'Vlaardingen is te laat met protesten' Boze woonwagenbewoners blokkeren het stadskantoor 1 Politie gaat werken met drie wijkteams Kerkelijke werkgroep gaat in op Jom Hasjoa LAAPONI VLAARDINBS DAGBLAD SCHEEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vrouwenraad ontzet over aantasting natuurgebied Verzet tegen prijs verhoging elektriciteit laar is de meesterspeurder' Emmy van Overeem: schuldvraag is belangrijker 'Asfaltmuseum bezorgt befhebbers rode oren' Milieuprijs gaat aan Waterweg steden voorbij Vlinders kijken één dag later 'Alle mensen gelijkwaardig' Fietser aangereden Steunfraude hneih: ^-S_dejHavenslraal^ 131^BC Vlaardingen. Postbus 4QQS. 3130 KA Vlaardingen. Telafoe:,: 010-4343229.4352066.4350557 - sportredactie- Vlaardingen/Schiedam De gemeenten. Vlaardingen en Schiedam blijven weige ren een door de gemeente Botterdam opgelegde tariefs verhoging voor elektriciteit te betalen. Leverancier Bot terdam heeft het tarief met ingang van 1 januari van dit jaar met 1,7 procent ver hoogd. Volgens de beide Waierwegge- meenten, die hun stroom van Rotterdam betrekken, heeft de Maasstad de tarieven uitsluitend verhoogd om tekorten op de ei gen begroting te dekken. Het zou dan speciaal gaan om verliezen, die "worden geleden op experi menten met stadsverwarming. De interne problemen van de ge meente Rotterdam mogen niet tot uiting komen in een hogere prijs voor elektriciteit, vinden Schiedam en Vlaardingen. Jurist W.Q. Klomp van de ge meente Vlaardingen betwijfelt of het standpunt van Schiedam en Vlaardingen op den duur houdbaar zal blijken te zijn. „Ju ridisch is het standpunt van Rot terdam, dat de tarieven wel ver hoogd mogen worden, zo gek nog niet", zegt Klomp. „Maar dat zal de toekomst moeten uitwij zen. De volgende zet is aan Rot terdam". VRIJDAG 21 APRIL 1989 PAGINA 17 4345209. Teieiax; C10-4349754. Vlaardingen Het is de eigen schuld van de gemeente Vlaar dingen, als straks in de Holiër- hoeksepolder het weideland moet wijken voor een recreatie gebied met een surfplas. Dat zei secretaris Frits van Ooststroom van de Midden-Delfland Vere niging gistermorgen tot de leden van de Vlaardingse Vrouwen raad. Van Ooststroom hield op de jaar vergadering van de raad een le zing over de gevaren die Mid den-Delfland bedreigen. Vlaardingen heeft weliswaar ge protesteerd tegen de aanleg van een recreatiegebied in de polder ten noorden van de wijk Holy, maar was veel te laat met die protesten. Van Ooststroom wees de beschuldigende vinger vooral in de richting van oud-wethou der Cees Bot (CDA), die een tijd lang namens de gemeente in de reconstructiecommissie Midden- Delfland zat. „Die was voor alles wat recreatie heette", zei de secretaris van de Midden-Delfland Vereniging. „Die heeft dat laten liggen. Vlaardingen is pas in de pen ge klommen, toen mensen uit de wijk Holy handtekeningen te gen de surfplas gingen verzame len". Vooral de CDA-leden in de Vrouwenraad waren niet erg blij om dat te horen. uit de reacties van de aanwezige vrouwen in het stadhuis bleek wel, dat zij een surfplas in de Ho- lierhoeksepolder géén goed idee vonden. 'Onzin', noemden zij het. en: 'afschuwelijk'. Van Oost stroom kon de leden van de in 1976 door burgemeestersvrouw Jantje Kieboom opgerichte Vrouwenraad nog wel enige hoop geven. „Die surfplas ligt heel laat in het schema van de reconstructiewerkzaamheden. Misschien is tegen de tijd dat de plas moet worden aangelegd het geld wel op". Van Ooststroom wees ook op de gevaren van de aanleg van de rijkswegen 19 en 24 voor Mid den-Delfland. Een paar vrou wen riepen heel hard 'Aaaaaeh', toen hij dia's van de Vlietlanden liet zien en vertelde dat de rijks weg, die zal aansluiten op de Blankenburgtunnel, in dat ge bied veel schade zal doen. Hij liet de vrouwen zien, dat in de loop der jaren al op veel plaatsen re kening is gehouden met de twee omstreden rijkswegen. Bochtje „Kijk, dit bochtje in de Holy weg ligt daar alleen maar om eert af rit van rijksweg 24 mogelijk te maken, die via een brug over de Vlaardingse Vaart naar de 6000 huizen in de Broekpolder voert", zei Van Ooststroom. Opnieuw klonk er afkeurend gemompel In de zaal. Want niet alleen de aanleg van rijksweg 24 stond de vrouwen tegen, ook de bouw van {luizen in de Broekpolder zagen zij kennelijk niet zitten. „Overal waar groen is kwakken ze maar hui2en neer", zei één van de vrouwen ontstemd. Bij alle protesten tegen de aanleg van rijkswegen paste wel een kanttekening, zei een lid van de raad. „Want hoe je het ook wendt of keert, het is de schuld van ons allemaal. Wat waren wij niet gelukkig met de eerste auto. Wij wilden er allemaal een heb ben. En dan kunnen wij nu wel schelden op de autoriteiten, maar wij laten de auto ook niet staan". En een ander zei: „Dat zijn natuurlijk de consequenties van leven in een industriege bied". Van Ooststroom vond echter. dat tegen de aantasting van Mid den-Delfland luid en duidelijk 'nee' moest worden gezegd. „De natuur komt er maar bekaaid af in Midden-Delfland. Daar liggen cultuurlandschappen die bijna duizend jaar oud zijn. Daar moeten we zuinig mee zijn". Dat de rijkswegen „de pest zijn voor de natuur", daar was Van Oost stroom van overtuigd. „Een vlinder komt zo'n weg niet over. Dat is een onneembare barriè re". De nieuwe voorzitter van de Vrouwenraad, Ciska Verhart, vond dat Van Ooststroom met zijn lezingen en diavertoningen heel goed werk deed. „Ga zo door", moedigde het steunraads- lid van D66 hem aan. Schiedam Boze woonwagenbewoners hebben vanochtend het stadskantoor in Schiedam geblokkeerd. Met de actie, die vanochtend rond kwart over zeven begon, wilden de bewo ners een gesprek afdwingen met wethouder Chris Zijdeveld. Detective-schrijver Appïe Baantjer had het gistermiddag razend druk Irr boekhuis Den Draak. Baantjer signeerde zijn boeken, waarin mees terspeurder De Cock, een Amsterdamse inpecteur met talrijkeconnec ties in de onderwereld, de ene mysterieuze moord na de andere oplost. -Het personeel van Den Draak kon de boeken maar nauwelijks aansle pen. Alsof Baantjer zelf inspecteur De Cock was, zo werd hij door som- jnïge klanten begroet: „Ah, de meesterspeurder Is gearriveerd". Veel vrouwen vroegen Baantjer om een handtekening voor hun zoon, hun dochter of hun man. „Is ie aardig?" vroeg Baantjer aan een vrouw, die voor haar man het nieuwe boek 'De Cock en moord eerste klas' had ge kocht. „Nee, hoor", antwoordde zij zonder aarzelen. „Niet?" herhaalde de schrijver verbaasd. „Nee", herhaalde de vrouw. „Maar ze houdt zo veel van hem", grapte een verkoper die stond mee te luisteren. Toen drong het tot de vrouw door, dat er sprake was van een misverstand. „Oh, ik dacht dat u vroeg of hij jarig was". De woonwagenbewoners zijn verbolgen over het feit, dat zij op geen enkele wijze betrokken worden bij de planvorming in Spaland, In deze wijk moeten enkele kleine woonwagencentra verrijzen, maar over de invul ling van de plannen is bij de woonwagenbewoners officieel nog niets bekend. „Terwijl wet houder Zijdeveld ons in decem ber toezegde, dat hij in januari al een gesprek met ons zou heb ben", aldus Jacq Gaudeiius, de opbouwwerker van de woonwa genbewoners. Wethouder Zijdeveld kregen de bewoners vanochtend niet te zien, maar rond tien uur maak ten burgemeester ReinierSchee- res en wethouder Aad Wiegman wel hun opwachting bij het stadskantoor. Scheeres zegde de bewoners toe, dat zij dinsdag om twaalf uur een gesprek met wethouder Chris Zijdeveld konden krijgen. Rug gespraak met de actievoerders buiten leerde echter, dat de be woners daar niet mee akkoord konden gaan. „Laat die Zijde veld nu maar komen", riep een verontwaardigde bewoonster de onderhandelaars. „Toen er laatst problemen met Spaland waren, kwam hij zelfs terug van vakan tie". De bewonersdelegatie vertelde Scheeres ondertussen het ge treuzel rond Spaland meer dan zat te zijn. Jaques Gaudeiius: „Nu hebben wij een kamp met 33 standplaatsen. Die mensen wil len bij elkaar blijven. Als er kampen komen van zeven of acht standplaatsen, zal dat niet meer lukken", aldus de opbouw werker. „Als bewoners verhui zen we allemaal tegelijkertijd of niet". De directe aanleiding vormde volgens Gaudeiius het bericht, dat een maquette van Spaland te zien is in het Stedelijk Museum, „Dat is echt ongelofelijk", vindt Gaudeiius. „De hele stad mag de plannen zien, terwijl de betrok kenen nog van niets weten". Woonwagenbewoners van het w kamp aan de Schiekade kwamen^ naar de Emmastraat om het stadskantoor te bezetten. Schiedam Opnieuw onder gaat de Schïedamse politie een grondige verandering van de or ganisatie, en ook deze keer is het doel om tot meer wijkgerichte zorg te komen. De politie wil hierbij intensief gebruikmaken van de eerdere ervaringen. Basis van de nieuwe opzet is het werken met drie wijkteams. Dat zijn er op het ogenblik meer. ïn de jaren zeventig was het Schie- damse korps één der eerste in het land, waar op wijkniveau ge werkt ging worden. Intussen leert de ervaring, dat het wer ken met drie teams de beste ga rantie biedt voor adequate dienstverlening. Elk wijkteam komt te bestaan uit twintig agenten en hoofd agenten, van wie er één als re chercheur fungeert. Aan het team wordt leiding gegeven door een managementteam van één adjudant en twee brigadiers. Overigens worden rang eri func tie meer losgekoppeld. De wijk teams samen en de recherche komen onder leiding van een hoofdinspecteur. De politie maakt voorts een splitsing tussen bedrijfstijd en centrale dienst. De bedrijfstijd is op werkdagen van acht uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. De rest van de tijd noemt men centrale dienst en in die tijd is de wachtcommandant verantwoor delijk. Op bedrijfstijden zijn dat d e wijkteams zelf. Politie Schiedam in het nieuw. Dat is de subtitel van de nota Uit gangspunten Contouren, die handelt over de nieuwe organi satie en werkwijze van deSchie- damse politie. In 1984 kwam het organisatie-adviesbureau De Galan Voigt al meteen aanbe veling tot wijkgerichte politie zorg. Daar is aan gewerkt, maar een aantal ideeen werd niet na der uitgewerkt. Er moest een evaluatie onder al het politieper soneel aan te pas komen, en een nieuw organisatie-onderzoek, alvorens tot een ingrijpende wij ziging werd besloten. De korps leiding en de dienstcommissie staan achter de nieuwe koers, die op 2 oktober gestalte moet krijgen. De commissie voor openbare orde vergadert maandagavond over de nota Uitgangspunten Contouren. Dat gebeurt vanaf acht uur in het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. Maassluis Asfalt mag dan visueel niet erg ogen, voor liefhebbers valt er een boel aan af te zien. Dat Is tenmin ste de opinie van J. Kies kamp, die Maassluis een we reldprimeur wil bezorgen met zijn ideaal: een bitumi neus museum. Kieskamp is coördinator sales promotion bij Cekadak bv, een dochteronderneming van Key Kramer. In een magazijn van het bedrijf aan de Adriaan van Heelstraat heeft Kieskamp in de loop der jaren tal van spullen verzameld, die betrekking heb ben op de produktie en het ge bruik van asfalt en teer. Kieskamp is al 26 jaar in__dienst van het Maassluïse bedrijf, dat gespecialiseerd is in dakbedek king en piïpcoating. Hij wordt doorzijn collega's beschouwd als een autoriteit op het gebied van bitumen. Volgens hem is het een grove nalatigheid dat een mate riaal, dat al eeuwenlang wordt toegepast, nog steeds geen eigen museum heeft. De geschiedenis van de zwarte substantie gaat, aldus Kieskamp, terug tot de verre oudheid. Noach gebruikte al teer om streeks 2500 voor Christus, bij de bouw van zijn befaamde ark. Toen 500 jaar later de toren van Babel werd opgetrokken, droe gen bouwvakkers het stroperige spul eveneens in grote hoeveel heden aan, aldus de toekomstig museumdirecteur. Uit de Bijbel vernam hij voorts dat het biezen mandje, waarin Mozes de Nijl afdreef, met pek was ingesmeerd. Later behan delden de Romeinen hun ther men (openbare badgelegenhe- den) met natuurasfalt. Dat teer (regen)water weert, 'ontdekte' een zekere Marperger in 1772, toen hij de daken van huizen in het Duitse Bemgau ermee af dekte. Kieskamp vergaarde niet alleen historische kennis over zijn ge liefde materiaal; om de geschie denis in beeld te brengen ging hij ook op zoek naar tastbare zaken. Zijn collectie bestaat inmiddels uit de meest uiteenlopende as- falt-relikwieén, zoals met teer aangekoekte ketelges, wieltjes waaraan deze keteltjes werden opgehesen, monsterkoffertjes, krantenadvertenties voor dak bedekkingen, foto's en oud ver pakkingsmateriaal. Om te voorkomen dat deze waardevolle zaken niet verloren gaan, als hij medio dit jaar met vut gaat, wil Kieskamp een stichting in het leven roepen. Die moet voorlopig de collectie gaan beheren. Daarna is het nog slechts een kwestie, van tijd en geld voordat het museum er is. Dat wordt een topattractie, be looft Kieskamp, „één waarnaar wellicht dakbedekkingsdeskun digen uit de hele wereld met rode oortjes komen kijken". Schiedam Wat heeft het grote aantal moorden in televisieseries te maken met de Tweede We reldoorlog? Niet zo veel op het eerste gezicht, maar pastoraal werkster Emmy van Overeem is een andere mening toegedaan. De dagelijkse televisiepraktijk heeft volgens haar alles te ma-- ken met „het onverwerkte oor logsverleden van de Europees- christelijke cultuur". Een toenemend aantal Neder landers mag het steeds weer op rakelen van de oorlog spuugzat zijn, volgens een kerkelijke werkgroep uit Schiedam moet het verwerkingsproces in Ne derland eigenlijk nog op gang komen. Vooral de christelijke kerken zijn toe aan een schuldbekente nis, vindt de werkgroep, die/ naast Emmy van Overeem be staat uit de hervormde dominee Kees Mos, pater H.M. Hofstede en Aad Jordaans van de Neder landse Protestantenbond (NPB). Deze werkgroep wil dit jaar voor het eerst aandacht besteden aan Jom Hasjoa, de Joodse herden- ki ngsdag van de Holocaust. Tijdens de herdenkingsbijeen komst, die dinsdagavond 2 mei plaatsvindt in het kerkgebouw van de Nederlandse Protestan tenbond, wordt stilgestaan bij de vernietiging van zes miljoen Joodse medemensen. Misschien nog wel belangrijker xdndt Emmy van Overeem het, dat de schuldvraag aan de orde wordt gesteld- De stelling, dat de nazi's uitvoering gaven aan een programma dat de kerk had ont worpen, noopt volgens de werk groep tot bezinning. Uit een stu die van Hans Jansen, getiteld De Christelijke Theologie na Auschwitz, komt duidelijk naar voren dat discriminatie van jo den als een rode draad door de christelijke geschiedenis loopt. Oudere protestanten en rooms- katholieken kregen in hun jeugd het antisemitisme in veel geval len met de paplepel ingegoten. „Het kwaad van de Europese cultuur draagt iedereen daarom met zich mee. Vragen als wat er mis is gegaan met onze ehristelij- Emmy van Overeem voert het woord, terwijl (van links naar rechts) dominee Mos, pater Hofstede en NPB'er Jordaans toehoren. ke cultuur, dat het fascisme er zo'n gretige voedingsbodem in vond, mogen we niet langer ver dringen", vindt Emmy van Overeem. Dat met name de jongere gene ratie minder betrokken is bij de jodenvervolging, laat staan er zih verantwoordelijkheid voor voelt, is Emmy van Overeem ook niet ontgaan. Toch geldt ie der individu volgens haar als produkt van de Europese cul tuur. „En wie het goede van de Europese cultuur heeft opgeno men en genoten, moet ook het kwaad met zich meedragen". Ook aanhangers van andere denkrichtingen kunnen zichzelf niet geheel vrijpleiten, vindt de pastoraal medewerkster. Groe peringen als antroposofen en theosofen hielden er ook bepaal de rassentheorieën op na. „In dat opzicht kan bijna niemand 2ich geheel aan de problematiek ont trekken". Ook Kees Mos, predikant in de Kethelse Dorpskerk en zelf van de naoorlogse generatie, is van mening dat de oorlog in bepaalde opzichten nog niet voorbij is. „Kinderen merken vaak aan hun ouders dat zij met onver werkte oorlogssyndromen rond lopen. Het oorlogsverleden, dat zij proberen te verbergen, wordt in veel gevallen door de kinde ren overgenomen". Zolang de zwarte bladzijde uit onze geschiedenis nog niet ver werkt is, blijft onze cultuur vol gens Emmy van Overeem geob sedeerd door de dood. „Op de te levisie zie je dat verschijnsel da gelijks. In India, dat een minder beladen verleden heeft, vallen er nooit doden op televisie". Voordat het verleden is ver werkt, mag de oorlog volgens de werkgroep niet vergeten wor den. Slecht nieuws voor d,ege- nen, die op geen enkele wijze meer aan de oorlog herinnerd willen worden. Kees Mos: „De verwerking van de Tachtigjari ge Oorlog, die veel minder in grijpende gevolgen had, duurde in Nederland tot 1775". De Jam Hasjoa-fierdenklng vindt op dins dag 2 met plaats in het kerkgebouw van de Protestantenbond aqp de Westvest. Aanvang 19 30 uur. Rectificatie: In de advertentie van vrijdag 14 april jl. in deze krant stond abusievelijk 'n verkeerde naam (Lapponia) onder de advertentie. Het Finse winkeltje van "Het Waaigat" Vlaardingen Hoogstraat 225 Telefoon 010-4343685 Vlaardingen/Schiedam De Milieuprijs 1989 van het ministe rie van volkshuisvesting, ruim telijke ordening en milieubeheer gaat aan de neus van de gemeen ten Vlaardingen en Schiedam voorbij. De beide Waterwegge meenten schreven wel in, maar behoorden niet tot de drie ge meenten. die door een jury on der voorzitterschap van jonk heer drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland werden genomineerd. De opmerkelijk stijging van de opbrengst van de papierbakken in Schiedam, de energiezuinige huizen en de deelname aan de batterijenactie hebben kennelijk niet voldoende indruk gemaakt De strikte naleving van milieu wetten in Vlaardingen ver mocht ook niet de jury onder de indruk te brengen. Een oplaad bar e-batterijenactie en een plan netje van milieuwethouder Bas Goudriaan om produktiebos te planten langs rijkswegen kwa men te laat om nog door de jury in aanmerking te worden geno men. De drie genomineerde gemeen ten zijn Delft, Den Bosch en Weert Van die drie werd Delft vorig jaar door de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) be loond met de Gouden Zak voor goed milieubeleid. Waardingen kreeg van de VTM de Zwarte Zak. Omdat Vlaardingen vol gens de VTM bij uitstek een ge meente is die, als het over mi lieubeleid gaat, veel praat en weinig doet Schiedam Door een misver stand werd in onze krant de vlinderdag in natuurcentrum De Boshoek voor morgen aange kondigd. De juiste datum is zon dag 23 april. De kijkdag wordt georganiseerd door de Konink lijke Nederlandse Natuurhistori sche Vereniging en is geheel ge wijd aan de vlinders in ons land. Het evenement duurt van elf uur 's morgens tot vier uur 's middags. De Boshoek is te vin den in Schiedam-Noord, in de bosjes bij hetBaehplein. Maassluis „Dit kun je de theosofie niet aandoen. De theosofie wordt er met de haren bij gesleept". Dat zei gisteravond Frans van Gel der, de in Maassluis wonen de voorzitter van de Neder landse afdeling van het The osofisch Genootschap, in een reactie op een uitspraak die Emmy van Overeem eerder die dag in Schiedam deed. In een toelichting op de Jom Hagoa-herdenking, die voor het eerst in Schiedam zal worden gehouden, noemde Van Overeem terloops groe peringen die zich, vanwege een door haar vermeende rassentheorie, niet kunnen vrijpleiten van discrimina tie, Van Overeen noemde onder andere de theosofen. „Zeer ten onrechte", vindt Van Gelder die uitlating. „Als er één levensfilosofie is, die de gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht ras, kleur en levensbeschou wing centraal stelt, dan is het wel de theosofie", zegt hij. Schiedam Op het fietspad langs de Hargalaan is gistermor gen een 18-jarige Vlaardinger gewond geraakt. Hij werd van achteren door een brommer aan gereden, viel van zijn fiets en werd vervolgens door een twee de fietser overreden. Een ambu lance bracht de Vlaardinger naar het Holyziekenhuis. Het slachtoffer werd met onbekend letsel opgenomen. Vlaardingen Een 26-jarige Vlaardinger heeft tussen decem ber 1986 en juli 1988 de gemeen telijke sociale dienst voor bijna 40.000 gulden benadeeld. De man' vroeg en kreeg een WW- uitkering op het moment dat hij ïn de ziektewet liep. De politie heeft proces-verbaal tegen hem opgemaakt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1