootten zij ter verfraaiing van de buurt toch een aantal sierappels in het nleuwbouwgebled rond de Laurens Costerstraat en het Land van Ris. Scholieren van de W.A. van Lieflandschool leefden zich op deze verlate Schiedamse boomplantdag uit in park KetheL Zij plantten daar dertig elzen. dag 27 april een dagje Amster dam. Belangrijk onderdeel van het werkbezoek van de politici is een rondgang door Betondorp, Daar vertelt architect Dick Peek over renovatie, geschiedenis en architectuur van dat stukje Am sterdam. Schiedam Eerst zien, dan ge loven, Het ligt voor de hand dat toekomstige bewoners van Spa- land met deze woorden reageer den op de brief, die zij gisteroch tend op de deurmat vonden. De gemeentelijke mededeling, dat £te bouw in de wijk Spaland binnen afzienbare tijd kan aan vangen, bleek in het verleden regelmatig op drijfzand ge bouwd. Er is één verschil met de (te) optimistische mededelingen van de laatste maanden, zo be zweert wethouder Chris Zijde veld: 't feest gaat nu ook daad werkelijk door. Het toverwoord in de kwestie- Spaland heet jokatiesubsidie. fn weerwil van alle verwachtingen slaagde de gemeente Schiedam er lange tijd niet in de noodzake lijke financiële steun van het rijk binnen te halen. Vervelend voor de gemeente, vervelend ook voor toekomstige bewoners, In het Spaland-Bulletin, het ge meentelijk informatieblad waar in de laatste ontwikkelingen over Spaland worden vermeld, viel reeds in september 1988 te lezen dat de bouw ruim voor de jaarwisseling zou aanvangen. Tal van toekomstige bewoners kochten in die periode een wo ning, die door de gestegen rente nu in veel gevallen duurder uit komt Ook de bouwers merken de gevolgen van het uitstel. De bouwkosten zijn met ingang van het nieuwe jaar met gemiddeld drie proeent gestegen, waardoor de winstmarges onder druk ko men te staan. De moeilijke aanloop naar de re alisatie van de laatste grote uit breidingswijk van Schiedam is wat Chris Zijdeveld betreft nu vergeten en vergeven. Door de toekenning van de lokatiesubsi- dies door staatssecretaris Heer- ma staat niets de bouw van Spa land meer in de weg. Het slaan van de eerste paal vormt het startsein voor de bouw van 2100 woningen in Spa- land-Wesi. Begonnen wordt met het deelplan Harreweg, waar in totaal 500 woningen moeten worden gerealiseerd. De eerste 200 woningen in de wijk, die als havensliblokatie regelmatig in het nieuws is geweest, zijn naar verwachting binnen enkele maanden in aanbouw. Met de staatssecretaris heeft Zij develd afgesproken, dat Schie dam voldoende nieuwbouwcon- tingenten krijgt om de wijk bin nen vjjf jaar af te bouwen. Met de nieuwbouw in stadsvernieu wingsgebieden erbij keert Schie dam daarmee volgens de wet houder terug naar de topjaren in de jaren zestig, toen er in Schie dam bijna 1000 nieuwbouwwo ningen per jaar werden ge bouwd. Aan de beschikking heeft staats secretaris Heerma de voorwaar de gesteld, dat de woningen in Spaland-Noord een ander plekje krijgen als de landingsbaan van vliegveld Zestienhoven wordt gedraaid. Indien dit plan door gaat het vormt een onderdeel van het prestigieuze Integraal Plan Noordrand - zouden rond de dertig woningen binnen de geldende geluidscontouren ko men te liggen. Ondanks potentiële bedreigin gen van verschillende kanten houdt Zijdeveld goede hoop, dat het milieuvriendelijke karakter van de wijk daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Enerzijds wordt de landingsbaan van vliegveld Zestienhoven ge draaid, anderzijds zijn er plan nen voor rijksweg 24 direct ten noorden van Spaland. Daarbij komt nog, dat ook de gevolgen van de komst van rijksweg 19 in de wijk merkbaar zullen zijn. „Uit gesprekken met belangste1 - jende bouwers blijkt, dat zij be reid zijn naar milieu-argumen ten te luisteren", aldus Zijdeveld. „In de eerste woningen wordt al nagenoeg geen hardhout ge bruikt. Met bouwers voor latere projecten overleggen wij al se rieus over het realiseren van wo ningen met grasdaken en zonne daken". De gemeente is van plan om het Stadserf, waarmee de omgeving van Emmapleïn en Hemaplein wordt bedoeld, een zogenaamde huiskamerfunctie te geven. Op het Stadserf komen volgens de plannen, die Zijdeveld en beoogd stadsarchitect Han de Kluyver gisteren toelichtten, een theater, een bibliotheek, een hotel, horeca, winkels, het ge meentearchief en woningen. Bo vendien zullen alle bestuurlijke aangelegenheden in dit gebied gesitueerd moeten worden. In hun brief wijzen de bewo nersverenigingen van Oost en Centruip de belangrijkste econo mische^ functies (bedrijven en winkels) op h>,-t Stadserf voorals nog af. Ook een link met de nieuwbouw rond de Schotse Poort, waar onder meer het ABC-warenhuis zal verschijnen, is onaanvaardbaar. Door beide onderdelen te scheiden zouden zij beter uit de verf komen. Doet de gemeente dat niet, dan zou dat wel eens kunnen resulteren in de „de stedebouwkundige blun der van de jaren negentig". Bo ven alles willen het Centrum en Oost van het Stadserf één geheel maken, dat als het bestuurscen trum van Schiedam moet gaan functioneren. Wat het gemeenteplan voor de Lange Kerkstraat betreft, ook daar is men niet gelukkig mee. Liever zouden de belangengroe peringen zien dat de huidige si tuatie blijft bestaan. Voor de twee verenigingen staat voorop, dat er in hët Centrum en in Schiedam-Oost geen hoge concentratie van geparkeerde wagens plaatsvindt. „De par keerdruk voor de beide wijken mag niet toenemen". Toch, zo valt in de brief te lezen, willen de organisaties niet ont kennen dat het gemeentelijke plan boven de belangen van de betrokken wijken is verheven. Vandaar dat zij zich neergelegd hebben/bij het feit, dat de plan nen door Zijdeveld en de zijnen zijn ontwikkeld zonder eerst de betrokken belangenorganisaties te horen. Schiedam De Leermakers- clan, bestaande uit de horecaon dernemers Kate, Jan en Frans Leermakers, is collectief toege treden tot het bestuur van de Ho reca Ondernemers Schiedam. De twee broers vullen samen met hun zus het bestuurlijke gat op, dat ts gevallen na het spraak makende vertrek van Joop van Hees. Van He e? vertrok verleden jaar na gekrakeel binnen het bestuur over het vergunningsbeleid in de stad. Van Hees keerde zich te gen het beleid van Leo van der Valk. die zich een tegenstander van levende muziek op terrassen toonde. De"komst van het drietal vergroot de invloed van de ter raseigenaren aanmerkelijk. Net als bestuurslid Peter Pijpers van Podium hebben zowel Frans Leermakers van De Unie als Jan Leermakers van café Proosje bij mooi weer de stoeltjes buiten staan. Vlaardingen Een 38-jarige Rotterdammer heeft van nacht zijn eigen auto gestolen van het parkeerterrein bij het politiebureau aan de West- landseweg. De man was rond half drie 's nachts in de Van Baerlestraat aangehouden. De agenten ontdekten, dat hem de rijbevoegdheid was ontzegd. Omdat hij deson danks achter het stuur was gekropen, werd zijn auto in beslag genomen. De Rotter dammer nam daar geen ge noegen mee en eigende zich zijn auto weer toe. De achter volgende Vlaardingse politie kon de overtreder niet te pak ken krijgen. Hun Rotterdam se collega's hadden meer suc ces en hielden de man in zijn woonplaats aan. Vlaardingen Een paar maan den voordat hij vervroegd uit treedt, mocht ir. J.G. Gerritze, directeur van gemeentewerken, gisteren voor het eerst in zijn loopbaan een eerste paal slaan. Geen gezagsdrager kwam eraan te pas, toen het startsein werd gegeven voor de bouw van een nieuwe opslagplaats van ge meentewerken aan de Burge meester Heusdenslaan. Directeur Gerritze had burge meester en wethouders speciaal gevraagd .de eerste paal voor de nieuwbouw te mogen slaan. De bestuurders vonden dat die eer hem, na meer dan dertig jaar trouwe dienst en zo kort voor zijn afscheid, wel gegund was. De nieuwe ruimte voor gemeen tewerken vervangt de opslag plaats aan de Hoflaan, aan de rand van het Buizengat. De ge meente gaat daar woningen bou wen. Aan de Heusdenslaan ko men werkplaatsen, een loods, een garage, magazijnen, een kantoor voor vijftig medewer kers-en een opslagterrein voor bestratingsmateriaal, rioolbui zen en strooi zout. Rotterdam Tegen een 19-jari- ge Vlaardinger heeft officier van justitie mr. Moraal gisteren een gevangenisstraf van drie jaar ge ëist, waarvan één voorwaarde lijk. De verdachte had eerder een volledige betekenis afgelegd over drie misdrijven, die hij sa men met een 17-jarige vriend in Vlaardingen en Maassluis heeft gepleegd. De advocaat van de verdachte, mr. Koopmans, vroeg de recht bank in de uitspraak rekening te ROTTERDAMS NIEUWSBLAD "Ik doe het nou al meer dan vier jaar", zegt Nieuwsblad-bezorger Frank Gelens. "Bovendien woon ik in dezelfde buurt, dus ik ken al mijn abonnees. En zij kennen mij. Ik maak heel dikwijls een praatje. Gewoon gezellig. En toen ik nog voetbalde, was dat eigenlijk best makkelijk. Want dan kon ik vertellen, dat ik zaterdag een uurtje later 20u zijn. Omdat ik een wedstrijd had. Niemand die dat erg vond. Maar ik ben nu gestopt met voetballen. Want het werd ten slotte toch te moeilijk om het te combineren. En de krant gaat voor, nietwaar? Een ideale bijverdienste als je op school zit". Frank is een snelle jongen. Bezorgt twee wijken binnen hét uur. "Nou j'a, ik heb dan ook alleen maar portiekflats. Dat stopt natuurlijk makkelijk weg", relativeert hij zijn dagelijkse karwei, dat hem al een brommer en een HiFi-installatie heeft opgeleverd. En deze zomer een vakantie in Spanje. De sport vindt hij één van de sterke punten van het Rotterdams Nieuwsblad. Maar daarnaast leest hij ook altijd de stadspagina's. "Die vind ik heel goed", zegt hij. "Daarop lees je ten minste wat er in je eigen omgeving aan de hand is. En dat wil ik best weten". Ook benieuwd naar wat Rotterdammers zouden moeten weten: Bel gratis: 06-0229300 of stuur de ingevulde voorpaginabon op. FRANK GELENS houden met het feit dat de 17-ja- rige Vlaardinger op 20 april voor de jeugdrechter zal verschijnen en dat hij er vanwege het leef tijd verschil wel eens veel beter vanaf zou kunnen komen dan haar dient. De officier wierp echter tegen, dat de 19-jarige verdachte al verschillende ma len van de mildere straffen van de jeugd rechtspraak heeft ge profiteerd. Het duo trachtte in drie gevallen via diefstal en afpersing geld te bemachtigen. Zij bedreigden hun slachtoffers daarbij met een niet geladen pistool en een mes. De jongens moesten gokschul den aflossen en wilden het geld gebruiken om softdrugs te ko pen. Zij probeerden tweemaal een geldioper in de Van Hogendor- plaan in Vlaardingen een geld- cassette afhandig te maken. De tweede keer leverde dat ruim 1300 gulden op. Toen zij in janua ri bij een supermarkt op het Westeinde in Maassluis opnieuw probeerden toe te slaan en een geldioper wilden overvallen, werden zij door de politie in de kraag gegrepen. Advocaat Koopmans meende dat de oudste van de twee in alle gevallen een ondergeschikte rol heeft gespeeld. Hij zou steeds op de uitkijk hebben geslaan, ter wijl zijn vriend de dreigementen uitte en met het wapen zwaaide. De Vlaardinger bevestigde het beeld, dat de rapporten van zo wel de reclassering ais_de psy chologische en psychiatrische deskundigen van hem schetsten. Een van binnen gepanserde jon geman, die nauwelijks tot mede werking bereid is en die een in geslepen wantrouwen koestert tegen contact met andere men sen. Bovendien ontbreekt het hem, aldus de psychiater, aan maatschappelijke normen en waarden. De officier verzocht de rechtbank om de verdachte, die tijdens het onderzoek elf inbra ken in Vlaardingen bekende, geen therapeutische opvang op tc leggen. Dat was eerder gepro beerd en een nieuwe poging 20U naar zijn mening zeker niet het beoogde effect sorteren. Rechtbankpresident mr. Briët wees een verzoek van de verde diging af om de 19-jarige op 21 april een eendaagse opheffing van de in bewaringstelling te verlenen. Op die dag trouwt zijn zuster. Aan een dergelijk verlof zou in dit geval teveel risico zijn verbonden, was zijn oordeel- Uitspraak 25 april.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1