KvK is voor nieuwe haven in Maassluis 'Ik ben geen leugenaar' 'Hoe mooier de denkbeelden, hoe aardiger zo'n expositie' Gemeente schraapt miljoen bij elkaar Dominicus Savioschool te gast in Schieland Scheiding valt slecht bij woonwagenbewoners Buitenlands bezoek voor oude gasmotor Geduld van recherche bleek niet vergeefs Cursisten Jan Pieters exposeren in De Erker VLAARDINGS DAGBLAD SCHfEQAIlE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vlaardinger vecht vonnis politierechter aan: Beschonken man valt van balkon Politie mikt sterke drank DINSDAG 9 MEI 1989 PAGINA 13 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4006, 3130 KA Vlaardlngen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557-sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Met veel pijn en. moeite hebben burgemeester en wethouders van Vlaardingen voor 953.800 gulden aan bespa ringen kunnen vinden op de be groting van de dienst gemeente werken. Zo is er een nieuw gat zij het een Hein gat geval len in een meerjarenbegroting, want B en W hadden voor een miljoen gulden aan bezuinigin gen aangekondigd. Burgemeester en wethouders stellen voor om op 41 posten in het huishoudboekje van ge meentewerken uitgaven te ver lagen. Die kortingen gaan ten koste van het onderhoud aan rij banen en trottoirs, aan bruggen, bushuisjes, bomen en struiken in de plantsoenen, elubgebouwtjes, turnzalen, sportvelden, speel plaatsen, volkstuinen en aan de havenkades. De gemeenteraad heeft zich in het verleden altijd tegen zulke bezuinigingen uitgesproken. Vlaardingen zou er in de toe komst de rekening voor gepre senteerd krijgen, redeneerde zij. Het CDA kwam nog niet zo lang geleden zelfs met het voorstel om extra geld uit te trekken om achterstallig onderhoud aan straten snel weg te werken. Zo zou op termijn geld bespaard kunnen worden. Bezuiniging op onderhoud zou op den duur juist leiden tot veel hogere kosten. B en W zien kennelijk nauwe lijks andere mogelijkheden om het gat van 2,5 miljoen gulden in de begroting voor 1990 te dich ten. In totaal hebben zij voor on geveer 1,9 miljoen gulden aan bezuinigingsvoorstellen op tafel gelegd- Dat heeft geleid tot felle kritiek van alle politieke partij en, ook de drie partijen die het college vormen: PvdA, CDA en VVD. Er zijn zelfs stemmen op gegaan om de behandeling van de meerjarenbegroting uit te stellen tot november. Dan ligt er een bezuinigingspakket voor nog eens zeshonderdduizend gulden op tafel, hebben B en W beloofd. Maassluis De haven activiteiten in Maassluis moeten van 't Hoofd worden verplaatst naar een nieuw bedrijfster rein aan de Nieuwe Wa terweg. Tot dat advies is de Kamer van Koophan del- gekomen op basis van een enquête onder Maassluisse havenbe drijven. Zo'n totale reconstructie van het havengebied zou voor zowel de bedrijven als de gemeente voor delig zijn. De Kamer presenteert zijn plannen vanavond aan ge meente, vakbonden en consu mentenorganisaties. Havenbedrijven alarmeerden eind vorig jaar de Kamer, omdat de gemeente geen onderhoud pleegt aan de haven. Sinds 1974 is de Maassluisse haven niet meer uitgebaggerd. Alleen de buitenhaven werd in 1985 nog een keer op diepte gebracht, om de feestelijke overdracht van de naar de stad genoemde mijnen veger mogelijk te maken. Bin nenvaartschepen lopen er vast en de grotere bergingsvaartui gen komen zonder de hulp van een sleepboot de haven niet eens Blijven maatregelen uit, dan zul len bedrijven vertrekken en zo'n honderd mensen hun baan ver liezen, voorspellen drs. JU. Klein Molekamp en drs. M. Olij, die in opdracht van de Kamer van Koophandel onderzoek de den. Ondertussen zullen de be woners van 't Hoofd blijven kla gen, dat zij last hebben van het lawaai en van de stofwolken die sommige overslagactiviteiten veroorzaken. Klein Molekamp en Olij spreken van de Stavoren variant. In dat Friese stadje werd de haven niet onderhou den en verdwenen ten slotte alle havenbedrijven. Het behoud van het huidige ha vengebied biedt volgens het rap port van de Kamer weinig per spectief. De kosten van het on derhoud worden geschat op drie miljoen gulden kosten die voor rekening komen van de ge meente. Het aantal arbeidsplaat sen zou licht stijgen, maar de mi lieuproblemen blijven bestaan. De enige echte oplossing is vol gens de onderzoekers het ver plaatsen van de haven naar bui ten de stad. Aan de Nieuwe Wa terweg zou Maassluis de haven activiteiten kunnen uitbreiden. Op 't Hoofd zou daardoor ruimte ontstaan voor de bouw van hui zen en kantoren. De Kamer noemt het 'een unieke binnen- stadslokatie'. Klein Molekamp en Olij hebben ook gezocht naar mogelijkheden om de verplaatsing van de haven te financieren. Zo zou de grond- verkoop geld opleveren en zou de gemeente bijdragen kunnen vragen van het rijk, de provincie en de Europese Gemeenschap. De nieuwe naven zou naast uit breiding voor de bestaande ha venbedrijven plaats kunnen bie den aan schip-op-schip-overslag en toerisme. „Zo'n ontwikkeling biedt op de lange termijn de meeste perspectieven voor Maassluis als woon- én werkge- meente", aldus de onderzoekers. Een verpleegkundige, scholieren en patiënten van de kinderafdeling houden gezamenlijk de videorecorder vast. Met name de jongen uiterst rechts lijkt zeer in zijn nopjes met het cadeau. Schiedam Zorg hebben voor elkaar: onder dat motto heeft de Dominicus Savioschool aan de Dr, Schaepmansïngel zich een tijdlang gebogen over de Schie- damse gezondheidszorg. Twee medici van het Schiedamse zie kenhuis bezochten de basis school en vertelden hoe het er in een ziekenhuis aan toe gaat. Groepen scholieren brachten een bezoek aan het ziekenhuis aan de Burgemeester Knappert- laan. De leerlingen maakten kennis met de polikliniek, de EHBO- en de kinderafdeling. Voor de leerlingen van de hoog ste klassen werd nog eens extra belicht, wat er allemaal bij komt kijken om een ziekenhuis draai ende te houden. Ter afsluiting van het project was er een fancy-fair, die in to taal 3092 gulden opbracht Van dat geld werd een videorecorder gekocht, die gistermiddag onder het toeziend oog van Savio-di- recteur Theo Wiegman aan het ziekenhuis werd aangeboden. De rest van het geld werd onder couvert overhandigd. Daarvan worden een reiswieg en kinder- meubeltjes betaald. Vlaardingen Omdat hij niet voor leugenaar uitgemaakt wil worden, is een 50-jarige Vlaar dinger in hoger beroep gegaan tegen een vonnis van de Rotterdamse po litierechter. Aanleiding is een voorval. De man veroorzaakte op 28 maart vorig jaar met zijn auto een aanrijding. Volgens de politie verkeerde hij onder in vloed van alcohol. Maar de Vlaardinger bestrijdt dat in alle toonaarden. Hij vindt dat zijn in tegriteit in het geding is en eist eerherstel. Ook volgens zijn ad vocaat, mr. A. Roelofs, is het vonnis duizend gulden boete en zes maanden voorwaardelijke rij-ontzeggïng gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek. „Van het vonnis op zichzelf zou je kunnen zeggen, alla, daar valt mee te leven. Maar mijn cliënt spreekt de waarheid, Hij ver dient vrijspraak", aldus mr. Roe lofs, die de. zaak gaat uitvechten voor het gerechtshof in Den Haag. De fout ligt volgens Roe lofs bij de Vlaardingse politie. Die heeft over het geval een bui tengewoon slordig proces-ver baal opgesteld. De vraag, die het gerechtshof moet beantwoorden, is of de Vlaardinger al vóór de aanrij ding had gedronken. Zelf be weert de verdachte dat hij op de bewuste avond bij het parkeren van zijn auto door vier jongens in elkaar werd geslagen. Hij vluchtte in paniek en reed daar bij een passerende auto aan. De schade-aangifte kon niet gere geld worden omdat rijn aanval lers terugkeerden. De man zocht thuis een goed heenkomen en dronk daar voor de schrik twee glazen whisky. De politie, die hem later op de avond voor de aanrijding ver hoorde, stelde vast dat de man had gedronken en nam hem de ademtest af. Op grond van de be lastende uitslag werd hij op 21 april veroordeeld. Dat er een vechtpartij had plaatsgevonden, kon de verdachte niet hard ma ken. Zijn huisarts was niet gene gen gebleken de aard van zijn verwondingen kapot gebit, gekneusde ribben op papier te bevestigen. De arts liet net bij de kale verklaring, dat de man de ochtend na het voorval op 2ijn spreekuur was geweest. Mr. Roelofs verwijt de politie dat het verhaal over de vechtpartij in het verbaal ontbreekt. Verder is 's mans alcoholgebruik van die dag volgens de advocaat onjuist weergegeven. Dat hij twee pils jes dronk bij een collega die hij had thuisgebracht klopt, maar dat hij ook 's middags al drank had geconsumeerd niet, en de twee whiskys dronk de Vlaar dinger volgens Roelofs na de aanrijding en niet ervoor. Ande re opvallende onjuistheid in het verbaal: toen de politie de man thuis bezocht, werd de deur geo pend door de 22-jarige zoon. des huizes, en niet door 's mans echt genote, zoals de agenten zich zeggen te herinneren. Mr. Roelofs stelt alles in het werk alsnog een uitgebreide verklaring van de huisarts los te krijgen om aan te tonen, dat de verdachte wel degelijk bij een vechtpartij gewond raakte. De zoon van de verdachte heeft al verklaard, dat zijn vader die avond strompelend en met een kapot gebit thuiskwam. Ook de bewuste collega zou de volgende dag hebben gezegd dat de Vlaar dinger 'er beroerd uitzag'. Roelofs: „Het onderzoek is niet gebeurd op de manier, die de wet vereist. Voor de politierechter bleek dat de verbalisanten hele maal niks wisten. De brigadier, die de ademtest afnam, kon zich de man niet eens herinneren. De verbalisanten wisten helemaal niks. De kans dat het gerechts hof mijn conclusies onderschrijft acht ik groot Deze man verdient vrijspraak. Ik kan me vooratel len dat hij het verschrikkelijk vindt voor leugenaar te worden gehouden". Stedebouwkundige Jos Verbakef geeft uitleg bij de maquette van wijk Spaland. Schiedam De bewoners van het woonwagenkamp aan de Schie staan niet te juichen bij het plan voor drie kampen in de nieuwbouwwijk Spaland, dat wethouder Chris Zijdeveld gis termiddag in de gymzaal bij het kamp presenteerde. Op de drie kampen kunnen 36 woonwagens staan, zoals de be woners hadden gevraagd, en de afstand tussen de kampen is niet al te groot, Maar opnieuw bleek, dat de kampbewoners weinig voelen voor een scheiding. „Wij worden altijd verjaagd en wij mogen niet kiezen waar we gaan wonen", drukte een bewoonster het gevoelen van de meesten uit. Zijdeveld dacht voor een groot deel aan de wensen van de woonwagenbewoners, die tot twee keer toe het stadskantoor bezetten, tegemoet te zijn geko men. Op de drie nieuwe woon wagenkampen is plaats voor de 33 wagens, die nu aan de Schie staan, en voor drie gezinnen aan het Schuttersveld, die spijt heb ben van hun overstap van wa gen naar woning. „Als 36 woon wagens onmogelijk zou zijn ge weest, dan was dit gesprek niet doorgegaan", begon Zijdeveld. „Maar op basis van de huidige verkenning zeggen wij: het gaat wel". De gemeente heeft drie plekken gevonden in Spaland, waar een kamp voor woonwagens kan worden aangelegd. Het eerste zou tussen Kerkweg en Harre- weg komen, het tweede in de buurt van de keerlus van tram lijn 1 en het derde meer in het noorden van de nieuwbouw wijk, aan de Harreweg. Gebogen over de maquette zagen de woonwagenbewoners al meteen bezwaren. Het centraal gelegen kamp wordt Sn tweeën gedeeld door een brede sloot. „Dat zijn twee kampen en dat gaat niet door", zei een van de vrouwen beslist. Ztj was niet de enige, die weinig heil zag in dat gedeelde kamp. De woonwagenbewoners lijken er sowieso weinig voor te voelen om verdeeld te worden over drie kampen. Wethouder Zijdeveld moest keer op keer zeggen, dat de provincie kampen met meer dan 15 wagens onder geen be ding toestaat; stedebouwkundige Jos Verbakei kon keer op keer uitleggen, dat de afstand tussen de verschillende kampen niet veel meer dan 500 meter bedroeg en nog zeiden sommige bewo ners: als wij één front vormen, krijgen we onze zin. De woonwagenbewoners krij gen zes weken de tijd om, op ba sis van het huidige plan, hun wensen bij de gemeente kenbaar te maken. Iedereen wordt uitge nodigd voor een gesprek. Zijde veld rekende voor, dat de drie kampen er binnen een jaar kun nen zijn. „Als een ieder eraan meewerkt, als iedereen echt mee zou doen, kunnen ze met een jaar klaar zijn. Maar dan gaan we uit van de meest optimistische veronderstellingen. En wij zijn als gemeente niet altijd baas in eigen huis". Schiedam Even naar de wc, moet een Schiedam mer hebben gedacht toen hij middenin de nacht na een avondje stappen in zijn woning terugkeerde. In plaats van naar de wc liep de man echter het balkon op. Wat de bewoner van de Hogenbanweg op het bal kon uitvoerde valt niet ge heel te achterhalen, maar zeker is dat een voorbij ganger even later door hulpgeroep werd opge schrikt Van tweehoog was de Schiedammer naar bene den gevallen en in de bos jes terechtgekomen. Ter observatie werd de man in het ziekenhuis opgeno men, maar zonder ver wondingen mocht hij later in de ochtend terugkeren. Vervolg van voorpagina Maassluisy Vlaardingen Twee maanden lang heeft de politie lo pen posten bij enkele banken en postkantoren, en gisterochtend bleek dat het geduld niet ver geefs was geweest Toen twee mannen een fiets parkeerden bij het postagentschap aan de Nieuwstraat in Maassluis, waren de wachtende rechercheurs zeer op hun hoede. Even later gingen de beide mannen binnen en wer den zij prompt aangehouden. De vrouw werd later gearresteerd. Zij wachtte in de auto, waar de twee mannen na hun overval naartoe zouden fietsen. Hun vaste gewoonte deed dus de 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, de 27-ja- rige Vlaardinger en diens 19-ja- rige echtgenote de das om, Aan vankelijk hield de Vlaardingse politie zich alleen bezig met net onderzoek, maar later werden de gegevens voorgelegd aan het regionaal recherchebijslands- team. De verschillende dossiers van overvallen op banken en postkantoren werden geanaly seerd en met elkaar vergeleken. Daarbij viel dat van die fiets op. Vervolgens zijn verschillende banken en postkantoren twee maanden in de gaten gehouden. Hoewel de Telegraaf vanoch tend sprak van 'helderziend heid' van de politie, was het ge drag van het drietal zo voorspel baar, dat de recherche via strikt logisch handelen op de juiste plek kon optreden. Schiedam De histori sche gasmotor in het wa terpompstation trekt nu ook internationaal de aandacht. Het paradepaardje van de Open bare Nutsbedrijven Schiedam, dat door vrijwilligers geheel in oude luister is hersteld, wordt binnenkort bezocht door een in ternationale energie-onder zoeksgroep. Bij de Openbare Nutsbedrijven weet men dat de gasmotor het enige nog werkende exemplaar is in Nederland. Mogelijk zelfs wereldwijd, want niemand bij de nutsbedrijven weet een plaats te noemen waar een vergelijkbare gasmotor 2ijn pompwerkzaam- heden noguitvoerd. De delegatie, die bestaat uit vijf tien Engelsen, een Amerikaan en zes Nederlanders, wordt op zaterdag 13 mei rondgeleid in het gebouw van de drinkwater leiding aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. Twee medewer kers aan het revisieproject, F. Krug en W. Breedveld, geven de delegatie tekst en uitleg. Vlaardingen Een 41-jarige Maassluizer is gistermiddag met zijn auto in een sloot onderaan de Maassluissedijk terecht geko men. De man verklaarde, dat hij van de weg was geraakt toen hij in een bocht moest uitwijken voor een tegenligger op zijn weg helft. Maar de man rook naar drank en dal maakte de politie argwa nend. Uit de blaastest bleek in derdaad, dat hij een stevige slok had gedronken. Dat was aanlei ding voor een proces-verhaal en een rijverbod van 13 uur. Het rij bewijs werd hem afgenomen. Zijn auto was rijp voor de sloop. Schiedam Het is geen wonder dat De Erker zo'n goed lopend wijk centrum is, want de be- zoekers krijgen er meer dan een cursus of een kop koffie. De vriend schappelijke sfeer staat voorop en mede daarom is De Erker gul, als het erom gaat ruimte be schikbaar te stellen aan cursisten die willen la ten zien wat zij geleerd hebben. Traditiege trouw traden gister avond de cursisten van Jan Pieters met hun werk naar buiten. Zij leerden tekenen. Na een inleiding door Erker voorzitter Marcel van Oorschot werd de tentoonstelling geopend door Kor Kegel, journalist van deze krant: „Ik ken Jan Pieters al vijftien jaar en het is me vaak opgevallen, dat die jongen een onschatbare feitenkennis heeft van aardrijkskunde, biologie en vaderlandse geschiedenis. Toch, als jullie een jaar les van hem hadden gehad in aardrijkskun de, biologie of vaderlandse ge schiedenis, hadden jullie er nooit een baan mee kunnen halen. Dan had je er wel veel van gewe ten, maar je had niet zelf voor de klas kunnen staan. Nu jullie te kenen van Jan hebben geleerd, kan dat ook niet, maar je gaat ook niet voor tekenles naar De Erker om ermee aan de bak te komen. Tekenen heeft een an der nut". En wat dat nut dan wel was, leg de hij in een omstandig betoog uit: „Aardrijkskunde heeft geen principes. Geschiedenis heeft geen principes. Tekenen heeft dat wel en daarom begint ieder een er ook mee in de eerste klas van de basisschool. Als je weet waarom de Gorzen een schierei land is, heb je nog geen principe van de aardrijkskunde te pak ken. Als je alles weet van Scye- dam tussen 1500 en 1600, heb je nog niet het principe van de ge schiedenis. Maar als je weet hoe je De Erker tweedimensionaal moet tekenen en hoe je 'm drie dimensionaal moet texenen, dan heb je inzicht in twee principes van de beeldende kunst. En ver geet dan dat kunstwerkje van Martin Moesman aan de voorge vel niet". „Tekenen is altijd handig. Bij aardrijkskunde heb ie tekenen nodig" en hij tekende een maansikkel: de Hoogstraat met de Lange Haven. „En bij ge schiedenis heb je tekenen nodig, anders zouden de plattegronden van Jacques de Gheyn en de stadsgezichten van Octave de- Coninck niets waard zjjn. Maar voor tekenen heb je géén aard rijkskunde en geschiedenis no dig. Tekenen heeft namelijk meer dan met feitenkennis met bewustwording te maken. Zo zou het met geschiedenis ook kunnen zijn, als de mensen van de geschiedenis leerden maar dat doen ze zo moeilijk". Tekenen en bewustwording Kor Kegel ging er nog even op door. „Het gaat om het verschil tussen kijken en zien. Als je langs De Erker loopt, kijkje naar een gebouw. Daar zitten mensen in. Nou, leuk. Maar als je De Er ker tekent, en je tekent er de mensen in, dan zie je ineens dat je iets mist. Wat mis je dan? De sfeer. Dan zie je ineens voor je, dat er meer is dan het zintuiglijk waarneembare. En dat valt veel minder op als je gewoon langs De Erker gokt. Door te tekenen kun je die sfeer uitdrukken, soms door kleurige vlekken of, bij een andere stemming, door witte of zwarte nevels. Je maakt het on grijpbare dan tastbaar en je kunt er je eigen invloed tegenaan gooien, al naar gelang dat ethisch verantwoord is". De wereld begint met Ideeën, praatte hij de oude Grieken na. „Maar wat is een idee, een ge dachte? Eén gedachte is een punt. Pas een verzameling ge dachten doet een gedachten- beeld ontstaan, Een bééld: teke nen begint dus in het denken. Altijd! Nou, hoe helderder en hoe mooier de denkbeelden, des te aardiger uiteindelijk zo'n ex positie in De Erker". En hij sloot af met de opmerking, dat het bij tekenen dus eigenlijk om anders denken moet gaan. „Als je dat er niet van leert, kun je beter aard rijkskunde gaan doen". S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1