AVR weigert gifgrond Gezinnen geëvacueerd bij brand in snackbar Riagg start met eigen vrouwenteam Linkse fracties hebben buik vol van Zuideveld Daverend applaus voor kunstenaar sms ■Leven op het strand Gemeente laat auto's staan Magistraten in glansrol Linkse fracties nemen nu zelf bodemmonsters Buurt en politie waren fel tegen Sabine's Place Toch minder Jeneverstad kan niet zonder cola Jacobs pleit voor nieuwe schouwburg VLAARDINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Vlaardingen Na Amsterdam - Zuid is Waterweg-Noord de tweede Riagg-vcstiging, waar een speciaal vrouwenteam aan de slag gaat. Zes medewerksters van het regionaal instituut voor ambulante geestelijke gezond heidszorg vormen dat team, dat op 1 juni start. - Teamcoördinatrice Pauline Beusekamp verklaart dg voor hoed epositie van het Vlaarding- se Riagg uit het sterk cliëntge richte denken. „De meeste col lega-instellingen zijn er dom weg nog met aan toe, Riagg's staan er bekend, zeg maar be rucht. om dat het logge bureau cratische organisaties zijm Voordat een cliënt wordt gehol pen. hebben' ze hun verhaal meestal al drie keer moeten vertellen Dat schrikt veel men sen af. waardoor ze afhaken". Bij het opzetten van de vrou wenhulpverlening is er naar ge streefd de drempels zo laag mo gelijk te houden. Dat komt on der meer tot uitdrukking in de zekerheid voor de cliënten, dat zij door een vrouw zullen wor den geholpen Bovendien heeft het team En het onderkomen aan de Westhavenkade 85 een eigen aanmeldingspunt en zijn lange intakegesprekken en wachtlijsten uit den boze. ..Het meest laagdrempelige is natuurlijk ons open spreekuur, dat we tedere dinsdagmiddag van twee tot half vier hebben. Daar kunnen vrouwen, zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt, binnen wandelen". Beusekamp gelooft heilig in die aanpak. „Het is", zegt zij. doe lend op de autonomie van het team van zes, „makkelijker om een roeiboot op koers te houden dan een oceaanstomer". Hoewel veel Riagg's al wel zijn begonnen met speciale vrou wenprojecten. gaat de Vlaar- dtngse werkwijze volgens Beu sekamp veel verder. „Wij hoe ven geen verantwoording af te leggen aan de anderen van onze organisatie. Dat is heel belang rijk, want mannen zijn bij voor beeld vaak minder goed op de hoogte van de nieuwste metho dieken. die je kunt gebruiken voor hulpverlening aan vrou wen. Die onbekendheid kan soms frustrerend werken". Vrouwen kunnen bij het team vanaf volgende week donder dag met de meest uiteenlopende problemen aankloppen, zoals angsten. depresstbs, minder waardigheidsgevoelens en sexueel, geweld. „Met name sexueel geweid is binnen de Ri agg's lange lijd een braaklig gend terrein geweest. Het is uit eindelijk vooral aangekaart door gemotiveerde vrouwen", meent Beusekamp. Het hulpverleningsteam aan de Galgkade is dagelijks van negen tot vijf ie bereiken (telefoon 4353800). Iedere werkdag, be- halve woensdag wordt tussen half twee en twee uur telefo nisch spreekuur gehouden. Voor vrouwen, die afkomstig zijn uit de landen rond de Mid dellandse Zee is in de persoon van Claire Wittsiock een aparte h ui pverl eenster aa nwezig. door KOR KEGEL 1 Schiedam - PvdA-fractieleider - Gé Brouwer zou graag zien dat wethouder Chris Zijdeveld en klein links onder een kopje thee hun conflicten uitpraten, maar die kans is verkeken. ..Zijdeveld is een leugenaar!" zegt Adri Reijnhout (D66). „Wij trekken zijn integriteit ernstig in twijfel", zegt Ulferd Bruseker t(CPN). „Zijdeveld is bezig het mede door hem opgebouwde mi- lieu-image van de stad Schiedam grondig af te breken", zegt Bart de Leede (PSP/PPR), t In een nabeschouwing van de gemeenteraadsvergadering van iafgelopen maandag stelden de '-drie fracties zich onverzoenlijk op. De zachte zomeravond in de 'tuin van De Leede. aan de Von dellaan. vermocht hun termino logie niet te temperen. ..Zijde veld. lazer op!" riep Reijnhout Uit. de wethouder in gedachten voor zich ziend, want lijfelijk was Zijdeveld in dit milieu uiter aard verre van welkom. Het zat de drie heren en dame (Coby de la Rie van D66) nog stevig dwars, hoe de PvdA-wethouder maan dag de vloer met hen aanveegde. ..Ik heb op het punt gestaan de ^-r,.«aadzaabuit' te-lopen'*fZegt De la - "Rie ..Dan was ik meegegaan". -;zegt De Leede. Alle vier vinden -'zij het onverkwikkelijk, dat een yraag om een degelijk onder- fl'zoek naar de bodemkwaliteit van Spaland wordt afgestraft met het verwijt van stemming makerij. Zijdeveld deed zeer bcosL.'t Is nog een slechte acteur ook", zegt Reijnhout) en pro beerde 'voor de zoveelste keer' uit te leggen dat er serieus bo demonderzoek is geweest. Hij verweet klein links en ook de milieubeweging een tendentieu ze benadering. „Typisch Zijdeveld", zegt Bruse ker. ..Een lang verhaal, mei ge speelde woede, maar zonder op onze argumenten m te gaan". Reijnhout* „En zijn paladijnen laten dat gewoon toe". Bruseker. ..Die man is een ramp voor de stad" De Leede „Milieudefensie is er de club met naar om leden te royeren, maar bij Zijdeveld zou je haast een uitzondering gaan maken". Ander slib De 5paland-affaire lijkt een gebed-zonder-end te worden. De grotere partijen geloven Zijde veld, die 2egt dat er grondige stu dies zijn verricht naar de bodem kwaliteit in Schiedam-Noord en dat woningbouw verantwoord is. De kleinere fracties zeggen dat Woudhoek weliswaar is on derzocht,- maar-dat de1-bodem van Spaland anders samenge steld zal zijn. omdat hier onder meer slib ligt uit de verontrei nigde Petroleumhavens van Rotterdam, „Zijdeveld is nu vijf- i" Vlaardingen De AVR heeft gisteren geweigerd, de £uit de Broekpolder afkomsti ge gifgrond te accepteren. £Het afvalverwerkingsbedrijf Mn Rozenburg stuurde de lvrachtauto's met hun stin- 'i kende lading terug naar Vlaardingen. Bij de vracht- papieren ontbrak een specifi- Qatie van de lading. De grond, verontreinigd met po- iyeyclisacbe aromaten en af- komstig van een bouwterrein laan de Boterstraat, ligt nu we derom in de Broekpolder. Direc teur H, Lagendijk van het gelijk namige Rotterdamse transport bedrijf hoopt dat de arbeidsin spectie extra veiligheidsmaatre gelen zal voorschrijven. Hij wil zijn personeel niet aan gevaren blootstellen. Lagendijk ontkent ten stelligste dat hij met de grond heeft ge knoeid. Remi Poppe, fractie voorzitter van de Socialistiese Party, suggereerde dai eerder deze week. Hij vond het ver dacht dat de grond in de polder wel stank verspreidde en aan de Boterstraat niet. ^Schiedam Naar het strand gaan mensen om te zwemmen, zonnen of wandelen. Dat zijn tenminste de meest gangbare re- Jdenen, waarom velen de lange "files trotseren om op het strand neer testrijken. De afdeling Waterweg-Noord van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging belicht het fenomeen strand zon dag op een geheel andere wijze. Tijdens een open dag in hun na- tuurcentrum De Boshoek bij het Bachpiein in Schiedam staat zondag het zeeleven centraal. Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt, enkele malen een film over het leven langs de Noordzeestran den getoond. Ook verschillende videofilms hebben het strand als onderwerp. Verder kunnen be zoekers met behulp van micros copen het strandleven onder de loep nemen. Tijdens de open dag, die volgt op een drukbezochte themadag over vlinders, kan men ook kij ken naar een driedimensionale projectie over een bijenvolk. Vlaardingen Milieuwelhou- der Bas Goudriaan heeft de hoofden van de gemeentelijke diensten en bedrijven gisteren verzocht tot nader order geen dienstauto's te rijden. Alleen als het niet anders kan, mag de auto worden gebruikt, aldus de wet houder. Goudriaans oproep volgt op een eerder verzoek aan de Viaar- dingse bevolking de auto zo mm mogelijk te gebruiken. Aanleiding tot dat ongebruike lijke verzoek is de forse over schrijding van de acceptabel ge achte hoeveelheden N02 en ozon in de lucht. In Vlaardingen werd gisteren zelfs de hoogste concentratie van heel Rijnmond gemeten. In navolging van de provincie heeft het Vlaardings gemeente bestuur een aantal bedrijven dringend verzocht de uitstoot van NO, N02 en koolwaterstof fen zoveel mogelijk te beperken. In verband met de luchtveront reiniging is gisteren ook een re creatieve triathlon Maassluis De poëtische bijdrage van de burgemeesters van 'Maasluis en Maasland aan een tentoonstelling in De Schilpen blijft'behouden voor het nageslacht. Het gezamenlijk optreden van Hans van Es en Mieke Bloemen- daal, did bij de epening van de expositie in historische kledij een oud gedicht voordroegen, is op videofilm vastgelegd. Maandag krijgen beide magistraten op het Maassluïsse stadhuis een exem plaar van de film u&handtn van de heer Soldaat, een enthousiast lid van Be \ddeo-en smalfilmclub Maassluis. Het onderwerp van de "tentoonstelling was de geschiedenis van beide gemeenten, die toï"K> het begin van de zeventiende eeuw een bestuurlijke eenheid vórmden. In de film herleeft die voor malige eenheid even, uen jaar wethouder. Hij heeft zelf jarenlang die troep laten spuiten. Geen wonder dat hij geen onderzoek wil", zegt Bruse ker. Klein Jinks verwijt de wethou der zich hautain te gedragen, als anderen dan hij met milieu-sug gesties komen. Zo keerde de wethouder zich tegen de instel ling van speciale E-teams, die minima zouden kunnen helpen bij energiebesparing. Reijnhout, De Leede. De la Rie en Bruseker noemen elk nog wat voorbeel den. „Maar intussen gaan er nog steeds hele vuilniszakken met oud papier uit het stadskantoor met de vuilniswagen mee. Waar om propageert Zijdeveld de pa pierbak niet hij de ambtenaren?" Reijnhout en De Leede wijzep op een rapport van de Heidemij over de Broekpolder, waarin staat dat heien ontraden moet worden vanwege het 'doorpon- sen' van de verschillende bo demlagen. waardoor de veront reiniging kan lekken. Dat zou in Spaland ook wel eens kunnen zijn. vrezen zij. Bovendien wij zen zij op het dramagesysteem, waardoor alle grond water wordt "weggeloodst Verontreinigd? Bruseker: „Ik begrijp Zijdeveld niet. Eén onderzoekje had alle onduidelijkheid kunnen wegne men, Maar in plaats daarvan gaat hij milieu-organisaties ver dacht maken en heeft hij het Schiedam Liefst samen met de milieubeweging wil len de drie linkse fracties in de Schiedamse gemeente raad. D66. PSP/PPR en CPN, op eigen houtje bodemmon sters gaan nemen in Spaland. „Als de gemeente geen bo demonderzoek instelt, willen wij het zelf proberen", zegt Adri Reijnhout namens de drie fracties. Zonder problemen zal dat met zijn. want er is voor bo demonderzoek veel geld no dig. vooral als het gaat om be monstering uit de onderste grondlagen van het opgespo ten sliblandschap. Behalve de milieu-organisaties wit klein links ook de vereniging Eigen Huis attenderen op de situa tie. Er moet honderd procent duidelijkheid zijn, vinden de fracties, dat de grond in Spa land niet te verontreinigd is om er verantwoord woning bouw op te kunnen plegen. Volgens de overgrote meer derheid in de gemeenteraad is die duidelijkheid er al. Twee weken geleden werd voor de stadsuitbreiding in Spaland de eerste paal geslagen. schamperend over ene meneer Reijnders Ik dacht dat Lucas Reyndersin Nederland toch iets bekender was dan ene meneer Zijdeveld". De wethouder was vanochtend met bereikbaar voor commen taar. De vlammen laaiden hoog op boven het pand van de snackbar. Schiedam De beoogde groei van de Schiedamse bevolking wil nog niet doorzetten. In het eerste kwartaal van 1989 verloor dc stad 15 inwoners. Het inwo nertal daalde van 69.437 op 31 december vorig jaar naar 69.422 eind maart. Hel nadelige saldo wordt veroorzaakt door het ver trek van Schiedammers naar an deresteden. Schiedam Een aantal gezinnen is vannacht geëvacueerd wegens een felle, uitslaande brand op de hoek van de Tol lensstraat en de Filips van Bourgondiëstraat in Schiedam. De brand brak tegen drié uur uit in de snackbar-in-aan- bouw Sabine's Place. Buren hebben direct daarna een man zien vluchten in een auto. Tegen Sabine's Place bestond in de buurt zeer veel weerstand. Op een hoorzitting in het stadskan toor tekenden onlangs zeventig omwonenden bezwaar aan, ge steund door de bewonersvereni ging Schiedam-West. Opmerke lijk was dat toen ook de politie adviseerde de snackbar dicht te houden, vanwege de dreigende overlast van jongeren voor de buurt. Grool alarm Vannacht werd eerst middena larm gegeven, maar toen de om vang van de brand in deze stads- vernieuwingswijk goed duide lijk werd, sloegen politie en brandweer groot alarm. Auto's werden weggesleept en het kruispunt werd afgezet. Brands langen werden uitgerold tot in de Mariastraat en Nicolaas Beetsstraat. De vuurzee kon worden beperkt tot het ene hoekpand, maar on vermijdelijk was hierbij dat de belendende percelen zeer zware waterschade opliepen. Van de geëvacueerde gezinnen konden er vanochtend drie terugkeren. Een man, die naast de snackbar woont, werd bij familie onderge bracht. De brand bracht zeer veel men sen op de been, uit alle straten in dit deel van Schiedam-West. Een bewoner van de Jan van Avennesstraat zei: „Ik woon he lemaal bij de BK-laan, maar ik werd wakker van de rook". Ook automobilisten, die op dat mo ment van de nacht nog op pad waren, werden op de brand geat tendeerd, toen zij in de Aletda- straat door een brandweerman over een 'bruggetje* werden ge dirigeerd. Dat bruggetje bestond uit twee overkappingen om de brandweersiangen te bescher men. Burgemeester Reinier Scheeres kwam eveneens ter plaatse, met in zijn kielzog brandweercom mandant Arie Metaal. Zij kregen de informatie zoals die op dat moment beschikbaar was bij po litiewoordvoerder Dick .Gelder- blom. Op het moment, dat hij uitleg gaf. daalde de Magirus- ladder van de brandweer, waar bij een spuitende brandslang zo manoeuvreerde dat de stortbui Scheeres een nat pak bezorgde. Wijkgericht In het uitgebrande hoekpand be vond zich ook vroeger al een snackbar, toen gedreven door Nico van de Ree, de latere eige naar van bowling De Walvisch. Hier was nimmer bezwaar te gen, maar het betrof dan ook een wijkgerichte zaak, Sabine's Pla ce echter, een initiatief van de Utrechtse ondernemer Th.H. de Keijzer, zou volgens de omwo nenden te grootschalig zijn. Ge vreesd werd dan ook voor over last door (jongere) bezoekers uit andere wijken. De politie steunde de bewoners op de hoorzitting in het stads kantoor. Namens 158 bewoners werd hel woord gevoerd door opbouwwerker Frans KHjzen en Bob den Uijl van de bewoners- vereniging Schiedam-West; Den Uijl sprong in voor Jan Huis- kens, die de hoorzitting niet kon bijwonen wegens een behande ling in het Schielandziekenhuis. Toen hoopte men nog, dat het probleem eenvoudig opgelost kon worden door het niet verle nen van een horeca vergunning door de gemeente. VlaardingenNiet alleen circus-act De Billies, ook schilder Peter Dumas kreeg gistermiddag van de kinderen van de christelijke basisschool Het Visnet een daverend applaus. Het Visnet vierde een feestje rond de onthulling van het enorme schilderij, dat Dumas op de halfronde deuren naar de speelruimte van de school heeft gemaakt. i Geboeid kijken twee kinderen naar de kunsten van De Billies. Dat was nog eens wat anders dan een expositie in een galerie! Du mas was zichtbaar verguld met het enthousiasme van het jeug dige publiek. Zo veel geestdrifti ge toeschouwers ziet hij niet dik wijls op tentoonstellingen van zijn werk. En dan kregen zijn kunstwerk en hijzelf ook nog een applaus van de met punt mutsen, bolhoeden, clownsneu- zen, schminck en acrobatenpak- jes uitgedoste kinderen. De Vlaardinger schilderde op de deuren een circustafereel, met vooral veel tentdoek, een pape gaai op een stok en een hond op een wip. Vandaar dat de school voor de onthulling De Billies liet opdraven. Die vermaakten met hun act op hoge een wieiers het hooggeëerd publiek. Directeur A.J. van Veelen, ook al getooid met een rode clowns neus, hield zijn toespraakje kort. Hij wilde de kinderen niet te lang vasthouden In de benauwde zaal. Buiten speelden de peuters van buurschool De Springplank in een kinderbadje. De juf had er de waterslang op gezet. Dat leek bij het warme weer een meer ge ëigende bezigheid. „Dit is het, jongens. In één week tijd heeft Peter Dumas het erop geschil derd", zei Van Veelen. Dat von den de kinderen maar wat knap. Schiedam De caterings ervice in het Schiedamse stadhuis heeft een extra grote hoeveelheid cola in geslagen. Schiedam krijgt woensdag bezoek van een internationaal gezelschap en de Ameri kaanse leden van deze club, de VN-commissie voor kolenhandel, komen alleen mee als hun 'favo riete drankje verkrijg baar is. Daan Baart, mede-organi sator van het bezoek, kon niet anders dan die wens respecteren. Baart kwam met de commissie in con tact via zijn werk bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De VN-com missie belegt volgende week een conferentie in Voorburg. Het program ma laat wat ruimte over voor excursies en als Schiedams gemeente raadslid voor het CDA zag Baart zijn kans schoon zijn stad wat te promoten. Het buitenlandse gezel schap blijft overigens maar kort ïn de Jenever- stad. Na een lunch op het stadhuis, een toespraakje van wethouder Chris Zij develd en een bezoek aan molen De Vrijheid stap pen de kolenexperts weer ïn de bus naar Voorburg. Vlaardingen De publicatie van een ambtelijke nota lijkt de sloop van de Stadsgehoorzaal en de Harmonie een stuk dichterbij te brengen. In de nota schrijft mr.M.M. Jacobs, hoofd varfde afdeling welzijn, dat opknappen van het cultuurcomplex aan de Scbiedamseweg 'kosten op het sterfhuis zijn". Renoveren kost al gauw 8 miljoen gulden, een nieu we schouwburg kost tussen de 9 en 16 miljoen. Dat volgens Ja cobs geringe verschil laat Vlaar dingen eigenlijk geen andere keuze dan nieuwbouw. Over die keuze wordt al enkele jaren hef tig gediscussieerd. De welzijn- sambtenaar schreef zijn nota als begeleidingsbrief bjj een rapport van het Amsterdamse onder zoeksbureau Cenario. In dat rap port worut geen harde uitspraak gedaan over de toekomst van het Vlaardingse theater. Bevolking en politiek moeten zelf de knoop maar doorhakken, meent Cena rio. De brief van Jacobs moet die beslissing wat vergemakkelij ken. Voor het einde van deze maand wil de gemeente de ad viezen horen van Stadsgehoor zaal-directeur Marten Putman en van de dienst Gemeentewer ken. Daarna gaan het rapport en de begeleidende nota naar de Culturele Raad en de raadscom missie voor sociaal-cultureel werk. .Beqiohale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardinaen Postbus4nnR t-ivi -r-."* "T-T 'T: r- gingen. roslPus4008. 3130 KA Vlaardmgen. Teleloon: OIO-4343229.435gQ66, J350S57 -sportredactie:4345808. Telefax:010-434S7SJ VRIJDAG 26 MEI PAGINA 13

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1