Handelscentrum krijgt een Vlaardings filiaal 1 -Mei-Cabaret neemt politici op de hak Realiteit achterhaalt boek Stationsstraat Fikse straffen geëist tegen snackbarovervallers Schoolbesturen willen oecumenisch onderwijs Eerste boerderij wordt verplaatst Olleke Bolleke verbaasd over nieuw 'lapmiddel' Hongaren naar voormalig café- restaurant Mgr. Bar wijdt vier priesters VLAAROINËS DAGBLAD SGHIEOAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vlaardingen moet stortplaats moderniseren Veranderend panorama Sporters naar Joegoslavië DINSDAG 2 MEI 19® PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6. 3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008, 3130 KA Vlaardingen. TeleSoon: 010-4343229.4352066,43S0557 -sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Rotterdam Met name de overval op een snackbar in de Gordon- straat werd twee jeugdi ge Schiedammers gis termiddag zwaar aange rekend. Naast de over val, die op 30 december met de nodige geweld plegingen gepaard ging, stond het tweetal in Rotterdam voor enkele inbraken en geweldple gingen terecht. niets van uw eerdere straf ge leerd". Met name bij de 18-jarige ver dachte achtte de officier van justitie de kans op herhaling zeer groot. Uit het psychiatrisch rapport is gebleken dat de jon gen tot een anti-sociale persoon lijkheid is uitgegroeid. „Meneer maakte de lts niet af, is door zijn ouders uit huis gezet en kampt met een enorm drugs- en drankprobleem. Alleen meteen zeer stringente begeleiding kan er misschien nog iets van hem terecht komen". Advocaat mr. Mastenbroek be streed de conclusies van de offi cier niet, maar legde de nadruk op het moeizame verleden van zijn cliënt. „Deze jongen heeft een stuk opvoeding gemist. Ze ker gezien zijn leeftijd schrik ik van de hoge eis. "Van de komen de twee jaar moet hij het net hebben om nog iets van zijn le ven te maken". Een reclasser ingsambtenaar po neerde gisteren voorzichtig de stelling, dat het GAK zijn 20-ja- rige cliënt indirect op het ver keerde spoor heeft gezet. „Dit soort jongens missen de stevig heid om hun rechten op te eisen. Nadat hij werkloos was gewor den, kreeg hij een maanduitke- ring van 560 gulden. Gezien zijn leeftijd had hij recht op 730 gul den, maar het GAK verzuimde mijn cliënt door te sturen naar de sociale dienst. Dat beschouw De 18-jarige verdachte hoorde dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich ei sen, terwijl officier van justitie mr. De Heij anderhalf jaar cel straf in gedachten heeft voor zijn 20-jartge maat. Naast de overvai op de snackbar worden de verdachten verant woordelijk geacht voor een overval op een ander eethuis in de Gordonstraat. Los van el kaar waren de Schiedammers ook betrokken bij enkele inbra ken in woonhuizen, waarbij vi deorecorders, stereosets en rin gen werden buitgemaakt. Officier van justitie mr. De Heij noemde met name de handel wijze in de snackbar zeer laak baar. Op de avond voor de jaar wisseling hielden de verdach ten wacht bij de snackbar, totdat het rustig werd Het tweetal rende vervolgens met bivak mutsen op de winkel in, waarbij zij met een alarmpistool en een mes het personeel dwongen tot het afgeven van ongeveer 1500 gulden. „Terwijl u de zaak overviel, was er een jong gezin in de zaak aan wezig", reconstrueerde officier van justitie mr. De Heij de ge beurtenissen. Jullie hebben de aanwezigen ernstig aangetast in hun gevoel voor veiligheid". De Heij vond het extra kwalijk dat de 18-jarige verdachte in proef tijd liep „U heeft klaarblijkelijk ik als vragen om moeilijkhe den" Advocaat mr. B.B. Rietbergen vroeg de rechtbank, de celstraf van zijn 20-jarige cliënt te be perken tot zes 5 negen maan den. „Dan heeft hy zijn verdien de straf echt wel gehad", aldus de advocaat. Zowel de officier van justitie als advocaat mr. Mastenbroek toonden zich gis teren gevoelig voor de schade claim van snackbareigenaar T.E. Elverhaag. Haar verzoek orn terugvordening van de buit gemaakte 1500 gulden leek bei de partijen gerechtvaardigd. De rechtbank doet op vrijdag 12 mei uitspraak. Vlaardingen Het toe komstige Hongaarse handelcentrum in Schiedam krijgt een fili aal in Vlaardingen. Initiatiefnemer George Toth, een Sehiedamse zakenman van Hongaarse afkomst, heeft voor de Vlaardingse vestiging het voormalig café-restaurant De Cockpit in het industriegebied De Vergulde Hand gekocht. Na een grondige verbouwing wil Toth De Cockpit en het aangren zende, eveneens verpauperde pand dat bij het bedrijvenpark wordt getrokken, herdopen in TOP en HIT. Drie Hongaarse huurders hebben zich inmiddels aangemeld: een bureau dat com puterprogramma's ontwikkelt, een afdeling van de Kamer van Koophandel en een meubelfa brikant. De drie huurders vormen vol gens Toth de voorhoede van een groot aantal ondernemers uit zijn geboorteland, die staan te trappelen om een vestiging in Nederland te beginnen. Volgens Toth wil het Hongaarse bedrijfs leven vóór de Europese eenwor ding in 1992 goede contacten in het Westen hebben opgebouwd. Voor de kantoor- en expositie ruimte, die hij in de voormalige Bols-fabriek in Schiedam aan biedt, bestaat grote belangstel ling. Toth zou daarvoor al een kleine 50 ondernemers uit het Oosteuropese land hebben we ten te interesseren. Wegens de grote belangstelling heeft Toth de activiteiten van HIT BV (Hungarian Internatio nal Trading) in tweeën gesplitst. Schiedam wordt de vestigings plaats van bedrijven die nieuw zijn op de Nederlandse markt en ondersteuning nodig hebben, in Vlaardingen worden de meer zelfstandige ondernemers on dergebracht. Behalve een kan toor openen de meeste fabrikan ten een ruimte, waar zij hun pro- dukten tentoon stellen. Het ligt in de bedoeling het han delscentrum in de voormalige Bols-fabriek op- 20 juni te ope nen. George Toth heeft voor zijn plannen steun gekregen van de Rotterdamse Kamer van Koop handel, het Hongaarse public- relationsbureau Interreklam en de Hongaarse ambassade in Ne derland. De Hongaarse televisie heeft verschillende malen aan dacht besteed aan het project. Maassluis/Vlaardingen de Aalkeet-Buitenpolder is een Dtrpr-t iPn nnnrdpn van riik<;- Soed alternatief. De verplaatsing Direct ten noorden van rijKs van zijn bedrijf wordt deeJs d weg 2° tussen Vlaardingen de 2eIf< ^eeIs door het rijk en Maassluis gaat volgende betaald. week de eerste paal de grond Volgens het bureau van uitvoe- in voor de nieuwe boerderij ring in Maasland, verantwoor- van W. van derKooij, Hij is de eerste agriër die zijn be drijf verplaatst wegens de herin richting van Midden-Delfland. Zijn veehouderij is altijd geves tigd geweest aan de Westgaag, tussen Maasland en Schipluiden. De verhuizing is noodzakelijk omdat een deel van Van der Kooijs grond door de reconstruc tie van Midden-Delfland een an dere bestemming heeft gekre gen. De gunstige verkaveling in delijk voor de herinrichting van Midden-Delfland, staan er 10 tot 15 boerenbedrijven in het pol dergebied op de nominatie om te verhuizen. Omdat Van der Kooij de eerste agrier is die deze stap zet, gebeurt het slaan van de paal op 12 mei met enig ceremonieel. Het startsein van de bouw wordt gegeven door G.J. Koop, voorzit ter van de subcommissie land bouw en tweede vicie-voorzitter van de reconstructiecommisie Midden-Delfland. Vlaardingen De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs en de stichting Katholiek On derwijs willen in Vlaardingen enkele oecumenische scholen oprichten. Het samensmelten van protestants-christelijke en katholieke scholen is volgens de schoolbesturen noodzakelijk om het voortbestaan van chris telijk onderwijs in alle Vlaar dingse wijken te garanderen. Door het dalende leerlingaan tal zijn de laatste jaren al een flink aantal basisscholen ver dwenen. Tot dusver Iconden kinderen na sluiting van hun school meestal wel terecht bij een andere basisschool van de zelfde richting in de wijk. Ver dere sanering zou echter kun nen betekenen, dat complete wijken verstoken raken van christelijk basisonderwijs, zo vrezen de schoolbesturen. De gesprekken tussen de schoolbesturen hebben mo menteel een oriënterend ka rakter. In eerste instantie richt de aandacht zich op de West- wijk en Holy-Zuid, waar door het dalende leerlingenaantal saneringen dreigen. In Holy- Zuid richten de gesprekken zich op een fusie tussen Het Ba ken en Pax Christi, in de West- wijk wordt een fusie tussen de Paulus-, de Govert van Maan-, en de Prins Willem Alexander- school bekeken. De schoolbesturen hopen, dat de eerste oecumenische school in Vlaardingen haar deuren in augustus van het volgend jaar kanopenen. Vlaardingen Op last van de Raad van State moet de gemeen te Vlaardingen de stortplaats voor snoeihout en kolkensllb in de Broekpolder moderniseren. De gemeente moei er voor zor gen dat hel slib, afkomstig uit de straatputten, wordt afgedekt en dat onder de stortplaats een drai nagesysteem wordt aange bracht. Bedoeling is te voorko men dat er verontreinigde stof fen in het grondwater terecht komen. Er was een procedure bij de Raad van State nodig om dit te bereiken. Vlaardingen vond het aanbrengen van deze voorzie ningen overbodig. Verontrei nigd water zou in voldoende mate in de omliggende ringsloot kunnen worden opgevangen, die dan weer gezuiverd zou kun nen worden. Verder voerde de gemeente aan dat in het verle den nooit is geelst de stortplaats af te dekken en een drainagesys teem aan te leggen. De geschilienafdeling van de Raad van State meent echter dat het kolkensllb danig vervuild kan zijn en dat het grondwater in het Vlaardingse geval dus ge vaar loopt. De gemeente zal nu in de beurs moeten tasten om de modernisering aan te brengen. De achterzijde van de Lange Nieuwstraat, waarop de voter- sporters in de Nieuwe Haven uitzicht hebben, zal er in 2000 be duidend anders uitzien. Schiedam Het uitzicht van de watersporters van vereniging De Nieuwe Haven zal in de jaren negentig drastisch verande ren, naar het zich Iaat aanzien. Het gaat om het stuk tussen de Oranjebrugen aannemer Simon, Om te begi nnen is er het oude schoolgebouw van de Rehoboth- ma vo. Hier hebben de Domeinen, die het in bezit hebben, tijde lijk kunstenaars 'gedoogd'. De dienst redeneerde, dat als het gebouw maar in gebruik is, de ruiten er tenminste in blijven zitten. Later krijgt het pand wellicht een andere bestemming, of het wordt gesloopt voor nieuwbouw. De buurman is autohandelaar Vink en daarvan gaat binnen de gemeente het verhaal, dat een verhuizing in de pen zit, overi gens over onbepaalde tijd. De vraag is ook dan, wat ervoor in de plaats komt. Daarnaast bevinden zich de opstallen van tegelhandelaar J.R. Sjoer. Er staat wat bouwval tussen, maar de woningen aan het Bergersbuurtje staat een renovatie te wachten, zodra de bewo ners het eigendom hebben verworven. En dan is er nog het theehuis, wat volgens de Historische Vereniging Schiedam van monumentale waarde is. Maar de toekomst ervan is onzeker: het is zwaar verpauperd. m De Rode Makkers, de Maassluisse zanggroep onder leiding van dirigent David van der Houwen, bracht gisteren socialistische strijdliederen ten gehore. Maassluis Het milieu beleid van Maassluis werd gisteravond flink op de hak genomen door het 1-Mei-Cabaret, dat zijn opwachting maakte tijdens de 1-mei-viering in zaal De Kern. Vanuit de 'politieke milieupop- penkast' werden lokale politici als Harm Woud stra, John Scheerstra, Liesbeth Snoeck, Yvon ne de Groot en Anton Wustrow op Spitting Image-achtige wijze te kijk gezet. Het cabaret was grotendeels ver zonnen en werd uitgevoerd door raadsleden Pieter Roelofs en Hans de Bruin. Verder werkten De Bruins vrouw Annemarie, Bep Warmerdam en Cor van Aalst aan de poppenkast mee. De Oranjepiassen, bedreigd door het gemeentebestuur en verde digd door vogel- en andere na tuurbeschermers. stonden cen traal in de conversaties. Zoals in de echte politieke arena ook vaak gesignaleerd kan worden, riepen de politici om het hardst over hun milieubewustzijn. De kop van Harm Woudstra ora kelde dat het milieu zonder hem reddeloos verloren zou zijn. „Al leen is het een schandaal dat ik mijn acties met van de belastin gen af mag trekken", aldus Woudslra. Alleen door economi sche groei kan het milieu wor den gered, riep John Scheerstra de zaal toe. Daarom is rijksweg 19 goed voor het milieu. Het sti muleert de werkgelegenheid, waardoor het milieubeleid weer betaald kan worden. Scheerstra's partijgenoot Lies beth Snoeck, waarvan boze ton gen beweren dat zij als wethou der wel erg sterk op haar ambte naren leunt, kwam naar De Kern om een 'cultuurprijs' uit te reiken. De wethouder, die nogal eens onbeholpen overkomt bij speeches in het openbaar, voelde zich vereerd dat zij de prijs mocht uitreiken op de 'PPR-bij- eenkomsi*. „Nee, Liesbeth, we zijn hier bij de PvdA", fluisterde Izaak van aer Knaap zijn collega toe. „Ah, de PvdA, wat leuk", liet de wethouder weten. De prijs, een uit het dak gevallen houten balk van de in deplora bele toestand verkerende Grote Kerk, mocht de 'echte' Anton Wustrow in ontvangst nemen. „Voor de prachtige restauratie van dc Grote Kerk", aldus Lies beth Snoeck. Wustrow kreeg het ook Op ande re gebieden voor zijn kiezen. De wethouder voor stadsvernieu wing en ruimtelijke ordening, die volgens vogelliefhebbers de Oranjepiassen wil opofferen voor recreatie, noemde zichzelf een echte vogelliefhebber. „Ik woon tenslotte in de Vogel- buurt" wat Pieter Roelofs de opmerking ontlokte, dat er waarschijnlijk roofvogeltjes in de To ren valkstraat wonen. Tijdens het serieuze gedeelte van de 1-mei-viering verhaalde oud- burgemeester Wïm Thomassen van Rotterdam gisteren over de veelbewogen geschiedenis van de sociaal-democratie in ons land. Met Willem Drees als cen trale figuur in zijn verhaal liet Thomassen, die het ene boek na het andere uit zijn tas toverde, uitvoerig zijn licht schijnen over de rol van de PvdA in de samen leving. Ook de Rode Makkers luisterden met hun strijdliede ren de 3-mei-bijeenkomst op, net als het 1-mei-orkest. Maassluis Het gaat lang niet zo goed met de Maassluisse Stations straat als Leida Sehurin- ga in haar boek Cultu ren als Buren wil doen geloven. De Utrechtse sociologe vindt de straat een voorbeeld van tole rantie, waar migranten en Ne derlanders vreedzaam naast el kaar leven. Maar volgens Ron Schiedam/Vlaardingen In de kathedrale kerk Laurentius en Elisabeth aan de Matbenesser- laan in Rotterdam worden zater dag 13 mei vier priesters gewijd, onder wie een Schiedammer en een Viaardinger. Het is de zater dag voor Pinksteren, onder rooms-katholieken ook wel priesterzaterdag genoemd. De bisschop van Rotterdam, mgr. R.P. Bar, neemt de priesters dan op in het wijdingssacrament. In de kerkelijke hiërarchie gaan de nieuwe priesters dan hun gezag bekleden. Van de vier priesters neemt Coert Biesjot (25) stellig een be voorrechte positie in. Hij woont sinds september in Schiedam, in de pastorie naast de Singelkerk, waar pastoor P.M. Vismans ver antwoordelijk is. De gelovigen hebben het liever niet over de Singelkerk, maar over de paro chie Sinte Liduina en Onze Lie ve Vrouwe Rozenkrans. De kerk is een bedevaartsplek, Het Sehiedamse meisje Liedewij (Li duina) wordt in zo ruime kring aanbeden, dat het kerkbestuur er reden in zag om paus Johan- nes-Paulus II te verzoeken de Singelkerk de status van basiliek te geven. Met dit vooruitzicht zal het de in Leiden geboren Biesjot niet spijten, dat hem na het semi narie Schiedam te wachten stond. Daniels, voorzitter van de straat- vereniging, Iaat die verstand houding sterk te wensen over. Sinds Schuringa haar onderzoek een paar jaar geleden afsloot is de situatie behoorlijk verslech terd. Daniéls zei dit bij de presentatie van Schuringa's boek in het ge meentemuseum Maassluis. Hij nam ook het Maassluisse ge meentebestuur op de korrel: „Er heerst groot wantrouwen in de straat smds de gemeente de toe- zeggingen over renovatie niet is nagekomen". Botert het met tussen de straat en wethouder Anton Wustrow (volkshuivesting), ook tussen Wustrow en Leida Schuringa liggen geschilpunten. De VPRO, die in de Stationsstraat radio-op namen maakte, registreerde en passant een fikse woordenwisse ling tussen de sociologe en de wethouder. Wustrow neemt het Schuringa kwalijk dat 2ij in haar boek niet de argumenten noemt waarom de gemeente weigerde de renovatie te bekostigen. Die argumenten komen er op neer da», de gemeente geen geld heeft. Dat wil echter niet zeggen dat Maassluis dc volkshuisvesting verwaarloost, benadrukt Wu strow: „De gemeente heeft mil joenen gestoken in renovatie projecten". De 'kapiteinshuizen' zo ge noemd omdat er vroeger veel loodsen en zeekapiteins woon den in de Stationsstraat zijn particulier bezit Een opknap beurt komt grotendeels voor re kening van de eigenaren. De meesten hebben geen geld, en dat is de reden dat zowel hutzen van Nederlanders als van mi- granten langzaam in verval ra ken Daniels, die op het punt van verhuizen staat, heeft aan zijn verblijf in de Stationsstraat een wrange smaak overgehouden. De gemeente was bij de boekpre- sentatie duidelijk de gebeten hond. De eerste exemplaren reikte Leida Schuringa uit aan een viertal straatbewoners, die zich destijds voor haar onder zoek lieten interviewen. De vol gende exemplaren waren voor de Maassluisse opbouwwerkers. Pas helemaal aan het slot van de ceremonie waren de wethouders Wustrow en Liesbeth Snoeck aan de beurt. Vlaardingen Peuter speelzaal Olleke Bolleke is verbaasd en teleurge steld over het 'aanbod' van wethouder Arij Maarleveld om een lo kaal in de Juliana van Stolbergsehool te be trekken. Dat alternatief voor hun huidige onder komen in het Weeshuls, dat een sloopbestem- ming heeft, doet het peuterwerk af als een lapmiddel en een zoet houdertje. Olleke Bolleke snapt niet hoe Maarleveld het durft met 'al weer een afbraakpand' op de proppen te komen. Ze conclu deert uit de gang van zaken, dat de wethouder weliswaar belijdt Schiedam Enkele jonge voet ballers, handballers, volleybal lers, zwemmers en atleten uit Schiedam toeven met de Pink sterdagen in de Joegoslavische partnerstad Velenje. De 49 jon geren nemen daar deel aan een jeugdsporluïtwisseling. Ook jon ge sporters uit het Duitse Esslin- gen zullen daar aanwezig zijn. Zij blijven in totaal vijf dagen weg. visie te hebhen en kinderopvang een hoge prioriteit le geven, maar dat zijn daden op het te gendeel wijzen. De keuze voor de Juliana van Stolbergsehool wordt om een aantal redenen gehekeld. „Het is een ruimte, die binnen enkele ja ren wordt gesloopt. Er zijn veel gebreken en er is te veel'geld no- d ig om nog aan te vertimmeren", schrijft Olleke Bolleke in een brief aan het gemeentebestuur, waarin het aanbod van de hand wordt gewezen. Bovendien vindt het peuter- werk het lokaal te klein om er vijftien kinderen onder te bren gen. „Peuters moeten kunnen spelen, rennen en fietsen", ver duidelijkt Olleke Bolleke. Hoe wel daaraan een mouw valt te passen door in overleg met de rest van de school zo nu en dan gebruik te maken van een speel lokaal, wordt dat niet als accep tabel ervaren. „Als de kinderen willen rennen en spelen, moeten we dat eerst organiseren. Dan kunnen we van. het ene naar het andere lokaal om verplicht te rennen en te fietsen, om daarna weer verplicht rustig te zijn". Olleke Bolleke ziet in al die na delen voldoende redenen om aan te nemen, dat het gemeente bestuur de kinderopvang niet se rieus wenst te nemen. Ook aan de visie van Maarleveld wordt ernstig getwijfeld. „Dan had hij daar vijf geleden maar blijk van moeten geven", meldt de boze brief. „Toen was al be kend dat het Weeshuis gesloopt zou worden. Hij had toen plan nen moeten maken voor een nieuwe, goede huisvesting".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1