Bedrijven Hoflaan met sloop bedreigd Havennota verbluft politiek Maassluis Commissie walgt van Warande-plan REGIOVIDEOTHEEK BALY Gemeente gaat onteigenen aan de Singel Provincie voert sanering Steendijkpolder niet uit VLAARDiNGS DAGBLAD SGHIEDAMSE GQURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Petitie tegen overslag bij Nieuwe Matex Buit opgemaakt aan goede sier Woningbeheer wil uitbouwen aan Noordvest Goudriaan wil woningen aan rand Oranjepark r TV- V.DÊÓ"! service spijk Oranjekerk? Inbraak in woning Gouden paar in Maassluis 'Kies als gemeente voor de bewoners' WOTfRWEG WOENSDAG 10 MEI 1939 PAGINA 17 Vlaardingen Een bewoners comité uit de Oostwijk wil bet Vlaardingse stadsbestuur 'in. een petitie vragen alsnog scherpere veiligheidsmaatre gelen te treffen voor de over slag van chemicaliën bij Nieu we Matex. Onder het verzoekschrift staan voorlopig 2000 handtekenin gen. De lijst-wordt vermoede lijk veel langer, omdat het co mité ook actie gaat voeren in de Babberspolder, de Spoorwijk, bij bedrijven rond de Koningin Wilhelminahaven en in Schie dam. Enige tijd geleden verleende de Vlaardingse gemeenteraad on danks felle protesten van on-1 der meer de Socialïstiese Partij de benodigde hinderwetver gunning aan Nieuwe Matex. De SP beweert dat de stoffen die het bedrijf aan de haven wil overslaan groot gevaar voor de volksgezondheid kunnen ople veren. Op betrekkelijk korte afstand van het overslagpunt liggen woonwijken. Met het afgeven van de ver gunning is volgens het bewo nerscomité, dat gesteund wordt door de SP, de kans op strenge re voorschriften nog niet hele maal verkeken. Er zijn nog mo gelijkheden de maatregelen aan te scherpen. Burgemeester en wethouders moeten nog een havenreglement gevaarlijke stoffen opstellen plus een aan- w ijzing gevaarlijke stoffen. Beide regelingen moeten ver volgens door de gemeenteraad •worden bekrachtigd. „Als daarbij de richtlijnen wor den aangehouden die gelden in de gemeente Rotterdam, zal er voor veel schadelijke stoffen een verbod gelden om ze In bulkdus niet verpakt, aan te voeren binnen een zo geringe afstand van woonwijken als bij Nieuwe Matex bet geval is", al dus het comité. De opvatting van B en W dat de volksgezondheid geen gevaar zou lopen, wordt door het be wonerscomité bestreden. Bij de steigers van Nieuwe Matex vinden volgens het comité ge regeld aanvaringen plaats. Vlaardingen De politie heeft bij de maandag gearresteerde verdachten van dertien overval len thuis twee vuistvuurwapens gevonden. De twee mannen, een 2?-jarige Vlaardinger en een 23- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, hebben inmid dels bekend, onder andere dat zij van plan waren maandag aan de Nïeuwstraat in Maassluis een postagentschap te beroven. De aangehouden vrouw, de 19- jarige echtgenote van de Vlaar dinger, ontkent echter iets van de overvallen te hebben gewe ten. Uit het verhoor heeft de po litie begrepen, dat de buitge maakte 3,5 ton geheel is opge maakt aan 'goede sier". Het drie tal wórdt voorgeleid aan de offi cier van justitie. Schiedam Directeur Ton Verdoes van het Gemeente lijk Woningbeheer heeft gis- teravond een plan gepresen teerd voor uitbreiding van de kantoorruimte aan de Noord- vest. Aan de kant van het Doeleplein zouden drie etages in een Stopera-achtïge ron ding aangebouwd kunnen worden. Het gaat om een zeer beeldbe palend plan- „Schitterend! Moot' Het lijkt wel alsof Schiedam naar Rotterdam heeft gekeken wat architec tuur betreft", jubelde CDA- raadslid Els Hellwig» toen Verdoes de commissie stads vernieuwing had voorgelicht. De bouwkosten worden ge raamd op 7,5 ton. Verdoes hoopt nog voor het eind van 1989 aan de interne verhuizin- fen te kunnen beginnen. De aliefuncties voor bewoners- en huurderszaken blijven op de begane grond. Het trappen huis wordt verplaatst naar de nieuwbouw, maar wordt vijf- hoog en steekt dus twee eta ges boven de ronde aanbouw uit. De voormalige pindafa- briek Imko, waarin het Wo ningbeheer destijds intrek nam, is geen mooi gebouw, ze ker niet in de historische om geving waar distilleerderij Dirkzwager veel gerestau reerd heeft. De nieuwbouw moet het gebied een meer waardegeven. JPvdA-raadslid Herman Post hoorn greep gisteren de gele genheid aan om nog eens te herinneren aan de noodzaak van een voetgangersbrug van de Boterstraat naar het Doe leplein. Maassluis De provincie Zuid- Holland heeft gisteren officieel afstand genomen van het minis teriele besluit om de Steendijk polder gedeeltelijk tot een diepte van zeventig centimeter af te graven. In maart kondigden gedeputeer de staten aan het besluit van de minister zonder meer over te ne men. Na interventie van provin ciale staten doen GS nu een klemmend beroep op de minis ter om zijn saneringsvoorstel in te trekken. De provincie heeft in de tussen tijd haar voorbereidingen voor de sanering opgeschort Direct nadat minister Nijpels begin maart zijn saneringsvoorstel deed, stak er een storm van pro testen op. De commissie Bodem sanering Steendijkpolder (CBS) en de gemeente Maassluis von den eensgezind dat de beslissing totaal voorbijging aan de conclu sies die na zes jaar intensief bo demonderzoek zijn getrokken. Om de gezondheid van de bewo ners ook op de langere termijn te kunnen garanderen, is het vol gens de CBS en de gemeente Maassluis noodzakelijk de wijk tot een diepte van 1,75 meter af te graven. De Maassluisse be langhebbenden houden tot dus ver onverkort vast aan deze eis. Kanttekeningen Ook de provincie plaatste de no dige kanttekeningen bij de be slissing van Nijpels om alleen de tuinen in de wijk tot een diepte van zeventig centimeter af te graven. Reeds in een brief van 14 maart aan de bewoners van de Steendijkpolder liet de provincie weten het besluit van Nijpels te betreuren. In de brief ventileert de provin cie de mening, dat het sanerings voorstel voorbijgaat aan de uit gangspunten die de minister zelf hanteert. Centraal in dit beleid staat dat de sanering op lange termijn voldoende kwaliteit moet hebben. Met de marginale sanering on derschat Nijpels volgens de pro vincie de gevolgen voor het be heer van de wijk. Toekomstige Service Spijk j voor al uw reparaties aan tv en video t vooraf gratis prijsopgave I Geen voorrljkosten! J Garantie op reparaties Tevens verkoop onderdelen j Kleuren TV's te koop v.a. 250.- met 3 mnd. garantie I Dam 18 - Schiedam I Tet. 4271074 of I 01880- 13945 j Vlaardingen Om het woningbouwplan aan het Buizengat extra aan trekkelijk te maken, overweegt de gemeente alle bedrijfspanden aan de Hoflaan te slopen. In dit plan verhuizen de brandweer, de reini gingsdienst, het energie bedrijf en de dienst ge meentewerken naar een nog onbekend adres. Op de vrijkomende grond, die direct grenst aan hel Oranje park, kunnen circa 450 huizen worden gebouwd. Wethouder Bas Goudriaan (PvdA, stadsontwikkeling) leg de dit verrassende idee gister avond op tafel tijdens een infor matieavond over de herziening van het structuurplan. Grondge dachte van dat 'spoorboekje tot het jaar 2000* is dat Vlaardingen enkele duizenden huizen moet bouwen om het inwonertal op peil te houden. Een manoeuvre als aan de Hoflaan zou gerecht vaardigd kunnen worden door het schrijnende gebrek aan bouwgrond. De met giftig bag gerslib opgespoten Broekpolder komt voorlopig niet voor wo ningbouw in aanmerking. Al leen in Holy, in de Babberspol- der en aan het Buizengat, het achterste deel van de haven, is nog ruimte. Over de financiële gevolgen van de gigantische verhuisoperatie van de vier gemeentelijke dien sten maakt Goudriaan zich geen al te grote zorgen. Hoewel som mige panden aan de Hoflaan nog geen twintig jaar oud zijn, is de boekwaarde volgens de wethou der Vrijwel nihil'. Goudriaan vindt bovendien dat de gemeen te de toekomstige bewoners van de dure koophuizen aan het Bui zengat niet mag opzadelen met een brandweerkazerne voor hun deur en een inrit voor vuil nisauto's. Het plan riep verbijstering op bij twee gemeenteraadsleden die de informatieavond bijwoonden. Leo de Snaijer (CDA) en Wil van Rijn (D66) zagen de tekening waarop het Oranjepark deels met woningbouw was inge kleurd voor het eerst. Zij vrezen dat Goudriaan niet alleen de panden van de vier gemeentelij ke diensten wil opofferen, maar ook de tennisbaan in het park, de watertoren en het dierenasiel in zijn plannen zal betrekken. „Ér wordt gewoon een grote hap uit het park genomen", aldus een verontruste De Snaijer. Goudri aan verzekerde zijn toehoorders echter dat er geen groen zal sneuvelen: „We gaan een voor ziening waar we vijftig jaar over gedaan hebben om die op te bou wen, natuurlijk niet wezenlijk aantasten". De uitvoering van het plan ,-als er tenminste een politieke meerderheid voor te vinden is- zal nog zeker acht jaar op zich laten wachten. grondwerkzaamheden bij voorbeeld aan de rioleringlei den in de toekomst tot hoge kos ten voor deelsaneringcn, vreest de provincie. Verbetering Ondanks de bezwaren kondigde de provincie in maart aan het be sluit van de minister wel over te nemen. Argument van de pro vincie was, dat door de sanering een verbetering ten opzichte van de huidige situatie zou ontstaan. Op basis van dezelfde kantteke ningen hebben provinciale sta ten nu besloten elke medewer king aan de sanering te onthou den. Gesprekken met leden van de commissie Bodemsanering Schiedam PvdA-raadslid Herman Posthoorn had het gisteravond in de commissie stadsvernieuwing over de Oranjekerk in Schiedam, De Oranjekerk? „Misschien bedoelt hij de Julianakerk", opperde op de publieke tribune mevrouw H.Schaefer van de Delf- landseweg. „Juliana, oranje boven, 't ligt dicht bij el kaar". En vervolgens vroeg men zich af of de PvdA het verschil kent tussen de Oranjestraat en de Juliana- laan Steendijkpolder bevestigden on langs de indruk bij de provincie, dat er in Maassluis geen draag vlak voor de maatregel van Nij pels te vinden is. Nu de provincie, belast met de uitvoering van de sanering, de bal naar Nijpels terugspeelt, lijkt de sanering van de Steendijkpol der voorlopig weer van de baan te zijn. Men betwijfelt sterk of minister Nijpels, die na de kabi netscrisis van verleden week de demissionaire status heeft, in deze regeerperiode nog met nieuwe voorstellen zal komen, Over de nu ontstane situatie voert Nijpels binnenkort wel overleg met voorzitter Harm Woudstra van de commissie Bo demsanering Steendijkpolder. Vlaardingen Een inbreker heeft gistermorgen uit een huis aan de Domburghoeve in Vlaar dingen een envelop met vijfhon derd gulden, een gouden ring en een gouden armband gestolen. Een man, die gisteren in net Kol- pabad ging zwemmen, miste bij terugkomst in de kleedruimte zijn garderobe. Een dief was er vandoor gegaan met ziin sport schoenen met steunzolen, zijn trainingpak, zijn onderbroek en zijn sokken. Maassluis Willem Stigter en Geertruida van der Sluijs kre gen vanmorgen burgemeesters vrouw Van Es op de koffie. Re den voor dat bezoek was hun vijftigjarig huwelijksfeest. Ui teraard nam mevrouw Van Es een cadeautje mee namens het gemeentebestuur. In ruil daar voor kreeg zij gebak. Verder vertelde het gouden stel, waar om zij hun geboortestad Rotter dam na hun huwelijk voor Maas sluis verruilden. Schiedam Als de gemeente nu moet kiezen tussen boze bewo ners van de Warande en een boze projectontwikkelaar, kies dan als stadsbestuur voor de be woners. Met die ontwapenende opmerking rondde VVD-raads- lid Piet Prins gisteravond een pittig debatje af over de toe komstvan de kloostertuin tussen de Warande en de Nassaulaan. Lucas Bouw in Rijswijk wil het klooster slopen en er nieuw bouw voor in de plaats zetten. Dat vinden de omwonenden al zonde, maar al helemaal keren zij zich tegen het plan voor een 'torentje' in de achtertuin. De ju ridisch zeer bedreven omwo nenden hebben erzelfs wetge ving uit de Tweede Wereldoor log bijgehaald om aan te tonen, dat de rooilijn wordt overschre den en dat net torentje dus niet past. Maar volgens PvdA-wethouder Hans van Kleef en zijn ambtena ren is het bouwplan niet te stui ten. Zij hebben er een brief bijge haald van de toenmalige minis ter Hans Gruijters (D66), die in 1977 soepel omsprong met rooi lijnbepalingen in een gebied dat de bestemming van bijzondere bebouwing heeft. Het ging toen om de latere terraswoningen aan de Warande. Van Kleef: „Laten we elkaar geen mietje noemen: er is sowie so een vervolgprocedure te ver wachten. We krijgen hoe dan ook een bezwaarschrift, of uit de Warande, of van de projectont wikkelaar", Dat bracht Piet Prins, die gedurende de hele dis cussie had zitten luisteren, op zijn voorstel om dan maar de zij de van de bewoners te kiezen. „Ja, als je toch gerinkel in de gla zen krijgt..." De commissie stadsvernieuwing was helemaal niet gediend van het bouwplan en CDA-raadslid Els Hellwig stelde zelfs voor ex tern juridisch advies in te win nen om te kijken, welke moge lijkheden de gemeente heeft het plan tegen te houden. Volgens de ambtenaren zijn die er niet. Zij adviseren dan ook een bouwver gunning te verlenen. Hun hou ding lokte een kritische opstel ling van de raadsleden uit. De politiek wilde zelfs weten, of Lu cas Bouw soms door de ambtena ren zelf op het idee was gebracht dat er ook in de kloostertuin kan worden gebouwd. Dat sprak ambtenaar Flip Bohré tegen. Luces Bouw heeft voorstellen, gedaan en daar konden de amb tenaren slechts in beperkte mate in bijsturen. Het omstreden Warande-plan kwam gisteren voor de vierde en laatste maal ter sprake in de commissie stadsvernieuwing. Het is nu aan B en W om een be sluit te nemen over de bouwver gunning. Vanaf de veerpont uit Rozenburg heeft men een fraai zicht op de haven van Maassluis. Maar economisch is de situatie minder mooi. Voor de bedrijven zou een andere haven moeten worden gegraven, adviseert de KvK. Baly biedt u meer dan 14.500 films ca. 800 kinderfilms, 6000 speelfilms en 8000 seksfitms, w.o. 3000 speciale (in een aparte afdeling voer volwassenen). Nu weer vele nieuwe TOPTITELS zoals: RAMB0 3 THE LAST"' EMPEROR SALSA CROCODILE DUNDEE II BATTERIES NOT INCLUDED RED'HEAT RAW WALt STREET FATAL ATTRACTION THROW MOMMA FROM THE TRAIN Wij verhuren niet per deg, maar voor een hela week# - 1 film voor ƒ5.- 7 films voor f 25.- (incHiefef 1 toptileL zonder toaafag) Al onze film» zijn op VHS eyeteem. Gsen recorder? Geen nood! Baly verhuurt movieboxen v. 7.50 p.d. of 40.- p.week met 100.- borg. Geen inschrijfgeld, wel uitgebr. legitimatie, bel voor info. BALY - Dam 9-11 - Schiedam 010 - 4267126 r twi V Geopend: ma-vr 10-21 u. DA] Y za. 10-18 u. zo. 14-17 u. UnLI Reeds 20 Jaar: Kijken, Kopen. Huren. Maassluis Een blamage voor het college van B en W. Met woorden van deze strekking re ageerden fractieleiders John Scheerstra (VVD) en Jan Storm (D66) gisteravond op de presen tatie van de havennota van de Kamer van Koophandel. Dat de ondernemersorganisatie en niet het college van B en W met een visie op de haven naar buiten komt, wordt door de raadsleden als een illustratie van de on macht van het college be schouwd. In de studie-Havenactiviteiten in Maassluis wordt door de on derzoekers J.H. Klein Mole- kamp en dns.M. Olij een beeld geschetst van de toekomstmoge lijkheden van de haven in Maas sluis. Als de gemeente net als in de laatste vijftien jaar ook in de toekomst niets onderneemt te gen het dichtslibben van de ha ven zal het gebied economisch steeds zwakker worden, waar schuwen de onderzoekers. Maar er zijn alternatieven, wordt in het rapport uiteengezet. Uitbaggeren van de haven bij voorbeeld, waardoor de werkge legenheid enigszins kan worden uitgebreid. De meest opvallende suggestie is het voorstel voor een integrale herontwikkeling van het gebied rond de Noordgeer en het Hellinggat. Dit meest inlandse gedeelte van de Maassluisse haven wordt in dit scenario omgevormd tot een woongebied. De bestaande havenactiviteiten worden ver plaatst naar een nieuw te graven haven langs de Nieuwe Water weg. ten oosten van de Govert van Wijnkade. Bewondering Dit alternatief wierp bij de aan wezige politici naast bewonde ring ook vraagtekens op. PvdA- wethouder Anton Wustrow vroeg zich af of Rijkswaterstaat toestemming zou geven voor deze havenuitbreiding langs de Waterweg. Wethouder Izaak van der Knaap vertelde dat de gemeente er tot dusver van uitgaat, dat een uit breiding van de haven langs de Waterweg uitgesloten is. „Daar hoefden we niet eens over te denken. Door het drukke scheepvaartverkeer zouden wij daar toch geen toestemming voor hebben gekregen". Uit gesprekken met het hoofd van de afdeling Nautisch Beheer van het Rotterdams Havenbe drijf hebben de onderzoekers de indruk overgehouden, dat de aanleg van de nieuwe haven technisch mogelijk is. Vanuit veiligheidsoogpunt zouden er ook weinig wezenlijke bezwaren tegen de aanleg zijn. Over de haalbaarheid van de gedane sug gesties wilde wethouder Van der Knaap zich gisteren nog niet uit laten. De wethouder, die het rap port pas gisteravond in handen kreeg, was nog niet toegekomen aan het bestuderen ervan. Kostprijs John Scheerstra is vooral be nieuwd naar de financiële gevol gen van de voorstellen. „Ik heb daar in eerste instantie grote problemen mee. De kostprijs van de nieuwe initiatieven zal uit eindelijk bepalend zijn voor de haalbaarheid van de plannen". Scheerstra, die de nota als een waardevol initiatief kenschetst, hoopt dat het rapport de eerste aanzet is om een nieuwe visie te ontwikkelen op de havenproble- matiek. „Het valt zeer te betreu ren dat het college tot dusver nog steeds geen stap verder is geko men". De kritiek, die Van der Knaap gisteren opnieuw over zich kreeg uitgestort, noemt de wet houder van havenzaken onte recht „Wij zijn dagelijks bezig om de positie van de haven te verbeteren, maar echte oplossin gen zijn er tot dusver niet ge weest. Ook vanuit de raad heb ik de laatste jaren weinig serieuze initiatieven vernomen". Schiedam De gemeente gaai vijftien panden onteigenen, om dat de bezitters ervan niet willen verkopen of naar de zin van de gemeente te hoge prijzen vra gen. Het gaat om twaalf panden aan de Singel, één aan de Emma- straat, één aan de Oostsingel en één aan de Overschiesedwars- straat. De gemeente vindt een snelle verwerving nodig, omdat ze een sta-in-de-weg zijn bij de uitvoe ring van het stadsvernieuwings plan Singel-Noord. In totaal zul len aan de Singel en enkele zij straten 35 woningen worden ge sloopt, alsmede 25 winkels en be drijven, dat is ondertussen wel duidelijk. Het is een ingrijpend plan, waarvoor al veel inspraak is geweest, en daarom kon. de commissie stadsvernieuwing zich gisteravond tot enkele de tails beperken. Maar er was ook kritiek op Ben W. Al eerder sprak de commissie uit, evenals trouwens de bewo nersvereniging Schiedam-Oost, dat de speelweide en het par keerterrein tussen de Singel en de Schie bij de plannen moeten worden betrokken. Dat gebeur de niet, want B en W voerden aan dat dit gebiedje nabij het NS- station Schiedam/Rotterdam - West betrokken moest worden bij de planontwikkeling voor kantoren aan de andere kant van het station, aan de Parallel weg. Maar: dat is óók niet ge beurd. Er zijn nu immers plan nen van Kantorenhuis voor be bouwing achter het station, en naar het terrein tussen de Singel en de Schie is nog helemaal niet omgekeken. 'Nieuw' „Da's dus een nieuwe situatie. Nu kan het alsnog bij de plannen voor de Singel worden betrok- ken'\ merkte PvdA-raadslid Herman Posthoorn gisteravond op. En hij kreeg bij val van de an dere commissieleden, die daar mee wethouder Hans van Kleef flink onder druk zetten. Zij spra ken over de kop van de Singel, al gaat het om de staart Overigens sprak Bart de Leede (PSP/PPR) een voorkeur uit voor een 'groe ne bestemming' van deze plek en mevrouw H. Schaefer van de Delflandseweg (aan de overkant van de Schie) knikte daarbij hef tig instemmend. Maar adjunct directeur gemeentewerken Frans Griffioen zat even heftig nee te schudden. Hij leek het er helemaal niet mee eens om die plek aan het Singel-plan te kop pelen, maar hij zei er niets over. Garages Vervolgens ging het over een nieuw te bouwen garage. Jolan- da van den Heuvel woont aan de Oostsingel en maakt bezwaar te gen die bouw, omdat het ten kos te gaat van veel zonlicht in haar tuin. „In een kleine tuin ligt dat gevoelig", zei D66-raadsüd Adrie Reijnhout. „De Oostsingel en kleine tuinen?" reageerde wethouder Van Kleef verbaasd, denkend aan de tuinen van meer dan twintig meter lengte. Amb tenaar Jules Peppelaar vond Er staat al nieuwbouw aan de Singel (rechts op de foto), maar er gaat nog meer veranderen in deze smalle en doorgaans drukke straat. nieuwe garages wel nodig („er gen, maar dat wil niet zeggen dat verdwijnen er ook") en legde uit er niet is geluisterd", dat er veel inspraak is geweest Na veel vijven en zessen (me en dat er naar de bezwaren goed vrouw Schaefer; „Wat een ge ts geluisterd. Niet waar, zei Jo- klets, verschrikkelijk!") kwam landa van den Heuvel. Van Posthoorn met een compromis. Kleef: ,,U hebt geen gelijk gekre- Bouw die garage niet, zei hij, maar verhuur die grond als op rijlaan met de verplichting er. een auto op te parkeren. Dan wordt die grond voor hetzelfde doel gebruikt en scheelt het toch een parkeerplaats op de toch al smalle en ozo drukke Singel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1