Verzorgingstehuis stuit op problemen Goudriaan verrast directeuren Hoflaan Benauwde periode voor Visserijmuseum voorbij Zware straffen geëist tegen drugssmokkelaars Horeca biedt voortaan vier muzieknachten Tienkamp voor vaste klanten drie cafés V1AARDINBS DAGBLAD SGHiEDAIWSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT m Moerman-huis kan wethouder wél charmeren Advocaat laakt openbaar ministerie Celstraffen van 1,5 en 1 jaar voor overvallers Wandelend door Beneluxtiinnel Draag vleugelboot komt een jaar later Vlaardingse predikanten steunen oproep Shell VRIJDAG 12 MET 1989 MGINA 17 Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008,3130 KA Vlaardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066,4350557 - sportredactie: 4345209. Telefax: 010-4349754. Vlaardingen Door de op richting van een vrienden club lijkt het Visserijmu seum een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Hoewel directeur Joop van Dorp nog regelmatig met een zor gelijk gezicht de begroting bekijkt, zien de komende ja ren er niet al te somber uit. „De benauwdste tijd hebben we gehad", aldus Van Dorp, ook doelend op de garantie dat de gemeente Vlaardin gen het museum zal blijven subsidiëren. In de Vrienden van het Visse rijmuseum heeft Van Dorp een stel enthousiaste promotors ge vonden voor zijn museum aan de Westhavenkade. Niet alleen hun regelmatig te verwachten donaties zullen het museum wat meer financiële armslag geven, de club kan ook uit groeien tot een reservoir van vrijwillige hulpkrachten, die de post personeelskosten wat zal ontlasten. En mogelijk brengen de Vrienden ook geld schieters aan. Het museumbestuur heeft Jan- ge tijd geaarzeld om van het groepje individuele donateurs een officiële vriendenkring te maken. De donateurs brachten i jaarlijks een vast bedrag in van enkele duizenden guldens. Twintig procent daarvan vloei de in de gemeentekas als sym bolische schuldbetaling aan de enige subsidiegever, de rest werd steevast gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe items voor de collectie. De gif ten gebruiken om de exploita tietekorten af te dekken leek het museumbestuur zonde. De trend, dat Nederlandse mu sea onder druk van bezuinigin gen bij de overheid zelf meer. geld moeten inzamelen, deed het bestuur de knoop doorhak ken. De vaste bijdrage van de donateurs kwam met de op richting van de Vrienden te vervallen, maar Van Dorp hoopt dat ook de nieuwe sym pathisantenclub het museum zo nu en dan met een gift zal bedenken. Probleempje is al leen nog de afdracht van de traditionele twintig procent. In guldens uitgedrukt gaat het niet om een wereldschokkend bedrag, maar alle kleine beetjes helpen, en dus hoopt het mu seumbestuur dat de gemeente die 'terugbetaling' zal afschaf fen. Ondertussen gaat het de Vrien den bijzonder voor de wind. De club telt al zo'n 500 leden en het einde van de groei is volgens voorzitter Leen van Bree nog niet in zicht. Van Dorp slaat hun activiteiten met bewonde ring gade: „Bij het laatste Ha ring- Bierfeest stonden ze hier voor de deur met een kraam en trokken ze honder den voorbijgangers aan hun jasje om lid te worden". De Vrienden organiseren me dio mei hun eerste grote evene ment: een expositie over vlag getjesdag. De tentoonstelling wordt 19 mei geopend waar schijnlijk door oud-haring schipper Van Schoor nadat op het Grote Visserijplein de officiële overdracht heeft plaatsgevonden van het vis sersmonument, dat door de Historische Vereniging Vlaar dingen is geadopteerd. De ten toonstelling over vlaggetjes dag, mede mogelijk gemaakt door giften in natura van de Vlaardingse vlaggen fabriek Thurmer, wordt uiteraard ge houden in het Visserijmuseum. •Vlaardingen „Dit is zo waar devol, dit mag nimmer afgebro ken worden". Veel van de aan wezigen keken verbaasd op bij 'deze spontane verklaring van PvdA-wethouder Bas Goudri- aan tij'dens de hoorzitting over 'het Vlaardingse structuurplan. Meestal wil Goudriaan slopen dat hij iets wil laten staan, komt (maar zelden voor. .'Het pand, waarvoor de wethou- 'der een lans brak: het herenhuis (van wijlen Cornell's Moerman op .diens landgoed Hoogstad. Cok •de boerderij ernaast mag volgens Goudriaan niet tegen de vlakte. De gemeente, die het landgoed -onlangs kocht, heeft zich con- tractueel verplicht beide panden minstens 25 jaar in goede staat te handhaven. Maar ook na het verstrijken van die periode moet het huis van de vermaarde kan kertherapeut blijven staan. Ook al bestaan er plannen om de grond te gebruiken voor de bouw van kantoorpanden: de boerderij en het herenhuis op landgoed Hoogstad mogen vol gens wethouder Goudriaan nooit worden afgebroken. vindt Goudriaan. Hij wil boerde rij en herenhuis wegens hun ge schiedenis en fraaie ligging een bijzondere bestemming geven. „Alleen is het niet makkelijk iets passends te bedenken". door AAD RIETVELD Schiedam Tegen twee Sehie damse drugskoeriers eiste offi cier van justitie mr. Ong Sien 'Hien gistermiddag voor de Rot terdamse .rechtbank gevange nisstraffen van vijf en drie jaar onvoorwaardelijk. Raadsman mr. J.L.A.M. Ie Cocq d'Armand- viile vroeg de rechtbank om zijn cliënt, een 26-jarige in Sevilla ge boren Schiedammer, onmiddel lijk op vrije voeten te stellen. Volgens mr. Le Cocq is het be wijs in de zaak tegen zijn cliënt op onrechtmatige wijze verkre gen. De rechtbank ging op dat verzoek niet onmiddellijk in. „Dat vereist nadere studie", zei president mr. C.P. Brïet. Rotterdam Twee Sehiedamse snackbarovervalJ ers zijn van morgen door d'? Rotterdamse rechtbank verooideeld tot 1,5 en 1 jaar cel. 'De zwaarste straf kreeg een 18- jarige Schiedammer. Hij was eind vorig jaar met zijn 20-jarige maat een snackbar in de Gor- donstraat binnengestormd. Ge- Vapend met een mes en een 'alarmpistool dwongen zij de ei genaar de dagopbrengst van on geveer 1500 gulden af te geven. De twee was ook een overval op een eethuis in dezelfde straat, een reeks woninginbraken en geweldplegingen ïn Rotterdam ten laste gelegd. De 18-jarige jon gen werd zwaarder gestraft, om dat hij nog in zijn proeftijd liep. rHij was in een psychiatrisch rap port afgeschilderd als een 'anti sociale persoonlijkheid met énorme drugs- en drankproble men'. ^egen het duo was twee weken .geleden respectievelijk 2,5 en 1,5 gevangenisstraf geëist. De twee Schiedammers was ten laste gelegd dat zij in 1987 en 1988 heroïne naar Spanje en co caine naar West-Duitsland had den gesmokkeld. Daarmee had den zij enkele tienduizenden guldens verdiend, die werden uitgegeven aan een auto en kle ren en vooral aan drugs. De ver dachten kenden elkaar van een sportschool, waar zij naar hun zeggen eerst met spierverster- kende middelen en later met co caïne in aanraking waren geko men. De oudste van de twee, een 27-ja- rige man, gaf alle feiten die hem ten laste waren gelegd zonder mankeren toe. Drie keer bracht hij honderd gram cocaïne naar West-Duitsland, samen met de vrouw van de andere verdachte. Eén keer leverde hij een sporttas met 600 gram heroïne in de dub bele bodem af bij een dealer in het Spaanse Granada, een ande re keer ging hij, samen met de vriend met wie hij gisteren te rechtstond, met de auto naar Be- nidorm. Toen was er zo'n drie kilo drugs verstopt onder het rechtervoorspatbord. „Ik ge bruikte zelf cocaïne en kon het geld goed gebruiken", vertelde hij de rechtbank. De tweede verdachte, door de eerste afgeschilderd als het brein achter de koeriersdienst, was aanmerkelijk minder spraak zaam. Hij gaf alleen toe, dat er op 25 november 1988 bij een inval in zijn huis een PLN-pistool en een paar zakjes met in totaal vierhonderd gram heroïne wa ren gevonden. „Die zakjes had ik van mijn dealer in bewaring ge kregen en ik dacht dat er stuff in zat verklaarde hij. Toen hij er, een dag voor zijn arrestatie, ach ter kwam dat er heroïne in de zakjes zat, had hij de dealer ge vraagd de drugs te komen weg halen. Officier mr. Ong Sien Hien vond dat maar vreemd: „Je kunt die rotzooi toch ook ge woon door de wc spoelen?" Zodra mr. Briët de drugstrans porten naar West-Duitsland en Spanje ter sprake bracht, beriep de 26-jarige verdachte zich op zijn recht om te zwijgen. De be schuldigingen. die tegen hem werden ingebracht, waren voor een groot deel gebaseerd op aan tekeningen in het dagboek van zijn vrouw, dat de politie bij de inval in beslag had genomen. Daarin stond bijvoorbeeld te le zen dat hij in juli 1987 in Spanje was geweest. „Op vakantie", zei de 26-jarige Schiedammer. Besmet Mr Le Cocq d'Armandville ging niet in op de ten laste gelegde fei ten. Volgens de raadsman kon er in deze zaak. na de ernstige fou ten van het openbaar ministerie, niet anders dan vrijspraak vol gen. „Bij het besluit tot huiszoe king is de reehter-commissaris gepasseerd. Dat is wettelijk on juist. Hij is de aangewezen per soon om huiszoeking te verrich ten", zei LeCocq en hij haalde er arresten van de Hoge Raad bij om zijn gelijk te onderstrepen. „Als de rechter-commissaris niet bereikbaar is, zou de officier van justitie de huiszoeking moeten doen. Al het bewijsmateriaal in deze zaak is besmet", zei mr. Le Cocq, „want het is op onrecht matige wijze verkregen". De officier van justitie boog niet onder wat hij noemde het 'juri disch geweld' van de advocaat. „Er is in deze zaak niet anders gehandeld dan in andere zaken. Niets staat een veroordeling in de weg", zei mr. Ong Sien Hien. De raadsman van de tweede ver dachte, mr. P.C. Ouvvendijk, vroeg de rechtbank om er bij het bepalen van de strafmaat reke ning mee te houden, dat de 27-ja- rige Schiedammer al anderhalf jaar geleden het criminele mi lieu vaarwel heeft gezegd en sinds die tijd ook geen cocaïne meer gebruikt. De rechtbank doet op woensdag 24 mei uitspraak. Vlaardingen Burge meester en wethouders van Vlaardingen stellen alles in het werk om de bouw van een verzor gingstehuis met 30 ver pleegbedden mogelijk te maken. Er is haast bij de besluitvorming: de pro vincie wil dat er al in 1990 een fundament ligt voor deze gecombineer de voorziening voor ou deren. Anders gaat de subsidie naar een andere gemeente. Twee praktische problemen be- moeilijken in Vlaardingen een snel doorhakken van de knoop. Eerste vraag, die moet worden opgelost is, wie het nieuwe ver zorgingshuis gaat beheren: een protestants-christelijke organi satie of een stichting op algeme ne grondslag. Vaartland en De Wetering, twee al bestaande be jaardenhuizen, maken aan spraak op een christelijk tehuis; gemeente en provincie hebben een voorkeur vooreen algemeen verzorgingshuis. Bij de onderhandelingen over de signatuur is nog een derde partij betrokken: de stichting Ver pleeghuizen Nieuwe Waterweg- Noord. Deze stichting mag van de provincie 60 verpleegbedden toevoegen aan de al bestaande voorzieningen in de regio. De ene helft daarvan wordt waar schijnlijk in of bij een Schiedams bejaardentehuis gerealiseerd, voor de andere helft staat Vlaar dingen bovenaan de kandida tenlijst. Omdat het om een com binatie gaat van verzorging en verpleging, wordt het beneer mogelijk in handen gegeven van een nieuwe, nog op te richten stichting. Het tweede probleem waar de gemeente zich voor ziet gesteld, is het tijdig vinden van een bouwlokatie. Gezien de vergrij zing in die wijk zou een verzor gingshuis in de Babberspolder zeer wel op zijn plaats zijn. Bouwgrond komt daar echter niet vóór 1990 vrij/ Een alterna tieve lokatie is de hoek van de Oosthavenkade en de Van Ley- den Gaelstraat. Daar levert het treinverkeer en het industriela- waai echter milieutechnische problemen op. De gemeente gokt nu op een derde mogelijkheid: ergens tussen het Sclaavenburg en het stadskantoor, waar bin nenkort grond vrijkomt door de sloop van onder andere de Eras- musschool. Desnoods zou het verzorgingshuis gebouwd kun nen worden op het parkeerter rein bij het stadskantoor. Schiedam/Maassluis Drie sa menwerkende cafés in Schie dam hebben iets nieuws bedacht voor hun stamgasten. Wel vaker organiseren Proosrje, De Unie en 't Fust toernooien (bowling, kla verjas. softbal, zaalvoetbal), maar voor eerste pinksterdag hebben zij aan een groter spekta kel gedacht: een tienkamp, die wordt gehouden op het sportter rein van The Gophers in Maas sluis. „Met een bus gaan we er zondag ochtend naartoe, want we dach ten: we blijven een hele dag en dan kunnen de mensen gerust wat drinken, dan hoeven ze niet Een deel van de Sehiedamse horeca-ondernemers bijeen voor de Noordmolen. Van rechtsonder naar rechtsboven staat de Leermakers-clan: Kate en Jan, exploitanten van café Proosje, en Frans, uitbater in De Unie. Leo van der Valk (PachaJ, Henk de Bruin (Ktein Thalia), Peter Pijpers (Podium) en voorzitter Frans van Rijsbergen completeren het gezelschap. Schiedam Het aantal muziek nachten in de Sehiedamse hore ca wordt tot vier uitgebreid. Tij dens de presentatie van de plan nen voor de Molen muziek nacht, maakten de horeca-onderne mers bekend dat er in de zomer een nieuw, waarschijnlijk Zuid amerikaans getint, muziekfesti val op poten wordt gezeL Uit de verhoogde organisatie drift mag volgens de horeca-on dernemers worden afgeleid, dat het goed gaat met het Sehiedam se uitgaansleven. Dat blijkt uit het toenemend aantal optredens in de cafés. Ook een aantal nieuwkomers zorgt voor impul sen in het Sehiedamse uitgaan sleven. Werd er enkele jaren geleden schuchter begonnen met een jazzfestival tijdens de Branders- fegsten, het afgelopen jaar wa rén er ook muziekfestivals tij dens de Molenfeesten en aan de vooravond van kerst. Opvallend in het programma voor het molenfestival is het gro te aantal optredens in de open lucht. Voor het eerst heeft de ge meente toestemming gegeven om 's avonds buiten muziek ten gehore te brengen, Naast de gebruikelijke optre dens in de cafés vinden optre dens plaats op de terrassen van De Amstelbron, 't Vierkantje, Het Paadje, 't Sterretje, De Ooie vaar en De Unie. Wel jammer vinden de horeca-ondernemers het. dat de buitenoptredens om* tien uur 's avonds afgelopen Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan heeft met de ge meentelijke diensten aan de Hoflaan op geen enkele manier overleg gepleegd over zijn plan om de bedrijfspanden te slopen en op de vrijkomende grond wo ningen te bouwen. Brandweercommandant J.W. van Es was nogal verrast, toen Goudriaan het idee om onder andere zijn kazerne over pak weg acht jaar te verplaatsen, pardoes op een openbare bijeen komst openbaar bekend maakte. Als Van Es dinsdag niet toevallig de informatie-avond over het structuurplan had bijgewoond, had hij het 'voorlopige voorne men' van de wethouder uit de krant moeten vernemen. W. van den Heuvel, de directeur van het gemeentelijk energiebe drijf, overkwam dat wél. Hij dacht aanvankelijk zelfs dat het krantbericht een grap was, zo als een jaar geleden, toen een huis-aan-huisblad een gefin geerd interview met Goudriaan uit het partijblad van de VVD voor waar aannam en publiceer de, De auteur van het 'inter view', VVD-raadslid Jan van Hemert, liet Goudriaan de sloop aankondigen van vrijwel alle markante Vlaardingse gebou wen. inclusief de monumentale bank van Mees Hope aan de Schiedamseweg, Van-den Heuvel weet inmiddels dat het in dit geval niet om een grap gaat, maar om een plan dat wel degelijk werkelijkheid kan worden. De GEWB-directeur raakt er evenwel niet van in pa niek wel vraagt hij zich af waar zijn bedrijf straks naar toe zou moeten. Hij voelt niets voor verhuizen naar een industrie wijk. ,.In Schiedam hebben ze het energiebedrijf in een onbe reikbare industriepolder wegge stopt. Stel je voor dat wij naar de Vijfde Industriesnaat zouden verhuizen; ik moet er niet aan denken. Dat kunnen we onze klanten uit Holy toch niet aan doen?" Dat zijn dienst op een centraal punt gelegen blijft, is ook de voornaamste zorg van brand weercommandant Van Es. Ver der heeft hij 'niet zoveel moeite' met Goudriaans idee de brand weer te Jaten verhuizen. „Voor ons is alleen van belang dat wij overal in Vlaardingen binnen zes minuten na een alarm ter plaatse kunnen zijn", zegt hij. Overigens blijkt dat de brand weer juist deze week van, de ge meente het groene licht kreeg voor een verbouwing en renova tie van de kazerne van 1,4 mil joen gulden. In het GEWB-kan- toor. dat circa 15 jaar oud is, wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan een opknap beurt van enkele tienduizenden guldens, Goudriaan zei op de hoorzitting deze week dat de boekwaarde van de meeste be drijfspanden aan de Hoflaan na- genoegnihil is. Ir. J.G. Geritze, directeur van de dienst gemeentewerken en de reinigingsdienst, was niet voor commentaar bereikbaar. moeten zijn. Als de optredens een ordentelijk verloop hebben, krijgen de ondernemers bij een volgende gelegenheid mogelijk wel toestemming van de ge meente om de terassen open te houden. Naast de 22 deelnemers, die alle maal lid zijn van de HOS, neemt één café buiten mededinging deel aan de festiviteiten. Joop van Hees van café De Kuil, die zich verleden jaar na een me ningsverschil boos terugtrok uit de Horeca Ondernemers Schie dam, brengt in het Groenendal een jamsessie. Aan dit muzïekge- beuren wordt waarschijnlijk meegewerkt door leden van de Jamrax en Ramjets. Sinds kort gaat Joop van Hees door het leven als de Neelie Smit-Kroes van Schiedam. Net als de terugtredende politica zegt Van Hees zijn club. ondanks de scheiding der geesten, nog im mer een goed hart toe te dragen. Café De Ooievaar op de Grote Markt. Het Paadje aan het Broersveld en café Het Paard op de Hoogstraat zijn de nieuwe deelnemers aan het molenmu ziekfestival, dat de muzieklief hebber veel diversiteit biedt. Naast jazz wordt er op 20 mei rock 'n' roll, bossa-nova, blues en Zuidamerikaanse muziek ten gehore gebracht. Schiedam Twee 18-jarige Rot terdammers zijn vannacht door de politie vermaand voor het wandelen door de Beneluxtun- neï. Het tweetal miste in Rotter dam de laatste metro, waarop het tweetal de thuisreis te voet aan vaardde. De kortste route van Rotterdam naar Hoogvliet is via de Bene- luxtunnel, bedacht het tweetal. De politie wees de jongens er op, dat wandelen over de rijksweg niet alleen verboden maar ook levensgevaarlijk is. De surveille rende agenten bleken echter mild gestemd. Na het uitdelen van een officiële waarschuwing werden de Rotterdammers door de politie een eindje de goede richting op gereden. zelf terug te rijden", zegt Jan Leermakers. mede namens Kate. Truus, Annet en Frans Leermakers. die met hun vijven de drie cafés bestieren. De Leermakers-dynastie heeft de tienkamp georganiseerd in samenwerking met Sportief Holland, een instantie die wel vaker speldagen op touw zet. Er kentelijk voor het feit. dat The Gophers hun terrein beschik baar stellen, nemen de Leerma kers een cheque mee voor de jeugdafdeling van deze sportver eniging. Per café kunnen veertig mensen meedoen, totaal dus 120. Ook de klanten van 't Fust en Proosje verzamelen zich zondagochtend om tien uur op het plein voor De Unie (bij de Koemarktbrug) al waar koffie en een krentensnit kunnen worden genuttigd. Om zeven uur wordt het gezelschap terugverwacht voor de barbe cue. Om elf uur 's avonds geeft de groep Footloose er een con cert. Texas Tammy Zaterdagavond vindt in zaal Ire ne weer een groot country western-festival plaats, waaraan veel artiesten meedoen: Texas Tammy, Bill Ranger en uit Engeland—Bad Timing Bobby. Country-dansers geven er de monstraties, waaraan het pu- bliek kan proberen mee te doen. De zaal aan de Nieuwe Haven is al open om half acht; het festival - duurt tot in de late uurtjes. Maassluis Liefhebbers van draagvleugelboten moeten in Maassluis nog een jaartje geduld hebben. De Spirit Of Heineken, de draagvleugelboot die het pinksterw eekeinde een bezoek aan de* haven zou brengen, komt voorlopig niet. Het bezoek was bedoeld om aan- dacht te vestigen op de recordpo ging, die de Belg Fons Oelemans deze zomer zou ondernemen. Oelemans wilde met de draag vleugelboot oversteken van New York naar de Seilly-eilan- den. Door technische problemen is de boot echter nog niet klaar voor de overtocht, waardoor de organisatie heeft besloten de promoiietrip voorlopig af te ge lasten. Volgens meteorologen zijn begin juni de beste weerconditics voor de overtocht te verwachten. Om dit schema te halen, moet de boot uiterlijk op 18 mei verscheept zijn naar New York. Tijd voor proefvaarten is er door de tech nische problemen echter nog niet geweest, waardoor sponsor Heineken de record poging in dit stadium onverantwoord acht. Door het uitstel van de poging wordt Maassluizers opnieuw de mogelijkheid ontnomen draag vleugelboten in de oude haven te zien. In het begin van de jaren tachtig lanceerde Dirk Vahr- meijer zijn beroemde plan om een draagvleugelbootverbin ding tussen Maassluis en Enge land op te zetten. Pure bluf, want de ondernemer bleek uiteinde lijk geen cent te bezitten om zijn plannen te verwezenlijken. Dat de recordpoging van Oele mans uiteindelijk wel doorgaat, is volgens een medewerker van Heineken heel wat zekerder. Voorafgaand aan de Atlantische oversteek komt de Spirit of Hei neken nu waarschijnlijk in mei 1990 naar Maassluis voor een p ro motiebezoek. Vlaardingen Slechts één in Schiedam werkzame predikant heeft meegedaan aan een adver tentie. waarin predikanten en kerkelijk werkers uit heel Ne derland een dringend beroep doen op Shell om alle banden met Zuid-Afrika te verbreken. Het is ds. R.E. van den Berg uit Delft, van de evangelisch-lu- thersegemeente in Schiedam. De enige Schiedammer, die meedeed, is oud-PPR-raadslid Herman Noordegraaf. Hij heeft weliswaar de domineestitel, maar is niet als zodanig in func tie. Noordegraaf werkt bij Kerk Samenleving in Amersfoort. Ook de Sehiedamse oud-predi kant Pier Magré, tegenwoordig werkzaam in Warmond, onder tekende de advertentie. Onder dc tientallen ondertekenaars be vindt zich één Maassluizer, te weten ds. P.C. Schoonenboom. De Vlaardingse ondertekenaars springen eruit, waar hun colle ga's uit de buurgemeenten ach terblijven. De Vlaardingers die de advertentie steunen zijn de gereformeerden ds. H.J. Kou- wenhoven (Emmaus), ds. K.D. van Kampen (Oostwijk), ds. A. Haai ma (Holy-Zuid) en ds. A, Wilschut (Westwijk), de her vormde ds. C. Haas (Oosterker- k/Immanuel)en A, Driessen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1