SCHIEDAM ALS CENTRUM VAN 'N SMALL WERELD Kampbewoners eisen keiharde inspraak Energiebesparing met mini-centrale 1 vmmm m Scholieren zien elkaar na vijftig jaar terug I Vrouw gestraft MET HERSENS. LUISTERT NIET VLAARDiNGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Valse dollars in Schiedam Meer ruimte nodig voor woonwagens Amerikaan hoofdsponsor De Palmboom Politie oogst lof Leraar begint vlinderkwekerij E3ü De erkende Somfy-specialist wèet alies van zelfdenkende zonneschermen W. van der Pas B.V. voor alle zonweringen en rolluiken, zowel nieuw a/s reparatie. Echtpaar knapt De Ridderhof op Met fiets over kop WHTHtWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6, 3131 BC Vlaardingen. Postöus 4008. 3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4358066. 4350557-sportredactie: 4345209.Telefax:010-4349754, DINSDAG 25 APRIL 1989 PAGINA 13 door CAREL VAN DER VELDEN Schiedam De Canadese en de Nederlandse vlag, die broederlijk naast elkaar in zaal Irene hangen^ geven aan dat de kleine wereld van vroeger heel groot is geworden. Woonden de leerlingen van klas b van de Groen van Prinstererschool vlak voor de oorlog in straten als de Ampère-, de Stephenson- en de Stationsstraat, voor de eerste reünie komen zij vijftig jaar later uit alle windstreken. Dat zoveel oud-Schiedammers de kans krijgen elkaar na een halve eeuw terug te zien, is in de eerste plaats de verdienste van Jo Slieker. Deze ex-leerling Spande zich maandenlang in om alle ex-klasgenoten van de gere formeerde lagere school aan de Singel bijeen te krijgen. Een hele toer, want er was wei nig om op terug te vallen. De school zelf viel af als belangrijke informatiebron, want die werd in 1969 bij gebrek aan leerlingen opgeheven. Het kleine aantal leerlingen dat resteerde, vond een plaatsje op de Prinses Bea trix- en de Johannes Calvijn- school. Via familieleden van leerlingen en oude bekenden slaagde Jo Slieker er uiteindelijk in de meeste leerlingen van weleer op te sporen. De reünie blijkt een succes. De oud-leerlingen, die kort voor en in de oorlogsjaren schooi de rug toekeerden, ha len met verve hun jeugdherin neringen op. Meer gemeen Dat de ex-leerlingen meer ge meen hebben dan het min of meer toevallige feit dat zij el- kaars klasgenoten waren, wordt al snel duidelijk. Niet alleen in de klas trof men elkaar. De hob byclubs, de zondagsschool en de Oosterkerk waren ook vaste ontmoetingspunten in het kleine wereldje van de gereformeerde scholieren uit Oost. Met name de oorlog had grote gevolgen voor het leven van de leerlingen van de Groen van Prinstererschool, De school in de Singel werd door de Duitse be zetter gevorderd, waardoor de leerlingen moesten uitwijken naar de Rehobothschool in de Tuinlaan. Sommige leerlingen juichten toen de oorlog uitbrak. „Wisten wij veel wat oorlog was", zegt Janny Groeneweg- van den Berg. „Wij waren al lang blij met een aantal vrije da gen". Nederland mocht toen de tumul- tueuste dagen van deze eeuw be leven, tin de verhouding tussen de scholieren en de gehate mees ter Vleesenbeek veranderde niets. „Ik weet het nog precies", vervolgt de ex-scholiere. „De dag voordat de oorlog uitbrak, piepte ik met een paar vriendin nen de school uit toen we moes ten nablijven. Toen we 20 mei weer naar school moesten, was het eerste wat Vleesenbeek zei, dat we voor het verzuim op 9 mei extra lang moesten nablijven". Uiteen gevallen Met name na de oorlog viel de hechte club van Oost langzaam uiteen. De eerste scholieren stap ten in het huwelijksbootje en verheten de wijk. Henny, een zus van Toos van den Berg, waagde het zelfs in het verre Ke- thel te gaan wonen. „Ga je daar helemaal wonen, zo ver weg van de stad", kreeg zij van haar vriendinnen te horen. Een paar jaar later verliet Toos van den Berg zelf ook de wijk. Haar bestemming? Missïssauga, een voorstad van Toronto in Ca nada. Ook andere klasgenoten verlieten het oude vertrouwde Oosten. Nel Immerzeei vertrok ook naar Canada, terwijl Wilma Willeboordse haar broer achter- na reisde, die in Venezuela een koffieplantage had opgezet. Dat de vroeger gesmede banden niet verloren zijn gegaan, bewij zen de drie emigranten. Speciaal voor de reünie zijn zij overgevlo gen om hun oude schoolvrien den en vriendinnen terug te zien. Ze genieten zichtbaar van de ontmoeting en dat geldt ook voor de reünisten die hun vleu gels wat minder ver hebben uit geslagen. Hoewel zij graag naar Nederland komt, is het voor Wilma Wille boordse, die tegenwoordig als bejaardenverzorgster in Canada werkt, in de eerste plaats een reis terug in de tijd. „Het Schiedam van nu herken ik helemaal niet meer", zegt de emigrante. „Van ochtend ging ik met de bus from Kethel naar de stad. Ik heb al leen maar huizen en appart- men ts gezien, terwijl je in dat ge bied vroeger zo leuk tussen de weilanden kon fietsen". Uur verder Nel Dijkhuizen bezoekt Schie dam voor het eerst sinds 1971, de andere emigranten bezoeken ons land iets vaker. „Het grappi ge is dat wij van elkaar niet wis ten dat wij in Canada woonden", vertelt Toos Van 't Wout- Van den Berg. Via Jo Slieker ben ik weer in contact gekomen met Wilma Willeboordse, die slechts een uur bij mij vandaan woont. Het blijft een small wereld, hè". Small of groot, op één suggestie van Jo Slieker is Toos van den Berg toch maar niet ingegaan. E Jo raadde mij aan eens koffie te gaan drinken bij Nel Immerzeel. o Daar heb ik toch maar van afge- zien, want Toronto ligt qua reis- duur bijna even ver van Saskat chewan als van Schiedam". KB Zittend aan het tafeltje halen de drie emigranten met ex-klasgenoten herinneringen op. Nel 1 Wilma Willeboordse en Toos van den Berg zitten naast elkaar. 'Wij gaan hier niet weg voor we duidelijkheid hebben'. Met die woorden streken gisteren ongeveer 25 be woonsters van-het wagenkamp neer in het stadskantoor. Schiedam De Sehïedamse wagenbewoners krijgen opti male inspraak bij de aanleg van nieuwe woonwagencen tra. Die toezegging hebben zij de gemeente afgedwongen met acties in het stadskan toor. Gisteren liet een groep wagen- bewoners opnieuw blijken grote moeite te hebben met de plan nen van de gemeente om de aan leg van kleine woonwagehcen- tra gefaseerd uit te voeren. Een eerste actie werd vrijdag ge voerd, toen door een blokkade de ambtenaren werd belet aan het werk te gaan. De woonwagenbewoners eisen volledige duidelijkheid over de lokatie van twee of drie toekom stige kampen. Eerder zijn zij niet bereid het huidige kamp aan de Schie te ontruimen, hoe verou derd en brandgevaarlijk dat ook is. Zij vrezen dat hun leefge meenschap uit elkaar valt, als de gezinnen over diverse kampen worden verspreid. Een delegatie van ongeveer 25 kampbewoners verdween giste ren pas na lang aandringen uit het stadskantoor. Na een stroef verlopen gesprek met wethou der Chris Zijdeveld weigerde de delegatie aanvankelijk de recre atiezaal te verlaten. Pas na een tweede gesprek namen de bewo nersgenoegen met de toezeggin gen van de gemeente. Die houden in, dat er op 8 mei een inspraakronde komt over de aanleg van een eerste kamp met 15 plaatsen in Spaland, en dat over de lokatie van een tweede, even groot kamp in Spaland met dezelfde openheid zal worden gepraat. Ook mogen de bewo ners meebeslissen over de plaats van een eventueel derde kamp. Moeizaam De gesprekken gisteren duurden lang en verliepen uiterst moei zaam. De kampbewoners lijken de gemeente voor geen cent te vertrouwen. Een maquette, waarop een wagenkamp in Spa land al is 'ingevuld', leidde vrij dag tot een blokkade van het stadskantoor. „Voor de woningen in Spaland gaat binnenkort de eerste paal de grond in, maar over het kamp is nog niets bekend. Ons geduld is op. Wij gaan hier niet weg voor dat we weten waar we aan toe zijn", dreigden de actievoerders, die gisteren terugkeerden voor een gesprek met de vrijdag af wezige Zijdeveld. Het om negen uur geplande ge sprek met de wethouder begon pas omstreeks kwart over elf. Voordathij zich vertoonde in het stadskantoor voerde Zijdeveld overleg op bet politiebureau, waar hij zich tevens voorbereid de op de confrontatie met de kampbewoners. De wethouder toonde zich 'verrast' door de ac ties. Die berustten volgens hem pp een 'misverstand' omdat met opbouwwerker Jaeq Gaudelïus was afgesproken, dat juist deze week een datum voor de in spraakronde zou worden vastge steld. „Het is mij daarom niet ne lemaal duidelijk wat de status van uw bezoek is", aldus Zijde veld. Medezeggenschap De wethouder liet kopjes koffie en glaasjes Spa-blauw rondde len, maar voor verversingen wa ren de actievoerders duidelijk niet naar het stadskantoor geko men. Zij eisten medezeggen schap over het totale woonwa genplan, dat uit het scheppen van 44 plaatsen moet bestaan. Inspraak in alleen de eerste vijf tien of dertig plaatsen vonden zij onvoldoende: „Wij willen ge woon weten waar we straks heen gaan. Dat wilt u ook, als u gaat verhuizen. Wij laten ons nu niet meer met een kluitje in het riet sturen". Zijdeveld wil in mei 'gezellig' in het kamp aan de Schie met de bewoners rond de tafel gaan zit ten. „Dan proberen we elkaar het leven zo plezierig mogelijk te maken". „Met de politie erbij, ze ker", kaatste een vrouw terug, zinspelend op de gewoonte van het stadsbestuur om bij elk over leg met de kampbewoners agen ten in burger mee te nemen. Als de bewoners zich 'normaal' ge dragen, is politie-assistentie niet nodig volgens Zijdeveld. „Ik ben prima in staat mijn eigen broek op te balen". Schiedam In Schiedam zijn valse biljetten van honderd Amerikaanse dollars opgedo ken. Onbekenden wisselden de biljetten met een week tussen ruimte in bij het filiaal van. de ABN aan de Koemarkt. In totaal gaat het om 300 dollar. De bank leed daardoor een schade van ruim 600 gulden. Dat de bank vervalsingen had geaccepteerd, kwam pas deze week bij een in terne controle aan het licht. Vol gens de politie zijn de valse dol lars niet bij andere banken in Schiedam gesignaleerd. Schiedam Het gemeen tebestuur zal nog een extra lokatie moeten aanwijzen voor tenminste 6 woonwa gens. Dat blijkt uit het voorontwerp van het pro vinciaal woonwagenplan 1990-1995, De provincie gaat uit van 15 tot 30 woon wagens in Spaland-West en behoud van maximaal 8 standplaatsen aan de Schiekade, maar in totaal zal Schiedam plek moeten bieden aan 44 woonwa gens. Bovendien is het maar de vraag, of de acht stand plaatsen aan de Schiekade blijven bestaan. Deze zijn bedoeld voor de autoslo pers, die hun bedrijven vlakbij hebben. Maar „geen van de bedrijven" houdt zich volgens het woonwagenplan aan de vergunningsvoorwaarden, die vanwege de afvalstof fenwet zijn gesteld. En daarom is sluiting niet on denkbeeldig, aldus het plan. In aat geval zal Schiedam ook voor deze acht standplaatsen een nieuwe plek moeten aan wijzen. Op het ogenblik telt Schie dam 33 standplaatsen, en de gemeente zou het daar het liefst bij laten. Maar daar gaat de provincie niet in mee. Schiedam diende voorheen over 50 stand plaatsen te beschikken. Het experiment op het Schuttersveld was voor 12 gezinnen op het kamp een uitdaging om het eens in vaste woningbouw te pro beren. De afspraak was dat wie het niet beviel, terug mocht naar het kamp. Dat is nu bij 6 gezinnen het ge val. Zo komt de provincie op een totaal van 44. Het voorlopige woonwa genplan van de provincie begint overigens met een stekelige opmerking aan de paragraaf over Schie dam. Ondanks totaalplan nen, allerlei nota's en di verse toezeggingen door het gemeentebestuur van Schiedam is in deze ge meente „wederom niet één standplaats" gerealiseerd. Ambtelijk en bestuurlijk overleg leidde ook al niet tot resultaten. Gedeputeer de Günther en staatssecre taris Heerma kwamen in december nog naar Schie dam om de gemeente on der druk te zetten. De pro vincie vraagt zich af, of Schiedam zich dit jaar aan de toezegging houdt om in 1989 in Spaland-West 15 „en wellicht zelfs 30" standplaatsen te realise ren. Schiedam - Een gift van 80.000 gulden heeft de volledige weder opbouw van molen De Palm boom weer een stapje dichterbij gebracht Het Amerikaanse be drijf Rosemount heeft dit bedrag geschonken voor de aanschaf van een nieuw stel wieken voor de begin deze eeuw afgebrande molen. V. Heath, de president-directeur van Rosemount die eind vorige week in Schiedam was voor de opening van een nieuwe be drijfshal, blijkt zeer geïnteres seerd in molens. Samen met bur gemeester Reinier Scheeres liet hij zich meermaals fotograferen met molen De Noord op de ach tergrond. De Amerikaan koos die molen als decor, omdat van De Palmboom voorlopig alleen de stomp er nog staat. Voor Heath symboliseren mo lens het begin van de industriële ontwikkeling. In die zin zijn ze de voorlopers van Rosemount, dat geavanceerde technologie maakt voor de luchtvaart en de procesindustrie. Met de donatie voor de wieken is Rosemount de hoofdsponsor geworden van de wederopbouw van De Palm boom. Schiedam De commissie voor openbare orde heeft zich gister avond lovend uitgelaten over de plannen van de politie om het korps te reorganiseren. Tijdens een vergadering in het oude po litiebureau aan de Lange Nieuw- straat werd er waardering voor uitgesproken dat allerlei proble men rond de wijkteams er niet toe hebben geleid dat de politie van het wijkmodel afstapt De wijkgerichte aanpak wordt juist doorgezet, bovendien wil de po litie 'klantvriendelijker' wor den. De commissie maakte ken nis met hoofdinspecteur Kees Buijnink, opvolger van de naar het bedrijfsleven vertrokken Cees yan Dongen. Schiedam Trots is Schiedam al jaren op haar beleid, dat beoogt zorg voor het milieu te paren aan energiebespa ring. Gisteren werd die trots in kille cijfers ver taald: vijf procent min der stookkosten voor 572 flatwoningen aan het Bachplein en 160 wonin gen voor ouderen bij de Heijermansflat en zelfs een jaarlijkse energiebe sparing in dat totale complex van 21 procent. Ing. P. Joosten van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam (ONS) noemde die cijfers bij de inge bruikname van een mini-elek triciteitscentrale tegenover flat 5 aan het Bachplein. Een heuglijk feit, meende wethouder Aad Wiegman, omdat Schiedam met deze warmtekrachtinstallatie wederom geschiedenis schrijft. Het principe om elektriciteit op te wekken met kracht en warm te te krijgen met behulp van een gasmotor, wordt in Schiedam al jaren toegepast en is al op acht plaatsen verwezenlijkt. Nieuw is echter, dat zo'n installatie in een eigen, opstellingsruimte is onder gebracht. De voortrekkersrol, die Schie dam op dit terrein als alternatief voor stadsverwarming heeft, heeft inmiddels veel andere ge meenten er toegebracht ook der gelijke installaties op te zetten. Joosten ziet dan ook louter voor delen. „Deze methode leverteen totaal rendement van 80 pro cent, terwijl conventionele een trales slechts voor een rende ment van 40 procent zorgen. Bo vendien ziin de investeringen veel lager dan bij stadsverwar ming en rijn de Ieidingverliezen minder", somde hij de pré's op. Schiedam is dan ook van plan op de ingeslagen weg door te gaan. Momenteel zijn twee nieuwe projecten in behandeling: voor woningen aan de Damlaan en in huize Prankeland II. Vanavond krijgen de bewoners de kans de centrale te bewonde ren. Dan ook onthult Wiegman een plaquette ter nagedachtenis aan Joop Huysmans, die als be stuurslid van de bewonersvere niging Bachplein de stuwende kracht was achter de komst van een mini-centrale. Maassluis Een 38-jarige in woonster van Maassluis is giste ren door de Haagse politierech ter, mr. R, van Leeuwen, wegéns rijden onder invloed veroor deeld tot 1500 guldeu boete. Zij kreeg tevens twee weken voor waardelijke gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbe voegdheid van drie maanden, met daaraan gekoppeld een voorwaardelijke ontzegging van zes maanden. De vrouw had vorig jaar januari met een alcoholpromillage van 2,0 een aanrijding veroorzaakt op een parkeerplaats. Op het po litiebureau ontstond een hand gemeen tussen agenten en de echtgenoot van de vrouw. Daar na wilde de vrouw haar naam niet opgeven, wat nieuwe pro blemen veroorzaakte. De politierechter constateerde dat het de eerste keer was ge weest, dat de vrouw in aanra king met justitie kwam. „En dan is het meteen goed prijs. U wist niet meer precies wat u deed en al dat opgewonden gedrag had typisch met drank te maken", al dus mr. Van Leeuwen. De vrouw verklaarde dat zij na af loop van haar werk onverwacht, zonder gegeten te hebben, op een feestje way beland. „Dat doet niets af aan het promillage", meende de rechter echter. Vlaardingen Ir, Willem Mak, scheidekundeleraar op de scho lengemeenschap Groen van Prinsterer, wil in de Broekpol der een vlinderkwekerij begin nen. Mak denkt op die manier veel verdwenen vlindersoorten opnieuw in de Rijnmond te kun nen introduceren. „Met de Broekpolder en de hui dige ontwikkeling van de Licke- baert heeft de gemeente een fan tastische gelegenheid om een bij drage te leveren aan het natio naal vlinderjaar", vindt Mak. De scheidekundeleraar heeft van de gemeente medewerking gevraagd en gekregen. De plan tengroei in de Broekpolder wordt steeds gevarieerder, heeft ir. Mak geconstateerd. „Dat biedt verschillende dagvlinder soorten de kans om te beschik ken over het nodige voedsel". Mak zal zaaigoed, eieren, rupsen en poppen betrekken van de Viinderstichting in Wagenin- gen. Van de gemeente kan hij een oude schaftwagen krijgen om zijn spullen in op te bergen. De leraar wil zijn leerlingen op de scholengemeenschap bij het project betrekken en basisscho len de mogelijkheid van een ex cursie op de vlinderkwekerij bieden. Niets Is zo wispelturig als het Nederlandse weer. Dat is lastig voor de weerman, maar ook voor u. U kunt na tuurlijk van binnen naar buiten blijven hollen of de hulp van de buren inschakelen; de Somfy-Matic is wel zo gemakkelijk. Uw zonneschermen komen volautoma- üsch in actie, als de zon werkelijk doorbreekt of als de wind echt opsteekt. Via impulsen van de zon- of de windontvanger stuurt de Somfy-Matic de KEMA-goedaekeurde Somfy-buismoforaan, die uwzonnescherm(en) intrekt of afrolt. Han dig. 's Morgens onbezorgd de deur uit, want de Samfy-Matic waakt over de zonwering oan uw huis. De hele dag! Weer, of geen weer! Zongaat schijnen Het gaat regenen Zon breekt door. Het gaat waaien U herkent hem aan het Somfy-dipioma Nieuwe Haven 57, 3116 AA Schiedam tel. 010 - 4.26.26.87 Fax 010 - 4.26.81.88, Maassluis Na een langdurige restauratie wordt begin mei res taurant De Ridderhof officieel heropend. De sjieke eetgelegenheid in de 350 jaar oude boerderij aan de Sport- laan in Maassluis is op geknapt door het echt paar Van den Bos. De heer en mevrouw Van den Bos namen het pand vorig jaar april van de gemeente Maassluis over. Aan vankelijk wilde deze niet tot verkoop over gaan, maar hethoreca- paar uit Kwintsheul wist de gemeente er van te overtuigen dat De Ridderhof nooit goed uit de verf zou komen, zolang de ge meente er pachters in zette. „De boel was behoor lijk verwaarloosd. De pachters hebben er niet veel aan gedaan en dat is ook logisch: het was hun eigt ndom niet", aldus mevrouw M.A.E. van den Bos. Zij en haar man heb ben wél flink in de boerderij geïnves teerd. Het is hun eerste restaurant De hooi berg werd In ere her steld, de opkamer werd in zijn oude luis ter teruggebracht, de partyzaal in de stal werd opgeknapt en de theetuin kreeg weer allure. De kosten be liepen ongeveer een miljoen gulden. In tegenstelling tot hun voorganger Van Hemerik, de laatste pachter, hebben Van den Bos en zijn vrouw geen andere plannen dan van De Ridderhof een goedlopend res taurant te maken. Van Hemerik wilde er ook een hotel vestigen. „Een restaurant is ons voorlopige doel", aldus mevrouw Van den Bos. „Dat zal ons best wel lukken. Dit is een fantastische plek". Ook vóór de officiële opening op 10 mei door burgemeester Hans van Es is De Rid derhof in vol bedrijf. Het restaurant bleef tijdens de verbouwing gewoon open. Schiedam Op de Vlaardïngerdijk is gisteren te gen het einde van de middag een 14-jarig meiq met haar fiets over de kop geslagen. Zij brak haa rechterpols en linkerschouder. In het ziekenhui werd bovendien een hersenschudding vastgestelc De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. -t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1